Heves Megyei Népújság, 1965. július (16. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG Cfaritdßs Iwtdúfjjág— AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XYI. évfolyam, 153. szám. ARA: 50 FILLÉR. 1965. július 1., csütörtök r~ 8«m harcok dúlnak a közép-vietnami fennsíkon Bekerített kormányesapatok — Kudarc a „D” zónában Saigonban már csak két újság jelenik meg MAI fegíjzeliink Fénykép jelent meg a minap a Népszabadság in­diai útirajz sorozatában. A képen könnyű öltözetű indiai paraszt ballag két ökre után, amelyek mintha keresztet vinnének izmos nyakukon, úgy feszülnek a járomnak, amely régimódi faekében végződik. A kép­ről árad az emberi erőfeszí­tés, a primitívség, amelyet ennek az évezredes földmű­velő szerszámnak látása okoz. Aztán olvashatjuk a földművelésügyi miniszter nyilatkozatát arról, hogy még százmillió faeke iz- zasztja az embereket, kí­nozza az igavonókat, s ép­pen a szövetkezés primitív foka, a közös gazdaságok elenyészően kis száma egyik okozója annak, hogy nem sikerült erőteljesebb lépést tenni a faekék kiszo­rítására. Ez a kép ködlött eszem­be, amikor az egerfarmosi Aranykalász Termelöszö- - vetkezet majorságát jártuk, A szövetkezetiek elmond­ták, hogy mivel tizenöt traktbruk szánt-vet, arat már a határban, lassacskán ,a fogatos ekék teljesen feles­legessé válnak, és az iga­vonó állatok száma is úgy csökken, ahogy a traktor- park gyarapodik. Rövid egy-két évtized alatt,szinte már csak szim­bólum marad az eke szarvá­ra görnyedő, vagy kézzel magot szóró parasztember, akikben mind egyre na­gyobb az igény, a legnehe­zebb fizikai munkákat meg­szüntető gépek alkalmazá­saira. Az egerfarmosiak, mióta szövetkezetbe tömö­rültek, aratnivalójuk majd­nem százszázalékát géppel takarítják be, a vasvillát, lapátot, traktorral működő markológép helyettesíti, speciális trágyaszóró kocsi­jaik vannak. Csak még a növényápo­lást nem tudták megnyug­tatóan gépesíteni. Most emiatt fő a fejük, de a fejlődés mindinkább gyorsuló üteme és a törek­vés a paraszti munka meg­könnyítésére reálissá teszi reményüket, hogy rövide­sen a kapák is odakerül­hetnek a kerítés tövébe a kiselejtezésre váró elavult szerszámok sorába. K. E. V--------------------------------J SAIGO N (MTI): A Dél-Vietnamban állomá­sozó amerikai haderők pa­rancsnokságának szóvivője bejelentette, hogy amerikai és dél-vietnami harci repü­lőgépek szerdán rakétákkal és bombákkal támadtak cél­pontokat a VDK területén. A támadó gépek pilótái azt je­lentették, hogy egy hidat le­romboltak, egy másikat meg­rongáltak, megrongáltak to­vábbá egy vasúti szerelvényt, két folyami bárkát. Két dél­vietnami repülőgép röpcédu­lákat dobott le a demarká­ciós vonaltól mintegy 110 ki­lométerrel északra fekvő Ha Tinh helységre. Az AFP saigoni jelentése szerint, szerda reggel óta a közép-vietnami fennsíkon he­ves harcok dúlnak. A szabadságharcosok Phu Bon tartományban bekerí­tettek egy dél-vietnami egységet és meg nem erősített hírek szerint hatalmukba kerítet­ték a Saigontól 320 kilomé­terrel északkeletre fekvő Thuan Mon városkát. A terü­let felett elrepülő egyik ame­rikai felderítő gépet a sza­badságharcosok lelőtték. A bekerített kormánycsapatok felmentésére dél-vietnami ej­tőernyősöket vetettek be. — dél-vietnami parancsnokság a rendelkezésére álló vala­mennyi vadászbombázót be­vetette Thoun Mon körzeté­ben. Megfigyelők szerint a Dong Xoai vidékén június 9. és 12. között lezajlott csa­ta óta, amelyben a saigoni diktatúra csapatai és az ame­rikaiak súlyos vereséget szen­vedtek, a legnagyobb ütkö­zet van kifejlődőben. Egy amerikai szóvivő sze­rint befejezettnek tekinthető a Saigontól észak-északkelet­re levő ,,D”-zóna ellen hét­főn megindított amerikai— dél-vietnami—ausztráliai kombinált hadművelet. Nyu­gati tudósítók