Népújság, 1971. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

VILÁG PROLETARIAT EGYESÜLJETEK 1 A „Palotás" M MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA < ■■■ —.— - ■■ ■■■ ---------- ■■■ ............ ■■ t_____—________________ X XII. évfolyam, 258. szám ARA: 80 FILLÉR 1971. november 2., kedd Uj óvoda pénz nélkül Még ilyen nem volt, hogy az új óvoda üzemeltetésé­hez ne legyen ellátmány. Hogyan lehet ezen segíte­ni? Erre keres választ cik­künk a 3. oldalon. Az Aeroflot I Íj—62-es kü- lönrepiilőgépe 15 óra 43 perckor elindult Moszkva fe­lé. ★ Brich Honecker, az NSZEP Központi Bizottságának első titkára, a Eeonyid Brezs- nyev tiszteletére adott ebé­den elhangzott pohárköszön­tőjében szívből jövő köszöne­tét mondott az SZKP Köz­ponti Bizottsága főtitkárá­nak és kíséretének látogatá­sáért, amelyre a rendkívül fontos franciaországi látoga­tás után került sor. — Néhány nappal ezelőtt ön, kedves Brezsmyev elvtárs — folytatta Honedker — hi­vatalos franciaországi láto­gatásával sikeresen befejez­te azoknak a nemzetközi je­lentőségű, nagyszabású ak­cióknak egyikét, amelyekkel az SZKP Központi Bizottsá­ga, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa és a szovjet kor­mány dinamikusan, és haté­konyan, lépésről-lépésre meg­valósítja az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott át­fogó békeprogramot — En­gedjék meg, kedves szovjet elvtársak, hogy biztosítsam önöknek: a Német Demok­ratikus Köztársaság népe mély érdeklődéssel kísérte a televízió, a sajtó és a rádió közléseit a látogatás minden mozzanatáról. Az a lelkes fogadtatás, amelyben a fran­cia dolgozók részesítették önöket, a rokonszenv és a szeretet érzése, amely a szovjet küldöttség iránt Pá­rizsban és Marseille-ben megnyilvánult, a francia ál­lamférfiakkal folytatott főm- tos tárgyalásaik eredménye befejezéséről szóló jelentések örömet keltettek az NDK la­kosaiban. Újra tanúi vol­tunk, mennyire eleven és milyen mértékben fokozó­dik a barátság érzése a Nagy Októberi Forradalom orszá­ga, a kommunizmus országa, a béke és a haladás legerő­sebb hatalma iránt. Honecker pártjának köz­ponti bizottsága, az NDK kormánya és népe nevében szívélyes jókívánságait fejez­te ki a franciaországi láto­gatás sikeréhez. — Az ön Párizsban tett kijelentését, hogy Európá­ban, ahol olyan gyakran ke­gyölceregen új segélyprog­ram -politika kidolgozásáig is, valamiféle átmeneti prog­ram alapjait vázolja fd. letkeztek háborúk és konf­liktusok, most történelmi je­lentőségű fordulat van ki­bontakozóban a jobb jövő, a béke. és a biztonság felé, mi úgy fogadtuk, mint ve­zérfonalat a cselekvésre, a még aktívabb harcra az eu­rópai biztonsági és együtt­működési értekezlet közvet­len előkészítéséért. — Az NDK békepolitikája világosan kifejezésre jutott kormányunknak abban a kezdeményezésében, hogy az NDK és az NSZK kössön egymással egyezményt a tranzitforgalomról, megnyil­vánult továbbá a nyugat­berlini szenátussal folytatott tárgyalásokon. Az NDK kor­mánya az NSZK kormányá­val és a nyugat-berlini sze­nátussal. folytatott megbe­széléseken a realitásoknak, és a tényleges helyzetnek meg­felelő javaslatokat és egyez­ménytervezeteket terjesztett élő, azzal a céllal, hogy ha minden oldalon megvan a jóakarat, hamarosan lehetsé­ges legyen a megfelelő egyezmények aláírása. Hétfőn délután visszaér­kezett Moszkvába Leonyid BreasnyW, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtit­kára, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének tagja. A Vnukovói repülőtéren az SZKP KÖ főtitkárát Alak- szej Koszigin, Nyikolaj Pod- gomij és más hivatalos sze­mélyiségek fogadták. Jelen volt Franciaország és az NDK moszkvai