Népújság, 1976. november (27. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-02 / 259. szám

yiLÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXVII. évfolyam, 259. szám ARA: 80 FILLER 1976. november 2., kedd Befejezte munkáját a Magyar—Szovjet Baráti Társaság VI. országos értekezlete Megválasztották az országos elnökséget A politikai könyvnapok országos megnyitója Milyen legyen a jó vezető ? A kérdésre mindenki tud valamilyen választ, hiszen vagy vezetőként vagy veze- lettként végzi mindennapi munkáját. S persze, a vá­laszok rendkívül sokfélék: a beosztottnak és a vezető­nek is más az úgynevezett „ideális főnök”. A sokféle véleményen túl azonban mindenképpen tény, hogy a sikeres munka, az eredmé­nyesség egyik alapfeltétele a jó vezetés, az előrelátó, következetes irányítás. Kü­lönösen pedig jelenlegi gaz­dasági helyzetünkben. A vezető munkája más embe­rek tevékenységében mutat­kozik meg, eredményessége, eredménytelenség»: ott- tük­röződik, hatása tehát nem­csak gazdasági, de társadal­mi, politikai is egyúttal. ^ A vezetésről, a vezetés színvonalának növeléséről az elkövetkező hónapok­ban sok szó esik majd me­gyénkben: ezt választotta vezértémaként az immár hagyományos műszaki hete­ket szervező testület is. A ma kezdődő rendezvényso­rozat mottójának aktualitá­I sa nem lehet kétséges: hi­szen jelenleg, amikor a ha­' tékonyság növelése, a mun­kánkban rejlő tartalékok feltárása, az intenzív módon történő fejlesztés előrehala­dásunk alapfeltétele, a leg­kevésbé sem lehet közöm­bös, hogyan dolgozik ezért az igazán felelős, a vezető. ' Természetesen a gazdasá­gi élet minden ágazatában mások a gondok, eltérő a vezetéssel szemben támasz­tott követelmény is. A me­gyei szakemberek előtt hat tárca miniszterhelyettesei szólnak majd ezekről a gondokról, feladatokról a szűk körű szakmai megbe­széléseken túl a nagyobb ér­deklődésre számot tartó elő­adásokon, ankétokon. A vi­tákban különböző posztokra állított vezetők — főnökök és beosztottak — cserélnek majd véleményt időszerű tennivalóikról, a jelen és a jövő követelményeiről. Gya­korlatban kell megvalósíta­ni azt, amit e témában irányadóként meghatározott a pártkongresszus, s amit ennek nyomán kormányin­tézkedésekben megfogal­maztak. Az elkövetkező hónapban sorra kerülő rendezvénye­ken remélhetőleg nemcsak az ilyen vagy amolyan szin­tű vezetők vesznek részt, hanem azok is, akik a hi­erarchia legalján foglalnak helyet, s akiknek munkája vált valóra tulajdonképpen mindenféle vezetői elképze­lést. Az ő véleményük, ál­láspontjuk, ötleteik nélkül nehéz előremutató s ered­ményességgel kecsegtető ve­zetői elképzeléseket kigon­dolni; nélkülük nemigen lehetnek eredményesek az ankétok, találkozók vitai sem. A beosztottak vélemé­nyét ismerni, számba ven­ni nemcsak a demokratiz­mus követelménye: vezetői erény is... (hekeli) Vasárnap Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, az MSZBT el­nöke vezetésével, az elnök­ség beszámolója és a szóbeli kiegészítő fölötti vitával folytatta munkáját a Parla­ment Kongresszusi termé­ben a Magyar—Szovjet Ba­ráti Társaság VI. országos értekezlete. Az elnökségben foglalt helyet Győri Imre, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára is. A vita során v felszólalt dr. Szekér Gyula, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, valamint dr. Pelle Béla, az egri tanárképző főiskola fő­igazgató-helyettese is. Dr. Szekér Gyula a kor­mány üdvözletét és jókíván­ságait tolmácsolta az orszá­gos értekezletnek, a Magyar —Szovjet Baráti Társaság társadalmi munkásainak. Hangsúlyozta: a Magyar— Szovjet Baráti Társaság mű­ködésének kezdetétől tevé­kenyen járult hozzá a ma­gyar és a szovjet nép barát­ságának elmélyítéséhez, po­litikai, gazdasági és kultu­rális kapcsolatainak széles körű fejlesztéséhez. A Szovjetunióhoz fűződő megbonthatatlan, testvéri barátságunk szüntelen mé­lyítésének, a közös érdeke­ket szolgáló együttműködés­nek és fejlesztésnek igen nagy a jelentősége. A továbbiakban arról szólt, hogy már az 1948 feb­ruárjában aláírt első magyar —szovjet barátsági, együtt­működési és kölcsönös se­gítségnyújtási szerződés hűen kifejezte orzógaink közös érdekeit, az új