egyöntetűen megállapítják, hogy a sok hűhóval beharan­gozott akció úgyszólván semmi eredményt sem hozott”. A Vietcong-erők még a tá­madás megindulása előtt a dzsungel mélyére húzódtak vissza. Legújabb jelentések szerint, az átfésülő művelet­ben részt vett csapatok visz- szafordultak és úton vannak a Bien Hoa-i támaszpontra. Nyilván a „D”-zónában el­szenvedett kudarc késztette a dél-vietnami hatóságokat ar­ra, hogy nagy győzelmet kürtöljenek világgá: szerdán délután bejelen­tették, hogy a kormány­csapatok Saigontól dél­nyugatra jelentős sikere­ket értek el a partizánok ellen. Részletekkel azonban a kér­kedő kormányközlemény nem szolgál. Nguyen Cao Ky dél-viet- nami miniszterelnök az or­szág északi részében tett egynapos látogatása során felkereste Hue városát és a Da Nang-i támaszpontot. A látogatás idejére szigorú biz­tonsági intézkedéseket hoz­tak. Saigonban hivatalosan be­jelentették, hogy július 1-től egy hónapi időtartamra min­den — több mint harminc — dél-vietnami lap megjelené­sét szüneteltetik és csupán két hivatalos közlöny jelenik meg, az egyik a katonák ré­szére „A front” címmel, a másik a polgári lakosság számára „Hátország” címmel. Hanoi jelentés szerint az észak-vietnami Son La tartomány felett két ame­rikai támadó repülőgépet lőttek le és többet megrongáltak. A vietnami néphadseregnek a nemzetközi ellenőrző bizott­sághoz kirendelt összekötő missziója erélyesen tiltako­zott a VDK területét ért ame­rikai légitámadások miatt. Az Elnöki Tanács ülése Az Elnöki Tanács szerdán délelőtt ülést tartott. A Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége együttes javaslata alapján Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárát, érdemeinek elismerésével, a Mi­nisztertanács elnökének tisztsége alól felmentette; dr. Mün- nich Ferencet saját kérésére, egészségi állapota miatt, érde­meinek elismerésével, államminiszteri tisztsége alól felmen­tette és nyugállományba helyezte; Pap Jánost, más irányú, fontos pártmegbízatása miatt, érdemeinek elismerésével, a Minisztertanács elnökhelyettesi tisztsége alól felmentette; Kállai Gyulát a Minisztertanács elnökhelyettesi tisztsége alól felmentette és a magyar forradalmi munkás—paraszt kor­mány elnökévé megválasztotta. KáHai Gyula letette a hivatali esküt Szerdán délben Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke előtt Kállai Gyula, a Minisztertanács elnöke letette a hivatali esküt. Az eskütételen jelen volt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi ! Bizottságának első titkára, Biszku Béla, a Központi Bízott- \ ság titkára, Vass Istvánná, az országgyűlés elnöke, Fehér j Lajos és Fock Jenő, a Minisztertanács elnökhelyettesei, dr. Erdei Ferenc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának j főtitkára, valamint Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára, i Diplomaosztás a Lumumba Egyetemen Moszkva: A Kreml kongresszusi termében megtartott ün­nepségen adták át a diplomát a Lumumba Egyetem első vég- ’zős hallgatóinak. Képürkön: Sz. Rumjancev, az egyetem rek- 'tora, beszel. Mellette Koszigin, szovjet miniszterelnök. (Telefoto — MTI Külföldi KépszcágátetJ Péter János látogatása a brit miniszterelnöknél LONDON (MTI): Péter János magyar kül­ügyminiszter szerdán dél­után látogatást tett Harold Wilson brit miniszterelnök­nél. Délután öt órakor Harold Wilson miniszterelnök parla­menti dolgozószobájában fo­gadta a magyar külügymi-- nisztert. Magyar részről ott volt az eszmecserén Házi Vencel és Incze Jenő, angol részről Sir Ivor Pink nagy­követ. A nemzetközi kérdé­sek áttekintése során a beszélgetés központi té­mája a délkelet-ázsiai helyzet volt, amelyről mindkét fél kifejtet­te álláspontját. Ugyancsak foglalkoztak az európai biz­tonság problémájával, külö­nös tekintettel