diplomáciai képviseletének vezetője is. Szökőár Indiában Hatalmas erejű szélvihar és' szökőár pusztított a múlt hét végén a Nyugat-Bengá- liával határos Orissa állam­ban, Calcuttától 150 mér- földnyixe. A mintegy öiané- ter maga« szökőár a Bengá- li-öböl partján lévő falva­kon söpört végig, épülete­ket döntött romba és el­árasztotta a rizsföldeket. A természeti katasztrófá­nak több mint ezer ember esett áldozatul és egymil- lióan váltak hajléktalanná. A mentési munkálatokra kivezényelték a tartomány katonai rendőrségét. A mos­tanihoz hasonló szökőár a múlt év novemberében Ke- iet-Pakisztánban 300 ezer ember életét követelte. Fiilel Casti*o Chilében Brich,; Honecker, a Német Szocialista Egységpárt első titkára hétfőn délben ebé­det adott Leonyid Brezs- nyevnek, az SZKP főtitkárá­nak tiszteletére, NDK-beli baráti látogatásának befejez­te alkalmából. Az ebédnél Erich Hone­cker és Leonyid Brezsnyev tartott Tjohárköszöntőt. Mind­ketten hangsúlyozták, hogy a tanácskozáson valamennyi felvetődött kérdésben meg­mutatkozott a nézetek tel­jes azonossága, s méltatták a két testvérpárt, a két kor­mány és a két nép szoros szövetségének és barátságá­nak jelentőségét a szocialista államközösség egységének és az európai biztonság szilár­dításának szempontjából, ★ Leonyid Brezsnyev. az SZKP főtitkára hétfőn dél­után. befejezte több napos baráti látogatását az NDK- ban. Breasinyevnék és Erich Honedosmek, a Német Szo­cialista Egységpárt első tit­kárának gépkocsija 15 óra 20 perckor érkezett meg a Ber­lin—Sdáönefeldi repülőtérre. A Szovjetunió és a két né­met demokratikus köztársa­ság állami himnuszának el­hangzása után Brezsnyev a díseszázad parancsnokának tisztelgését fogadta, majd oroszul búcsúzott él a dísz­századtól. Úttörők virágcso­korral köszöntötték Leonyid Breasnyevet és kíséretének tagjait. Ezután Brezsnyev búcsút vett a német demokratikus köztársaság fővárosának tisz­teletére megjelent vezető közéleti személyiségeitől, a berlini szovjet kolónia tag­jaitól, az NDK-ban akkre­ditált diplomáciai testület képviselőitől, majd a ber­lini lakosság ezreitől, akik lelkesen .„druzsbá’ kiáltá­sokkal üdvözölve köszöntöt­ték az SZKP főtitkárát. A Nemzeti Néphadsereg tdíszegypégénelc elvonulása után Leonyid Brezsnyev és kísérete az NSZEP Politikai Bizottságának tagjaival és póttagjaival együtt a repü­lőgéphez. ment, r a feljáró­nál melegen elbúcsúzott az NDK-beli testvérpárt veze­tőitől. ! William Fulbríght.'az ame­rikai szenátus külügyi bi­zottságának WnöWe „igen egészséges :és rtagyon. bátor’ lépésnek nevezte. a szenátus döntését, amellyel elvetette a Nixon-kormányzat kétéves külföldi segélyprogram ter­vezetét. Fuíbrlght szerint a pénteki szavazás új korsza­kot nyitott az Egyesült Ál­lamok külpolitikájában. A szenátor megállapította, hogy az amerikai segélyprog­ram az egyik legfőbb hideg- háborús eszköz volt és tel­jes egészében az Egyesült Államok imperializmusának szolgálatában állott. Fulbright egyúttal vázol­ta elképzeléseit a segélyprog­ram jövőjét illetően és az ezzel kapcsolatos politika teljes átértékelése mellett szállt síkra. . Fulbright egyben bejelen­tette, hétfőn összeül a szená­tus kölüjgd bizottsága« toogjfc. Salvador Allende chiliéi elnök az NEC amerikai te­levíziós társaságnak adott nyilatkozatában jelezte, hogy Fidel Castro a következő három hét sorún Chilébe lá­togat. Allende elnök azt js ki­jelentette, hogy kész tá­mogatni az olyan külföldi beruházásokat; amelyek elő­mozdíthatják az ország Ipa­ri fejlődését. Allende az NBC tudósító­jának elmondotta, hogy az országban komoly gazdasági feladatok várnak megoldás­ra;. de a helyzet —; egyes nyugati jelentésekkel ellen­tétben — egyáltalán nem válságos, majd utalt arra, hogy Chile milyen eredmé­nyeket ért el az infláció és a munkanélküliség ellen, va­lamint az ipari termelés nö­veléséért indított harcban. A Chilei Keresztény-De­mokrata Párt, valamint az Egyesített Népi Akció moz­galom soraiból kivált úgy­nevezett - „keresztély balol­dal” politikai párttá alakult és kijelentette, hogy „bizo­nyos feltételekkel” hajlandó támogatni a Népi Egység- Kormúnaü A szarvasmarha- állomány the-mentesité- sének helyzete Heves megyében A Heves megyei Népi El­lenőrzési Bizottság közel­múltban folytatott vizsgád latát értékeljük írásunk­ban a lap 3. oldalán. Gyermektragédia Egerben A tegnap történt egri gyér- mektragédiáról tudósit la­punk 8, oldalán. Szombaton rendeztek meg az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola első éves diákjai a hagyományos „gólya-bált”. Ho­gyan is zajlik le egy ilyen gólyabál, erről szól tudósításunk Dr. Ajtai Kubába A Kubai Forradalmi Kor­mány meghívására novem­ber első felében dr. Ajtai Miklós, a Magyar Népköz- társaság miniszterelnök-he­lyettese hivatalos baráti lá­togatásra Kubába utazik. Lá­togatása idején kerül sor a Miklós utazik kubai—magyar gazdasági;, tudományos, műszaifi-együtte ; működési bizottság üléséra is, amelynek elnöke magyar részről dr. Ajtai Miklós, ku­bai részről Carlos R. RodrrV guez miniszter, a Kubai Kommunista Párt titkársá­gának tagja lesz. Megnyílt a megyei műszaki hónap Ünnepi választmányi ülés a MTESZ-nél Hétfőn délután az egri Technika Házában került sor a Heves megyei műszaki hónap hivatalos megnyitá­sára. Ott volt Fekete Győr Endre, a megyei tanács el­nöke, Barta Alajos, a me­gyei pártbizottság titkára, Pelyhe Szilárd, az egri vá­rosi pártbizottság első tit­kára, dr. Varga János, a vá­rosi tanács elnöke és Gál Ödön, a Műszaki és Termé­szettudományi Egyesületek Szövetségének titkára is. Dr. Mátrai Tibor tan­székvezető főiskolai tanár, a MTESZ Heves megyei Szer­vezetének elnöke köszöntöt­te az egybegyűlteket, majd Fekete Győr Endre mon­dott megnyitó beszédet. A megyei tanács elnöke mél­tatta az idei műszaki hónap jelentőségét, hangsúlyozta, hogy a hosszú rendevénysoro- zat Heves műszaki éle­tének kiemelkedő esemé­nye, méltón reprezentálja a me­gye vezető gazdasági ágaza­tává vált ipart, a tudomány munkásainak szűkebb ha­zánkban elért eredményeit. Ezután Barta Alajos, a megyei pártbizottság titká­ra tartott érdeklődéssel kí­sért előadást beruházáspoli­tikánk időszerű megyei kér­déseiről, eddigi 1 tapasztala­tairól és feladatairól. A megyei pártbizottság titkárának előadását köve­tően a MTESZ ünnepi vá­lasztmányi ülése következett. Ez alkalommal Domán Lász­ló, a megyei szervezet tit­kára ismertette a legutóbbi egy esztendő, munkáját. Töb­bi között elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszak­ban létszámban sokat erősö­dött, s a Magyar Hidrológiai Társaság helyi csoportjának megalakulásakor új tagegyesületet üdvö­zölhetett soraiban. Szólt a titkár a lényegében egyéves múltra visszatekin­tő egri Technika Házának sikeres működéséről, mi­közben kiemelte, hogy a megyeszékhely tudományos központja számos országos, sőt nemzetközi jelentőségű rendezvénynek is helyet adott már falai között. Egye­bek mellett kitért a MTESZ 1!!72. februárjában sorrá ke- riilő közgyűlésére, az ezt megelőző országos iisztújíf tásra, s ezzel kapcsolatban a megyei választásoknál a fiatalításra biztatott. A-z ünnepi közgyűlés dr. Mátrai Tibor zárszavával ért véget. A műszaki hónap megnyitóján Fekete Győr Endre beszédét mondja. j ___; ___ «V t {Kiss Béla fel B rezsnyev elutazott az NDK-ból Fulbright és a segélyprogram

Next

/
Thumbnails
Contents