Heves Megyei Népújság, 1965. december (16. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYE SÜLJETEK! Talajforgatá s AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XVI. évfolyam, 283. szám ÄRA: 50 FILLÉR. 1965. december 1., szerda MAI {esjj/zetütik Számtalanszor olvassuk, halljuk: itt vagy ott bale­setmentes hetet, hónapot rendeztek — vagy éppenség­gel egész negyedévre szóló versenyt hirdettek az üzem­ben, gyárban, vállalatnál. S a legtöbb helyen örömmel újságolják, hogy jónak bizo­nyult az ötlet, sikere, ered­ménye volt. Bizonyításul kimutatásokat keresnek elő, statisztikai adatokat muto­gatnak: lám csak, mekkora a javulás! Aztán megemlítik azt is, hogy nemcsak amo­lyan egyszerű verseny volt az: a legjobbak számára ju­talmat tűztek ki —, s a helyezettek mindegyike megkapta már a neki járó pénzt, vagy emléklapot. örül a jutalmazott, örül­nek a munkahely vezetői s az érdeklődőktől is kijár as elismerés az ügyes, óva­tos embereknek. Megy is hamar a jelentés a felügye­leti szervhez: tessék, itt a bizonyíték. A vezetők, a munkások megtették a ma- guket •»0 Ugyan, — ki kételkedne benne? Aztán, ahogy a napok, hetek, hónapok telnek — egyre jobban elhomályosul a nem rég oly emlegetett esemény, egyre lankad az igyekezet — újra a régi mű­szakok jönnek. Balesetek­kel. Nincs ötlet, nincs ver­seny, nincs kitűzött juta­lom. S ha nincs, akkor — úgymond — miért is jusson az ember eszébe, hogy szün­telenül mennyi baleset le­selkedik rá alattomosan?l Nem igaz... 7 Korántsem! Helytelen, s egyszersmind elítélendő azoknak a gon­dolkodása, akik csak a szer­vezett kampányok kedvéért élnek, akiket csak a ver­seny. az ígért pénzjutalom, emléklap, oklevél ösztönöz fokozott óvatosságra. Mert nem szabad, hogy zárt ter­minusokon belül csupán a felajánlott ajándékért vi­gyázunk magunkra és má­sokra. Nem szabad, hogy az ünnepélyes értékelés után megfeledkezzünk a veszély­forrásokról, semmibe ve­gyük mindazt, amelyekből a felvételkor, és azóta időről- időre vizsgáztunk. Amelyek­ről megfogadtuk, hogy szün­telenül emlékezetünkben tartjuk! Tévedés ne essék: szép az a verseny, nemes az a ve­télkedés — ha ekkor, vagy akkor nem ér véget, ha fo­lyamatos. Ha nemcsak a ki­tűzött jutalom ösztönöz, ha­nem a felelősség is. Felelős­ség önmagunk, munkatársa­ink, családunk előtt. Amelyért ugyan nem tűz­nek ki külön jutalmat — mégis megkapjuk, hasznát látjuk valamennyien... (gyóni) v---------------------------------> Az ENSZ-közgyűlés megszavazta: 1967-ig leszerelési világértekezlet NEW YORK: (MTI) Az ENSZ-közgyűlés hétfő esti plenáris ülésén 112 szava­zattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett (Fran­ciaország), elfogadták az első­számú politikai bizottságnak azt a határozatát, hogy legké­sőbb 1967-ig tartsanak leszere­lési értekezletet az összes álla­mok részvételével, beleértve a Kínai Népköztársaságot is. Nem vett rész a szavazásban a csankajsekista klikk megbí­zottja. Békemenet Washingtonban ii Washingtonban több ezer főnyi tömeg vonult a Fehér Ház elé, hogy tiltakozzon az amerikai kormány vietnami po­litikája ellen. A képen: A békemenet részvevői az amerikai zászlóval és a vietnami partizánok lobogóival vonulnak fel. (Rádiótelefoto — MTI külföldi képszolgálat) Indonéziai helyzetkép: on komraunistanldozés ■ma áremelkedés A Reuter jelentése szerint indonéz hadsereg kedden be­tiltotta a nyugat-kalimantani kommunista pártszervezet te­vékenységét, és ezzel további lépést tett kommunista-ellenes hadjáratában. A betiltó rende­let a hadsereg tájékoztatójában jelent meg. A nyugat-kaliman­tani kommunista pártszerveze­tek betiltásával most már négy tartományban szüntették meg erőszakosan a kommunista pártok működését. Eddig