Népújság, 1972. április (23. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-01 / 78. szám

hlö u cí VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXIII. évfolyam, 78. szám ARA: 89 FILLÉR 1972. április 1., szombat Kétszeresen jobb termésátlagok az egri és mátraalji borvidéken Véget ért a TOT kongresszusa Hozzászólásokkal folytató­dott pénteken, a Parlament­ben a TOT II. kongresszusa. Szót kapott Kivés János, Heves megyei küldött is, aki többi között elmondotta, hogy az egri és a mátraalji borvidéken tíz év alatt 11 000 holdnyi szőlőt telepítettek, amelyből 8000 hold már ter­mőre ■fordult. Az új ültetvé­nyeken a régebbiekhez ké­pest csaknem kétszeres ter­mésátlagot érnék el, a szak­embereket ma már komo­lyan foglalkoztatja a holdan- kénti 30 mázsás hozam el­érése. A tsz-ek szőlőtermelé­si költségei azonban túlságo­san nagyok és esetenként a jövedelmezőség nem áll arányban a befektetés, a koc­kázatvállalás mértékével. Ar­ra van szükség, hogy a kö­zös gazdaságok és a velük kapcsolatban lévő felvásár­ló és feldolgozó vállalatok az. eddiginél szorosabbra fűzzék az együttműködést, és olyan anyagi érdekeltségi rendszert alakítsanak ki, amely vala­mennyi szerződő számára egyforma kedvezményeket és lehetőségeket biztosít. Tolmácsolta a nagyrédei termelőszövetkezet nőbizott­ságának kérését, javaslatát: legyen lehetőség arra, hogy azok, akik a megalakulás óta dolgoztak a közös gazdasá­gokban, de csak később ír­ták alá a belépési nyilatko­zatot — általában idősebb asszonyokról van szó — a szociális juttatásoknál ne ke­rüljenek hátrányos helyzet­be, a nyugdíj megállapításá­nál a munkában eltöltött éveket vegyék figyelembe. A felszólalások után az el­nöklő Győré Sándor lezárta a háromnapos munkaérte­kezlet vitáját, s felkérésére Szabó István, a TOT elnöke adott választ az elhangzot­takra, a kérdésekre és javas­latokra. Zárszava után sza­vazás következett. A kong­resszus egyhangúlag elfogad­ta a beszámolót, a vitában elhangzóit javaslatokat, a választ és állásfoglalást. Ugyancsak egyhangúlag el­fogadták a kiadott alapsza­bálytervezetet és az ehhez fűzött javaslatokat is. A TOT elnöke továbbraís Szabó István maradt. Elnök­helyettesek: Moharos József, dr. Nyíri Béla és ár. Simka István. A TOT elnökségének 11 tagja van. A TOT állandó bizottságai: az ellenőrző-, a nő-,'a közgazdasági, a fej­lesztési, valamint a társadal­mi és önkormányzati bizott­ság. Megyénk fejlesztésének útja Szilárd alapokon a közbiztonság Ülésezett Heves megye Tanácsa Történelmi tanácskozásnak nevezte az egyik megyei ta­nácstag Heves megye Taná­csának pénteken délelőtt le­zajlott ülését, amelyen a me­gye parlamentje — több éves előkészítő munkálatok alap­ján —, megvitatta és jóvá­hagyta megyénk településhá­lózat-fejlesztési tervét. A Fekete Győr Endre elnökle­tével ülésező tanács előbb megválasztotta az ülés elnök­ségét, amelyben helyet fog­lalt Oláh György, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbi­zottság első titkára, Mud- riczki János, az SZMT veze­tő titkára, Páti Jenő, a Ha­zafias Népfront megyei tit­kára, Kónya Lajos, a megyei KISZ-bizottság első titkára, tír. Mórász Miklós, megyei főügyész, és dr. Fonyó Gyula, a Minisztertanács Tanács­szervek Hivatalának főosz­tályvezetője. Fekete Győr Endre, megyei tanácselnök előterjesztésére a tanács elfogadta a végre­hajtó hizottság elmúlt évi te­vékenységéről szóló beszá­molót, majd dr. Kovács Sán­dornak, a megyei tanács épí­tési-, közlekedési és vízügyi osztálya vezetőjének előter­jesztése és szóbeli kiegészí­tője alapján megyénk tele­püléshálózat-fejlesztési ter­vének jóváhagyása került az ülés