Népújság, 1975. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-01 / 1. szám

kl MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXVI évfolyam, 1. szám ÄRA: 1,— FORINT 1975. január 1., szerda Szovief­egyiptomi közös nyilatkozat IszmaQ Fataná egyiptomi külügyminiszter és Abdel Ghazu Al-Gamazi hadügy­miniszter a szovjet kormány meghívására látogatást tett Moszkvában, ennek sarán át­tekintették a szovjet—egyip­tomi kapcsolatok és a jelen­legi nemzetközi helyzet kér­déseit Különös figyelmet for­dítottak a Közel-Keletre, egyebek közt a Közel-Kelet­tel foglalkozó genfi békekon­ferencia felújítására. A Szovjetunió és Egyiptom szilárdan állást foglal amel­lett, hogy a genfi konferencia a legközelebbi jövőben fel­újítsa tevékenységét vala­mennyi érintett fél részvéte­levei, beleértve a Palesztinái Felszaibadítási Szervezetet. A két ország ennek érdekében fejt ki erőfeszítéseket A felek úgy vélfk, hogy a konferencia alkalmas fórum a közel-keleti rendezés va­lamennyi vonatkozásának át­tekintésére és olyan megfele­lő határozatok meghozatalá­ra, amelyek igazságos és tar­tós békát teremtenek ebben a térségben. Egyetértenek abban, hegy a konferencia munkájának minél hamarabb történő felújítása fontos pozi­tív Jelentőségű e célok eléré­se szempontjából. A két állam és a két nép tartós barátságát jellemző légkörben lezajlott tárgyalá­sok kedvező eredményekkel zárultak. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány tájékoztatási hivatala közli: a Miniszter- tanács kedden ülést tartott. A külügyminiszter jelen­tést tett Peter Mladenovnak, a Bolgár Népköztársaság külügyminiszterének decem­ber 17—20. között hazánk­ban tett hivatalos, baráti látogatásáról. A szívélyes légkörben lezajlott tárgyalá­sok során a külügyminisz­terek megelégedéssel állapí­tották meg,'hogy a két or­szág között teljes a nézet- azonosság az összes érintett nemzeközi kérdésben. Hang­súlyozták, hogy tovább kí­vánják fejleszteni a két or­szág együttműködését és hozzájárulnak a szocialista közösség egységének erősíté­séhez. A kormány a jelentést jóváhagyólag tudomásul vet­te. I A Minisztertanács megtár­gyalta és jóváhagyólag tudo­másul vette Adam Malik­nak, az Indonéz Köztársa­ság külügyminiszterének de­cember 13—17. körött ha­zánkban tett hivatalos láto­gatásáról szóló jelentést A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Laoszi Ideiglenes Nemzeti Egységkormány küldöttségének december 15 —-18. között hazánban tett hivatalos látogatásáról szóló jelentést ' A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Magyar—Indiai Gaz­dasági Tudományos és Mű­szaki Együttműködési Ve- gyesbizotteág október 28. és november 2. között New Del­hiben tartott üléséről szóló jelentést A tárgyalásokon megállapították, hogy számos lehetőség van az együttmű­ködés további szélesítésére, különösen a kohászat, a gép- és vegyipar, az I elektronika és távközlés, valamint a me­zőgazdaság területén. Az egészségügyi és a muri- kaügyi miniszter, valamint a Szakszervezetek Országos Ta­nácsa javaslatot tett a gyó­gyító-megelőző ellátás ál­lampolgári jogon történő igénybevételére. Az alkot­mány 1972. évi módosításá­val, valamint az egészség- ügyi törvénnyel összhangban a kormány úgy határozott, hogy a készülő társadalom- biztosítási törvény hatályba lépésével egyidejűleg a jö­vőben minden magyar ál* lampolgári jogként igénybe veheti az egészségügyi szol­gáltatásokat. A kormány megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette az oktatási és a mun­kaügyi miniszter jelentését a szakmunkás képesítésű fi­zikai dolgozók felsőfokú ta­nulmányokra való felkészí­tésének tapasztalatairól. Megállapította, hogy a fel­készítés e rendszere sikeres­nek bizonyult. Ennek alap­ján úgy határozott, hogy a következő tanévben a mű­szakin kívül egyéb különbö­ző szakokra készülő fizikai dolgozóknak is indítanak előkészítő tanfolyamokat. A résztvevők 70—80 százalékát a nagyüzemek munkásaiból válogatják ki A Minisztertanács titkár­sága vezetőjének előterjesz­tése alapján a kormány fel­hívta a miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetőinek figyelmet, hogy vizsgálják meg az ország- gyűlés decemberi ülésszakán elhangzott képviselői észre­vételek és javaslatok meg­valósításának lehetőségeit, és tájékoztassák arról az or­szággyűlés elnökét, valamint az indítványozó képviselő­ket. