Népújság, 1971. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-01 / 127. szám

yiLÁG PRO» ^ r - w . , .IFTPKJ A2 MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXII. évfolyam, 127. szám ARA: 80 FILLER 1971. juiuus L, Kedd ír ,1 BNV tovább erősíti külgazdasági kapcsolatainkat Dr. Bíró József nyilatkozata 9» A Budapesti Nemzetközi Vásár bezárása alkalmából dr. Bíró József, külkereske­delmi miniszter nyilatkozott az MTI munkatársának: — Világszerte több mint ezer rendszeresen, megrende­zett nemzetközi vásárt, il­letve nemzetközi részvételű szakmai kiállítást tartamaik számom, s ezieík sorában egy­re tekintélyesebb helyet fog­lal el a BNV. A Magyaror­szág. a magyar piac iránti növekvő külföldi érdeklődést jelzi az is, hogy tavaly 33 or­szágból érkeztek kiállítók, az idén már 35-bőL Az előző évi vásáron 23 ország vett részt hivatalosain, most pedig 29. ötven országból jöttek irzüefc- eiriberek. — A BNV aíkaíroábó? 8 országból érkeztek hozzánk hivatalos vendégek, akik va­lamennyien elismerően nyi­latkoztak a vásár rendezésé­ről, árukínálatáról, s kifejez­ték szándékukat, bogy bőví­teni kívánják gazdasági kap- fpeJMiaJiatt Magyarországgal _ A vásár KXÜSWi és ba- w látogatói iparunk csak- «wm teljes exportrftálájával megtemerkedhettek. Vállalati fs márAgI feiATilitásamk ké­pet adtak arról, hogyan akar­ják végrehajtani a negyedik ötéves terv feladatait, a ki- óméit programokat, milyen irányiban halad a gyártmány- es a műszaki fejlesztés. Amint értesültem, a külföldi viilonokhan és a külföldiek klubjában az előző vásáro­kénál is intenzívebb üzleti tevékenységet fejtettek ki. A kiállított berendezések közül számos ittmarad, ezek vásárlásához meggyorsítottuk az engedélyezési, a hivatalos ügymeneti eljárást. A vásár legfőbb eredmé­nye — megítélésem szerint — mégis az, hogy a széle­sebb értelemben vett külgaz­dasági kapcsolatok új for­máinak kibontakozását segí­tette. A külföldiefc meggyő­ződhettek arról, hogy a ma­gyar ipar jő kooperációs partner lehet számos iparcikk gyártásában. A korábbi vá­sárok egyikén sem volt any- myi kooperációs és hcencvá- sárlási tárgyalás, mint most Hasznosnak bizonyult ez­úttal fe az öt szakmai nap, amit jelez, hogy az előzó évi 80 ezerrel szemben most mintegy 160 ezren keresték fel a vásárt a szakmai na­pok déLelőttjeim. A BNV iránti nagy érdeklődést tük­rözi az is, hogy látogatóinak száma ezúttal is meghaladta az egymilliót Az ilyen jelle­gű vásárokkal szemben vi­lágszerte támasztott kereske­delmi, szakmai, információs igények még inkább megerő­sítik azt a szándékunkat, hogy fokozottabban halad­junk előre a vásár szakosítá­sában. A jövő évben azon­ban még az eddigihez hason­lóan zajlik a BNV. időpont­jául az 1972. május 19. és 29. közötti tizenegy napot jelöl­tük meg, s eme ismételten varjuk a hazai és külföldi kiállítókat. taáUftók mér jő dőe* tanul­mányozták negyedik ötéves tervünk beruházási program­jait és ahhoz kapcsolódva ámították össze gépipaci ter­mékeik és más beruházási javaik áruajánlatált így a magyar szakemberek felmér­hették, hogy a beszerzésnél milyen új konstrukciókra, il­letve milyen új importpia­cokra számíthatnak. A kül­kereskedelmi vállalatok a pa­Angela Davis szabadságáért .