Népújság, 1972. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

Egy hét Bulgáriában Hivatalos delegáció tagja­ként járt Bulgáriában Fe­kete Győr Endre, Heves megye Tanácsának elnöke Az utazás tapasztalatairól írunk a 3. oldalon. Vajda János és a tizenévesek Munkatársunk írása az egri főiskola felvételi vizsgája ra kalauzolja el olvasóinkat laptnk 4. oldalán. Építőtábor ’72 A mátraderecskei gyár se íítségére sietett gyöngyösi fiatalok építőtáboráról szó­ló riportunk a lap 5. olda Ián. Gyorslista a III. és TV. békekölcsön sorsolásáról a 5. oldalon. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Időszerű munkaügyi kérdések a tanácselnökök értekezletének napirendjén Pénteken az Országház Gobelin-termében tanácsel­nöki értekezletet tartottak,* * * 1 amelynek napirendjén idő­szerű munkaügyi kérdések szerepeltek. Dr. Papp Lajos­nak. a Minisztertanács Ta­nácsi Hivatala elnökének bevezetője után Lázár György munkaügyi minisz­ter tájékoztatóját hallgatták meg az értekezlet résztvevői. A miniszter egyebek közt hangsúlyozta: a munkaügyi kérdések most és a jövőben is változatlanul gazdaságpo­litikánk középpontjában áll­nak. A gazdasági növekedés­nek ugyan s egyre inkább meghatározóan fontos ténye­zője a rendelkezésre álló munkaerő. A miniszter utalt arra, hogy a demográfiai apály nyomán 1973-tól csökken a munkába lépő fiatalok szá­ma és ez a tendencia még 1975 után is folytatódik. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXni. évfolyam, 153. szám ARA: 80 FILLÉR 1972. július 1., szombat I'ik'Ií Jenő ülonsróliálm utazott Jumzsagijn Cedenbalnák, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága el­ső titkárának, a Mongol Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökének meghívásá­ra Fock Jenő, . az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke és felesége pénteken hivata­los, baráti látogatásra a Mongol Népköztársaságiba utazott. A Minisztertanács elnökét a látogatásra elkísérte Mar­jai József külügyminiszter- helyettes és Kádas István nagykövet, a Külügyminisz­térium főosztályvezetője. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fe­hér Lajos, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja és Vályi Péter, a Miniszterta­nács elnökhelyettesei, dr. Csanádi György közlekedés- és pastaügyi miniszter, dr. Faluvégi Lajos pénzügymi­niszter, Párdi Imre, az Or­szágos Tervhivatal elnöke, dr. Várkonyi Péter államtit­kár, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatalának elnö­ke, Púja Frigyes, a külügy­miniszter első helyettese. Je­len volt a búcsúztatásnál V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Ott volt a búcsúztatásnál Lham- szurengin Tudev, a Mongol Népköztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. A Bundesrat elnöke Egerben Mint erről már beszámol­tunk, Magyarországra érke­zett Heinz Kühn, az NSZK Szövetségi Tanácsának (Bun­desrat) elnöke, Észak-Rajna és Westfália tartomány mi­niszterelnöke és felesége, akik Apró Antal, az ország- gyűlés elnöke meghívásának tesznek eleget. Látogatásuk második napján, pénteken a magas rangú vendégek Eger­be utaztak. A megyei tanács épületében Szalay István el­nökhelyettes fogadta Heinz Kühn-t és kíséretét. A foga­dáson részt vett Pusztai László országgyűlési képvise­lő és dr. Varga János, az Reggel héttől este hétig Aratási ügyelet az AGROKER­Van elég pótalkatrész — Már az őszi munkákra készülnek A mezőgazdasági nagyüze­mek szakemberei az idén eleg nehéz aratásra számíta­nak. Sokfelé megdőlt a ter­més, másutt pedig a több napja tartó hőség miatt ! „megszorultak” a gabona­szemek. A kombájnok veze­tőinek tehát nagyon kell ; ügyelniük arra, hogy < minél kisebb legyen a szemveszte- i