Népújság, 1976. június (27. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-01 / 128. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESULJETEKI AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXVII. évfolyam, 128. szám ARA : 80 FILLER 1976. június 1., kedd Ünnepi csapatgyűlések, koszorúzás, ajándéktorta, térzene városaink gyermeknapi műsorán Négyezer úttörő találkozója Egerben kucskál, én vagyok. Ugye fel- dályversennyel ért véget, ismersz? — Felismertem. amelynek „Születésnapi aján- A változatos jubileumi nap déktorta — úttörő módra” a Népkertben játékos aka- címet adták a gyerekek. Pártoló tagok eszmecseréje Hatvanban Gazdag és színes programmal folytatódott vasárnap Egerben a gyermeknap és az úttörőszövetség megalakulá­sának 30. évfordulója tiszteletére rendezett megyei • úttörő- találkozó. Eger a gyerekek városa volt, csaknem négyezer pajtásnak adott otthont. A megyei kisdobosok és úttörők mellett vendéggyerekek érkeztek az ország különböző úttö­rőcsapataitól is. Rajzok az aszfalton. (Fotó: Szántó György) Vasárnap délelőtt nyolc órára gyülekeztek a kisdiá­kok az iskolákba, hogy foga­dalmat tegyenek a kék és a piros nyakkendő megbecsü­lésére. A jubileumi csapat­gyűlés után az egri Hámán Kató megyei Üt törőházban ajándékműsor keretében a gyöngyösi úttörőház gyer­mekszínjátszói adtak műsort. Sok pajtás a népkerti és a Heves megyei KlSZ-bizott- ság előtti emlékműnél gyüle­kezett, és koszorút helyezett el csapata nevében. A dél­előtti programra újra az út­törőházban került sor, ahol Somogyi Miklósné, az úttö­rőház igazgatója oklevéllel és egy tortával jutalmazta azo­kat a szakköröket, amelyek egész évben kiváló munkát végeztek. A harminc szak­kör közül a megyei orosz és eszperantó, a kémia, a kép­zőművész, az autóbarát, a modellező, a 8. osztályosok klubja, a könyv- és a ter­mészetbarát, a fotószakkör, valamint a 10 éves jubileu­mát ünneplő fúvószenekar bizonyult a legjobbnak. Az úttörőház egyik sarká­ban három kislány csokolá- délortát majszolt. Valameny- nyien ifjú „képzőművészek”. A kiállított rajzaik is bizo­nyítják, hogy a torta meg­érdemelt. A parádi Stork Márta köztük a rangidős, ő már nyolcadikos, és évek óta szakköri tag. — Húszán járunk ide, Kár­páti Laci bácsi oktat ben­nünket. Egy hónapban három vasárnapot töltünk el a ház­ban vidámságban, és persze munkában. A közös rajzo­lást itt szerettem meg, és megtanultunk olyan „szak­mai fogásokat” is, amelyek­re sajnos, a heti kétórás rajzfoglalkozáson nincs idő. Most már tudjuk, hogyan kell busófejet összerakni rongyból, szalmából, és azt is elárulhatom, hogy a kiál­lításon látható színes . mada­rak krumplilenyomattal ké­szültek. A délutáni program a fő­iskola előtti téren az úttörő­ház zenekarának zenés ran­devújával folytatódott, őket a színjátszók, a népi tánco­sok, az énekkarok váltották fel, igaz a hirtelen jött rossz idő megzavarta előadásukat, a folytatásra az úttörőház­ban került sor. Nem adták fel a reményt azok a pajtá­sok sem, akik rajzversenyre gyűltek össze a Dobó té­ren, és a zápor elől a Cent­rum Áruház árkádjai alá húzódtak. Pillanatok alatt előkerültek a kréták, és csaknem félszáz pajtás raj­zolta aszfaltra gondolatait a tábori életről, a barátságról és a békéről. A nyertesek jutalma egy nagy tábla cso­koládé volt. Az úttörőmozgalom jubi­leumi hetének egyik fontos és hasznos eseménye volt Hatvanban a pártoló tagok baráti találkozója, amelyet a városi tanács nagytermében tartottak meg szombaton dél­előtt. Juhász Ferenc, a vá­rosi pártbizottság titkára elemezte a mozgalom társa­dalmi kapcsolatainak fontos­ságát, az évtizedek során kialakult munkastílust, amely színesebbé, gazdagabbá, ered­ményesebbé tette az úttörők és kisdobosok mozgalmi éle­tét. Majd igen sok pártoló tag, szülő és intézményve­zető fejtette ki elgondolását a kapcsolat ápolása, erősíté­se érdekében. A hét záróeseménye itt is» mint szerte az országban, vasárnap