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt Waldheim Közel-Kelet békéjéért Kurt Waldheim ENSZ-fő­titkár a jövő év nemzetközi kilátásaival foglalkozott ab­ban a nyilatkozatában, ame­lyet negyedik hivatali évé­nek megkezdése alkalmából adott Mint mondotta, 1975 döntő év lesz a Közel-Kelet szem­pontjából, mert bár az érin­tett kormányok tárgyalásos rendezést óhajtanak, készüli nék az újabb háborúra is. „Ez a háború katasztrofális következményekkel járna mindenki számára” — jelen­tette ki Waldheim. Tavaszig mindenképpen haladást kell elérni, tekintve, hogy április­ban, illetve májusban jár le a Sinai félszigeten, illetve a Golan magaslatokon állomá­sozó ENSZ-erők mandátuma. Pravda-cikk a budapesti előkészítő tanácskozásról A Pravda keddi számában szerkesztőségi cikkben tér vissza az európai kommunis­ták december 19—21-i buda­pesti előkészítő találkozójá­ra. A cikkíró egyebek mellett a következőket állapítja meg: az SZKP a jövőben is mindenképpen igyekszik elő­mozdítani az európai kom­munisták konferenciája elő­készítésének eredményes be­fejezését és magának a kon­ferenciának a megtartását. A budapesti találkozó ismé­telten igazolta, hogy a kom­munista- és munkáspártok az európai kommunista moz­galom előtt álló fontosabb nemzetközi feladatok megol­dásában fokozottan törek­szenek az akciók koordiná­lására és az akcióegységre. A budapesti találkozó szel­lemében és eredményeit il­letően megcáfolta azokat az ellenséges koholmányokat, hogy a szocialista országok kommunista pártjai és az európai tőkés országokban működő testvérpártok érde­Kitüntetett szovjet űrhajósok Podgomij, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke magas kitüntetési nyújtott át (balról! Filipcsenkónak és Rukavisnyikovnak, a Szojuz 16. űrhajósainak. íNépiijság-telefoto — TASZSZ—MTI—KS) lsei állítólag ellentétesek „egymással szembenállók”, sőt „összeegyeztethetetle­nek”. Budapest ismételten és meggyőzően demonstrálta, hogy az európai kommunista mozgalom egységes és össze­forrott, hogy. a különböző pártok egységesen közelítik meg a békéért és a biztonsá­gért, a társadalmi fejlődé­sért vívott harc legfonto­sabb problémáit. A budapesti találkozó be­bizonyította, hogy a kom­munisták szerint az európai béke és a világbéke szilárdí­tása elválaszthatatlan egy­mástól. Ezzel egyidejűleg a budapesti találkozón ismét hangsúlyozták, hogy az euró­pai kommunista mozgalom jelentékenyen hozzájárulhat az imperializmus és a hábo­rú ellen, a világbéke és az általános biztonság fenntar­tásáért vívott küzdelemhez. A budapesti politikai vita bebizonyította, hogy az eu­rópai kommunista- és mun­káspártok egységes nézete­ket vallanak a bőséért, a biztonságért, az európai együttműködésért és társa­dalmi fejlődésért vívott harc alapvető problémáit és fel­adatait illetően. Ebben a vonatkozásban a budapesti véleménycserét akár újabb lépésnek is lehetne nevezni az európai kommunista moz­galom olyan közös álláspont­jának kidolgozásában, amely1 tájékoztatóul szolgál a fent említett általános feladatok megoldásához. A 28 európai ország test­vérpártja a budapesti vitá­ban leszögezte azt a tény, hogy az európai és általában a nemzetközi enyhülés erő­sítésére irányuló tendencia változatlanul és szüntelenül erősödik, az ellenfelek szem­beszegülése ellenére a jelen­legi európai nemzetközi po­litikai fejlődés meghatározó tendenciájává válik. A testvérpártok Budapes­ten hangsúlyozták, hogy a különböző társadalmi rend­szerű államok békés egy­más mellett élésének politi­kája az idők parancsa és ez a politika tökéletesen megfelel a munkásosztály és valamennyi dolgozó alapve­tő érdekeinek.