Heves Megyei Népújság, 1965. április (16. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-01 / 77. szám

JLG PROLETARJAI EGYESÜLJETEK! A béke-staféta Heves megyében AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XVI. évfolyam, TJ. szám. ÁRA: 50 FILLÉR 1965. április 1„ csütörtök ’ MAI teg^zetiLfik Egy rövidke hír jelent meg a napokban lapunk hasábjain. Néhány sor volt az egész: az 1964. évi bécsi nemzetközi kertészeti kiállításon több Heves me­gyei termelőszövetkezet arany-, ezüst- és bronzérme­ket nyert. A szőlő, a paradicsom, o paprika volt a „sztár”, és a szigorú zsűri ezeknek ítélte oda a magas kitüntetést. Tulajdonképpen nem cso­dadolog az egész, mi, Heves megyeiek, mégis joggal büszkélkedhetünk e sike­rekre. Valahogy jóleső ér­zés tudni, hogy a tegnap még a lét gondjaival küsz­ködő szövetkezetek ma hol Becsből, hol Erfurtból, vagy éppen Budapestről hoznak haza érmeket, okleveleket. A halmajugrai és a gyón- gyöspatai szövetkezetekben az aranyérmek sorsa felől érdeklődtünk. Arról, kinek, vagy kiknek a nevéhez fű­ződik a siker. Az elnök egyik helyen sem tudott különbséget tenni. Azt mondták: a kertészeti bri­gádok kollektív munkájá­nak eredménye a magas ki­tüntetés. A beszélgetés so­rán kiderült, hogy a brigá­dok versenyben álltak egy­mással és mindegyik bri­gád elküldte a kiállításra a maga termelvényét. Az volt a Icérdés; ki kap díjat? Me­lyik brigád lesz a győztes? Kiderült, hogy a bemuta­tott termelvenyek mind­egyike díjat érdemelt. A nemes versengés, a komo­lyan vett szocialista munka­verseny ezúttal a tagoknak anyagi pluszt, a termelőszö­vetkezetnek, a megyének elismerést, dicsőséget ho­zott. Ez a siker egyben válasz azoknak a hitetlenkedőknek, akik nem is oly rég még ar­ról beszéltek, hogy a szo­cialista nagyüzemek legföl­jebb csak tömegtermelésre képesek és mindig baj lesz a minőséggel. A szaporodó érmek és oklevelek azokat igazolják, akik bíztak és hittek a termelőszövetke­zetek erejében, a modern gazdálkodási forma sikeré­ben. Mert joggal kérdezhet­jük, ha a tsz-ek nem tud­nak minőségi árut adni, akkor termelvényeik, bo­raik, zöldáruik miért oly keresették Keleten és Nyu­gaton egyaránt? Igaz, a mi­nőségre való törekvés még nem minden termelőszövet­kezet jellemzője, de az ed­digi eredmények máris reményekre jogosítanak Er­ről tanúskodik a bécsi ki­állítás is. — P. — Szovjet vendégek érkeznek megyénkbe hazánk felszabadulásának 20. évfordulójára A delegációt Filjaskin altábornagy vezeti A hazánk felszabadulásának 20. évfordulója alkalmából Magyarországra érkező szovjet küldöttség öttagú csoportja ma este Egerbe érkezik. A delegációt Kirill Ivanovics Filjaskin altábornagy, a fegyveres erők vezérkarának fúc6ztályvezető-helyettese vezeti. Tagjai: Igor Nyikolajevics Milovidov vezérőrnagy, Nyikolaj Fedoszejevics Szidorcsuk tartalékos őrnagy, a Lvcrvi Állami Egyetem docense, Anton Fjodorovics Maharinszkij tartalékos törzs­őrmester, saerelőlakatos és Iván Vlagyimi­rovics Szotnyikov, tartalékos ezredes, a Baskír« Írószövetség titkára. A szovjet vendégek öt napot tartózkodnak« megyénkben, látogatást tesznek üzemekben, 3 termelőszövetkezetekben, kulturális intézmé-< nyékben. Részt vesz a delegáció Egerben, a« Gárdonyi Géza Színházban megrendezendő« felszabadulási ünnepségen, a koszorúzáson és\ a Kékestetőn rendezendő hálatűz-ünnepsé- i