Népújság, 1972. október (23. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-01 / 232. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIII. évfolyam, 232. szám ÄRA: 1,— FORINT 1972. október 1., vasárnap ' 11 1 v » f Kádár János az Országos Tervhivatal jubileumi ünnepségén Az Országos Tervhivatal­ban szombaton ünnepséget tartottak a népgazdasági ter­vezés bevezetésének 25. év­fordulója alkalmából. Az ünnepségen részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Nyers Rezső, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, a Politikai Bizottság tagjai, dr. Ajtai Miklós és Vályi Peter, a Minisztertanács elnökhe­lyettesei, Bálint József, a Központi Bizottság osztály- vezetője, Lázár György mun­kaügyi miniszter es dr. Ku- rucz Imre, az V. kerületi pártbizottság első titkára is. Az ünnepséget dr. Szla- meniczky István, az Orszá­gos Tervhivatal pártbizott­ságának titkára nyitotta meg, majd Párái Imre, az Országos Tervhivatal elnöke mondott ünnepi beszédet. Rámutatott, hogy n tervezési módszerek fej­lesztésében az utóbbi 35 évében érdemleges hala­dást értünk el, nem állíthat­juk azonban, hogy a közpon­ti tervezés ma már haszno­sítja mindazt a szervezési, közgazdasagi cs számítás­technikái tudást, amelyet a tudomány és a KGST-orszá- gok gyakorlati tapasztalatai számunkra nyújtanák. Ezek minél teljesebb hasznosítá­sa annál is fontosabb, mert csak ezekkel az eszközökkel lehet gazdaságpolitikánkat reális tervekbe foglalni és a gazdasági élet fejlődésében a magasabb fokú tervszerű­séget érvényesíteni. Teen­dőink vannak még a lakos­ság életkörülményeivel kap­csolatos tervezési módszerek fejlesztésében, s végül, . de nem utolsó sorban a közpon­ti koordináció fejlesztése­ben, ami a döntések helye­sebb előkészítését teszi le­hetővé. Párdi Imre jubileumi em­lékérmeket es kiválódolgo- zó-kitünteteseket adott át számos dolgozónak. Ezután Kádár János be­szédet mondott. Az ünnepség dr. Szlame- niczky István zárszavával, majd az Internacionálé hangjaival ért veget. r v Őszi munka a nagyfügedi határban Először lesz HK-döntő Egerben EGRI DÓZSA—SZOLNOKI DÓZSA 5:4 (1:1. 1:0, 2:1, 1:1) Vízilabda MNK elődöntő mérkőzés, Eger, 100 néző. V.: Samu. Egri Dózsa: Rüll — Lutter, Pécsik, Katona, Bolya, Re­gős, Olajos. Edző: Pacsik Dénes. Szolnok: Cservényük —* Pintér, Kozák, Záinbó, Ur­ban, Cseh, Kanizsa. Csere: Kádár és PásztraF. Edző: Ka­nizsa Tivadar. Góllövök: Bolya 2, Pécsik, Olajos, Lutter (4 nj-esből), illetve Kanizsa, Urbán 2 (egyet 4 m-esból), Pinter. Kiállítás: Szolnok 9, Eger 6. Nagy taktikai küzdelem folyt az első percekben. Emberelőny­ből a vendégek vezetéshez ju­tottak, nem sokkal ezután Bolya egyenlített, majd Lutter óriási helyzetben Cservenyákba lőtte a labdát. A második negyedben is inkább a küzdelem dominált. Ekkor Pécsik szerezte meg a ve­zetést emberelőnyből. A harma­dik öt perc elején Lutter meg­szerezte a labdát, de Pocsib lö­vése kapu föl szállt. A szolno­kiak 4 m-eshez jutottak és Ur- bán nem hibázott. A hazaiak ve­zető gólját Olajos emberelőny­ből érte el. Ezután érdekes hely­zet alakult k.r. Cscrvenyáb ki­úszott kapujából, sípszó után el­dobta a labdát, s ezért kiállí­totta a játékvezető. Az ember­előnyt Bolya értékesítette. Az utolsó öt perc elején a vendé­gek emberhátrányból szépítet­tek, majd Urbán egyerüitett is. Érthetően hatalmas volt a küz­delem, majd az egriek 4 m-eshez jutottak es Lutter biztosan vág­ta a hálóba a labdát. Két ket­tős kiállítás következett, a ven­dégek