ség. A munka várhatóan a i szokásosnál jobban igénybe j veszi majd a gépeket, ezért 1 a következő hetekben sok 1 függ a folyamatos, gyors al- 1 katrész-ellátástól, csereda­1 rab-pótlástól. A He ves me­gyei AGROKER Vállalatnál : megkezdődött az aratási ügyelet, amely augusztus 20-ig tart. Polgár Attila, a gép- és vegyesosztály veze­tője elmondta, hogy reggel héttől este hétig állnak az ügyfelek rendelkezésére. A MEZŐGÉP Vállalat az AG- ROKER-rel együttműködve — 24 órán belül a kívánt helyre szállítja a megrendelt cseredarabokat. Arra is van lehetőség, hogy szerelőkoosit küldjenek a helyszínre. A felmérések szerint me­gyénk mezőgazdasági üze­mei az aratáshoz szükséges különféle gépalkatrészekből elegendő mennyiséget vásá­roltak. Így mindenütt hibát­lan gépek látnak, munkához a határban. Az AGROKER az elmúlt hetekben a pótal­katrészeken kívül elegendő kombájnt, rendrevágót, ké­vekötő aratógépet, a gabo­nafélék betakarításához és szállításához pedig megfelelő teherbírású traktort, és autó- vontatású pótkocsikat szállí­tott a közös gazdaságoknak. Sőt, arról is értesültünk, hogy már a gabonabetakarí­tást követő munkákra is gon­doltak. Az AGROKER me­gyei központjában kaphatók új erő- és munkagépek a tarlóhántáshoz és az őszi ta­lajelőkészítéshez. Elegendő készlettel rendelkeznek gu­mikerekes trak torokból, lánc­talpas erőgépekből, van elég eke, tárcsa és borona. A ko­rábbi évektől eltérően jó az ellátottság hazai és külföldi gyártmányú silóbetakarító gépekből, valamint különbö­ző típusú fűkaszákból is. Egri Városi Tanács elnöke is. Szalay István megy '-’’ . életéről, munkájáról, az ipari, a mezőgazdasági és a kulturális életben elért ered­ményeinkről tájékoztatta a Bundesrat elnökét. Heinz Kühn élénken érdeklődött a tanácsi munka és a műem­lékvédelem irént. Mint mon­dotta : — Amikor a meghívást kap­tuk, tanulmányoztuk Ma­gyarország életét, történetét, és úgy döntöttünk, hogy Egert és Debrecent okvetle­nül meglátogatjuk. Heves me­gyei látogatásunk az első perctől nagy hatással volt ránk, a szép vidékkel, a fejlődő, szépülő falvaival. A fogadás után a vendé­gek városnézésen vettek részt, majd orgonahangver­senyt hallgattak a Főszékes­egyházban. Este Szalay Ist­ván, a megyei tanács elnök- helyettese vacsorát adott Heinz Kühn és felesége, va­lamint kísérete tiszteletére a Kazamata vendéglőben. A Bundesrat jlnöke és kísére­te az esti órákban megláto­gatták a pincegazdaság fő­pincészetét is. A vendégek Egerben töl­tötték az éjszakát és ma dél­előtt utaznak el a megyé- ből. __ M ire költöttük a pénzünket 1971-ben ? — A kormány elé kerül a kiskörei üdülőkörzet regionális rendezési terve — Művészeti díjjal jutalmazzák a megye kiemelkedő alkotóit Ülést tartott a megyei tanács Szalay István megnyitja a megyei tanács ülését, amelyen szőkébb hazánk életének több lényeges kérdését tárgyalják meg a résztvevők. Pénteken ülést tartott Egerben szűkebb hazánk par­lamentje, a megyei tanács. A tanácsteremben helyet fogla­ló országgyűlési képviselőin­ket, megyei tanácstagjainkat, az elnökség tagjait — akik között ott ült Oláh György, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára is —, valamint a tanácskozás vendégeit Szalay István, a megyei tanács elnökhelyette­se köszöntötte. Ézt követően Kántor Imre, a megyei tanács pénzügyi osztályának vezető­je számolt be a tanácsok el­múlt évi munkájáról, azaz arról: hogyan gazdálkodtunk, mire költöttük a pénzünket 1971-ben? Mint a beszámoló hangsú­lyozta, az elmúlt évi gazdál­kodást a negyedik ötéves terv első évének sikeres befejezé­sére való törekvés jellemezte, bár ezt a munkát nehezítette, hogy a különböző központi intézkedéseket — a járási tanácsok átszervezését, az