típusú államközi kapcsolatokat. Felszólalt Duschek Lajos­Brczsnyev Jugoszláviába látogat Leonyid Brezsnycv, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára november kö­zepén Joszip Broz Titónak, a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi Köztársaság elnöké­nek, a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetsége elnöké­nek meghívására baráti lá­togatást tesz Jugoszláviá­ban. (MTI) Heves összetűzések Libanonban BEJRŰT: A libanoni főváros keleti és nyugati körzeteiben hét­főn a kora esti órákban he­ves összetűzések robbantak ki, súlyosan veszélyeztetve a 12 napja kihirdetett töré­keny tűzszünetet. Az UPI amerikai hírügynökség érte­sülése szerint a bejrúti har­cokban a szembenálló felek rakétákat és gépfegyvereket használtak, sőt, nehéztüzér­séget is bevetettek. RABAT: II. Hasszán, marokkói ki­rály hétfőn Rabatban fo­gadta Jasszer Arafatot, a Pa­lesztinái Felszabadítási Szer­vezet vezetőjét és áttekintet­te vele a libanoni helyzetet. né, a SZOT titkára is, aki a szovjet szakszervezetekkel kialakult gyümölcsöző kap­csolatokról szólt. Barabás János, a KISZ KB titkára az ifjúsági szö­vetség és az úttörőszövetség nevében köszöntötte az or­szágos: értekezletet. Több felszólaló foglalko­zott a szovjet kulturális és művészeti értékek megisme­résének jelentőségével. A vitában elhangzottakra válaszolva Nagy Mária fő­titkár hangsúlyozta: a hoz­zászólások egyik legfőbb ta­nulsága az volt, hogy a ma­gyar—szovjet kapcsolatok bővítése, a két nép barátsá­gának elmélyítése ma már társadalmi méretű igény hazánkban. Az értekezlet ezután elfo­gadta az országos elnökség beszámolóját, annak szóbeli kiegészítését, valamint a tár­saság új működési szabály­zatát. Az országos értekezlet ez­után megválasztotta a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társa­ság 177 tagú új országos el­nökségét. Az országos elnökség első ülésén megválasztotta a 15 tagú ügyvezető elnökséget. Az MSZBT elnöke Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja. Alelnö- kök: Duschek Lajqsné, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára, dr. Li­geti Lajos akadémikus, Ra- pai Gyula, a Kossuth Könyv­kiadó igazgatója, dr. Tasná- di Emil, az Országos Talál­mányi Hivatal elnöke, dr. Tétényi Pál akadémikus, a Magyar Tudományos Akadé­mia Izotóp Intézetének igaz­gatója, Veres József, nyugal­mazott miniszter. Az MSZBT főtitkára Nagy Mária, titkára Regős Gábor. Tagja az ügyvezető elnök­ségnek Brucker Tibor, a Könyvkiadók és Könyvter­jesztők Egyesülésének főtit­kára, Hegyes Ferenc, a Sal­gótarjáni Kohászati Üzemek szalagszedő üzemének veze­tője, Koszti Lajos, a Lenin Kohászati Művek igazgató­ja, Schwarcz József, a Me­cseki Szénbányák Vállalat MSZMP Bizottságának első titkára, Szász András, a Veszprém megyei Tanács el­nökhelyettese, Szűcs István­ná, a Magyar Úttörők Szö­vetsége országos tanácsának főtitkára. Apró Antal zárszavában az újonnan megválasztott el­nökség nevében^ köszönetét mondott a bizalomért, amely — mint mondotta — továb­bi, még eredményesebb munkára ösztönöz a magyar és a szovjet nép kapcsolatai­nak, együttműködésének to­vábbfejlesztésében. (MTI) Budapest először adott otthont az immár 15. alka­lommal megrendezett politi­kai könyvnapoknak. Hétfőn a Ganz-MÁVAG Művelődési Központban szocialista bri­gádtagok, ifjúmunkások, a politikai irodalom iránt ér­deklődő olvasók népesítet­ték be a színháztermet, a megnyitóünnepség színhe­lyét, ahol megjelent és az el­nökségben foglalt helyet Győri Imre, az MSZMP KB titkára, dr. Orbán László, az Országos Közművelődési Ta­nács elnöke, Király András- né, az MSZMP Budapesti Bizottságának titkára, s ott voltak a könyvszakma, a ki­adás és terjesztés ismert sze­mélyiségei. Szabó István, az MSZMP VIII. kerületi Bizottságának első titkára üdvözölte az ün­nepség résztvevőit, majd Győri Imre mondott beszé­det. Heltai András, az MTI tudósítója jelenti: A keddi amerikai elnök­választást megelőző utolsó felmérések mind Carter, mind Ford győzelmét le­hetségesnek tartják. Az or­szág 150 millió választójá­nak előreláthatólag legfel­jebb a fele szavaz majd csak le, egy alacsony szín­vonalú. érdektelen kampány után. A szavazók