Népújság, 1972. november (23. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

világ pkolliahj/^. eg elsüljetek! MA Őszi beszélgetés a gyógyszer- tárban Egy időszerű témával fog­lalkozik. cikkében Kovács Endre a 3. oldalon. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILÁPJA XXIII. évfolyam, 258. szám ARA: 80 FILLER 1973. november 1., szerda ü stafétabotot egyszer át kell adni Hazánkba érkezik Henryk Jablonski Losonczi Pálnak, a Ma­gyar Népkötársaság Elnöki Tanácsa elnökének és fele­ségének meghívására szerdán hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezik Henryk Jablonski, a Lengyel Népköz- társasg Államtanácsának el­nöke, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizott­ságának tagja és felesége. ★ Henryk Jablonski a Len­gyel Népköztársaság állam­tanácsának elnöke 1909. de­cember 27-én, Waliszewben, munkáscsaládban született. A varsói tudományegyetem hu- manisztikai szakán egyetemi tanulmányokat folytatott és 1934-ben megszerezte a tör­ténelemtudományok doktora címet. 1948 óta tagja a LEMP Központi Bizottságának. 1970. december 20-i KB-plc- num a politikai bizottság pót­tagjává választotta. A LEMF VI. kongresszusán megvá­lasztott központi bizottság beválasztotta a párt politi­kai bizottságába. 1972. március 28-án, a SZEJM megválasztotta a Len­gyel Népköztársasig Állam­tanácsának elnökévé. Henryk Jablonski a népi Lengyelország építője érdem­rend, a munka zászlórend 1. fokozata, a Lengyelország újjászületése érdemrend pa­rancsnoki keresztje és a Grümvald-kereszt kitünteté­sek tulajdonosa. Egymilliárdos nyereség a kohó- és gépiparban Előzetes számítások szerint az idén a kohászat tenne lese 4,3, a gépiparé 8,5 százalék­kal lesz magasabb a tavalyi­nál, s így némileg túlhalad­ja a tervezett szintet — je­lentette be a vállalatok igaz­gatóinak keddi értekezletén dr. Horgos Gyula, kohó- és gépipari miniszter. Figyel­meztetett azonban arra, hogy kerüljék el a vállalatok a ta­valy is tapasztalt év végi hajrát, amikor a IV. negyed­év feladatainak 52 százaléka decemberre maradt. Jelentős feladatokat kell még teljesí­teni például az exportrende­lések kielégítésére. A gép­Ülést tartott a ipar exportja a szocialista országokba várhatóan 18, a tőkés államokba 15—16 szá­zalékkal nő, a hazai érté­kesítés azonban ennél jóval mérsékeltebben emelkedik. A gazdálkodásról szólva rámutatott, hogy a vállalatok egy részenek pénzügyi hely­zete nem kiegyensúlyozott, ami elsősorban a rossz kész­letgazdálkodás következmé­nye. Ezért egyes vezetőket le­váltottak, korlátozták, letil­tották a nyereségprémiumu­kat, több vállalatvezető be­ruházási jogkörét is korlátoz­ták. Mint mondotta, a gép­ipar idei várható nyeresége egymilliárd forinttal lesz ma­gasabb a tavalyinál, A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 55. évfordulójának megünneplésére készül az ország Díszünnepségek, nagygyű ések, kiállítások, új létesítmények avatása, magyar—szovjet baráti találkozók az ünnepi programban A vidéki városokban és falvakban, ipari és mezőgaz­dasági üzemekben, intézmé­nyekben is gazdag program­mal készülnek a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 55. évfordulójának megün­neplésére. Kecskeméten, Szé­kesfehérvárott és Békéscsa­bán nagygyűléseken méltat­ják a szocialista forradalom jelentősegét. Országszerte diszünnepsegeket rendeznek, megkoszorúzzák a felszaba­dulási emlékműveket, a ha­zánk szabadságáért életüket áldozott szovjet hősök sírja­it, emlékműveit. Számos üzemben az évforduló alkal­mából kitüntetéseket, jutal­makat adnak át a legkivá­lóbb dolgozóknak. Kitüntetik a Magyar—Szovjet Baráti Társaság legjobb aktivistáit, magyar—szovjet baráti ta­lálkozókat rendeznek, és a leg­újabban megalakult MSZBT- tagcsoportoknak átadják a tagságról szóló oklevelet. Or­szágszerte számos új létesít­mény avatása is hozzájárul az évforduló emlékezetessé tételéhez. Somogy megye tanintéz­ményeiben a történelemórá­kon emlékeznek meg az ok­tóberi szocialista forrada­lomról, valamint a szovjet állam megalakulásáról. Nagy­atádon kiállítást rendeznek szovjet írók müveiből, Pa- talom községben pedig átad­ják rendeltetésének a száz- szemelyes szociális otthont.