£3R£PZ2BD@S? QJoIAJ lom kezdődött Angela Da­vis szabadon bocsá tásáért. A fiatal néger kommunista egyetemi tanárnő, mint is­meretes, már több hónapja egy kaliforniai börtön fog­lya és továbbra sem kizárt, hogy a bíráság halálra ítéli. A szigetországban kezdő­dött kampány kenetében kü­Knfiäe csoportok tagjai aü­írasakat gyűjtenek, amelye­ket aztán eljuttatnak a kun- doni amerikai nagykövetség­re, hogy alátámasszák a Da­vis szabadon engedésére irá­nyuló követeléseket. A tö­megmozgalmat több szakszer­vezet, politikusok és a tudo­mányos élet jó néhány kép­viselője is támogatja. KGST szakértői értekezlet a megyeszékhelyen Hétfőn délelőtt Egerben,* Technika Házában megkez­dődött a KGST Építőipari Állandó Bizottsága által ren­dezett szakértői értekezlet A KGST-tagországok építő­gépészeti kutatóintézeteinek szakemberei vesznek részt Pedagógiai tudományos napok Egerben Heves, Komárom, Nógrád, Pest megyék művelődés- ügyi osztályai, a Pedagógu­sok Szakszervezete megye­bizottságai, az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, a Magyar Pedagógiai Társa­ság Heves, Nógrád megyei tagozata, az Üttőrőszövet- ség Heves megyei Elnöksé­ge, a TIT Heves megyei Szervezete és a Heves me­gyei Művelődési Központ Alkotó gyermekek, alkotó pedagógusok címen hatna­pos — továbbképzéssé! és kiállításokkal összekapcsolt — pedagógiai tanácskozást rendez Egerben. Hétfőn a tudományos na­pok eseménysorozatát Sza­lag István, a Heves megyei Tanács elnökhelyettese nyi­totta meg a Megyei Műve­lődési Központban. Hang­súlyozta a program újszerű­ségét, pedagógiai jelentősé­gét. A délelőtt folyamán dr. Simon Gyula, a Magyar Pedagógiai Társaság főtit­kára tartott nagy érdeklő­déssel kísért előadást Az al­kotó ember helye, szerepe a szocialista társadalomban, az , aBsoto pedagógus «-adcoloá ban címmel. Az előadást filmbemutató követte. Délután Lévai Ferenc, az MSZMP Heves megyei Bi­zottságának osztályvezetője nyitotta meg a kiállításo­kat, amelyek nemcsak me­gyénk alkotó pedagógusai­nak, alkotó gyermekeinek munkásságából adnok ízelí­tőt, hanem reprezentálják a meghívott megyék pedagó­gus táborának teremtő tevé­kenységét is. Az anyag sok­színű, változatos, a látogatót minden kommentár nélkül meggyőzi arról, hogy ideje volt számbavenni alkotó pedagógusaink teremtőkész- ségét. Ma délelőtt dr. Lénárd Ferenc, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia Lélektani Intézetének osztályvezetője, a lélektani tudományok doktora tart referátumot az alkotóképesség kibontako­zásának útjairól. A korrefe­rátumok azt elemzik, hogy miként segítheti az alkotó- képesség kibontakozását a rajz és a gyakorlati foglal kozasokat vezető tanac es az az öt napig tartó tanácsko­záson, ahol megvitatják az új, korszerű fűtő-, szellőző és légkondicionáló berende­zésék terveinek kidolgozá­sát lakóépületek, középüle­teik, valamint ipart és me­zőgazdasági céloikat szolgáló épületek számára. A , konzul­tációkon összegezik az egyes tagországok által vállalt részfeladatokban elért ered­ményeket, megvitatják a következő öt óv kutatási fel­adatait Az értékértét szervezését és irányítását az Építéstudo­mányi Intézet végzi, s a ku­tatás ezen a területen ma­gyar irányítással folyik. •• Ünnepségek megyénkben az úttörőmozgalom 25. éyfordulóján A szombatom megnyílt ju­bileumi