Népújság, 1975. május (26. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

VILAO PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXVI. évfolyam, 101. szám ABA: 80 FILLER 1975. májas U esüt»rt#k Nemzetköziség jelen időben Mindebből logikusan következik, hogy; az internacionalizmus első számú párán- ; csa ma: erősíteni a szocialista országolt; közösségét, fokozni gazdasági fejlődésüket; és erejüket, politikai és diplomáciai tevé-J kenységüket. társadalmi szilárdságukat, vé-J delmi képességüket. Ez a, háttér biztosítja, J hogy a szocialista országok külpolitikája' alapvetően hozzájáruljon a feszültség; csökkentéséhez és visszafordíthatatlanná? tegye az enyhülés folyamatát. A szociális-5 ta országok közösségében is megkülönböz- 5 tetett hely illeti meg a Szovjetuniót) amely történelmi tapasztalatait és dicső) múltját, eredményeit és erőforrásait, vala­mint következetesen internacionalista poli -, tikáját tekintve kiemelkedő szerepet vállal) ebben a küzdelemben. A szocialista országok közösségének; erősítése, az egység megbonthatatlanná té-5 tele érdeke e szövetség közvetlen részesei'- 5 nek,, del egyúttal a világ minden jóakara-J fü és józan emberének. ' < A ma internacionalizmusa a tettek in-; ternacionaüzmusát jelenti Nem elegendő-; ek tehát a hangzatos jelmondatok. Pedig,' sajnos, erre is van pókja: a pekingi mao-< ista vezetés, miközben „forradalmiságát” j ismételgeti, az internacionalista összefogási megbontására törekszik, éket akar verni a; békéért és a társadalmi haladásért küzdői különböző osztagok közé. Vajon az úgyne- < vezett „szuperhatalmi tézisek”, amelyek az< osztályszempontok elkendőzésével egy fúr- < csa és torz világképet festenek fel, a „gaz- 2 dag észak” és a „szegény dél” szándékolt ■ szembeállítása nem arra -szolgálnak-e,“ hogy viszályt szítsanak s a szegény- és tá­mogatásra egyelőre valóban rászoruló nem­zeteket éppen leghívebb barátaikkal állít­sak szembe? S nem feledkezhetünk meg; azokról sem, akik intemaciónálizmusukat i hangoztatják, s közben nacionalizmust szí-; tanak, önös érdekeiket a közös ügy a kő- ' zös harc elé helyezik. . ’ > A Magyar Szocialista Munkáspárt, a 1 Magyar Népköztársaság politikáját és cse-: lekedeteit mély internacionalizmus vezér­li. Az MSZMP egyszerre érzi magát fele­lősnek a magyar nép s az egész nemzet­közi kommunista mozgalom előtt. Tévé-. kenységünkben így forr össze a nemzeti 1 érdekek képviselete az internacionalizmus I ügyével, a kettő egysége mutatja a helyes 1 utat. A mindennapok során ez a fejlett: szocialista társadalom hazai építését, a' Szovjetunióval és a testvéri szocialista or- : szagokkal való töretlen együttmunkálko- dást jelenti, messzemenő részvételt a KGST-ben, a Varsói Szerződésben, a szo­cialista integrációban; a szolidaritást az antiimperialista politikát folytató országok­kal s a tőkés országok munkásosztályaival, a ködeimet az enyhülés folytatódásáért. Cs nemzetközivé lesz holnapra a vl- »r lág...” a nagyszerűnek ígérkező jö­vőt azonban most, a jelenben alapozzuk meg — mindenekelőtt tettekkel. R. E Ember és energia i s nemzetközivé lesz holnapra a vi­li^ lág...” — hangzik fel az Intema- cionálé világunk oly sok pontján és annyi nyelvén, szinte átölelve a földgolyót. A proletár nemzetköziség eszméje egyidős a munkásmozgalom megszületésével. A pro- letárságot saját tapasztalatai győzték meg arról, hogy a világgazdaság és világpolitika porondján összefonódó tökás osztállyal szemben nélkülözhetetlen fegyvere az egy­ség S amióta a