elkeseredett harcot foly­tattak: az egyenlítésért, de ez már nem sikerült. Rendkívül izgalmas, fordu­latokban gazdag mérkőzést hozott a két vidéki együttes összecsapása. így ma délután 16 órai kezdettel az egri ver­senyuszodában először ren­deznek MNK-döntöt, melyen a lila-fehérek ellenfele az FTC—Bp. Spartacus elődön­tő győztese lesz. (viragh) A nagyfügedi Dózsa Ter­melőszövetkezetben javaban folyik az őszi munka. Szedik a cukorrépát, tö­rik a kukoricát a közös es lWWWWWa^aaaa^aa^v>AAAAA«AAAAA*AWUWWWWVWWW/V WWWflW WWWWWWVWAWW/S\WWWiMWWVWWWWAWW A vonal, dolog. Miért nincs vonalzó? fontos Ter­mészetesen a vonal­nak egyenesnek kell lennie, ez elemi kö­vetelmény, ha egye­nes vonal kívántatik. Mert ugyebár léteznek görbe vona­lak is, s a különböző görbék is vonalnak számítanak. Eze­ket azonban csak speciális vonalzóval, vagy szabad kézzel lehet meghúzni. Ellentétben a vonal vonallal, amelyhez vonalzó kell. Egy egyszerű tárgy, amelynek az a tulajdon­sága, hogy oldalai egyenesek, s azok mentén egyeneseket lehet előállítani. Gyerünk hát, s vegyünk egy vonalzót, ha már azt sze­retnénk, hogy egyenes legyen a vonal. Kiderül azonban, hogy vonalzó nincs. Nem vonal ugyan, hogy hiánycikkek legyenek, de a vonalzó hiánycikk. Legalábbis a műanyag vonalzó, amely legkorszerűbb eszköze a vonal előállításá­nak. Magamfajta ember ebből arra következtet, hogy va­laki vagy elfelejtette megrendelni ezeket a vonalzókat, vagy elfelejtette legyártani. Vagy esetleg azért nem gyárt szánt szándékkal, mert nem találja meg a számításait. Ki­derült azonban, hogy erről szó sincs. Vonalzót gyártani és eladni — a látszat szerint —, nem üzleti tevékenység, ha­nem inkább amolyan jószolgálat. Mert egy rövid, de annál lelkesebb híradás arról tudósít, hogy az Elzett írószergyá­ra vállalta, hogy még az idén soron kívül legyárt 200 ezer darabot. S mivel ez a híradás épp azon a héten született, ami­kor a tervgazdálkodás negyedszázados évfordulóját kö­szöntöttük. terven felüli töprengést okozhat. Az első kér­dés. hogy miért nincs normális körülmények között mű­anyag vonalzó, amikor ez igazán nem bonyolult tárgy. Tehát annak rendje-módja szerint lehetne belőle eleget gyártani, nem kellene soron kívül, hogy úgy mondjuk, hő­si erőfeszítéssel pótolni azt a hiányzó 200 ezer darabot. A másik probléma: mit jelent az a hírben, hogy még az idén? Ebből az évből ugyanis meg három hónap van hátra. A műanyag vonalzót általában iskolás gyerekek használjak, akiknek az tanévtől négy hóaay ■% *■ £• pót kell eltölteniük tanulással 1972-ben. Lehet, hogy a hírt ügy kell érteni: a gyerekek hiába ke­resnek műanyag vo­nalzót októberben, novemberben és decemberben, azt úgy is csak valamikor január körül kapnak? Persze, ha így van, akkor sem dől össze a világ* Annakidején háromszor is intőt kaptam négy év alatt a gimnáziumban, mert a geo­metria órán nem volt velem vonalzó, s mégis itt vagyok, sőt tudom a vonalat is. Ügy tudom, hogy a vonal ma az, hogy a gyárak szük­ségletre rendelnek, a boltok aszerint árusítanak. Létezik piackutatás, többfajta ár, sőt, állítólag még termelő üze­mek és kereskedelmi vállalatok közötti verseny is. Igyek­szünk átadni a múltnak a tervezésnek azt a formáját, ami­kor mindent központilag döntöttek el, s az elet zajától tá­voleső hivatali szobákban, gondosan vonalazott hatalmas ívekre élettől elszakadt számokat írtak. Mert, hogy akkor nem volt elég vonalzó, azt ugyan akkor sem értettem, de utólag, amikor meggyőztek róla, hogy azzal a