— Pest megye központi ünnep­ségére az ifjú városban, Százhalombattán kerül sor, ahová meghívták a szovjet testvérmegye, Omszk küldöt­teit is. A Dunai Kőolajipari Vállalat és a Szibériai Olaj­ipari Tröszt képviselői az ün­nep előestéjén kötnek test­véri szerződést, amelyben rögzítik az egymásnak nyúj­tandó segítség módjait. A százhalombattai Ságvári Endre iskolában ünnepélye­sen leleplezik a névadó szob­rát. — Baranya több közsé­gében szibériai filmnapokat, Komlón pedig ifjúsági hála­stafétát rendeznek. Tolna megyében több he­lyen veterántalálkozókra, ma­gyar—szovjet barátsági ün­nepségre kerül sor. Szekszár- don felavatják a Tolna me­gyei pártbizottság új székha­zat. Szolnokon a városi párt­végrehajtóbizottság es a ta­nács együttes ünnepi ülésén emlékezik meg november 7- ről, valamint a város felsza­badulásának 28. évfordulójá­ról. Az ipari és mezőgazdasá"' . üzemekben széles körű ve: senymozgalom bontakozott ki: november 1-től december 30-ig a Heves megyei üzemek a termelési eredmények fo­kozásával, kommunistamű­szakok szervezésével ünnep­ük a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 55., vala­mint a Szovjetunió megala­kulásának 50. évfordulóját. A Gagarin Hőerőmű dolgozói november 7-re befejezik a II. blokk nagyjavítását, az V. blokkot pedig előkészítik próbaüzemelésre, s ennek eredményeként az új ener- giabázis az évfordulóra már teljes kapacitással termel. Űj fejezet kezdődik a Thorez- bánya életében is azáltal, hogy november első hetében áttérnek a folyamatos terme­lésre, amikor már éjjel-nap­pal dolgoznak a bányagépek. Kiskörén is munkasikerekkel ünnepelnek: november 7-re elkészül a jászsági főcsatorna beeresztő zsilipjének műszaki berendezése. Bács-Kiskun megyében no­vember 3-án gyullad ki a villanyfény a társadalmi ösz- szefogással villamosított utol­só, nyolcvanegyedik kiskun­sági tanyai iskolában, Pető­fi szállás határában. A Bor­sod megyei Nyékládháza nagyközségben átadják a tár­sadalmi hozzájárulással épült új művelődési házat, és ugyanakkor kerül sor a tör­pevízmű, valamint az új gyógyszertár üzembe helye­zésére is. A Miskolci Nemzeti Színházban díszelőadáson mutatják be Rachmanov Vi­haros alkonyat’’ című drá­máját. A Győri Kisfaludy Színház társulata a színház­ban rendezendő díszünhepség után Osztrovszkij „Farkasok és bárányok" című drámáját adja elő. Győrött magyar— szovjet baráti találkozót ren­dez az MSZBT, öt új Győr- Sopron megyei MSZBT-tag- csoportnak pedig átadják a tagságról szóló oklevelet. Egy ankét kapcsán irta meg gondolatait munkatár­sunk a 4. oldalon. Postánkból Levelezési rovatunk össze­állítása az 5. oldalon. így látták ludőSitóink A megyei labdarúgó-baj­nokság eseményeiről adunk összeállítást a 6. oldalon. H tárgyaló­teremből Bírósági tudósításunk a 8. oldalon egy olyan esetről szól, amikor maga az áldo­zat is hibás volt. Losonczi Pá! fogadta Bangla Desh külügyminiszterét Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke kedden a Par­lamentben fogadta Abdusz Szamad Azadot, a Bangla Desh Népi Köztársaság hi­vatalos baráti látogatáson hazánkban tartózkodó kül­ügyminiszterét. A szívélyes légkörű megbeszélésen részt vett Púja Frigyes, a külügy­miniszter első helyettese is. A nap folyamán megkez­dődtek Abdusz Szamad Azad tárgyalásai a Külügyminisz­tériumban. A tárgyalások után Púja Frigyes ebédet adott a kül­ügyminiszter és kísérete tisz­teletére. A Külügyminisztériumban megkezdődtek a tárgyalások Abdusz Szamad Azad, a Bengáli Népi Köz'á saság külügy­minisztere és Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyet­tese között. (MTI Vigovszki Ferec felv. — KS) TOT elnöksége A TOT elnöksége kedden Szabó István elnökletével ülést tartott. Az értekezleten részt vett dr. Garamvölgyi Károly, a pénzügyminiszter első helyettese, Hont János, az Országos Tervhivatal el­nökhelyettese és Kazareczki Kálmán mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhe­lyettes. Az elnökség megtárgyalta „A mc.iőgazdasági termékek és a falhasználásra kerülő ipari termelő eszközök árai­nak hatása a termelőszövet­kezetekben” című jelentést. Az ülésen foglalkoztak a TOT nemzetközi kapcsolatai­nak alakulásával és megha­tározták a kapcsolatok 1973. évi tervét. A TOT jelenleg nyolc szocialista ország, ki­lenc fejlett tőkés ország és számos fejlődő ország össze­gen 30 szervezetével tart _fna rendszerét, kapcsolatát 4ISER ÜJ ARCAj AZ ÉPÜLŐ CSEBQKSZÁRl LAKÚT ELSA ÍKes Béla fdiwéttg.

Next

/
Thumbnails
Contents