napirendjére. Ebben a valóban történelmi jelentősé­gű megyei dokumentumban a megye parlamentje hosz- szú távra megszabta Heves megye fejlesztésének útját, kereteit, lehetőségeit. A terv — az országos tele­püléshálózat-fejlesztési kon­cepciónak megfelelően —, el­sősorban megyénk települé­seinek szerepkörére és a te­lepülések vonzáskörzeteinek meghatározására törekszik. E szerint megyénk 118 tele­pülése négy középfokú von­záskörzetbe tartozik. Köz­pontjaink nagyságrendi sor­rendben. Eger, Gyöngyös, Hatvan, Heves, amelyek a megye népességének közép­fokú ellátását fogják biztosí­tani. Eger távlatban részle­ges felsőfokú központ, rész­ben azonban a megyén túl­menően is felsőfokú funk­ciókat lát el. A megye gazda­sági tevékenységének szerke­zete alapvetően nem változik a terv célkitűzései szerint: az ipar területi elhelyezkedése követi a már kialakult hely­zetet, s a megye déli részén a terület fejlesztését azért irányozza elő, hogy a szociá­lis, kommunális és kulturá­lis feltételeit is megteremtse a Hevesen kialakítandó ipari bázisnak. A vitában felszólalt dr. Balogh Béla, az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium osztályvezetője is, aki elis­meréssel szólt arról, hogy a terv . ' előkészítésében jó együttműködés alakult ki az ÉVM és a megyei vezető tes­tületek között. A vita utána tanács határozatot hozott: jóváhagyta a megye telepü­léshálózat-fejlesztési tervét, s egyben utasítja a végre­hajtó bizottságot, valamint a végrehajtó bizottság tervezési és ágazati szakosztályainak vezetőit, a helyi tanácsok el­nökeit, hogy a gazdasági ter­vezések és ágazati fejleszté­sek során a településhálózat rendszerét, a települések vonzáskörzetét és szerepkörét vegyék figyelembe. Ugyan­akkor dolgozzanak ki intéz­kedési tervet a határozat végrehajtásához, amelyben fel kell mérni településeink jelenlegi helyzetet, ellátott- sági szintjét, hogy a fejleszté­sek tervezésénél azokat fi­gyelembe lehessen venni. Ezután került sor Pálinkás Ferencnek, a Megyei Rendőr­főkapitányság vezetőjének írásos és szóbeli előterjesztő-, se alapján a megye közrend­jéről és a közbiztonság hely­zetéről készült előterjesztés vitájára. A meglevő gondok ellenére a tanács megelége­déssel állapította meg, hogy megyékben szilárd alapokon nyugszik a közbiztonság: or­szágosan a tízezer lakosra jutó ismertté vált bűncselek­mények száma megyénkben a legalacsonyabb. Felszólalt a j napirend tárgyalása során dr Prohászka József r. ezredes, a Belügyminisztérium mun­katársa is, aki elismerését fe­jezte ki a minisztérium ne­vében a megyei rendőr-fő­kapitányság bűnüldöző tevé­kenységével kapcsolatban, s örvendetes nek nevezte azt á jó munkakapcsolatot, ame­lyet a főkapitányság a me­gye párt-, állami, társadalmi és tömegszervezeteivel kiala­kított. (faludi) 9 nöStértfés — társadalom- politikai kérdés Sípos Lászlónéval, a megyei oártbizottság nőreferensével folytatott beszélgetést mun­katársunk. Cikkét a 3. ol­dalon olvashatják. a mmn rr (OVO előkészítése A magyar—szovjet kor­mányfői megbeszélésekkel foglalkozik cikkünk a 3. ol­dalon. Fiímférsa A Sípoló macskakő és A közvetítő című filmalkotá­sokat méltatja cikkünk a 4. oldalon. Pákíiáié Galgóczi Erzsébet regénye folytatásokban a 4. oldalon. Iv-sőietes A televízió jövő heti mű­sorából hívjuk fel olvasó­ink figyelmet néhányra az 5. oldalon. * ünnepi sportműsor Lapunk 6. oldalán a mai, a vasárnapi és a keddi sport- programot ismertetjük. Lottó—TERMÜK Nyertes számok, gépkocsi sorszámok a 8. oldalon. i !