Népújság, 1975. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-01 / 27. szám

füÁG PROLETÁR IÁI. EGYESÜLJETEK' AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXVI. évfolyam, 27. szám ARA: 80 FILLÉR 1975. február 1., szombat Ülést tartott az MSZMP Heves megyei Bizottsága Napirenden: Jelentés a megye gazdaságának 1974. évi fejődéséről — Intézkedési terv az 1975. évi gazdaságpolitikai feladatokra — Javaslat a kongresszusi dokumentumokkal kapcsolatos állásfoglalásra Á Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott Az Elnöki Tanács megvitatta az állampolgársági, valamint az egyéni kegyelmi ügyekkel kapcsolatos 1971. cvi tevékenységét. Megállapította, hogy az ügyeket elő­készítő szervek az Elnöki Tanács iránymutatásait fi­gyelembe véve végezték munkájukat. A hozott dönté­sek hozzájárultak a szocialista törvényesség további erősítéséhez.* Az Elnöki Tanács ezután bírákat mentett fel és vá­lasztott meg, végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Átadta megbízólevelét a Lengyel Népköztársaság új magyarországi nagykövete Losonczi Pál, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke január 31-én, pénte­ken fogadta Stefan Jedry- chowski rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetet, a Lengyel Népköztársaság új magyarországi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. A megbízólevél átadásánál je­len volt Roska István kül­ügyminiszter-helyettes. (MTI) Gazdasági bírság: A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága Vaskó Mihálynak, a me­gyei pártbizottság első titkárának elnökle­tével tegnap Egerben ülést tartott Az ülé­sen részt vett és felszólalt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese. A megyei pártbizottság Barta Alajosnak, a megyei pártbizottság titkárának előterjesz­tésében megvitatta és jóváhagyta a végrehaj­tó bizottság jelentését a megye gazdaságá­nak 1974. évi fejlődéséről és intézkedési terv­javaslatát az 1975. évi gazdaságpolitikai fel­adatokra. A napirend tárgyalásában — amelyről az alábbiakban beszámolunk — részt vettek a járási, a városi és az üzemi pártbizottságok titkárai és a szakszervezetek megyei bizottságának titkárai is. Második napirendként Virág Károlynak, a megyei pártbizottság titkárának előterjesz­tése alapján a megyei pártbizottság megvi­tatta és állást foglalt a kongresszus doku­mentumaival kapcsolatban. A vitában felszó­lalt Aczél György, a Politikai Bizottság tag­ja, Szűcs László, az egri tanárképző főisko­la főigazgatója. Adamkó József, az erdőgaz­daság igazgatója, Vadkerti } Miklósáé tsz- párttitkár, országgyűlési képviselő, Jenéi Arturné, általános iskolai igazgató és Hat­vani Ferenc, gépüzemi lakatos-csoportvezető. A pártbizottsági ülés állásfoglalásában egyhangúlag kimondta: egyetért a párt kong­resszusi irányelveivel, a benne megfogalma­zott célokkal és feladatokkal. A. Heves me­gyei kommunisták észrevételeit, javaslatait a n - ' _i pártértekezlet elé terjesztik, illetve eljuttatják az MSZMP Központi Bizottságá­hoz. A megyei pártbizottság ülése Vaskó Mi­hály zárszavával ént véget. Á megyei végrehajtó bizottság jelentése az 1974. évi gazdálkodásról, az 1975. évi feladatokról ipar. A megye gazdaságának mit éves fejlődését, ered- oényeit és hiányosságait ele­mezve az előterjesztés töb­bek között megállapította: Heves megye gazdasága 1974-ben is az országos és a helyi gazdaságpolitikai célki­tűzések alapján fejlődött. A negyedik ötéves terv időará­nyos teljesítése során to­vább nőtt az ipar és a me­zőgazdaság termelése. Bő­vült a zöldségtermő terület, emelkedett a kalászosak ter­mésátlaga. A kedvező irá­nyú fejlődés