Heves Megyei Népújság, 1965. július (16. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-01 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! — ___ ^ {Katonák /F yMiPUfíMOi — szerszámai AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XVI. évfolyam, 180. szám ÄRA: 80 FILLÉR. 1965. augusztus 1., vasárnap r > VASÁRNAPI (expf z&tiutli Két népművelővel talál­koztam az elmúlt napok­ban. Egyazon gondokkal küszködött mind a kettő, de rajtuk kívül valamennyi népművelési szakember ha­sonló munkával foglalko­zik ezekben a nyári napok­ban. Terveznek. Az őszre, a télre, sőt, a következő év­re is. Készül a kétéves nép­művelési terv. Az egyik népművelő az asztalnál ült és kerek szá­mokat jegyzett egymás alá a papíron; hány ismeretter­jesztő előadás, művészeti rendezvény, vagy klubest lesz a két esztendő alatt. A másik nem jegyzett szá­mokat, ő az emberek után kutatott. Járta a falut és be­szélgetett. Vezetőkkel és egyszerű emberekkel. Es jegyzett szorgalmasan... de nem számokat, neveket in­kább. Kik ismeretlenek a könyvtárban, kinek nincs még televíziója, aztán sor­ra került az iskolai végzett­ség, és hogy milyen szak- képzettséget követel a mun­kahely. A számokkal dolgozó nép­művelő lehet, hogy látvá­nyosabb eredményt produ­kál, több előadást rendez — s ha jól szervezi, akkor nagyszámú közönség előtt. Nagyobb lesz talán a mű­vészeti rendezvények szá­ma is, sőt, a felnőttoktatás­ban és a szakmunkáskép­zésben is „veri” azt a má­sik népművelőt. Mégis, az a másik tetszik inkább. A másik, aki már megértette, hogy csalókák a számok, hogy nem a meny- nyiség, hanem a minőség lesz az elkövetkező két esz­tendő kulturális mércéje. S aki át akarja lépni ezt a minőségi mércét, annak a számok helyett a neveket kell papírra vetnie. Meg kell keresnie a kultúra fe­hér foltjait és vállalnia kell — gyakran, még az előadók előtt is népszerűtlen fel­adatot: húsz-harminc em­bernek tartani előadást, de olyanoknak, akiknek való­ban szükségük van rá, olya­noknak, akik még nem hal­lottak tucatnyi ehhez ha­sonlót. Kialakulóban a népműve­lés új módszere: a kis kö­zösségek művelése, nevelése — az igények alapján. S amikor számadásra kerül sor, nem azt kérdik majd, . hány előadást tartottak és mennyi volt a kulturális rendezvények száma, hanem arról kérdik a népművelőt, miről tartották az előadáso­kat, milyen műsort mutat­tak be a csoportok. És mi­lyen színvonalon? S hogy a népművelési munkának mi lett a hatása, azt már kér­dezni sem kell: az emberek magatartása, munkája, köz­életi szereplése tükrözi majd a népművelők erőfe­szítéseit. Az a másik népművelő, aki a számok helyett a ne­veket jegyezte fel a papírra, megértett valamit ebből a nagy változásból. ■. (márkusz) ^ ___________J Kö zös közlemény a moszkvai tanácskozásokról A guineai párt- és kormányküldöttség második napja Budapesten Vita az éjszakában Bizalmat kapott az új belga kormány Megoldódott a marathoni politikai válság MOSZKVA (TASZSZ): A Szovjetunió és Guinea is­mét megerősítik hűségüket a békés együttélés és minden nemzetközi kérdés békés ren­dezése elveihez — hangzik az a közös közlemény, amelyet ab­ból az alkalomból adtak ki, hogy Sekou Touré, a Guineái Köztársaság elnöke, július 26- tól 30-ig, hivatalos látogatáson volt a Szovjetunióban. A felek kifejezték komoly nyugtalanságukat amiatt, hogy jelentősen bonyolódott a nem­zetközi helyzet az imperialista erőknek a világ különböző tér­ségeiben elkövetett agresszív cselekményei miatt. Itt utal a közlemény az Egyesült Álla­mok vietnami katonai agresz- sziójára, a Kongó (Léopoldvil- le) belügyeibe való beavatko­zásra, a Dél-afrikai Köztársa­ság apartheid politikájára és a dél-rhodésiai faji megkülön­böztetésre. „A szovjet fél üdvözli azt az elvet, hogy az afrikai problémákat maguk az af­rikaiak oldják meg, az af­rikai népek érdekeinek megfelelően”. „A Szovjetunió és a Guineái Köztársaság támogatják az af­ro-ázsiai országok második konferenciájának megtartásáról hozott döntést— hangzik a közlemény. A guineai fél megelégedéssel állapítja meg, hogy a Szovjet­unió következetesen síkra száll annak az ENSZ-határozatnak a megvalósítása mellett, amely szerint növelni kell az afrikai és ázsiai országok képviseletét az ENSZ fő szerveiben. A közlemény hangsúlyozza: a szovjet—guineai kapcsolatok a szuverenitás kölcsönös tisz­teletben tartása, az egyenjogú­ság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapjaira épülnek. A felek ki­fejezték azt a készségüket, hogy továbbra is fejlesztik és erősítik a baráti kapcsolatokat és az együttműködést a gaz­dasági élet, a tudomány és a technika, valamint a kultúra területén és más területeken is. Az SZKP és a Guineai De­mokrata Párt között „sikeresen fejlődnek az elvtársi kapcsolatok, ame­lyek alapja, hogy mélysé­gesen megértik a