Népújság, 1971. december (22. évfolyam, 283-307. szám)

1971-12-01 / 283. szám

&ÍLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXII. évfolyam, 283. szám ARA: 80 FILLER 1971. december 1., szerda Losonczi Pál megkezdte politikai tárgyalásait Huari Bumedien elnökkel losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke afrikai útjának első állomásán, az Algériai De­mokratikus és Népi Köztársaságban. Kép: Losonczi Pál Huari Bumedien algériai elnök (jobbra) társaságában fogadja az algíriak üdvözletét. /’Tole.fr.+r. 4P _IVI'T!_IT CT» M a ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának ülését 1971. december 1-re, szerdára, összehív­ták. A Politikai Bizottság a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseinek, valamint az 1972. évi népgazdasági terv és költségvetés irányelveinek, és a Központi Bizottság 1972. évi munkatervónek megtárgyalását javasolja az ülés napirendjére. Megkezdődött a varsói külügyminiszteri értekezlet A hivatalos baráti látoga­táson Algériában tartózkodó Losoncai Pál, a: Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke kedden, magyar idő szerint 11.00 óra­kor az algíri kormánypalo- tában megkezdte politikai tárgyalásait Huari Bumedi- ennel, az Algériai Demokra­tikus és Népi Köztársaság Forradalmi Tanácsának elnö­kével. Huari Bumedien a palota előtt fogadta Losonczi Pált és kíséretének tagjait. A politikai tárgyalásokon magyar részről Losonczi Pá­lon kívül részt vett dr. Bíró József külkereskedelmi mi­niszter, dr. Korom Mihály igazságügy-miniszter, Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese és több más hivatalos személyiség. Algériai részről a tárgya­lásokon Huari Bumedienen kívül megjelent Ahmed Ka­id, a Nemzeti Felszabadítás! Front (FLN) vezetője, Abdel I Aziz Buteflika külügymi-1 niszter, Lajasi Jakir keres­kedelemügyi miniszter, Bu­ciiéra. Ben Hamuda igazság­ügy-miniszter. Mohamed Ben Jahia felsőoktatási miniszter és több más hivatalos sze­mélyiség. A megbeszéléseken meg­vitatták a nemzetközi hely­zetnek, valamint a két or­szág kapcsolatainak kérdé­seit és a két államfő tájé­koztatta egymást országa helyzetéről is. Egyetértettek abban, hogy a két ország kapcsolatait az őszinteség és a baráti együtt­működés jellemzi, és mind­két fél elégedett a kapcsola­tok alakulásával, azok dina­mikus fejlesztésére törek­szik. Losonczi Pál hangsúlyozta, hogy a szocialista országok szolidárisak Afrika, Ázsia és Latin-Amerika országai­val: a Magyar Népköztársa­ság hiteleket nyújt a fejlődő országoknak és műszaki se­gítségben részesíti azokat. Hazánk kezdettől fogva ál­lást foglal Izrael agressziója ellen. Bumedien érdeklődött a mezőgazdaság szocialista át- nzervezésének magyarországi tapasztalatairól. Méltatta a szocialista országok, elsősor­ban a Szovjetunió segítségét, nagyra értékelte Alokszej Ko­szigin nemrég Algériában tett látogatását. Jól tájékozott körök sze­rint a két fél hasznosnak tartana egy találkozót a két ország képviselői között — külügyminiszteri szinten. A megbeszélések meleg, baráti légkörben folytak és mintegy négy óra hosszat tartottak. Kedden délután a tárgya­lásokat szakértői szinten folytattál?. Dr. Biró József Lajasi Jakirral, dr. Korom Mihály pedig Bualem Ben Hamudá- val találkozott. A küldöttséghez köziéi álló körök szerint Losonczi Pál és Huari Bumedien még négyszemközti tárgyalást folytat egymással, későbbi időpontban. Indira Gandhi indiai mi­niszterelnök-asszony a parla­ment felsőházának keddi ülé­sén az indiai szubkontinens békéje biztosításának felté­teleként azt