meggyorsításá­hoz, a gazdasági, a politikai célkitűzések teljesítéséhez igen nagy mértékben járult hozzá a párt XI. kongresz- szusa és hazánk felszabadu­lásának 30. évfordulója tisz­teletére kibontakozott szo­cialista munkaverseny-moz- galom. Megyénk ipara az elmúlt évben 6—7 százalékkal nö­velte termelését. Az 1973. évihez viszonyítva nem nőtt de nem is csökkent a bá­nyászat, az építőanyagipar és az élelmiszeripar terme­lése, a könnyűipar ugyanak­kor több mint 20, a gépipar pedig 10—12 százalékkal ter­melt többet mint 1973-ban. Az országos és a megyei cél­kitűzésektől elsősorban a vil­lamos energiából és lignitből termeltek kevesebbet. A termelékenység 4 százalékos növekedése is alacsony, a bérszínvonal 6—8 százalékos emelkedése mellett. Az el­múlt évihez viszonyítva 1974-ben tovább romlott a munkaidő kihasználása, nőtt a kiesett munkanapok, vala­mint a túlórák száma is. A munka- és üzemszervezés korszerűsítése néhány üzem­ben jól ha.lad l ugyan. a többségnél — főleg a kisebb telepeken, gy'áregys igékben — szerényebbek eredmé-, nyeink. Ennek is köszönhe­tő többek között, hogy vál­tozatlanul alacsony a gép­iparban működtetett szer­számgépek kihasználása, né­hány gazdálkodó szervnél — különösen a szövetkezeti szek­torban =* a k azletalc a lee­melésnél is nagyobb mére­tekben emelkedtek, összes­ségében a megyei székhelyű szövetkezetek és vállalatok értékesítése 1974-ben meg­közelítette a 12 milliárd fo­rintot, amely 10 százalékkal több mint 1973-ban volt. Az önálló vállalatok és ipari szö­vetkezetek 1974-ben 10—15 százalékkal érteik el nagyobb nyereséget. Kedvezőtlen ugyanakkor, hogy a költsé­gek növekedése általában meghaladta a nyereség emel­kedésének ütemét. Néhány vállalatnál az év első ki­lenc hónapja alatt — Quali- tál, Eger—Gyöngyös vidéki Pincegazdaság — emelkedtek az általános és a nem ter­vezhető költségek is. Mezőgazdaság: A mezőgazdaság termelé­se 3—4 százalékkal nőtt. A gabonafélék terméseredmé­nyei lényegesen meghaladják az előző évekét. A kormány- intézkedések és a zárt rend­szerű termelésre való átté­rés eredményeként a mező- gazdasági üzemek tovább nö­velték a zöldségféléket, a kukorica, a szálas és a zöld­takarmányok vetésterületét. A cukorrépa és a burgonya termőterülete ugyanakkor to­vább stagnált, s ez gondot okozott a lakosság áruellátá­sában is. Ráadásul a répa cukortartalma is kisebb volt a szokásosnál, szőlőben pe­dig a szürkepenész okozott súlyos minőségi károkat. Az őszi csapadékos időjárás a betakarításon túl hátráltatta a falajelőkészítést, az őszi szántást és vetést is. Az állattenyésztésben a sertéstenyésztési kedv ta­valy is élénk volt, nem fej­lődött kellően viszont a szarvasmarha-tenyésztési ágazat. Jellemző volt továb­bá a mezőgazdasági üzemek munkájára az is, hogy gyor­sabb ütemben nőtt az ipari, építőipari tevékenység mint az élelmiszer-feldolgozás s a különböző szolgáltató tevé­kenység. 3 200 lakás ÓDÜlt A megye lakásellátottsága teváhh jri ** űiiuiit éaa­* ben. 1974-ben mintegy 3200 lakás épült a megyében. Az állami lakások 56 négyzet- méter, az egyéb szervezés­ben épült lakások 74 négy­zetméter alapterületűek. A lakásépítés gyors növekedé­sének eredményeként mér­séklődött a lakáshiány, s enyhült a zsúfoltság. Gondot okoz ugyanakkor, hogy a tervezettnél kevesebb tanácsi célcsoportos lakás épült, és ez elsősorban a nagy családosok lakásigényei­nek kielégítését hátráltatja. Megyénk szocialista szek­torában a beruházások érté­ke az elmúlt évben megkö­zelítette a hárommilliárd fo­rintot, a tanácsi beruházások értéke pedig 650 millió forint volt, amely 20 százalékkal magasabb az előző évinél. 