zajlott le. Délelőtt 9 óra után a Kossuth téren a valóünnepségre sorakoztak fel négy hatvani iskola kis­dobosai, úttörői, legifjabb KISZ-esei. Közel hétszázan lehettek, s impozárfs, hangu­latos látványt nyújtott a fák zöldje alatt tarkálló sokaság, a fehér ingek, piros és kék nyakkendők színes forgata­ga. Több száz avatószülő is részese volt természetesen az ünnepségnek, amelyet Pető Margit ' városi úttörőtitkár köszöntője vezetett be. A csapatvezetők Kiss Ist­ván Péter elnöknek tettek jelentést, majd sorra elhang­zott a kisdobosok, úttörők, ifjú KISZ-tagok fogadalom­szövege, amellyel a mozga­lom keblére ölelte vala- mennyiőjüket. A felavatott pajtásokat, kisdobosokat, KISZ-istákat ezután Juhász Ferenc, a pártbizottság tit­kára üdvözölte, megemlé­kezve a mozgalom harminc esztendejének fontosabb ese­ményeiről, s említve az ifjak előtt álló feladatokat. Az avatási ünnepség a DIVSZ- indulóval zárult. Az elhangzott induló nem jelentette azonban az ünne­pi események végét. Gyer­meknap lévén délután Hat­van minden iskolájában gaz­dag programot rendeztek a szülői munkaközösségek. A jelképes „születésnapi torta” megszegését tréfás versenyek, mérkőzések, szellemi tornák jelentették. Este tartották meg az út­törővezetők ünnepi ülését, amelyet a mozgalomban hosszú időn át tevékenykedő nevelők kitüntetésével kötöt­tek össze. Legmagasabb, Űt- törővezetői Érdemérem ki­tüntetést Petz József, az Ok­tatásügy Kiváló Dolgozója ki­tüntetést a herédi Zsíros László, Kiváló Űttörővezető kitüntetést Miszlay Zoltánná, Nagyfejed Ede és Szita Gá­bor kapott. Kitüntették Gá­dor Kálmánnét, aki har­minc esztendeje végez hasz­nos mozgalmi munkát a 3- as iskolában, s további 25 úttörővezetőt részesített em­lékplakettben 15—20—25 esz­tendős tevékenységükért az úttörőszövetség városi elnök­sége. Jubiláló „harmincasok” Gyöngyösön Kovács Marica az egri I. számú iskola V. osztályos ta­nulója. Krétájával egy úttö­rőtábor lakóinak életét örö­kítette meg. — Ma avattak úttörővé, s most már nincs semmi aka­dálya, hogy én is táborozni menjek a nyári vakáció alatt. Még soha nem voltam táborlakó, a barátnőm me­sélt a fák között meghúzódó sátrakról, a túrákról, a szám­háborúkról és a tábori kony­háról. Ez a kék szalagos itt, aki a sátrak közül kiku­A legfontosabb gyermek­napi esemény Gyöngyösön szintén a kisdobosok és az úttörők avatása volt. Az is­kolák önállóan rendezték meg az avatóünnepségeket és már szombaton lezajlott azoknak jó része. Több száz kék és piros nyakkendős kis­pajtást fogadtak maguk közé a társaik. ★ A 30-as létszámmal 30 esztendővel ezelőtt alakult gyöngyösi 2356. számú „Jó­zsef Attila” Úttörőcsapat — az I. számú általános iskola gárdája — a mozgalom ju­bileuma alkalmából szomba­ton az intézetben, vasárnap pedig a Gyöngyössolymos fö­lötti Cserkőnél rendezett ün­nepi összejövetelt. Ez utóbbi során, a megyei KlSZ-bizott- ság és az úttörőelnökség el­ismerő oklevelét elnyert csa­pat tagjai elődeikkel, alapí­tókkal, régi .tisztségviselők­kel találkoztak, majd vendé­geiket tábortűz mellett adott rajműsorral köszöntötték. ★ Az eseménydús vasárnap után hétfőn változatos prog­rammal ért véget a megyei úttörőtalálkozó. A közlekedé­si őrsök a Hámán Kató Űt- törőházban találkoztak, so­kan pedig városnézésen vet­tek részt. Az Országos Űttörőtalálko- zó Heves megyei küldöttei II órakor tettek fogadalmat a városi tanács nagytanács­termében. Délután sport- programra és úttörővezetők ünnepi ülésére került sor, majd elérkezett a találkozó záróünnepségének ideje is. A pajtások jubileumi tábortűz mellett vettek búcsút egy­mástól. (Folytatás a 2. oldalon) A bizalmi vétőt kezdeményezhet A SZOT elnökségének ülése A SZOT elnöksége, hétfői ülésén irányelveket fogadott el a szakszervezeti bizalmi­ak hatásköréről. Figyelembe vette, hogy a kormány leg­utóbbi rendelete értelmében ezentúl a szakszervezetek egyetértése szükséges a dol­gozókat érintő olyan eseti