sürgette, hogy a pakiszáni központi kor­mány vonja vissza csapatait Kelet-Pakisztánból. Kemény szavakkal ítélte el a pakisztáni központi had­sereg kelet-pakisztáni fegy­veres akcióját, amely — mint mondotta — India bé­kéjét és biztonságát veszé­lyezteti. Megfogalmazása szerint a pakisztáni csapatok kivoná­sa Kelet-Pakisztánból „bé­kés gesztus” lenne a pakisz­táni kormány részéről. Az indiai kormányfő saját népét is figyelmeztette arra. hogy nincs „csodaszer” an­nak a válságnak a megoldá­sára, amely az általános há­ború szélére sodorta Indiát és Pakisztánt egyaránt. Meggyőződése szerint a Kedden este Huari Bume­dien a kormánypalotában díszvacsorát adott Losonczi Pál tiszteletéire. A .vacsorán a két államfő üdvözlő beszé­det mondott. Losonczi Pál Hétfőn láto­gatást tett az algíri magyar kolónia tagjainál, akik a me­leg hangulatban lezajlott ta­lálkozón tájékoztatták az El­nöki Tanács elnökét munká­júikról. ★ Losonczi Pál szerdán reg­gel, látogatásának harmadik napján vidéki körútra indul Algériában. Oránba utazik, ahol egy mezőgazdasági üze­met, egy kőolaj finomítót te­kint meg, majd az olajkutak körzetét keresi fel, és az éj­szakát is Hassi Messaoud- ban, a szaharai olaj lelőhe­lyeknél tölti. következő hónap „kritikus és nehéz” lesz a Bangla Desh népe számára, ezért az egész népnek meg kell őriznie egy­ségét. Gandhi asszony keddi par­lamenti beszédében ismétel­ten elutasította, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa foglalkozzék a válsággal. Ismételten támogatásáról biztosította a kelet-pakisztá­ni, felszabadító hadsereget, amely „az egyenlőtlen harci feltételek ellenére folytatja Kedden délután Varsóban, a Lengyel Minisztertanács palotájában megkezdődött a Varsód Szerződés tagállamai külügyminiszterednek kétna­pos értekezlete. A tanácskozás célja az eu­rópai biztonsági és együttmű­ködési értekezlet összehívá­sával és előkészítésével ösz- szefüggő problémák megvi­tatása. A találkozón részt vevő bolgár küldöttséget Ivan Ba­ser, a csehszlovákot Jan Marko, a lengyelt Stefan Jedry choir ski, a magyart Péter János, az NDK-belit Otto Winzer, a románt Cor­nelia Manescu, a szovjetet Andrej Gromiko külügymi­niszter vezeti. Kozmosz 459. A Szovjetunióban Föld kö­rüli pályára bocsátották a Kozmosz 459. jelzésű mester­séges holdat. A fedélzetén elhelyezett műszerek segítségével foly­tatják a világűr tanulmányo­zását a korábban bejelentett programnak megfelelően. A szputnyikon elhelyezett műszerek normálisan működ­nek. vábbi tömeges beözöniéséról Indiába, majd kijelentette: meggyőződése szerint a ke­let-pakisztáni nép nem éri be kevesebbel, mint orszá­gának felszabadításával. Végezetül ismételten fel­szólította Jahja Khan pa­kisztáni államfőt, hogy bo­csássa szabadon Mudzsibur Rahman sejket, a törvényen kívül helyezett Avami Liga bebörtönzött vezetőjét. A tanácskozásion részt vesz­nek külgyminiszter-helyette- sek, valamint tanácsadók és szakértőik. Fehér Lajos a Miniszterta­nács elnökhelyettese kormá­nyunk képviseletében a kö­zeljövőben a Tanzániai Köz­társaságba utazik, ahol Tan­zánia nemzeti ünnepén, a függetlenség kivívásának 10. Kedden délelőtt kilenc óra­kor Fekete Győr Endrének, a Heves megyei Tanács elnö­kének vezetésével került sor a Heves megyei Tanács Vég­rehajtó Bizottsága ülésére, amelynek a napirendjén a következő megyei tanácsülés előkészítése szerepelt, A vég­rehajtó bizottság tagjai elő­ször Kántor Imrének, a He­ves megyei Tanács V. B. pénzügyi osztálya vezetőjé­nek előterjesztése alapján megtárgyalták a megyei ta­nács 1972. évi központi