a nyugat-jávai, a molukkai (Fű­szer-szigetek), és a dél-sula- wesi (dél-celebeszi) kommunis­ta pártszervezeteket oszlatták fel. Mint a Reuter megjegyzi, a hadsereg sürgeti továbbra is a „húzódozó” Sukarno elnököt, hogy egész Indonéziában tiltsa be a kommunista pártot. Nasution tábornok, hadügy­miniszter hétfőn felszólította az Egyesült Muzulmán Pártot: fo­kozza tevékenységét a kommu­nista mozgalom ellen. Az Indonéz Katolikus Párt kéréssel fordult Sukamóhoz, hozzon intézkedéseket a növek­vő gazdasági válság ellensúlyo­zására — jelenti az Antara. Az árak ebben a hónapban jelen­tősen emelkedtek, és a munká­sok élelmezése nehézségekbe ütközik. A közgyűlés által jóváha­gyott határozat újabb erőfe- J szítést szorgalmaz abból a cél-; bői, hogy a világbéke megszi-; lárdítása érdekében írjanak alá hathatós nemzetközi ellenőrzés- < sei megvalósítandó egyezményt; az általános és teljes leszere- ■ lésről. A határozat jóváhagyta az el < nem kötelezett országok 1964-1 ben Kairóban megtartott érte-; kezletének azt a döntését, hogy 1 hívjanak össze leszerelési vi-; lágértekezletet minden állam részvételével. Sürgeti végül,; hogy alakítsanak széles képvi- • selettel rendelkező bizottságot; a történelmi jelentőségű talál- • kozó előkészítésére. Megyénk termelőszövetkezeteiben mintegy ezer holdon kell a tavaszi szőlő- és gyömöcs-telepitésekhez elvégezni a. talajforgatást. A kedvezőtlen időjárásban csak nehézségek árán tudnak dolgozni a gépek. A verpeléti Dózsa Termelőszövetkezetben 28 hold kajszi- barack telepítéséhez forgatja a talajt az Egri Gépjavító Ál­lomás Sz—lCO-as traktora. Farlcas József brigádvezető het­ven centiméteres mélységet mér: elégedett a teljesítmény­nyel. (Foto: Kiss Béla) Í«AA/SAAAAAAAAAAA/NAAAA/VVVAAAAAA/W\AAAAAAAAAAAAAAAAAA^A^VVVVVVVVV% VIETNAM: Támadnak a szabadságharcosok Saigonban bejelentették, hogy az amerikai csapatok ki­ürítették az la Drang-völgyet és a Plfei Me-i különleges ki­képzőtábor ési a kambodzsai határ közötti egész területet Az amerikaiakkal együtt el­vonultak a dél-vietnami kor­mánycsapatok is. E területen október 16-a óta súlyos har­cok folytak. Ugyanakkor fel­újultak a harcok Saigontól északra, a Michelin gumiültet­vény körzetében. A dél-vietnami szabadság- harcosok több kisebb akciót hajtottak végre kedden: Sai­gontól 120 kilométerrel nyu­gatra támadást intéztek egy különleges kiképzőtábor ellen. Ugyancsak partizántámadás ért egy másik kiképzőtábort, a Saigontól 160 kilométerrel északnyugatra levő Cai Cai mellett. Kedden hajnalban Saigontól mindössze 16 kilo­méterrel délkeletre is akciót hajtottak végre a partizánok: rajtaütöttek egy kiképzőtábo- ron. A Dél-Vietnam területén fo­lyó harcokba az amerikai lé­gierő kedden ismételten be­avatkozott: vadászbombázók 399 bevetés során támadták a szabadságharcosok feltételezett állásait. A saigoni amerikai katonai parancsnokság közlése szerint dél-viétnámi partizánok hét­főn Saigontól 144 kilométerrel McNamara i délnyugatra, Cantho körzetében szabadon engedték a kor­mánycsapatok 24 katonáját, akik korábban fogságba esteli. A partizánok felvilágosító ira­tokat polgári öltözéket ás pénzt adták a szabadon bocsá­tottaknak. Hosszú harcokra van kilátás McNamara hadügyminiszter kedden visszaérkezett Wa- shintongba saigoni szemleútjá- róL Repülőtéri nyilatkozatában csupán arra szorítkozott, hogy kijelentse: újabb csapaterősí- tésekre és a VDK katonai cél­pontjai bombázásának kiter­jesztésére van szükség Viet­namban. A hadügyminiszter azt mondotta, hogy az Egyesült Államok „kezdi nem elveszte­ni” a vietnami háborút, de arra készítette fel a közvélemény t, hogy hosszú harcokra van ki­látás. McNamara jelentését rövide­sen Johnson elé