Pilóta nélküli amerikai felderítő gépet lőttek lef Kína felett Újabb amerikai bombatámadások a VDK ellen SAIGON (MTI): A saigomi amerikai nagy- követség épületében romei- taikarító munkások dolgoz­nak. A nyugati hírügynöksé­gi jelentéseik szerint, a keddi bombatámadás az első három emeletet teljesen használha­tatlanná tette, csak a negye­dik és ötödik emelet irodái­ban tartózkodhatnak a kö- vetségi alkalmazottak. Az épületet, amelyet szögesdrót akadályokkal vettek körül, dél-vietnami és amerikai ka- tanák őrzik. A robbanás halálos áldo­zatainak száma a rendőr­ség közlése szerint szer­dáig 21-re emelkedett. A halottak kőéül kettő ame­rikai és egy ismeretlen állam­polgárságú külföldi személy. A sebesültek közül 47 ame­rikait és több mint száz viet­namit részesítettek kórházi ápolásban. A TASZSZ-iroda jelentése szerint, Szung Un Kim. dél­koreai hadügyminiszter Sai­gonba érkezett, hogy további dél-koreai katona alakulatok Dél-Vietnamija küldéséről tárgyaljon. Johnson elnök Rusk kül­ügyminiszterrel, McNamara hadügyminiszterrel és McGe- orge Bundyval, nemzetbizton­sági ügyekkel foglalkozó rendkívüli tanácsadójával foiytatott tanácskozása után nyilatkozatot bocsátott 3d a saigoni amerikai nagykövet­ség ellen végrehajtott bom­batámadással kapcsolatban. A támadást „kegyetlen és okta­lan cselekedetnek” nevezte, amely megszilárdította az Egye­sült Államok azon elhatá­rozását, hogy folytatja és fokozza a Bei-Vietnam­nak nyújtott „támoga­tást”. Az elnök bejelentette, felha­talmazást és hitelt kér a kongresszustól egy új saigoni amerikai nagykövetség épí­tésére. Nyugati hírügynökségek rá­mutatnak, hogy az elnötká nyilatkozat nem tett említést Észak-'Vietnam ellen intézen­dő esetleges megtorló akciók­ról, s ebből azt a következte, test vonják le, hogy az amerikai kormány nem kíván valamilyen szélső­séges, „látványos” meg­torlással visszavágni a nagykövetség ellen végre­hajtott támadásra. Ügy gondolják, hogy ehelyett az Észak-Vietnamra gyako­rolt nyomás fokozását, azaz a bambatámadások „lépcső­zetes” kiterjesztését folytat­ják majd az elkövetkező idő­szakban is. A vietnami néphadsereg főoaranosnoksága erélyes til­takozást jelentett be a nem­zetközi ellenőrző és felügyelő bizottságnál a Dong Hói és Vinh Linh ellen végrehajtott Összeomlott a laoszi puccskísérlet VIENTIANE (MTI): A bangkoki száműzetésben élő Phoumi Nosavan tábor­noknak meghiúsult az a kí­sérlete, hogy iobboLdali támo­gatóinak segítségével vissza­térjen Laoszba és magához ragadja a hatalmat. Mint az AP amerikai hír- ügynökség jelenti, a Souvan- na Phourna miniszterelnök kormányához hűséges csapa­tok köriilfogtáík, majd puskalövés nélkül elfog­lalták a, nosavanista lá­zadók által tartott Tha Khek városát. Két hónapon belül másod­szor omlott össze jobboldali puccskísérlet Laosziban. A március 28-í lázadást Khamsy és Sykosy ezredesek, Nosavan. elvbarátai kezdemé­nyezték. Csapataik élén bir­tokukba vették Tha Khek városát és mozgalmuk, hír- ügynökségi tudósítások sze­rint átterjedt a Pakseban és Savannakhetben — a laoszi jobboldal fellegvárában — állomásozó jobboldali alaku­latokra is. Ez utóbbi hírek azonban valótlannak bizo­nyultak. A kormány március 28-ón este röpcédulák útján haszta­lan próbálta megadásra bírni a lázadókat. Utóbbiak azon­ban két nappal később, látva reménytelen helyzetüket, és a