a német kér­désre. Szóba került az euró­pai kereskedelmi kapcsolatok alakulása és ez a kérdés a két ország kapcsolatainak összefüggéseiben is felvető­dött. 1 - A közéi ^egyórás eszmecse­rét követően Péter János szállására hajtatott, majd este 8,00 órakor került sor az első látogatási nap befejező programpontjá­ra, a Lancester—House-ban Ste­wart külügyminiszter vacso­rát adott a magyar külügy­miniszter tiszteletére. Nyugalom Algírban ALGÍR (MTI): Algírban a nap nyugalom­ban telt el, nem volt semmi­féle tüntetés. A kulcsfontos­ságú helyekre kirendelt rend­őrséget is visszavonták rö­viddel éjfél előtt. Hivatalos közlés szerint utasítást adtak ki arról, hogy a rádióamatőrök azonnal szüntessék be adásaikat. Nyugatnémet revansisták dühödt támadása Csehszlovákia ellen A csehszlovák külügyminisztérium nyilatkozata PRÁGA (MTI): Szerdán este tették közzé Prágában a csehszlovák kül­ügyminisztérium nyilatkoza­tát azzal a támadással kap­csolatban, amelyet a nyugat­német revansisták intéztek Stuttgartban Csehszlovákia ellen. „Az NSZK kormánya — mutat rá a nyilatkozat —, jól­lehet több ízben hangoztatta, hogy nincsenek területi kö­vetelései Csehszlovákiával szemben, mégis e kijelenté­seivel ellentétesen cselek­szik. Az úgynevezett szudéta- németek június 6-i és 7-i pro­vokatív találkozója Stuttgart­ban ismét feleleveníti azt a veszélyt* amely a re- vansSsíták akdói következté­ben J Nyíltan hangoztatott kö­veteléseik egyre dühöd- tcbbek és tevékenységük mind nagyobb veszélyt jelent a békére. Ez az említett találkozó rávi­lágított arra is, hogy a re- vansistáknák és az NSZK kormányának szándékai megegyeznek. Ez kifejezésre jut abban is, hogy a revan- sista szervezetek mind széle­sebb támogatásban részesül­nek a nyugatnémet hivatalos szervek részéről. E támogatás nélkül nem folytathatnák ak­cióikat.” A külügyminisztérium nyi­latkozata a továbbiakban em­lékeztet arra, hogy a stutt­garti találkozón a szónokok* akik között ott voltak Seebohm és Lemmer minisz­terek is, nyíltan csehszlovák terü­leteket követeltek, ugyan­azokkal a jelszavakkal, mint 1938-ban. A revansisták követeléseit támogatja Erhard kancellár is, és ez derül ki a CDU-nak, a kormánypártnak az 1964. október 16-án elfogadott programjából is. „A csehszlovák nép a leghatározottabban el­ítéli a revansisták min­den próbálkozását, hogy beavatkozzanak más országok belügyeibe, — han­goztatja többek között a cseh­szlovák külügyminisztérium szerdán éste kiadott nyilat­kozata. Buteflika algériai külügy­miniszter magához kérette az: Algériában működő nagykö­veteket, hogy közölje velük: „Algéria nem engedi meg* hogy bárki is beavatkozzék: belügyeibe”. A külügymi­niszter által összehívót^ nagykövetek listája nem két rült nyilvánosságra, diplomád ciai körökből annyit meg let hetett tudni, hogy a francia és az amerikai nagykövéé nem volt jelen a figyelmez­tetés közlésekor. Lambotte, a L’Humanité algíri tudósítója — akiről kedden azt a hírt terjeszteti ték, hogy nyomtalanul el* tűnt Algériában — Raymond Pradines-nel, a lap másik munkatársával együtt Tou- louse-ba érkezett. Az algériai forradalmi ta­nács, amelynek összetételét eddig még nem hozták nyil­vánosságra, 15 tagból áll, s ezek kö­zött 11 katona, a négy civil pedig a következő négy miniszter: Buteflika, Medeghri, Beikaszem és Bumaza, — írja tájékozott forrásra hi­vatkozva az AFP. Hozzáteszi^ lehetséges, hogy közreműkö­désre kérik fel Ferhat Ab- baszt, az algériai ideiglenes kormány volt elnökét és Rabah Bitatot, Ben Bella első kormányának volt miniszter­elnök-helyettesét. Ferhat Abbasz azonban — folytatja a francia hírügy­nökség — politikai feltételei­ket szabott közreműködéséi­hez, amelyek a következőké többpárt-rendszer és válasz­tások megtartása.

Next

/
Thumbnails
Contents