-. A z óra ugyanúgy mutatta a tizenkettőt, ugyanúgy a ^ nulla óra egypercet is; az egyik nap minden külö­nösebb feltűnés nélkül követte ezt a másikat, már az új évben. Mégis hetek óta folytak az előkészületek erre a napra. Ez volt a prémiumfeltételek teljesítésének határ­ideje, ettől a naptól számítjuk az új feladatok kezdetét. Magunk alkotta határkő. S ilyenkor az Olvasó is az összegezéseket, az egy esztendő terméseként csokorba gyűjtött sztorikat keresi a lapokban. Meg is találja: az elmúlt évben ennyi olaj fogyott a világban, ennyi orkán pusztított, annyi közlekedési baleset volt, amannyi mi­niszterelnöki szék cserélt gazdát, emennyi milliárdost tar­tanak számon, és ennyien haltak éhen. Természetesen mindezek mellett ott találhatók a mi országunk „sztorijai” is. Nálunk talán kisebbek az úgyne­vezett szenzációk , vagy inkább úgy kellene mondani: más természetűek. Harminc év előtti szomorú sztorik egész sorára emlékezünk most, s azokra a napokra, ame­lyek életünk sorfordulóját jelentették. Harminc ország­átalakító esztendő eredményeit, gondjait összegezve ké­szülünk egy újabb, jövőnket alakító eseményre. A XI. pártkongresszusra, egy újabb tervidőszak előkészületeire. Ezek a mi újévi szenzációink. Mert talán senki sem kételkedik abban, hogy megha- ' tározó jelentőségűek népünkre, minden országhatárain­kon belül élő magyarra. Azokra, akik hittel dolgoznak, s azokra is, akik csak hagyják, hogy sodorja őket az áram­lat. Azokra, akik még albérletbe, apró szobába tértek vissza az újévi mulatozásból, s azokra is, akik hétvégi házukba ugranak ki, hogy kiszellőztessék a fejüket. Jóslatokat, előrejelzéseket szívesen hallunk, hiszen semmire sem kíváncsi jobban az ember, mint arra, mi történik a jövőben. A közgazdászok persze nem szeret­nek jósolni, az adott helyzetet jól ismerve pedig koráb­ban jelették, mire lehet számítanunk az esztendőfordulót követő hónapokban. Nem lesz könnyebb az új év, mint amit magunk mögött hagyunk. Nem hull csak úgy ölünk­be egyetlen forint sem nemzeti jövedelemként. Áldozat­kész munkának kell előteremteni mindent, amiből több bért, lakást, óvodáit, orvosi rendelőt tudunk előteremte­ni 1975-ben is. Azt egyáltalán nem kell jósolgatni, min­denki előtt nyilvánvaló, hogy lakásból, óvodából, orvosi rendelőből s még egy sor más egyéb, jobb életünket szol­gáló létesítményből kell több. Több akkor is, ha tavalyi igényeinknek már megfelelő lenne idei, sőt a jövő évi gazdaságunk, ha el is értük azt, hogy nyugodt, békés kö­rülmények között dolgozhatunk, nem létgondoktól küsz­ködve. Mert a társadalom csak akkor él, ha fejlődik, mert a fejlődés jövőnk, gyermekeink boldogulásának záloga. N?m lesz könnyebb az új év; ismerjük jól a gond­jainkat. De, hogy nehezebb ne legyen, azért az nem a vi­lággazdaság helyzetén, nem is az időjáráson múlik. Egye­dül rajtunk, összefogásunkon, lelkeselésünkön, bizakodó cselekvőkészségünkön. S ezek nem lehetnek pusztába kiáltott szavak, helytállásukkal bizonyították rriár nem­egyszer ennek az országnak a dolgozói. Készülünk a pártkongresszsusra, készülünk az új, magasabb szintű feladatokat kijelölő tervidőszakra. El­határozásaink közt szerepel, hogy fegyelmezettebben, tervszerűbben, takarékosabban dolgozzunk. Ezeket az el­határozásainkat kell Valóraváltani 1975-ben. Nem valami merőben újat, szokatlant, erőnkön felüli feladatot. Csak ezt, ami tulajdonképpen már 1974-ben is célunk volt. Hi­szen az óra is ugyanúgy mutatta a tizenkettőt, a nulla óra egy percet, mint a korábbi napokon. Mi pedig koc­cintva kívántunk boldog új évet szeretteinknek. M ég boldogabbat.. Hekeli Sándoc V I ( M\ mm proletárjai, fcsYfsuuimn /£c66! Revizió 1997. REVÍZIÓ 2011. Még boldogabbat.

Next

/
Thumbnails
Contents