úttörőtaJálikazón va­sárnap és hétfőn számos ren­dezvénnyel folytatódott Éger­ben, közel 1200 kisdobos és úttörő tett fogadalmat, ame­lyen részt vettek a megye úttörőcsapatainak Egerben tartózkodó rajküLdöttsegei és a jubileumi úttörőtanács tag­jai is. A felsőtárkányi KISZ- tábor új épületének falán vasárnap délután a jubileu­mi találkozó emlékére em­léktáblát helyeztek el a paj­tások. Este a Megyei Műve­lődési Központban a megyei úttörőelnökség tagjai talál­koztak az elmúlt 25 év alatt megyei úttorővezetőként mű­ködő, vélt függetlenített „ve­teránokkal”. A találkozó munkaprogrammá aüakulí át, amelyen elhatározták, hogy közösen egy kiadványt készí­tenék, amely a megye úttö­rőmozgalmának 25 éves tör­ténetét mutatja be. Hétfőin minden iskolából kirándulásokat szerveztek a gyerekek részére. Egerben ingyenes fiimélőadásofcat tar­tottak, 10 órakor pedig az Egri Városi Tanács nagyter­mében tettek fogadalmat az országos úttörőtaláltoozó He­ves megyei küldöttei. 135 küldött utazik június 5-én megyénkből Budapestre — minden úttörőcsapatból egy- egy pajtás —, ahol négy na­pon keresztül vesznek részt különböző tanácskozásokon és rendezvényeken. Az országos találkozó prog­ramját Nemes Péter, a me­gyei úttörőelnökség elnöke is­mertette a pajtásokkal, majd kedves jelenetre került sor, amikor Talabér Sándor hat­vani pajtás, a jubileumi út­törőtanács tagja visszaadta a város kulcsát Borics László­nak, a városi tanács elnök­helyettesének, s beszámolt a három nap eseményeirőL A városi tanács elnökhelyettese megelégedéssel szólott aimM, hogy jó kezekben volt a vá­ros kulcsa az úttörőtalálkozó idején... A jubileum alkalmával me­gyénk hét úttörőcsapata el­nyerte a Marx Károly-em- lékcsillagot. DÍSZELŐADÁS a gárdonyi Géza SZÍNHÁZBAN Vasárnap délelőtt ünneplő úttörőkkel, kisdobosokkal Az Abasart Altalanos Iskola úttörőinek leoelirasra to Kisdobos lett Horváth Ági, az egri X sz. iskola tantriója te. tett meg az egri Gárdonyi Géza Színház is, ahol a ju­bileumi kulturális szemle legjobbjai díszbemutató ke­retében léptek színpadra. Fü­zesabony, Párád, Erdőkö­vesd, Gyöngyöstarján, Szil­vásvárad, Pétervására, Gyön- gyösoroszi küldte el kipirult arcú, izgalommal készülődő dalosait, versmondóit, * a megyeszékhely együttesein kívül örömmel láttuk a sze­replők között Nagyréde népi tánccsoportját, hallgattuk a gyöngyösi és hevesi általános iskolák úttörőcsapatainak énekkarát, vagy Gyurkó Ju­liannát, aki Recskről jött el, hogy gordonkajátékával kel­lemes perceket szerezzen a széksorokat megtöltő közön­ségnek. A megnyitó beszéd szavai híven érzékeltették azt a gondos, fáradságos munkát, amellyel megyénk általános iskoláinak tanulói az ifjúsági szervezetekben készültek er­re az ünnepi alkalomra. S a törődésben, nyilván, részük volt azoknak a pedagógusok­nak, úttörőcsapat-vezetők­nek, akik egy-egy városban, faluban a mozgalom élén ál­lanak. Közös helytállásuk eredménye a nagy sikerű elő­adás, amelyből — a teljesít­mények színvonalát mérics­kélve.. — talán néhány együt­test, szólistát kiemelhetnénk. Ám a műsor kellemes, fűtött hangulatát eredményező együttmunkálkodás arra kész­tet bennünket, hogy a sze­replők összességét, munká­juk összhatását dicsérjük el­ismeréssel KETTŐS JUBILEUM A GYÖNGYÖSI DL SZÁMÚ ISKOLÁBAN Most ünnepelte fennállásá­nak 50. évfordulóját Gyön­gyösön, a II-es sz. Általános Iskola. A jubileumi rendez­vények sorát a szombaton délután két, érdeklődést kel­tő esemény nyitotta meg. Az emeleti nagyteremben kettős kiállítás várta az is­kola volt és mostani diák­jait Bemutatták az intézet feninálUásának 50 évét, vala­min* az úttörőmozgalom 25 évét reprezentáló tárgyi em­lékeket. Kaszab Károly, vá­rosi népművelési felügyelő méltatta a kiállítás jelentő­ségét. Mintegy 350-en jöttek él az öregdiákok találkozójára, ami t szintén szombaton este tartottak meg. Azok közül, akik az első évfolyamba iratkoztak be annak idején, és az egykori polgárt első végzős tanulói voltak, 28-an jelentek meg a jubileumi ün­nepségen. Az udvaron meg­tartott tábortűz őket is kö­szöntötte. Az úttörők most a balatoni nyári tábor egyik programját mutatták be, amit Székely Ferenc tanár taní­tott meg velük. Elbúcsúztak a csapat mostani parancs­nokától, Balázs Benjáminné- tót, mivel a következő isko­lai éwfceo más pedagógus áll majd sen óthcerimo2sriam m «^rfsihagl Vasárnap délelőtt 10 óra­kor leplezték le az előcsar­nokban az iskola névadójá­nak, Dózsa Györgynek em­léktábláját. Dr. Fülöp Lajos, a városi tanács elnökhelyet­tese, a gimnázium igazgató­ja mondott beszédet A köz­ponti ünnepséget Sasvári Já­nos, az iskola igazgatója nyi­totta meg. Az egykori tanu­lók közül mintegy 400-an vettek részit az ünnepségen, a mostani osztályokat pedig tíztagú küldöttségek képvi­selték. Budai Ferenc az első évfolyam diákjai, Kaptás Ti- bomé pedig a húsz évvel ez­előtt végzett tanulók nevé­ben emlékezett az együtt töltött időkre. Ezt követően az egyes osztályok az iskola zászlaját emlékszalagokkal díszítették. Emlékplafcettot és . Virágo­kat nyújtottak át az úttörők a volt diákoknak a jubileum alkataiéiból. Azok a tanárok, akik a nevelőtestület törzs- gárdájához tartoznak, most vették át a törasgárdajelvé- nyeket. BENSŐSÉGES ÜTTÖRÖ- ÉS KISDOBOSAVATÄS Rücskén Az úttörőmozgalom jubi­leumi évfordulója, a nem­zetközi gyermeknap, a kis­dobos- és úttörőavatás való­ságos faluünnepet jelentett vasárnap Recskem. Szülők és avatószülők siettek az ünnep­lőbe öltözött kisiskolások után, hogy tanúi legyenek az avatási ünnepségnek. Az új iskola udvarán 9 órára fegyelmezetten együtt állt a Dózsa György nevét viselő úttörőcsapat és tisz­telgett a DIVSZ-indúLó hang­jaira behozott csapatzászló előtt. A díszelnökségben az iskola, az úttörőcsapat veze­tőin kívül helyet foglalt Fo­dor Istvánná országgyűlési képviselő, a község párt-, ta­nácsi és gazdasági vezetői, valamint az első úttörők -meghívott képviselői. Katona Erzsébet úttörőcsa­pat-vezető ünnepi beszédé­ben méltatta a nap jelentő­ségét, majd Fábián Imre fő­hadnagy avatta fel a kisdo­bosokat és az úttörőket. A rajzászló átadása-átvétele után rövid, színvonalas kul­túrműsor következett, majd Maruzs János, a községi ta­nács elnöke és Klamarik La­jos, a községi pártszervezet titkára emlékser! egeket ad­ták át az úttörőcsapat veze­tőségének. Az ajándékokból csokoládé, könyv jutott az ünneplő úttörőknek is. Mu- selák Mária úttörő Kiválód t- törő-jelvényt kapott és egy pajtásával együtt 6 is részt vesz az úttörők országos ta­lálkozóján' __ ...

Next

/
Thumbnails
Contents