költ­ségvetési javaslatát, a városi és a községi tanácsok költ­ségvetési alapszabályozói­nak, valamint a kötelező mutatók megállapításának kérdését. Mint az előterjesz­tésből kitűnt, a főbb muta­tók kidolgozása során külö­nös figyelmet fordítottak ar­ra, hogy a költségvetési és fejlesztési alapkiadások össz­hangban legyenek a IV. öt­éves terv fejlődési ütemével, valamint a bevételek növe­kedésével. A költségvetési előirányzatok alapján mint­egy 2,6 millió forinttal emel­kednek a működési bevéte­lek, s úgyszintén magasabb lesz az állami hozzájárulás összege is. Ezt az országgyű­lés 67,2 millió forintban ha­tározta meg, amely a külön­böző mutatókat érintő válto­zások következtében 129,9 millió forintra növekedett, ^bbictbevétek'e least u­MA 11 kazánkovács Egy nehéz szakma műve­lőjének életéről, munkájú. ról szól írásunk a lap 3. oldalán. Hogyan közlekedünk ? Erre keres választ egy ked­di közlekedési tanácskozás­ról szóló beszámolójában munkatársunk a lap 3. ol­dalán. Vonákeretre kapcsolt vetögépek Tiszanánán Egy érdekes gépkisérlet eredményeit ismerteti írá­sunk a lap 3. oldalán. Ahol több mecénás Is akad A Siroki Általános Iskolá­ban megteremtették a kor­szerű oktatás anyagi fel­tételeit. A nem mindennapi siker titkait villantja fel munkatársunk írása a lap 4. oldalán. R tárgyalóteremből Munkatársunk egy különös bűnügyben hozott ítéletről számol be: a vádlottat el­itélték, a koronatanúk a törvény szerint nem bűnö­sek ... Cikkünk a lap 8. oldalán. népségeken vesz részt. Ezt követően hivatalos, baráti látogatást tesz az Egyiptomi Arab Köztársaságban, az Iraki Köztársaságban és a Szíriád Arab Köztársaság­ban. mítani a különböző ktsz-ek, ÁFÉSZ-ek befizetései nyo­mán is. Mindezek alapján az idei évihez képest jövőre 11,9 százalékkal emelkedik majd a bevételek összege. Ugyanakkor jelentősen meg­növekedik az egyes ágaza­tokra — a gazdasági, a szo­ciális és egészségügyi, a kul­turális, a rend és jogbizton­sági, valamint. az igazgatási ágazatra — fordítható kia­dások összege is. Ez az 1971. évihez képest 18.4 százalék­kal emelkedik. Ebből követ­kezik, hogy több új létesít­ményre: óvodára, útra, or­vosi rendelőre és még sok egyéb sürgős feladat megol­dására jut majd pénz... Az első napirendi pontot követően került sor annak a jelentésnek a megtárgyalá­sára, amelyben dr. Lendvai Vilmos, a megyei tanács igaz­gatási osztályának vezetője beszámolt a lakásépítések és az elosztások, valamint a fenntartásra vonatkozó ren­delkezések végrehajtásáról, s a legújabb tapasztalatok* ról. A nagy érdeklődést ki­váltó téma után dr. Pápay Gyula, a megyei tanács vb- titkára terjesztette elő a megyei tanács és a végrehaj­tó bizottság 1972. évre szóló munkatervének javaslatát. A Heves megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának niese egyéb ügyek megbeszé­lésével ért végei. Vályi Péter fogadta M. N. Szvesnyikovot Vályi Péter, a kormány elnökhelyettese kedden fo­gadta M. N. Szvesnyikovot, a Szovjetunió Állami Bankja igazgatóságának elnökét, akivel baráti megbeszélést foly­tatott a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéselvről. Az eszmecserén részt vett dr. László Andor államtitkár, a ÜMOttem Bank mstöks át Indira Gandhi: Nincs „csodaszer” a válság megoldására előretörését”. Beszélt a ke- let-bengáliad menekültek to­Fehér Lajos Tanzániába utazik, az E4K-ba, az Iraki Köztársaságba és a Szíriái Arab Köztársaságba látogat élvfordulóján rendezendő un­Uiést tartott a Heves megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága

Next

/
Thumbnails
Contents