Heves Megyei Népújság, 1965. március (16. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

VtLÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ★ * ★ NÉPÚJSÁG Ki mit tud ?” AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XVI. évfolyam, 51. szám. ARA: 50 FILLER 1965. március 2., kedd Koszigin látogatása a lipcsei vásáron Magyar küldöttség Lipcsében — Fogadás a lipcsei vásár 800• évfordulója alkalmából LIPCSE (MTI): Megnyíltak a lipcsei jubileumi vásár ka­pui és megindult a látogatók áradata a műszaki vásár ki­állítási épületei, szabadtéri részlegei és a 17 vásárcsarnok felé. Samuk 800. évfordulója al­kalmából. A fogadáson megjelentek a vásáron részt vevő kormány­küldöttségeik. „A kis szocialista országok igen fontos és különleges Politikai Bizottságának Lip­csében tartózkodó többi tag­jával együtt hétfőn az NDK különböző szakikiállításait te­kintette meg. Különösen sen kát időzött az NDK szerszám, gépipari kiállításának tarüle­amely rendkívül nagy szere­pet játszik a kelet-nyugati békés kereskedelem kialakí­tásában. Apró Antal, miniszterel- nökheiyettes, a magyar kül­döttség tagjaival a 21 külön­böző helyen elhelyezett ma­gyar szakkiállításokat tekin tette meg. Hétfőn az európai szocialista országok kollektiv kiállításait nézte végig, majd a belvárosban lévő vásárcsar. nokban járt. A magyar kül­döttség vezetőjét és tagjait mindenütt kitüntető figyel mesisággel fogadták. Hans Bahr főkonzul, az NDK külkereskedelmi kama­rájának elnöke hétfőn ebédet adott a szocialista országok kereskedelmi kamarai elnö­keinek tiszteletére. Ezen ma­gyar részről Kallós Ödön, a Magyar Kereskedelmi Kama­ra elnöke vett részt. megyei döntő Egerben Szabó Erzsébet, a Gárdonvi Gimnázium versenyzője, Gár- donyi: Kék pille című novelláját mondja — sikerrel! Képünkön (balról .jobbra! Alekszcj Koszigin, Jozcf Cyrankiewicz és Willi Stoph a szov­jet pavilon egyik automata gépe előtt. (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) Alekszei Koszigin, szovjet minisz terelnék, Cyrankiewicz lengyel miniszterelnökkel és Otakar Simunek csehszlovák' miniszterelnök-helyettessel, valamint a három kormány­küldöttség tagjaival, együtt a szovjet kollektív kiállítási csarnokot majd a lengyel, a csehszlovák és az EAK-beii kiállítást, továbbá a Német Demokratikus Köztársaság nagyipari gépkiállítását nézte végig. E csoportot az NDK részé­ről Willi Stoph miniszter- elnök és más vezető szemé­lyiségek kísérték végig a vá­sáron. A látogatás közben Koszi­gin szovjet miniszterelnök egy francia újságíró kérdésé­re kijelentette, hogy jelenleg nincs szándéká­ban sem Párizsba, sem Bonnba utazni, De Gaulle francia miniszterelnököt viszont meghívták, hogy látogasson el a Szovjet­unióba. A vásár látogatottsága egyébként minden képzeletet felülmúl. A rendkívül rossz, téli időjárás ellenére, már az első órákban százezrek ke­resték fel a vásárcsarnokokat és a műszaki vásár területét. Lipcsében baráti beszélge­tést folytatott Alekszej Koszi­gin, az SZKP Központi Bi zottságának elnökségi tagja, a Szovjetunió miniszterelnöke és Willi Stoph, az NSZEP Po­litikai Bizottságának tagja, az NDK Minisztertanácsának elnöke, valamint az NSZEP Politikai Bizottságának több más tagja és póttagja. A kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vi­tatták meg. A megbeszélés rendkívül szívélyes, baráti légkörben folyt le. Willi Stoph fogadást adott a lipcsei vásár fennájlár seerepeí játszanak a Kölcsö­nös Gazdasági Segítség Taná­csához tartozó államok közös nagy gazdasági rendszeré­ben" — mondotta hétfőn Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök a műszaki vásár 17. csarnokában a bol­gár pavilon megtekintése közben az európai szocialista országokból — köztük Ma­gyarországra! — érkezett új­ságírók kérdésére válaszol­va. Alekszej Koszigin és a szovjet küldöttség többi tag­ja Wiíli Stoph-fal, az NDK miniszterelnökével és a Né­met Szocialista Egységpárt tén, majd a szocialista orszá­gok kollektív kiállításait j nézte végig. Délelőtt 11 óra-< kor a szovjet küldöttség az< NDK reprezentánsaival együtt < a lengyel pavilonban adott; koktélen vett részt. Itt Jozef < Cyrankiewicz lengyel minisz-; terelnök és Willi Stoph, az < NDK miniszterelnöke mon-; dott rövid pohárköszön tőt. A Leipziger Volkszeitung; című újság hétfői száma köz-; U A. Kosziginnek, a lap szá-< mára adott nyilatkozatát. Ko-; szigin kijelentette, hogy Lipcsét a világ egyik leg­fontosabb kereskedelmi központjának tartja, Ország Világ-est Egerben Elnöki megnyitót Tamás László, az MSZMP megyei titkára mondott Szinte zsúfolásig megtöltöt­ték tegnap este az érdeklődők az egri Fegyveres Testületek Klubjának dísztermét, hogy meghallgassák népszerű ké­pes hetilapunk, az Ország Vi­lág vezető munkatársainak beszámolóit a lap munkájáról, külföldi útjaik élményeirőL A Magyar Szovjet Baráti Társaság megrendezésében sorra került sajtóest Ta­más László, az MSZMP me­gyei titkárának elnöki meg­nyitójával vette kezdetét. Az Ország Világ népszerűségé­nek bizonyítéka, mondotta, hogy Egerben hetenként több mint 700 lappéldány talál gazdára; s gyakran előfordul, hogy a megjelenést követő napokon már nem kapni új­ságot a városban. Szebelkó Imre, az Ország Vi­lág felelős szerkesztője tar­tott élménybeszámolót külföl­di útjairól elsőnek. Elsősor- • ban a népi demokratikus or- ‘ szágokban tett utazásainak 5 emlékeit mondotta el, de be- i szélt például VI. Pál pápával < történt találkozásáról is. Kókai Imre, belpolitikai re- '< vatvezető szibériai utazásáról j közölt érdekes részleteket,! majd Barát Endre író, az iro- < dalmi rovat vezetője, a közel- keleti országokban szerzett ta­pasztalatairól számolt be. Az Ország Világ-esthez a < tanárképző főiskola kamara- < kórusa és a Gárdonyi Színház J művészei szolgáltattak mű­sort. Az est részt vevői között 30 1 értékes könyvet és Ország J Világ-előfizetéseket sorsoltak! JaL Rábai: Háromugrós táncával jutott tovább a zagyvaszántói népi tánccsoport. És a nézőközönség, amely a több mint háromórás versenyt becsülettel végigtapsol (fudósítáa a & oldalon) (Foto; Kiss Réia) V

Next

/
Thumbnails
Contents