in­tézkedésekben, mint a sze­mélyi alapbér megállapítása, a miniszteri vagy magasabb szintű kitüntetésre vonatkozó javaslat, a fizetett rendkívü­li szabadságban vagy juta­lomszabadságban részesítés, vállalati lakás vagy lakástá­mogatás, továbbá szociális juttatás adása. Az ezekkel kapcsolatos egyetértési jogot a szakszervezetek alapszabá­lya értelmében a bizalmiak­ra. főbizalmiakra ruházzák. Az irányelvek szerint a jö­vőben a bizalmiak, illetve fő­bizalmiak egyetértése szük_ séges a vállalati, hivatali, in­tézményi és szakszervezeti külföldi és hazai üdülési be­utalók személy szerinti oda­ítéléséhez. a beutalók téríté­sének részbeni vagy teljes el­engedéséhez. a szakszerveze­ti segélyben részesülő sze­mély meghatározásához, a szakszervezeti kitüntetésben részesülők kiválasztásához is. A bizalmiak véleményét, javaslatát ki kell kérni a dolgozók élet- és munkakö­rülményeit érintő valamenyá nyi kérdésben, s joga van a bizalminak arra. hogy e kér­déseket érintő felsőbbszintű rendeletek, előírások betar­tását ellenőrizze. A bizalmi vétót kezdeményezhet a szakszervezeti bizottságnál, ha a gazdasági vezető a cso­portját, illetve egyes dolgo­zókat érintő törvénysértő in* tézkedéseket tervez, vagy ha a szocialista erkölcsöt sértő eljárást, hibás módszert ta­pasztal és a kérdést a gazda­sági vezetővel nem tudja rendezni. A SZOT elnöksége tájékoz-: tatót hallgatott meg a jóléti és kulturális alapképzés egyedi elbírálásáról. Az új szabályozás szerint az alapot bizonyos fejkvóták szerint képezik a vállalatok a költségek terhére, tehát -' az adózás előtti nyereségből, amit továbbra is kiegészít­hetnek az adózás utáni ré­szesedési alapból. Az új sza­bályok az eddigieknél általá­ban kedvezőbb helyzetbe hozták a vállalatokat, mert biztonságos alapot jelentenek a jóléti intézmények fenn­tartásához, a gyermeki intéz­mények működtetéséhez és a szakmunkástanulók étkezte­téséhez. Budapestre érkezett Mihail Leszecsko Hétfőn szovjet küldöttség érkezett Budapestre a ma­gyar-szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési kormányközi bi­zottság 17. ülésszakára. A de­legációt Mihail Leszecsko. a Szovjetunió Minisztertaná, csának elnökhelyettese, a bi­zottság szovjet tagozatának elnöke vezeti. / A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren dr. Szekér Gyu­la, a Minisztertanács elnök­helyettese, a bizottság társel­nöke fogadta. Jelen volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövete. Nagygyűlésre készfii a Francia Komminista Párt Párizsban hétfőn összeült az FKP Központi Bizottsága. A kétnapos plénum napi, rendjén a jövőre esedékes előkészítése szerepel Charles községtanácsi választások Fiterman kb-titkár és Marcel Rosette kb-tag referátumai alapján.# Az FKP Politikai Bizottsá­ga külön nyilatkozatban hív­ta fel a figyelmet a június 3. án este. Párizsban rendezen­dő nagygyűlés rendkívüli je, lentőségére. Ezen Enrico Ber- linguer. az OKP főtitkára és Georges Marchais, az FKP főtitkára mond majd beszé­det. Koszigin bagdadi tanácskozásai Alekszej Koszigin. az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke Bagdadban folytatta tárgya­lásait Szaddám Husszeinnel, az iraki Baath-párt helyettes főtitkárával, az iraki forra­dalmi parancsnokság taná­csának helyettes elnökével. A megbeszéléseken átte­kintették a politikai, gazda­sági és más területeken fenn­álló kétoldalú kapcsolatok to_ vábbi erősítésével és a szá­mos gazdasági ágazatban megvalósuló együttműködés bővítésével kapcsolatos kér­déseket. Ezenkívül folytatták a véleménycserét a kölcsönös érdeklődésre számottartó nemzetközi problémákról. A tárgyalásokat a barátság és a kölcsönös megértés lég­köre jellemezte. Bagdadban hétfőn befeje­ződtek a tárgyalások, me­lyekről közös közleményt hoztak nyilvánosságra. „Csapatvezető pajtás népségre felsorakozott.. jelentem, a káli Gárdonyi Géza Úttörőcsapat az avatóün­(Foló: Szilvás István)

Next

/
Thumbnails
Contents