Népújság, 1976. február (27. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-01 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESUIJETEKI AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA í SXVIL évfolyam, 27. szám AHA: U— FORINT 1976. február L, vasárnap H valóság fel­Az igazság közügy igye, akárcsak f . “sü Az íffazsá» fcözüffy sssi megfogalma- maxwauM —* ¥ csak amikor? sása — ez a2 tv tv * ** ráébredtem, ? igaz. A rend- hogy még a ? ezerbe gyűjtött igaz pedig • tudomány, cipőkészítő® sem a cipészek magánügye, mert? A valóság körülvesz és bennünk van. Aki az én lábam fáj, ha nem értik eléggé mes- íelismen ,és megfogalmazza — hatalmat térségük igazságait, akkor kezdett rémifeni, nyer fölötte. Aki nem tör az igazság után, hogy: a fizikus igazságaitól tömegek élete afölött kényük-kedvük szerint uralkodnak és halála függ, vegyészek igazságai ezreket a névtelen erők. Aki elfordul a valóságtól gyógyíthatnak és mérgezhetnek, társada az lemond az ember ősi igényéről — a sors lomtudósok igazságai rabokat szabadíthat- írányításáról, s prédája lészen az emberfe- nak fel. letti erőknek. Míg ha megismeri az ember- Az igaz tehát közügy. És ha közügy, ak- íeietti erők természetét és ’ törvényeit, ma- kor a jó és a rossz mércéjével mérendő. És ga emelkedik fölébük és egyre szabadab- ha erényről meg bűnről van szó, akkor a ban intézheti dolgait. szép és csúnya élményrendszerében ábrázó­Milyen utat tettünk meg, hányszor ka- landó. Így közelítettem lassú évek alatt a , ___. . szépség igényétől az erény állításán kérész­n yárod tunk tévutakra, gyakorta kellett vxsz- m ^ igaz ítéletihez. s miveihogy éle­szafordulni zsákutcákból, megközdöttünk az tem útja úgy vezetett, hogy tanulóifjúként igaz szó tiltóival, legyőztük saját tévedése- tudósnak készültem s akkori életem meg- inket is, vértanúkat hagytunk magunk mö- oszlott a jogtudomány és a történelem szol - gött, amíg a mítoszbeli sejtelmektől elju- gálaía közt — hamarabb ismertem fel az jattunk a külvilág és a belvilág tudómé- igaz varázsát az emberek közötti viszonyok nyáig. Milyen hosszú az út a totemektől és törvényeiben: a társadalom tudományaiban, tabuktól Isten államán keresztül a felismert mint a számomra idegen természettudoraá- iársadalmi erőkig és a szervezett társada- nyokban. Volt is bennem némi humanista lomépítésig! Milyen hosszú az út Jupiter gőg, amely az emberrel foglalkozó tudomá- mennyköveitől az első leydeni palackokon nyok és művészetek nevében némiképp áí az atomhajtotta elektromos erőművekig! szakbarbárságnak tekintette nemhogy a Az ősember első nyila arra is alkalmas technikát, de még a matematikát is. volt, hogy több eleséget szerezzen általa, de Ez azonban nagyon régen volt. Hanem arra' is, hogy több embertársát ölje meg. amikor már megértettem, hogy fogalmam A gépek óriási vagyonokat és óriási jólétet sem lehet a világról, az én saját világom- teremtettek a keveseknek, de nyomorúságot ról, ha mitsem tudok legalább Is a nagy hoztak a többség számára. Az atommagfú- természettudományos kérdések létének is-, zióva! megoldhatjuk minden energiaproblé- merete nélkül, akkor is úgy rémlett — mánkat, de el is pusztíthatjuk az egész em- mint nem egy kortársamnak —, hogy mély- beriséget. Ha a valóság felismerése kevesek séges a szakadék humán igazságok és ma­előjoga, akkor szörnyűségeket idéz a feisa- tematikai-természettudományos igazságok játított' igaz. Minél több tudás halmozódik között. Idő kellett, hogy belássam tévedése­iéi ellenőrzés nélkül kevesek kezében, an- met és oly sok kortársam tévedését. Bál nagyobb veszedelemben élünk. Mert nincs és nem lehet két kultúra, ha Fejlődik a termelés — és elszennyeződik w £gaz teljességét igényeljük. Legföljebb a természet Meghosszabbodik az élei, le- kétféle részkultúrájú ember van. De az el győzzük a betegségeket — és fenyeget a jövendő közboidogsághoz semmivel sem ke- túlnépesedés. Behatoltunk az anyag mélyé- vésbé fontos az atom titka, mint az ősz­re, félelmetes energiákat szabadítunk fel — tönélet titka, vagy az elnyomatástól való és úgy rettent a világvége, mint az első év- felszabadulás törvényeinek titka. S ezek a: ezred végén a jámbor keresztényeket. Ezért titkok már ceak azok előtt titkok, akiktől erősödik a felismerés: a tudomány hozta ve- eltitkolták, vagy akik restek, hogy tudomá- szélyek ellen csak a nagyobb tudomány ve- sut vegyék. A restség pedig az igaz előtt heti fel a küzdelmet. A „fenyegető” tudás ugyanolyan bűn, mint amikor nem gyako- boldogságot is adhat az emberiségnek. Ezt roijufc m erényt, holott tehetnénk. A rest azonban akarni kell. És rá kell kényszert- a hazugságot szolgálja és minden téve­teni azokra Is, akik nem akarják. Az igaz- álmentsége. Aki ma nem tud valamivel ra szüntelenül törekedni kényszerülünk, ..... . __ , . m ert ha ellankadunk, akkor visszaüt a ha- tobbet; nunt tegnap> aki holnapra "em ,esz zugság, amelyet támogat a tévedés és a va- valamivel jártasabb az igaz világában, az lóságtól elforduló képzelet. többé vagy kevésbé, de visszatartja az egész így válik az igaz és a hazugság viadala társadalmat a közboldogság megközelítésé­a jó és rossz ósi küzdelmévé, így lesz a tu- hen. domány az erkölcs próbatétele Az igaz jó, a hazug rossz. Hanem aki ezt érti, az már R nagy tudós, az igaz kincsestárának azt is tudja, hogy a jóval azonos igaz a he- H ismerője és gyümölcsöztetője a keve­lyes úton járó lélekben mint szépség jele- sek közé tartozik. De valamelyest valami­jük meg: a hazugság pedig a gonosz arcú- ben mindenki tudós lehet és kell Is lennie, latéban maga a rút Közös ellenségünk, aki Kiki a maga kis körének hétköznapi tudó- mesfordítia azt a legalapvetőbb igazságot és sává válhat, ha felismeri, hogy az igazság szépnek mutatja a hazugot, csúnyának az közügy, hogy boldogító kötelesség szolgálni igazat. az igazat És ha élményévé lesz az igaznak Sokáig nem is értettem egészen ezt az bármily kis részterülete, és amit tud, azt a eltéphetetlen egységet. Görög hagyományok- maga körén belül tovább adja, hogy más is tó! ifjú fővel megtanultam a szép és jó gazdagodjék belőle, az napról napra érezhe- egységét, de az Igazról azt hittem: valami hogy tartalma van az életének, más. Ügy képzeltem, hogy az igaz emberek , Hegedűs Géza Testvéri szolidaritás az angolai nép függetlenségi harcával A Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyar Szolidantási Bizottság állásfoglalása A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa és a Ma­gyar Szolidaritási Bizottság az angolai helyzettel kapcso­latban az alábbi állásfogla­lást tette közzé: A magyar közvélemény felháborodással figyeli a nemzetközi imperializmus és pretoriai csatlósaik nyílt fegyveres agresszióját az An­golai Népi Köztársaság és annak törvényes kormánya ellen. A fegyveres agresszió az Egyesült Nemzetek Szer­vezete alapokmányának dur­va megsértése veszélyezteti az angolai nép szabadságát és fenyegeti Afrika függet­len országainak biztonságát A függetlenség kivívása óta eltelt rövid idő alatt az Oázki’Srés a szászvári láipizeita Négy halálos áldozat A Mecseki Szénbányák Vállalat szászvári bánya­üzemében az ötödik szinten január 30-án 21.10 órakor eddig ismeretlen okból Ke­letkezett gázkitörés követ­keztében Bálint László vá­jár, Guth János csapatveze­tő vájár, Kádár Ferenc ak nász, Sebestyén László esil lés életüket vesztették. Kovács Árpád segédvájárt a mentők kórházba szállj tották, állapota kielégítő. A Nehézipari Minisztéri um az Országos Bányamű szaki felügyelőség, a Bánya­ipari Dolgozók Szakszerve zete, a Belügyminisztérium szerveinek részvételével í vizsgálatot megkezdte. A szászvári bányaüzem ben naponta átlagosan öt­száz tonna jó minőségű fe­keteszenet termelnek. A súlyos szerencsétlenséget okozó gázkitörés a szénter­melés előkészítését szolgáló ötödik szinti vágathajtásban következett be, jelentős szén­ás kőzetmennyiséggel zárva el az előkészítő munkahe­lyekhez vezető bányatérsé­get. Ezeken a helyeken át­menetileg nem dolgozhat nak. A termelési mennyiség döntő többségét biztosító fej­téseken és elővájásokon gázkitörés nem akadályozza a további folyamaté« mun­kát 850 millió — 20-40 százalék Hétfőn kezdődik a ruházati kereskedelem kedvezményes téli vására Tél véginek szánták, most mégis igazi havas télben kez­dődik a ruházati kereskede­lem hagyományos szezon vé­gi kiárusítása. így még a mostani idényben viselhetik a vevők az olcsóbban vásá­rolt téli holmikat. A Belkereskedelmi Minisz­térium táiékoztatása szerint a február 2-án kezdődő és lé­ig tartó téli vásár országos árualapja 10—15 százalékkal több a tavalyinál, összesen 800—850 millió forint, az en­gedmény 20—10 százalék, amelynek alapján a lakosság 300 millió forintot takaríthat meg Az országos árualap 36 százaléka felsőkonfekció ter­mék. 32 százaléka darab- és divatáru, 20 százaléka lábbe­li, 12 százaléka pedig méter­áru és lakástextil