1974-ben több fontos beru­házás — Finomszerelvény- gyár hevesi gyára, egri ke­nyérgyár, egri cipőipari szö­vetkezet tiszanánai "telepe, AFIT hatvani üzeme, egri Centrum Áruház, ÁFÉSZ- áruházak, káli borsóhántoló üzem — fejeződött be, s eredményként javult az ipar területi elhelyezkedése, s a lakosság kereskedelmi, szol­gáltatási ellátásának színvo­nala. Eredményesen gazdálkod­tak az elmúlt évben — az ÉVIÉP kivételével — építő­ipari vállalataink, szövetke­zeteink is. Az építőipar mint­egy 9—10 százalékkal növel­te termelését. Jelentős felfu­tást elsősorban a Heves me­gyei Tanácsi Építőipari Vál­lalat, s az Egri Közúti Épí­tőipari Vállalat ért el. A korábbi években is ta­pasztalt beruházási feszült­ségeket, szervezetlenségeket 1974-ben sem sikerült azon­ban megszüntetni. Gyakran születtek megalapozatlan döntések, magas a befejezet­len beruházások állománya, gyakran kihasználatlan ka­pacitások létrehozására köl­tötték a pénzt. Laza a beru­házási fegyelem, az építtetők, a tervezők, a beruházók, a kivitelezők eltérő érdekeltsé­gi rendszerben dolgoznak, nem fordítanak kellő figyel­mei 9 takarékosságra» a gaz­daságosságra, a költségek tartására, csökkentésére, a határidőkre, a minőségre. A petőfibányai vertikális gyár­egység üzembe helyezésének tervezett határideje 1971. de­cember 31-e volt. Még ma sincs üzembe helyezve. 1970- ben kezdődtek el Egerben az Arany János utcában építen­dő lakások előkészítési mun­kálatai. A közművesítésre ed­dig már hatmillió forintot fordítottaik, a kivitelezési munkálatok viszont még a mai napig sem kezdődtek el. Fejlődött a megye közúti és vasúti szállítása, bár a fuvarozásban változatlanul gondot jelent a késedelmes árukirakodás. Nem valósult meg Egerben a lépcsőzetes munkakezdés, s így igen gyakran okoz gondot — kü­lönösen csúcsidőkben — a túlzsúfoltság. Szebben, jobban élünk Munkánk eredményeként 1974-ben tovább növekedett a megye lakosságának élet- színvonala. A foglalkoztatot­tak égy főre jutó reálbére a tervezettel azonos mértékben 3—4 százalékkal emelkedett. Az átlagosnál is nagyobb a bérnövekedés az iparban és a szolgáltató ágazatban. A központi intézkedések ered­ményeiként mintegy négyezer közalkalmazott részesült a múlt évben 8—20 százalékos béremelésben. A lakosság készpénzbevétele 9 százalék­kal volt több, 1973-hoz vi­szonyítva a tavalyi betétállo­mány 17 százalékkal lett ma­gasabb. Elsősorban alapvető cikkekből — hús, húskészít­mények, zöldség-gyümölcs — javult a lakosság ellátása. Kedvezően hatott az árukí­nálatra továbbá az is, hogy több új _ áruház, üzlet épült a megyében. Változatlanul nem tart lépést az igények­kel a lakáskarbantartó, a textiltisztító lakossági szol­gáltatás, a helyi és a növek­vő idegenforgalmi igények­től is elmarad a megye ven­déglátó és szállodai hálóza­ta. Hatékonyabb pártellenörzés Megyénk gazdasága alap­vetően — állapította meg a jelentés — a megyei pártbi­zottság 1973. december 20-i határozatainak megfelelően fejlődött. Az 1974. évi gaz­dasági feladatok megvalósí­tásához igen szervezett és hatékony segítséget adtak a kommunisták, a pártszervek és a pártszervezetek. Konk­rétabbá vált a termelés párt- ellenőrzése, szorgalmazták a pártszervezetek a technikai eszközök kihasználásának fo­kozását, a termelékenység nö­velését, szervezték, irányítói- iák a párt XI. kongresszusá­nak tiszteletére és hazánk felszabadulásának évforduló­jára kibontakozott munka- verseny-mozgal mat. Döntően helyesen alkal­mazták a párt káderpolitikai (Solytatik, « L «Makm) egymillió forint Ülést tartott a KNEB A Központi Népi Ellen­őrzési Bizottság pénteki ülé­sén három vizsgálat prog­ramját tárgyalta