Klóigazgatás és a bankrend­X A tanácstagok kézfeltartással jelzik, hogy egyetértenek aj megyei alkotók tevékenységét elismerő művészeti díj alapí-j Msávai. tí'oto' Tóth Gizella) szer korszerűsítését — a he­lyi feladatokkal azonos idő­ben s lényegesen gyorsabb ütemben kellett végrehajta­ni. Ennek ellenére gondosan, takarékosan, jól gazdálkod­tunk. Az évi költségvetési be­vételeink 796 millió 829 ezer forintot tettek ki. Ebből ösz- szesen 743 millió 548 ezer fo­rintot fordítottunk az utak, hidak karbantartására, aszo­ciális, egészségügyi és kultu­rális feladatok megoldására, a rend- és jogbiztonság fenn­tartására. valamint a taná­csok működési feltételeinek biztosítására. Hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki, azT elmúlt évben például 196 millió 187 ezer forintot köl­töttünk 265 lakás felépítésé­re, s a negyedik ötéves terv lakásprogramjának — egye­bek között az egri Csebokszá- ri lakótelep felépítésének — előkészítésére. 12,9 kilométer­rel lett hosszabb a települé­sek vízvezeték-hálózata, 2650 négyzetméterrel növekedett a szilárd útburkolat, 40 161 mé­ter hosszú járdát fektettek le a községekben. Egerben újabb 40-nel több gyermeknek lett helye a bölcsődékben, Ver- peléten és Domoszlón új óvo­dát adtak át, Füzesabonyban, Szilvásváradon, Gyöngyöstar- jánban és Domoszlón össze­sen 14 tanteremmel bővült az általános iskola. Gyöngyösön gyógyszertárat adtak át 1971- ben, Nagytályán pedig mű­velődési házat avattak a falu lakói. Említést tett a beszámoló a tanácsi vállalatok munkájá­ról is. Közös jellemzőjük a dinamikus fejlődés volt; eb­ben főleg a Finommechanikai Vállalat, az Agria Bútorgyár és a Heves megyei Tanácsi Építőipari Vállalat járt az élen. A továbbiakban szó esett azokról a tapasztalatok­ul:." ról, amelyek alapján felhív- : ták az alsóbb fokú tanácsok I"k figyelmét az anyagi források jobb kihasználására, a kiadá- a3 sok valóban célszerű, taka­rékos tervezésére, s a fontos­sági sorrend betartására. Az ülés dr. Hortobágyi Istvánnak, a megyei tanács tervosztálya vezetőjének a ta­nácsi fejlesztési terv elmúlt évi és az idei első félévi tel­jesítéséről szóló jelentésével folytatódott, majd dr. Varga József megyei elnökhelyettes terjesztette a résztvevők elé a kiskörei üdülőkörzet kiala­kításában érintett két szom­szédos megye — Szolnok és Heves —, együttműködési megállapodásának tervezetét. A közös feladatok kidolgozá­sa után a terület regionális rendezési terve a kormány elé kerül jóváhagyásra, ez­után pedig sor kerül majd az együttes tennivalók végre­hajtására, az üdülési és ide­genforgalmi telepek felépíté­sére. A megyei tanács tagjai a továbbiakban elfogadták a Heves megyei NEB 1972. má­sodik félévi munkatervét, majd jóváhagyták azt a hatá­rozati javaslatot, amelynek alapján oklevéllel és kiváló jelvénnyel tüntetik ki a kivá­ló közösségi tevékenységet, kiemelkedő társadalmi mun­kát végzett dolgozókat és munkacsoportokat, brigádo­kat. iskolákat. Az elismerő okleveleket és jelvényeket a közeljövőben nyújtják át. A tegnap délelőtti ülésen a megyei tanács végrehajtó bi­zottsága javaslatára a részt­vevők elfogadták a Heves megye Tanácsának Művészeti Díja alapítására előterjesztett indítványt. Ennek alapján minden évben művészeti díj­jal tüntetik ki azokat a mű­vészeket, vagy alkotó kollek­tívákat. akik, illetve amelyek tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a megye mű­vészeti életének gazdagításá­hoz. A dijakat az irodalmi, képzőművészeti, zenei, szín­házi és népművészeti ágak­ban egyaránt 1973-ban ítélik oda első ízben. Heves megye tanácsának ülése a tanácstagok inter- pellációs kérdéseivel fejező­dött be. (szállás)

Next

/
Thumbnails
Contents