Heves Megyei Népújság, 1965. június (16. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

WtLAO PROLETÁRJA!. EGYESÜLJETEK! NYAKKENDŐ KÖTE: XVI. évfolyam, 127. szám ARA: 50 FILLER-------------------------—-----------------------------------------------------------------------------§ AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA §---------------------------§ 19 65. június 1., kedd §----------------------------s § 5 § § § § § § § § § nács elnökhelyettese. Nemes § Dezső, a Politikai Bizottság tag- § ja, a Központi Bizottság titkára, K Nyers Rezső, a Politikai Bizottsági- póttagja, a Központi Bizottsági titkára, Benkei András, a Köz-§ ponti Bizottság tagja, bel ügy-f' miniszter, Csanádi György, köz-5 lekedés- és postaügyi miniszter, § Péter János külügyminiszter ésK Púja Frigyes, az MSZMP KBe külügyi osztályának vezetője. ■> Jelen volt G. A. Gyenyiszov, a§ Szovjetunió magyarországit rendkívüli és meghatalmazottá- nagykövete. (MTI) S MAI a fegyelemről szól, amely társadalmunk általános tör­vényei közé tartozik és az egymás mellett élés írott és Íratlan szabályait is igazgat­ja. Hiszen fegyelemre van szükség a munkában, a visel­kedésben és a közlekedés­ben is, mert enélkül nehéz és bizonytalan helyzetbe ke­rül az ember. No, de minden különö­sebb elvonatkoztatás nélkül figyeljük csak Eger közleke­dését a fegyelem szempont­jából. Első látásra azt mond­juk: kevés baleset történik, tehát Eger város közlekedé­se jó, fegyelmezett. Ám ez sem igaz így, mert sajnos, egyre több a fegyelmezet­lenség és a figyelmetlenség Eger közlekedésében. Igaz, a Széchenyi utca útburkolaté-- nak épitése, a sok-sok csa­tornázás és egyéb más irá­nyú építkezés miatt gyakran változik a közlekedés, s ez nemcsak az idegeneket, ha­nem még a törzsgyökeres egrieket is megtévesztik, en­nek ellenére a fegyelmezet­lenségek nem ott történnek általában, hanem éppen a megszokott helyeken, átjá­róknál, utakon, ahol az em­ber már „bekötött” szemmel is eltud menni. S ebben hi­bás a járművezető, a gyalo­gos, s olykor a közlekedés­rendészet is. Íme a példákból egy cso­korra való: Kidöntik a jclzöoszlopo- kat, s nem szállítják el, nem álliják helyre; motorosok, autósok száguldnak a 60 km-es sebesség felett a vá­rosban. Az átjárók, átkelő helyeket nem veszik figye­lembe a járművezetők, meg­döbbentően kevés bukósisa­kot hordanak a motorosok ami volt az is eltűnt) és így vágják az ember ruhá­iét tele sárral, hogy az im­presszionista festők is tanul­hatnának tőle. A Népkert­ben ma már nem kunszt mo- orozni, kerékpározni, de még autózni sem, hiába van i ..behajtani tilos” tábla a bejáratok fölött jól látható helyen elhelyezve. A Lenin ilton — a vasútállomáson ‘úl — a kanyarban úgy elő- zük egymást a jármüvek, hogy öröm nézni felborzolt idegekkel, pedig terelösávot is festettek oda az illetéke­sek. (Igen ám, de régen, alig lehet látni.) S elszomo­rító, hogy közelükben tar­tózkodik a rend őre is, és mégsem figyelmezteti, bün­teti meg a szabálysértőket. Természetesen nem an­gyalok a gyalogjárók sem. Sokszor nyikorog a fék, mert körültekintés nélkül lépnek le az úttestre a Dobó téren, a Kossuth Lajos ut­cában stb. A népkerti Tán­csics Mihály úton is szíve­sebben járnak a kerékpár­úton egyesek — főleg este — s amikor az utolsó pil­lanatban tudják egymást el­mellőzni a kivilágítatlan ke­rékpárossal, „gondosan” em­legetik a másik le- és fel­menő ági rokonait. S lehetne még néhány példát említeni. De ez is elég arra hogy lássuk: nincs minden rendben, eléggé fe- gyelmetlen a város közleke­dése, nagyobb és főleg szi­gorúbb ellenőrzésekre van szükség, mindnyájunk érde­kében. — f. i. — Kádár János és Biszku Béla visszaérkezett a Szovjetunióból Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Biszku Béla, a Politikai Bizott­ság tagja, akik a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának meghívására ba­ráti látogatást tettek a Szovjet­unióban, vasárnap visszaérkez­tek Budapestre. Fogadtatásukra a Nyugati pá­lyaudvaron megjelent Apró An­tal, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Kállai Gyula, a Politikai Bizottság