á?SP!J- tersüÉöí Garázdákat, nőkkel erősza­koskodó galeritagokat ítélt el a bíróság. Bírósági tu­dósításaink a 8. oldalon. Kitüntetések X no Isi íi alt Pelofi lisinysí ról Az év elejétő cgj millió 20á ezer forint értekben készülnek azok a gőzvezetéket tartó oszlopok, amelyet a Vegyipari Építőszerelő Vállalat petőfibányai gyáregységében készítenek. A hét méter hosszú vas- oszlopok gyártását május végén befejezik és átadják a megrendelőnek: az inotai erőmű­nek. Képünkön Oravecz József hegeszt«. (Fövő: rotaj hazánk felszabadulásának 27. évfordulója alkalmából A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadu­lásának 27. évfordulója alkalmából, eredményes munkájuk elismeréséül az állami, a gazdasági munka különféle terű. létéin dolgozóknak, a fegyveres testületek több tagjának, kitüntetéseket adományozott. A Munka Érdemrend ezüst fokozatával 632, bronz fo­kozatával 915 személyt tüntetett ki, a fegyveres testüle­tek 87 tagjának pedig Kiváló Szolgálatért Érdemrendet adományozott az Elnöki Tanács. A kitüntetették egy cso­portjának Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke pénteken az Országház kupolacsarnokában nyújtotta át az érdemrende­ket. Az átadásnál jelen volt Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Biszku Béla és Nyers Rezső, az MSZMP KB titká­rai, a Politikai Bizottság tagjai és Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára. Losonezi Pál a kitüntetések átadásakor egyebek között a következőket mondotta: — Az önök kiemelkedő munkájának gyümölcsei ott vannak országunk gyarapo- j dúsában, népünk életének szépülésében, szocialista ren- \ diink erősödésében. Bár a • kitüntetetlek az állami és1 • gazdasági élet legkiilönbö- ">bb felelős posztjain teljesí- k hivatásukat, nemes lu- 'om,ágaik mégis hasuidó- : vá formálják mindannyiu- kat, ez pedig a munka szere lete. és a dolgozó ember tisztelete. a magas fokú öntu­dat, az áldozatkészség, a nép hű szolgálata mindennapi kötelességeik teljesítésében. A Magyar Forradalmi Munkás—Paraszt Kormánya szocialista kultúra terén el­ért eredményei elismeréséül a „MAGYAR NÉPKÖZ­TÁRSASÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE” címmel tüntette ki: Andor Hona Liszt-díjas karnagyot, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művé­szét több évtizedes kórusve­zetői és pedagógiai munkás­ságáért; Boros Miklós Kos- suth-dí.ias és Munkácsy-dí­jas szobrászművészt, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészéi magas színvo­nalú alkotói munkájáért; Greguss Zoltánt, a Madách Színház színművészét, a Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészét öt évtizedes színművészi munkásságáért; Kálmán Györgyöt, a Nemzeti Színház Kbssulii-dya* ét Já­szai-díjas színművészét. ’ i- emelkedó színmű veszi a! ta­tásaiért; Kollányi Ági hon Kossuth-díjas filmrendezőt, a Magyar Népköztársaság érde­mes művészét népszerű tudományos filmjeiért; Kosa György Erkel-díjas zeneszer­zőt és zongoraművész^, a Magyar Népköztársaság . rde- mes művészét életművéért; Makrisz Agamemnon Mun­kácsy -díj as szóbrászművészt, a Magyar Népköztársaság érdemes művészét a közté­ri szobrászatban elért ered­ményeiért; Rad nay Györgyöt, a Magyar Állami Operaház magánénekesét, a Magyar Népköztársaság érdemes mű­vészét operaszerepeiben nyújtott művészi teljesítmé­nyeiért; Vaszy Viktort, a sze­gedi szimfonikus zenekai' karnagyát, a Magyar Nép- köztársaság érdemes művé­szét művészi munkásságáért és a vidéki operakultúra fej­lesztése terén elért eredmé­nyeiért. „MAGYAR NÉPKÖZ­TÁRSASÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE” címmel tüntették ki: Avar Istvánt a Nemzeti Színház Jászai-dijas színmű­vészét kiemelkedő alakítá­saiért; Bacsó Péter Baláa# (Folytatás a 2. oldalnál *

Next

/
Thumbnails
Contents