kormánycsapatok túlerejét. Az AP jelentése szerint mégis megadták magukat Khamsy és Sykosy kere­ket oldott, bevette magát a dzsungelbe. A múlt hónapban Nosavan tábornok az általa kirobban­tott lázadás kudarca után szintén a dzsungeleken át menekülve nyert egérutat. A tábornokot, aki mint is­meretes, annakidején politi­kai menedéket kért és kapott a thaiföldi hatóságoktól, házi­őrizetben tartják Bangkok­ban. A thaiföldi kormány kö­zölte: „Ha igaznak bizonyul a Nosavan és a lázadók kap­csolatáról szóló hír, akkor a tábornokot még távolabbi vi­dékre szállítják”. amerikai légitámadás miatt. Az üzenet elmondja, hogy' az Egyesült ÁUamok ?. fiat-* ’ tájának repülőgép-anyahajó-t írói felszálló sugárhajtású repülőgépek több hullámban bombáz­ták és fedélzeti fegyve­reikkel lőtték Dong Hói városának több kerületét. A gépeik a Vinh Linh körze­tében fekvő Vinh Thai falu közelében halászfalucskákat' is gépfegyvereztek. 45 amerikai és ckél-vietnami < vadászbomibázó szerdán újabb! légitámadást intézett a Viet-' nami Demokratikus Köztár-, saság területe éllen. Az AP amerikai hírügynökség jelen-' tése szériáit, a gépek a Vinh várostól 16 kilométernyire! északkeletre levő Cu Lao és 64 kilométernyire délkeletre! levő Ha Tinh helységeket., valamint Hon Nieu és Hon Matt partmenti szigeteket bombázták. A támadó giéipek közöl a.z amerikai híriigynök-, ség szerint — egyet lelőttek,1 de pilótáját megmentették.' Az AP hozzáfűzi, hogy „ez a támadás nem tekinthető' megtorlásnak a saigomi ame­rikai nagykövetség ellen ked-' den elkövetett bombamerény-, leire, de nincs kizárva, hogy a közeljövőben ilyen megtör-' ló akcióra is gór kerül”. Ugyancsak az AP közli,, hogy bizonyos értesülések szerint, ezen a támadáson kí­vül az amerikai tengerészet; repülőgépei is végrehajtottak j szerdán, egy bombázási akciót, de ezt a hírt egyelőre híva-' tálasán még nem erősítették meg. Az Üj Kína hírügynökség jelentése szerint egy pilóta nélküli, amerikai gyártmá­nyú felderítő gép szerdán délután nagy magasságban berepült a Kínai Népköztár­saság déli részének légiteré­be. A kínai haditengerészet légelhárító egységei a gé­pet lelőtték. Mint az Üj Kína rámutat,^ — elmúlt három hónap során < ez volt a negyedik ellenséges j repülőgép, amelyet kínai te-1 rület felett lelőttek. A csang-< kajsekisták által Kína fölé, küldött, az ott lelőtt amerikai' gyártmányú repülőgép U—2. \ illetve RF—101. típusúak vol­tak. Nógrádból hozták motorkerékpárosok és sportolók, hogy átadják a Heves megyeieknek a béke stafétát. 15 óra 55 perc­kor az ivádi községi tanács előtti téren Szuh Csaba, a KISZ központi bizottsága munkatársa és Ozsvár István, a Nógrád megyei Járási KISZ-bizottság titkárának kíséretében adták át a szalagokkal teli béke stafétát. ":-Wf ­A Heves megyei fiatalok nevében Sebestyén János, a KISZ Heves megyei Bizottságának első titkára ígéretet tett arra, hogy megyénkén keresztülhaladva, újabb szalagokkal gyara­pítva tovább indul még a mai napon a Borsod megyei fiata­lokhoz a béke staféta. Az első szalagot a megyében Ivód község KISZ-titkára: Ivádi Gábor kötötte fel. A szalag községről községre gyarapo­dott s Egerbe érve már számos Heves megyei község pártszer­vezete, KISZ-szervezete, tanács- és tömegszervezete szalagjai gyarapították a színes béke stafétabotot. (Kiss Béla képriportja.)

Next

/
Thumbnails
Contents