tízmilliói •— mondják a közvélemény­kutatók — a vietnami há­ború, a Watergate-ügy bel­politikai botrányai után ki­ábrándultak és nem várnak érdemi változásokat, bárki győzzön is. A választás küszöbén a Gallup-intézet, a demokra­ta párti Carter, a másik nagy közvélemény-kutató cég, a Hamis viszont Ford egyszázalékos vezetését mu­tatta ki. A választás ered­ménye teljességgel bizony­talan. A két jelölt közül a A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Győri Imre a politikai irodalom terjeszté­sében, népszerűsítésében élenjáróknak nyújtott ál ki­tüntetéseket. A megnyitó alkalmából a Ganz-MÁVAG Művelődési Központban megnyílt a Kossuth Kiadó tevékenységét szemléltető kiállítás. A tárló­kon a klasszikusok munkái mellett a nemzetközi mun­kásmozgalom kérdéseit tag­laló, a világgazdaság és a világpolitika összefüggései­ben eligazító, a nemzeti fel­szabadító mozgalmak és a harmadik világ problémáit elemző legújabb és régebbi munkák láthatók. A kiállí­táson szép számmal kaptak helyet lexikonok és kézi­könyvek, különböző közgaz­dasági munkák, olyan mű­vek, amelyek történelmi és munkásmozgalmi kérdéseket választottak vizsgálódásuk tárgyául. (MTI) győztes várhatóan igen cse­kély szavazattal szerez csak többet Eugene McCarthy, volt demokrata szenátor, aki független jelöltként indul, feltehetően a szavazatok né­hány százalékát megszerzi, s ezzel — a demokratákat gyengítve — a mérleg nyel­vét jelentheti. Az idei választási kam-, pányra is rányomta bélye­gét a két nagy polgári párt Óriási anyagi forrásaik, $ a tömegtájékoztatási eszkö­zeik segítségével uralták a mezőnyt, így a kisebb pár­tok eleve behozhatatlan hűt-* ránnyal indultak. Az Egyesült Államok Kommunista Pártja — ez­úttal másodszor — Gus Hall főtitkárt- állította elnökje­löltnek. A párt jelöltjei a legutóbbi választáson, 1972- ben 14, idén 20 állambab kerültek fel a választási listára. A megkülönbözteté­sek még mindig lehetetlen­né teszik a kommunisták indulását az USA államai­nak többségében. A párt a fegyverkezési kidások drasztikus csökkentését, a fajüldözés elleni törvénye­ket, a nők egyenlőségét, ala­csonyabb munkaidőt és bé­kés külpolitikát követelt vá­lasztási kampányában. Kedden az elnök és az alelnök mellett újjáválaszt­ják az Egyesült Államok 435 tagú képviselőházát, a 100 tagú szenátus egy har­madát, valamint sok ezer helyi tisztségviselőt A demokrata párt képvi-. selőházi és szenátusi több-; sége várhatóan tovább erő­södik, csakúgy, mint pozí­ciói a helyi közigazgatá­sokban. (MTI) Rhodesiái támadás Mozambik ellen Rhodesiái csapatok vasár­nap óta minden eddiginél nagyobb arányú hadműve­leteket folytatnak Mozambik határmenti települései ellen. Nehéz tüzérséggel lövik a Mozambiki Népi Köztársa­ság Tete tartományának több települését. Az ag- resszorokat bombavető re­pülőgépek és harckocsik tá­mogatják. A mozambiki had­sereg egységei visszaverték a támadásokat. A hírt a mo­zambiki hírügynökség kö­zölte hétfőn. Gaza mozambiki tarto­mány területén a rhodesiai csapatok egy másik oszlopa megkísérelte előrenyomulni Mapai város felé. Az ag- resszorok 19 személyt, köz­tük nőket és gyermekeket öltek meg. Talapzaton a T-34-es Jubileumi ünnepség a Bem József laktanyában Szombaton délután jubileumi ünnepséget rendeztek a Bem József laktanyában. Ekkor került sor az új csapatzászló átadására, valamint a T—34-es harckocsi emlékműtalapzatra való állítására. Az ünnepségen részt vett Vaskó Mihály, az MSZMP KB Ellenőrző Bi­zottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Mórócz Lajos, Stadler János, Nó­rái István tábornokok, Kerékgyártó Béla, Kamuti Sándor, Major György ezredesek, dr. Szeppenfeld Sándor, a diósgyőri Lenin Kohászati Művek vezérigazgatója, Veres István, a Füzesabonyi Járási Pártbizottság első titkára, Sólyom Ernő, az egri járási párt- bizottság titkára, Sas Kálmán országgyűlési képviselő, valamint a meghívott társszervek, üzemek, intézmények vezetői. Az eseményről tudósításunkat lapunk 3. oldalán olvashat­ják, Képünkön: szalagot kötnek az új csapatzászlóra. , v? v • - (Fotó: Szántó György) Amerikai elnökválasztás A győztes csekély szavazattal szerez csak többet

Next

/
Thumbnails
Contents