célok azonosságát az imperializ­mus és a kolonial izmus el­len, a békéért és a nemzeti függetlenségért, a társadal­mi fejlődéshez vezető for­radalmi folyamat meggyor­sításáért vívott harcban”. Egész éjszaka tartó politi­kai vita után a belga alsóház szombaton reggel 131 szava­zattal 65 ellenében — bizal­mat szavazott Pierre Harmél keresztény-szocialista és szo­cialista koalíciós kormányá­nak. A bizalmi szavazáson az új kabinettel szemben foglaltak állást: a Szabadság és Haladás Pártja, a Kommunista Párt, a Flamand Nacionalista Párt, a Vallon dolgozók pártja és a Vallon Népi Mozgalom képvi­selői. Harmel kormányának meg­alakulásával a háború utáni Belgium leghosszabb politikai válsága oldódott meg. A belgiumi marathoni politi­kai válság akkor robbant ki, amikor a keresztény-szocialis­ták és a szocialisták koráb­bi koalíciója a májusi válasz­tásokon nem kapta meg a két­harmados többséget, s így nem; tudta végrehajtani a vallon és a flamand népcsoportok auto­nómiájának megadását célzó; alkotmányreformot. Harmel keresztény-szocialis­ta és szocialista koalíciós kor­mánya hasonló — a vallon és a flamand népcsoportok auto­nómiáját biztosító — alkot­mány-reformtervezet kidolgo-; zására készük A tervezet felett' íz egyetemi felvételek mérlege majd ősszel indít vitát a par-; lament, s akkor kerülhet sor a ■ reformtervezet megszavazása- < ra, alkotmányba iktatására. Abasáron új, modern, s minden igényt kielégítő kultúr- ház épül — a néphadsereg ka­tonáinak keze nyomán. A nép­hadsereg műszaki alakulatai kiképzésük során olyan mun­kát végeznek, amelynek hasz­nát a polgári lakosság is él­vezheti. Ilyen ez a 306 férő­helyes, színházteremmel, étte­remmel, szakköri helyiségek­kel felszerelt új kultúrház is, amely előreláthatólag még az ősz folyamán megnyitja ka­puit. (Foto: Kuss Béla) Kodály aa US4-ban A Dartmouth College művé­szeti fesztiválján a New Ham­pshire állambeli Hanoverben újabb Kodály-hangversenyt rendeztek, ezúttal a nagy zene­szerző kamarazenei alkotásai­ból. A műveket a közönség nagy tetszéssel fogadta és hosszan ünnepelte az előadáson megje­lent szerzőt. Az idei egyetemi és főisko­lai felvételi vizsgák eredmé­nyeiről és tapasztalatairól tá­jékoztatta szombaton dr. Po- linszky Károly művelődésügyi miniszterhelyettes a sajtó kép­viselőit. Elmondotta, hogy az idén is nagyarányú volt a túl­jelentkezés: 13 300 helyre 33 400-an pályáztak, 4000-rel többen, mint az elmúlt eszten­dőben. A pályázók száma és a felvehetők között intézményen­ként — karonkint, szakonkint — az idén is nagy volt az el­térés. Sokan kérték felvételü­ket például a bölcsész-, állam- és jogtudományi karokra, mű­vészeti és tanárképző főisko­lákra, az orvostudományi ka­rokra, s aránylag kevesen pá­lyáztak az . egyes felsőfokú technikumokba. A felvételre vágyó pályázók 50,3 százaléka volt nő. A felvételi vizsgák eredmé­nyeiről szólva elmondotta, hogy a Művelődésügyi Minisztérium főhatósága alá tartozó egye­temekre és főiskolákra össze­sen 6323 fiatalt vettek föl, s az új első évesek 44 százaléka a fizikai dolgozók gyermeke. Az agrártudományi egyetemekre és főiskolákra felvett fiatalok 52 százaléka az Egészségügyi Minisztérium főhatósága alá tartozó egyetemekre felvettek 33 százaléka fizikai dolgozók gyermeke. Az adatokból kitű­nik, hogy az új felvételi rend­szer, — amely megszüntette a származás szerinti kategorizá­lást, — az idén nem okozott torzulást, a munkás és paraszt származású fiatalok általában megfelelő arányban kerültek be a felsőoktatási intézmé­nyekbe. A miniszterhelyettes beje­lentette, hogy az egyes ip.ari és mezőgazdasági jellegű felsőfo­kú technikumokba pótjelent­kezéseket írnak RL Érről az érdekelteket sajtó útján érte­sítik majd, A két párt állást foglalt a pártközi együttműködés to­vábbi megerősítése mellett. Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin és Anasztasz Miko- jan elfogadta a meghívást, hogy baráti látogatásra utaz­zanak Guineába. ★ A guineai párt- és kor- } mányküldöttség, amely Sekou ;> Tourénak, a Guineai Demok- < rate Párt főtitkárának, a Gui- j neai Köztársaság elnökének $ vezetésével tartózkodik ha- > zánkban, szombaton délelőtt a > Hősök-terén megkoszorúzta a > magyar hősök emlékművét. > A koszorúzásnál jelen volt < Kisházi Ödön, az Elnöki Ta- s nács helyettes elnöke, Mód s Péter, a külügyminiszter első s helyettese, Csémi Károly, ve- > zérőrnagy, honvédelmi mi- > niszt erhelyettes, a magyar nép- > hadsereg vezérkari főnöke, > Kőmíves István, a Fővárosi > Tanács Végrehajtó Bizottságé- i nak elnökhelyettese, továbbá > a Külügyminisztérium és a ( Honvédelmi Minisztérium több í vezető beosztású munkatársa. í A koszorúzás után a Parla­mentben folytatódott a ma­gyar és a guineai küldöttség tárgyalása. Sekou Touré . ... .„ ,

Next

/
Thumbnails
Contents