Áz előze­tes információk szerint az el­múlt évhez képest a mostani vásárban vidéken több felső- ruházati konfekció, divat-, és darabárut, Budapesten pedig több méterárut, lábbelit, fő­leg csizmát és bundacipőt kí­nál olcsóbban a kereskede­lem. A kedvezményes vásárba bevont cikkek körét, az áren­gedmény mértékéi a keres­kedelmi vállalatok és szövet­kezetek szokás szerint saját hatáskörben jelölik ki, így a választék és az engedmény sem lesz egységes. Központi előírás viszont, hogy a meg­határozott cikkekben, s az árako:i a vásár ideje alatt nem változtathatnak a válla­latok. A télvégi kiárusítás­ban Budapesten több mint 350 bolt és áruház vess részt egész nép érdekelt képvise­lő és támogatását élvező MPLA, valamint az ország törvényes kormánya jelen­tős társadalmi és gazdasági intézkedésekkel törekszik meggyorsítani az elmara­dottság felszámolását a tö­megek életkörülményeinek megjavítását, kulturális fel- emelkedését. E célok érdeké­ben mindent megtett, hogy valamennyi haladó politikai erő együttműködését megva­lósítsa. Nemzetközi impéria-: lizmus és angolai kiszolgálói azonban — el vakul tságukbán — fegyverrel, intervencióval próbálják megsemmisíteni az ország haladó rendszerét, függetlenségét, a nép sza­badságát E fenyegető ve­szély ellen kényszerült fegy­veres harcra Angola kormá­nya és népe, A magyar társadalom ed­dig is testvéri szolidaritás­sal támogatta az angolai nép harcát a függetlensé­gért, a haladásért Á világ haladó erőivel együtt mélységesen elítél­jük az Angola elleni impe­rialista agressziót és követel­jük annak azonnali beszün­tetését. A független, szabad, haladó Angolai Népi Köztár­saság győzelme és megerő­södése alapvető érdeke min­den szabadság- és békesze­rető embernek Afrikában és a világ más részein! Puia Frigyes elutazott Hanoiból Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja. a Magyar Népköztársaság külügyminisztere, Nguyen Duy Trinhnek, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bi­zottsága tagjának, a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság miniszterelnök-helyettesének és külügyminiszterének a meghívására. 1976. január 24, és 31. között hivatalos, baráti látogatást tett a Vietnami De«, mokratikus Köztársaságban. Púja Frigyes koszorút he­lyezett el Ho Si Minh elnök mauzóleumán, ismerkedett az ország nevezetességeivel, ipa­ri üzemeivel, mezőgazdaságá­val. a vietnami nép kulturá­lis életévei. A magyar külügyminisz­tert fogadta Pham Van Dong. a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja» a Vietnami Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke. Púja Frigyes külügyminisz­ter és kísérete látogatást tett Ho Si Minh-városban. Huynh Tan Phat, a DIFK miniszter- elnöke és Nguyen Tbi Binb külügyminiszter fogadták a magyar vendégeket és vacso­rát adtak tiszteletükre. Nguyen Duy Tring és Pú­ja Frigyes külügyminiszter tárgyalást folytatott a két or­szág. a VDK és az MNK kö­zötti barátság további erősí­tésének és együttműködésük kiszélesítésének, időszerű kér­déseiről, továbbá a két felet kölcsönösen érdeklő nemzet­közi kérdésekről. Púja Frigyes külügyminisz­ter őszinte köszönetét mon­dott a testvéri fogadtatásért, amelyben n vietnami nép és a VDK kormánya részesítet­te. hozzájárulva a Vietnam­ban tett baráti látogatása si­keréhez. Púja Frigyes a Magyar Népköztársaságban teendő hi­vatalos, baráti látogatásra, hívta meg a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kül­ügyminiszterét, aki a meghí­vást köszönettel elfogadta. ★ 1978. január 31-én Púja Frigyes és kísérete elutazott Hanoiból. A repülőtéri búcsúztatáson jelen volt Nguyen Duy Trinh, a VDK külügyminisztere. Ho­ang Van Lói külügyminisz­ter-helyettes és a külügymi­nisztérium több munkatársa. Ott volt továbbá Karsai La­jos magyar nagykövet és a nagykövetség munkatársat „Innsbruck nyitásra kész 99 „Innsbruck nyitásra készn — nyilatkozta hugger ínna- brucki polgármester a sajtó képviselőinek. Szombatra min­dennel elkészültek s akár már vasárnap kezdhetnék a ver» senyeket. Ezekre viszont hivatalosan február 4-én kerül sor, jóllehet néhány előversenyt már korábban lebonyoU* tanak. Az olimpiai láng már úton van Innsbruck felé, ahová ma délben érkezik. Szerdán a megnyitó napján az óváros­ból futók fáklyát visznek majd a Bergisel-re, ahol két kan* delláberben lobban fel az öli npiai tűz. Képünkön: szenvedélyes autogramgyűjtők a téli olim­pia plakátjával.

Next

/
Thumbnails
Contents