meg az el­ső félévi munkatervében előirányzott feladatok közül. A népesedéspolitikai felada­tokról 1973-ban hozott mi­nisztertanácsi határozat vég­rehajtását a tanácsoknál és a gyermekellátási cikkeket gyártó iparban, s a nagy- és kiskereskedelemben vizsgál­ják a népi ellenőrök. Vá­laszt keresnek arra Is, hogy a munkáltató szervek mi­lyen segítséget nyújtanak a gyermekek nevelését vállaló családok anyagi terheinek könnyítéséhez, élet- és mun­kakörülményeik javításához. Ugyancsak most készítik elő a felsőoktatási intézmé­nyek szerződéses tevékeny­ségének és a kivitelezési munkák hasznosításának vizsgálatát, továbbá a vető­magtermelés, -forgalmazás és -ellátás helyzetének ellen­őrzését. A bizottság mind­három vizsgálat programját jóváhagyta. Tudomásul vet­te, hogy a fővárosi é" a me­gyei népi ellenőrzési bizott­ságok megkezdik az állam­polgárok telek-, lakás és üdülőtulajdonai szabályozó, valamint a luxusjeiiegű üdülő- és lakásépítkezés korlátozására hozott ren­delkezések végrehajtásának vizsgálatát. A KNEB elfogadta a la­kosságot érintő ipari szol­gáltatások és javítások ár- alkalmazásáról és számlázá­si rendjéről készült jelen­tést. Végül a KNEB elnöke tájékoztatta a bizottságot a kókadi Lenin Mg. Tsz és a Hajdú-Bihar megyei Me­zőgazdasági Ellátó Vállalat ellen indítványozott gazda­sági bírságügy befejezéséről. A Legfelsőbb Bíróság má­sodfokon jogerősen ítéletet hozott: fuvareszközök tiltott berbállása miatt a termelő­szövetkezetet 947 261 forint, a Hajdú-Bihar megyei AG- ROKER Vállalatot 100 000 forint gazdasági bírság megfizetésére kötelezte. Az etilén útban a Szovjetunióba Űj szakaszhoz érkezett pénteken a IV. ötéves terv egyik nagy vegyipari beru­házásának kivitelezése: a magyar—szovjet petrolké­miai egyezmény keretében épülő leninvárosi olefin­gyárban megkezdték annak a vezetéknek a feltöltését, amely a Szovjetunióba szál­lítja majd a Leninvárosban előállított etilén körülbelül 50 százalékát. A 330 kilomé­teres csővezetékben mínusz 63 fokos hőmérsékleten, 40 atmoszféra nyomáson órán­ként 5 kilométeres sebesség­gel haladó etilén pénteken átlépte a határt, s már a szovjet területen áramlik célja, a kallusi fémkohásza­ti kombinát felé. A Szovjet­unióba szállított etilénért olyan műanyagokat kapunk cserébe, amilyenek hazánk­ban nem készülnek. T A portugál békeharcoiok programja A portugál békemozgalom hazánkban tartózkodó kül­döttségét csütörtökön fogad­ta Péter János, a Béke Vi­lágtanács elnökségének tag­ja, az országgyűlés alelnöke. Kiss Károly, a SZOT és Mo­haros József, a TOT alelnö­ke. Portugál vendégeink tá­jékoztatást kaptak állami életünk kérdéseiről, a mun­kásosztály, a szakszerveze­tele, a parasztság, a terme­lőszövetkezetek helyzetéről. Pénteken a küldöttség az Eötvös Lóránd ’Tudomány- egyetem bölcsészettudományi karának munkájával ismer­kedett. Az Országos Béke­tanács katolikus bizottságá­nál tett látogatás során dr. Weisz Ferenc római ka­tolikus c. prépost adott tá­jékoztatást az állam és az egyház viszonyáról, a kato­likus papi békemozgalomról. Fiatalok a fiatalokról Négynapos tanácskozás Bu^a esten Pénteken befejeződött az a négynapos országos ta­nácskozás. amelyet az Álla­mi Ifjúsági Bizottság ren­dezett a megyei tanácsok ifjúsági titkárai, valamint a minisztériumok ifjúsági fe­lelősei részére. Nándor György, az Állami Ifjúsági Bizottság ttllBát* iáik** jár. taindító előadást ifjúsági parlamentek tap Tatairól, s az ifjúságpoK i munka idei teendőiről. tanácsko­záson részt vett és felszó­lalt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Minisztert*- oáes cbMltticipetáeac üfc

Next

/
Thumbnails
Contents