tagja, a Miniszterta­§ § § Záróra a vásárvárosban j A Budapesti Nemzetközi Vá­sár tegnap este bezárta kapuit. Tizenegy' napon át száz- és százezrek tekintették meg 3o ország iparának vetélkedőjét. Még y a rossz idő sem csökkentet­te lényegesen a vásár láto­gatóinak számát, amely a vásárirodán hétfőn délelőtt kapott tájékoztatás szerint elérte a 900 ezret. Dr. Vitéz András, a Budapesti Nemzetközi Vásár igazgatója, kapuzárás előtt a következőket mondotta: — Az idei BNV — mondta — a magyar ipar vizsgája volt, büszkék lehetünk ipari termé­keinkre. A vásár külföldi láto­gatói, a külföldi kiállítók egy­értelműen megállapították, hogy a magyar ipar kiállítása rendkívül színvonalas volt. — A világ legtekintélyesebb ipari országai vettek részt az idei BNV-n, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok, A'stadionban tartották.meg qz egri-úttörők.és kisdobosok .avató ünnepségét, amelyen több mint négyezer kisdobost avattak úttörővé és első-ízben kötöttek kék nyakkendőt avató- szúlök az első osztályosoknak. i • i Lengyelország, Csehszlovákia, i- az NDK és az NSZK, az olaszok y és a franciák, és még sorolhat- § nám hosszan azokat, akik ta- k lálkozót adtak egymásnak a| Budapesti Nemzetközi Vásá-s ron, s egyben bizonyítékát ad-K ták, hogy a magyar gazdasági <• élettel a kapcsolatok bővítésé-y re törekednek. A helyszíni üz-§ letkötések és a megkezdett gaz-e dasági tárgyalások azt bizonyít- ják, hogy y érdemes és hasznos keres- § kedni, együttműködni. § Dr. Vitéz András befejezésül § közölte: a jövő évi BNV-t 1966. § május 20. és 30-a között rende- r zik meg. | A vásárvárosban hétfőn dél- S előtt is nagy volt a forgalom. § Külföldi küldöttségek is felke- r resték a vásárt, egyebek között ^ egy nigériai delegáció, továbbá § a manchesteri kereskedelmi ka mara elnöke látogatott el a vá- e sárra, valamint egy 36 tagú S francia ipari küldöttség is-meg- § tekintette a vásárt Mig az úttörök felvonulását a katonás rend jellemezte, a-legkisebbekét a gyermeki báj. tette emlékezetessé.^ (Pilisy felvétek*» Szovjet küldői Budai P. F. Loniakónak, a Szovjet­unió Minisztertanácsa elnökhe­lyettesének, az Állami Tervbi­zottság elnökének vezetésével hétfőn délben szovjet delegáció érkezett Budapestre, az 1966— 1970. :vi tervtárgyalásokra. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Apró Antal, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, dr. Aj­tói Miklós, az Országos Tervhi­vatal elnöke, Karádi Gyula, a külkereskedelmi miniszter első ttség érkezett § pestre f helyettese, Vdlyi Péter, a Terv-§ hivatal elnökének első helyette- <• se, dr. Hetényi István, a Terv-S hivatal elnökhelyettese, vala- § mint az Országos Tervhivatal,^ a Külügyminisztérium és ar Külkereskedelmi Minisztérium S több vezető munkatársa. Ott§ volt G. A. Gyeniszov, a Saov-f jetunió budapesti nagykövek* ÍS J. A. Nazarov nagykövetségig tanácsos és B. K. Puskin ke-£ neskedelmi képviselő. S------------------- § Be fejeződött az arab kormányfők < értekezlete vők továbbra is támogatják az£ arab csúcsértekezleten eddig § született közös határozatokat. K (MTI»! § Tito elnök § a Szovjetunióba § látogat A Szovjetunió Legfelső Ta-K nácsa elnökségének, a Szov-Í jetunió Minisztertanácsának d és az SZKP Központi Bizottsá-§ ga elnökségének meghívására*- Joszip Broz Tito elnök felesé-^ ge társaságában június máso-j) dik felében hivatalos látoga-K tást tesz a Szovjetunióban. í- (MTI) 3--------------------K Ötnapos tanácskozás után az arab országok kormányfői- , nek kairói értekezlete befe- : jezte munkáját. A határozat javarészét nem hozták nyilvá- _ nosságra. A MEN hírügynök­ség jelentése szerint az Arab Liga kairói székházában meg­tartott értekezleten olyan ér­telmű határozatokat hoztak, amelyek célja az arab egység megszilárdítása, Palesztina felszabadítása, a palesztínai felszabadítási szervezet és a palesztínai felszabadító hadse­reg támogatása. A közös közlemény síkra- száll az egyesített katonai pa­rancsnokság megszilárdítása, a Jordán folyó eltérítésére vo­natkozó tervek kivitelezése mellett, s leszögezi: a részve-

Next

/
Thumbnails
Contents