módszerrel nem is lehetett, beláttam. Most nem látom be, miért kell soron kívül legyártani 200 ezer vonalzót Mondom, azt hiszem, értem a vonalat, bár műanyag vonalzó híján nem tudom olyan nagyon egyenesre rajzolni. S azért nem értem, mit jelent ez a soron kívüliség mit je­lent ez a lázas, s a jobb ügyhöz méltó buzgalom. Azt még el tudnóm viselni, hogy valamilyen oknál fogva ne legyen mondjuk elég műanyag vonalzó. Az már nyugtalanít, hogy ilyenkor azonnal úgy viselkednek, mintha már régen nem lenne egészen más a vonal. Egyébként nedig — attól tartok —, hogy a műanyag vonalzóhiárlynak egészen prózai okai vannak. Izgatottan várom hát. mibe fog kerülni, ha majd megint lehet kapni. Úgy tudom, hogy szabadáras cikk. S ha egy szabadáras cikk nincs, s utána ismét lesz, ugyebár... A zt hiszem, vonaló nélkül jg tudom, mi ennek az egyeuoj toyeUíezmény&- “Äaier Istám háztáji földeken, s meg­kezdték az őszi búza veté­sét is. Az idén a közel 1600 holdon hatfajta búzát termelnek majd. A vetéssel eddig már több mint 300 holdon végeztek. (Foto: Tóth Gizella) Kincsek a múzeumban A gyöngyösi Mátra Múze­um új szerzeményeiről szól írásunk a lap 4. oldalán. K végtelen föld tájain Az 50 éves Szovjetunió egy darabját, Szibériát mutatja be összeállításunk az 5. ol­dalon. Ez a gyöngyösi főiskola Végigkalauzoljuk olvasóin­kat gondolatban megyénk legfrissebb felsőoktatási in­tézményében a 6. oldalon megjelent képes beszámo­lónkban. Hazai tájakon Munkatársunk a nagycenki Széchenyi-birtokon járt. Er­ről számol be írásában a 6. oldalon. R tárgyaló' teremből Miért törték be a vendéglős orrát? A választ megtalál­ják a 12. oldalon. Losonczi Pál az országgyűlési képviselők Somogy megyei csoportjának illésén Szombaton tartotta ülését Barcson a járási pártbizott­ság épületeben az ország­gyűlési képviselők Somogy megyei csoportja, melyen részt vett és felszólalt Lo­soncot Pál, az Elnöki Tanács elnöke, és Németh Ferenc, a Somogy megyei pártbizott­ság első titkára. Ma kezdődik a múzeumi és műemléki hónap Országos megnyitóünnepség az egr, várban nósnégyes, valamint a Mű­velődési Központ irodalmi színpada. Vasárnap délelőtt két ki­állítás megnyitására is soar kerül. Kiállítás nyílik az Eg­ri Képtár raktári anyagából es az újabb szerzemények­ből, ugyanakkor bemutat­ják a Visonta-kutatás eddigi eredményeit. Az új szerzeményekből nyílik kiállítás vasárnap délelőtt 11 órakor a gyön­gyösi Mátra Múzeumban. Hétfőn kiállítást nyitnak Egerben a Megyei Könyvtár­ban, Gárdonyi életműve címmel. Kiállítás és ünnepi könyvárusítás kezdődik az egrj könyvesboltban Gárdo­nyi Géza műveiből. Hatvanban, hétfő délután 6 órakor, dr. Patay Pál bu­dapesti régész tart beszámo­lót a városi könyvtárban, észak-afrikai régészeti utja- oak Idén a korábbi éveknél is gazdagabb események, ren­dezvények jelzik a múzeumi és műemléki hónap prog­ramját. Az események há­rom jelentős jubileumhoz — Dobó István halálának 400., Gárdonyi Géza halálának 50., valamint az Egri Képtár és múzeum alapításának 100. évfordulójához — kapcso­lódnak. Egerben, a várbeli góti­kus palota előtt, ma dél­előtt 11 órakor tartják a múzeumi és műemléki hó­nap országos megnyitóün­nepségét. Megnyitó beszédet mond Köpcczt Béla akadé­mikus, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia főtitkára. A megnyitóünnepség mű­sorában közreműködik Mar- czis Demeter Liszt-díjas, a Pécsi ti Színház ma­ga Tie.-. íz egri Ho Si M: s Tara tepzó Főiskola ka-idi-.. zrma, az ££$ Vo-

Next

/
Thumbnails
Contents