marxizmus—leninizmus klasszikusai az internacionalizmus követel­ményét a forradalmi elmélet szerves ré­szévé tették, a szocializmus erői, a kom­munista pártok a legnagyobb fokú tuda­tossággal, törekszenek a nemzetköziség el­mélyítésére, átültetésére a mindennapok harcába. / Használtuk a múlt időt a történelmi visszapillantás során, s a jövő időt az In- temacionálé utolsó sorának távlatokat idé­ző kicsengésével. A legkézenfekvőbb ige­idő számunkra mégis a jelen idő: mit je­lent a proletár internacionalizmus most, 1975 tavaszán, az idei május elsején? A proletár nemzetköziség lényege ter­mészetesen nem változik évekkel, még hosszabb lélegzetű korszakokkal sem. Vál­tozik és állandóan új arculatot nyer azon­ban a világ, amelyben, élünk s ezáltal az internacionalista magatartás érvényesülése a , gyakorlatban. A szocializmus világrend- szerié vált, három kontinensre terjed ki. A fejlődés menetében meghatározó szere­pet játszanak a szocialista közösség orszá­gai, gazdasági, politikai és védelmi együtt­működésük, tengelyében a Szovjetunióval. Afrika, Ázsia és La Un-A meri}} a hatalipas térségei többé nem a gyármatosítók szabad .vadászterületei: fiatal nemzeti államok jöt­tek létre, amelyek nem minden nehézség híján, s nem kevés gonddal, de általában az antiimperialista arcvonalon sorakoznak fel. A tőkés országokban is nő azoknak száma, akik felismerték, hogy a kapitaliz­muson nem segít a tüneti kezelés — más társadalmi rendszernek kell azt felváltania. Különböző feltételek alakultak ki, bonyo­lult világban élünk — eszerint kell elhatá­roznunk magunkat a döntésre, cselekvés­re. Az internacionalista álláspont jelen idő­ben annyit jelent, hogy megvalósítjuk mindazon erők világméretű összefogását, amelyek a társadalmi haladást és a békét írták zászlajukra. Ugyanakkor nem feled­kezhetünk meg arról, hogy termonukleá­ris korszakban • élünk, amikor a felhalmo­zódott tömegpusztító fegyverek az emberi civilizáció sokszoros megsemmisítésére ele­gendőek. Ezért küzdünk úgy a haladó esz­mék győzelméért, hogy közben elhárítjuk az atomvilágháború katasztrófáját. Az új társadalmi rendszer győzelmét a példa erejével és vonzásával, viszonylag békés körülmények között, békés versenyben kí­vánjuk megvalósítani. (MTI foto: Bisztray Károly felvétele — KS) Majális Egerben iliiíiepi nagygyűlés a Stadionban, luÉáslafáikozó Peiibányán Saigon felszabadult ­Immár Saigonból sugározza műsorát a felszabadulás rá­dióadó. Közép-európai : idő szerint szerdán 7 óráig a dél-vietnami főváros rádió- állomása a saigoni kormány közleményeit sugározta, majd kétórás szünet után, 9 őrsikor jelentkezett ismét, ezúttal a Dél-Vietnami Nemzeti Fel- szabadítási Front nevében. A rádióállomást felkeres­ték a lakosság képviselői, hogy felolvassák a Dél-vietna­mi Nemzeti Felszabadítási Frontot és a Dél-vietnami Ideiglenes Forradalmi Kor­mányt köszöntő nyilatkoza­A felszabadulás rtádióadó közölte, hogy helyi idő sze­rint 12 órára teljesen felsza­badul y Saigon. Hangoztatta, hogy Duong Van M;nh tá­bornok a megadás n kö­zölte „valamennyi testvérrel, hogy a csata elveszett és a saigoni kormny hatáskörét a Dél-vietnami Ideiglenes For­radalmi Kormány veszi át.” Saigon utcáin jelenleg se' népi hadsereg egységei cir­kálnak. A főváros lakossága lelkesen köszönti a felsza­badítóikat. Május 1-én megyeszcrtc politikai gyűlésekre, meg­emlékezésekre, egész napos kulturális programokra kerül sor. Egerben délelőtt 10 óra­kor a népkerti Stadionban rendeznek nagygyűlést, ame­lyen a megyeszékhelyről