terjeszti, aki dönt majd a háború kiszélesí­tésének újabb terveiről. Tito Ausztriába látogat Kedden hivatalosan bejelen­tették, hogy Tito jugoszláv el­nök fogadta Jonas osztrák köztársasági elnök meghívását, és később megállapítandó idő­pontban hivatalos látogatást tesz Ausztriában. Dühöngő Európában 48 órája tombol 5 ítéletidő, százötven kilomé- :res sebességű szelek süvöltő­ik, északon és a hegyekben óvihar dühöng, a tengereken apók óta több méteres hul- imok ostromolják a hajókat, lásutt özövízszerű esőzések sóznak zavart. Angliában az ország észak- eleti részét és Skóciát meg- énította a hóesés, délen na- ok óta zuhog az eső. A sziget árijainál körös-körül vihar ühöng. Az ítéletidő súlyos aleseteket is okozott: egy utóbusz és egy teherautó sszeütközése során ötvenöt seméiy sérült meg. Belgium és Hollandia part­jainál orkán tombol. A halász­hajók a kikötőkben vesztegel­nek és a rotterdami repülőte­ret hétfőn a rossz látási viszo­nyok miatt lezárták. Svédországban északon meg­állás nélkül hull a hó, délen szünet nélkül esik. A Balti­tengeren vihar dúl. A svéd meteorológusok 1861-ig lapoz­tak vissza a naptárban, amíg az ideihez hasonló hideg no­vemberről találtak feljegyzé­seket. Csehszlovákiában, az Érc­hegység vidékén hóvihar bé­nítja meg az életet. Óriás bombázók Saigon közelében GroMika-Stewart tárgyalás A szovjet külügyminisztéri­um tanácstermében kedden megkezdődtek a hivatalos tár­gyalások Andrej Gromiko szov­jet és Michael Stewart brit külügyminiszter között. Michael Stewart a Kremlben látogatást tett Anasztasz Mi- kojannál, a Legfelső Tanács el­nökségének elnökénél, is. A két államférfi megbeszélést tartott. B—52-es amerikai óriás bom­bázók kedden reggel három hullámban támadtak Saigon­tól 55—70 kilométerrel észak­ra célpontokat a nagy kiterje­désű Michelin gumiültetvény körzetében. Az amerikai gé­peknek ez volt a hetedik be­vetése e körzetben múlt hét szombatja óta, amikor a dél­vietnami szabadságharcosok a gumiültetvény területén sú­lyos veszteségeket okoztak a saigoni kormány csapatainak. Maxvell Taylor tábornok, az Egyesült Államok volt sai­goni nagykövete Floridába» elmondott beszédében annak a véleményének adott kifejezést- hogy az Egyesült Államok a közeljövőben tovább terjeszti ki a vietnami háborút. Ilyen értelemben beszélt Richard Russel demokratapárti szená­tor is a Georgia állambeli! Lawrencevilleben, követelve hogy az amerikai hadvezető­ség rendelje el Haipong észak­vietnami kikötőváros bombá­zását Amerikai katonák nyilatkozata Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter — Jobbról — üd­vözli Michael Stewart brit külügyminisztert — balról — aki négynapos hivatalos látogatásra a szovjet fővárosba érkezett. — MTI külföldi képszolgálat) (Telefoto Phnom Penhben, Kambodzsa fővárosában sajtóértekezletet tartott az a két amerikai kato­na, akit a dél-vietnami szabad­ságharcosok vasárnap bocsátot­tak szabadon. Nyugati hírügy­nökségek jelentése szerint a két katona — Claude Donald Mcclure és George Edward Smith őrmesterek — kijelen­tették, hogy nem kívánnak to­vább harcolni Dél-Vietnam- ban és az Egyesült Államokba hazatérve honfitársaikat meg­ismertetik majd a tényleges vietnami helyzettel. Medbure őrmester elmondotta az újság­íróknak, hogy fogságba esése után a partizánok gondosan be­kötözték sebeit és megosztot­ták vele élelmüket. Smith han­goztatta, hogy a vietnami há­ború meggyőződéses ellenzőjé­vé vált, mivel az ellentétes az amerikai nép éredekeivel. A két amerikai katona el­mondotta még, hogy egész fog­ságuk ideje alatt emberségesen bántak velük. Végül kifejezték azt a véleményüket, hogy az Egyesült Államok nem nyerhet ti taeg « vietnami háborút.

Next

/
Thumbnails
Contents