és az egri járás községeiből csaknem tízezer dolgozó vesz részt. Az ünnep alkalmából Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára mond beszédet. A mun­ka ünnepén Petőfibányán munkásgyűlésre és -találko­zóra kerül sor. Az ünnepi szónok Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottsá­gának osztályvezetője lesz. Mint arról lapunkban már hírt adtunk, színes kultúr­műsorral szórakoztatják az egri Népkertben a majális résztvevőit. A gazdag reper­toárból válogatott folklórmű­sort a megyeszékhelyen és az egri járásban működő művé­szeti együttesek adják. Elutazott a dán külügyminiszter K. B. Andersen, a Dán Ki­rályság külügyminisztere, — aki Púja Frigyessel tárgyalt hazánkban —, valamint fele­sége és kísérete szerdán el­utazott Budapestről. A maikká ünnepel tjei ISMÉT KIVÁLÓ VÁLLALAT LETT AZ EGRI DOHÁNYGYÁR Nemes hagyományaihoz hí­ven az elmúlt évben is ki­emelkedő gazdasági, politikai sikereket ért el az Egri Do­hánygyár szakmáját értő, munkáját szerető kollektívá­ja. A jó munka jutalmaként a Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium és az ÉDOSZ központi vezetősége kiváló vállalat címmel tün­tette ki a patinás hírű gyá­rat. A magas kitüntetés átadá­sára tegnap került sor Eger­ben. a Technika Házában. Az ünnepség résztvevőit, a meg­hívott vendégeket — közöt­tük Vaskó Mihályt, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagját, a me­gyei pártbizottság első titká­rát, dr. Lénárt Lajos mező- gazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettest. Marko- vics Ferencet, az MSZMP Központi Bizottságának'mun- katársát, Balogh Károlynét, az ÉDOSZ titkárát, Fekete Győr Endrét, a Heves me­gyei Tanács elnökét, Schmidt Rezsőt, az MSZMP Eger vá­rosi Bizottságának első tit­kárát, Kiss Sándort, a KISZ Heves megyei Bizottságának első titkárát. Pálinkás Feren­cet, a megyei rendőr-főkapi­tányság vezetőjét, Mudriczki Jánost, az SZMT vezető tit­kárát, Varjú Vilmost, az Eg­ri Városi Tanács titkárát és dr. Móger Jánost, a Magyar Dohányipari Vállalatok Trösztjének vezérigazgatóját — Czeglédi László KISZ-til- kár köszöntötte, majd Domán László igazgató értékelte a múlt évben végzett munkát. Beszédében többek között hangsúlyozta: a munka fő részesei voltak a szocialista brigádok, tovább szélesedett a Dolgozz Hibátlanul munka- 1 rendszer a gyárban, fellen­dült az újítómozgalom, több mint 800 dolgozó vett részt különböző szakmai, politikai oktatásban. A gyár szocia­lista brigádjai az elsők kö­zött csatlakoznák a kongresz- szusi munkaversenyhez, s az elsők között téttek eleget vállalásaiknak is. A jó Szel­lemű kollektív munka ered­ménye, hogy valamennyi ter­vét túlteljesítette a vállalat. Ezt követően Lénárt Lajos miniszterhelyettes értékelte a gyár, az iparág munkáját, s az elismerő szavak kíséreté­ben átadta a kitüntetést Do­mán Lászlónak. Ezután az iparági, a vál­lalati kitüntetések átadására került sor. majd Kiss Sándor, a megyei KlSZ-bizotlság el­ső titkára átadta a megyei KISZ-bizotbság kongresszusi zászlaját és oklevelét a gyári KISZ-fiataloknak. Végezetül Vaskó Mihály, a megyei párt- bizottság nevében gratulált a , gyár kollektívájának a terv­szerű, jó munkához és a ma­gas kitüntetés elnyeréséhez. (Folytatás a 2. oldalon) \ Május 1-i köszöntő a televízióban A Magyar Televízióban Gáspár Sándor, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára mondott ünnepi köszöntőt a 30. szabad május 1. alkalmából. (MTI Foto — Torma Andor felv.) Éljen a szocializmus és a béke 1

Next

/
Thumbnails
Contents