Heves Megyei Népújság, 1965. február (16. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

VffcAG PROLETÁRJAI» EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XVI. évfolyam, 27. szám. ARA: 50 PILLÉR 1965. február Z, kedd ötnapos szünet után az EÍNSZ -közgy ülés hétfőn — ma­gyar idő szerint 21.00 órakor — ismét összeül. Quaison-Sackey, a közgyűlés elnöke, vasárnap visszatért New Yorkba Chur­chill temetéséről és U Thant főtitkárral együtt folytatta a nem hivatalos tárgyalásokat a világszervezet munkáját akadá­lyozó körülmények megszűnte­téséről. A nyugati tagállamok egy csoportja, élén az Egyesült Ál­lamokkal, tudvalevőleg azon mesterkedik, hogy a Szovjet­uniót és más tagállamokat megfosszák szavazati joguktól. Ezt arra hivatkozva próbálják elérni, hogy a Szovjetunió és más tagállamok „adósak az ENSZ-nek”, holott csak azokat a katonai kiadásokat nem vál­lalják, amelyeket az ENSZ alapokmány-ellenesen, a biz­tonsági tanács megkerülésével ajánlott fel a kongói és a kö­zép-keleti műveletekhez. Nyugati hírügynökségek ér­tesülése szerint a problémáról a hét végén is beható tárgya­lások folytak az ENSZ-ben. Az AP és a Reuter arról tájékoz­tat, hogy Stevenson, az ameri­kai ENSZ-küldöttség vezetője még vasárnap is hosszasan ta­nácskozott a legtöbb tőkés or­szág ENSZ-delegátusával, majd V Thant-ot is felkereste. Ez­után merült fel a terv, hogy a hétfő este összeülő közgyűlés még megvárja U Thant nyilat­kozatát, ezután rövidebb-hosz­A & E^SZ-közgyűSés hétfőn folytatja munkáját szabb időre ismét elhalasztja; munkáját A nyugati küldött-; ségelctől származó hírek szerint; arról is szó lehet, hogy a mun-; kaszünet egészen szeptemberig,; az ENSZ 20. ülésszakáig is el-; tarthat Maga Stevenson —: mint az AP jelenti — „nem el-; lenézné ezt”. Ismét Japán kikötőbe látogat a „Tengeri sárkány j». Tokióban bejelentették, hogy3 kedden ismét Sasebo kikötő-3 jébe látogat a 2552 tonnás3 „Tengeri sárkány” (Sea Dra-I gon) nevű amerikai atom-ten-I geralattjáró. A szervezett japán, dolgozók; máris megkezdték az előkészít- J léteket a „hívatlan vendég" fo- < gadta tására. A fővárosban 8000 munkás és < diák, Sasebóban pedig 750 mély vonult fel tiltakozásul. A szakszervezetek bejelentet- 3 ték, hogy szerdán Sasebóban 3 tízezer tagot mozgósítanak. A japán hatóságok nagyaré- < nyú biztonsági intézkedéseket; foganatosítottak: kétezer rend­őrt irányítottak Sasebóba, s a; keddtől péntekig a sasebói ki- ■ kötőben pihenő „Tengeri sár-; kány” nyugalmán és biztonsá- < gán 11 őrhajó és egy repülő-; gép őrködik majd. c-wiárjéüe -i . i -m-.'fwk mSjv ■*. ­A díszteremben kora reggel, s ha szereplés miatt szorít a cipő, ákér egész délután is fáradhatatlanul énekelnek a gyöngyösi Vak Bottyán Gimná- um énekesei. — A kormány azonnali je­lentéstételre visszahívta nagy­követét Kairóból — jelentette be hétfő délután Von Hase államtitkár újságírók előtt. Már megelőzően híre ter­jedt Bonnban, hogy Federet nagykövet „rendkívül borúlátó hangú” távirati jelentést kül­dött Kairóból, s arról értesítet­te a kormányt, hogy Nasszer elnök nem hajlandó engedni a bonni nyomásnak* s nincs ki­látás arra, hogy megakadályoz­hassák Walter Ulbricht febru­ár végére tervezett kairói lá­togatását. Von Hase államtitkár sajtó­értekezletén hangsúlyozta, hogy „a helyzet rendkívül sú­lyos”. majd kijelentette, hogy a kormány csak Federer nagy­követ szóbeli jelentésénél* meghallgatása után dönt majd a teendő lépésekről. „A kor­mány mindenesetre rendkívül komolynak tartja a helyzetet” — mondotta Von Hasé. majd hozzátette: Walter Ulbricht látogatása súlyos változásokat von majd maga után az NSZK és az EAK viszonyában. Több kérdést intéztek Von Hase-hoz, az Izraelbe irányuló nyugatnémet fegyverszállítá. sokkal kapcsolatiján is. Az ál­lamtitkár azonban kijelentette: sajnálja, de erről a témáról nem nyilatkozhat. Politikai körökben ugyanis hétfőn nagy feltűnést keltett a Spiegel cikke, mely közölte, hogy Adenauer és Ben Gurion még 1960 márciusában titkos meg- állapodat kötött a New York-i Waldorf—Astoria szállóban. E titkos egyezmény értelmében az NSZK 1964 végéig 200 mil­lió márka értékű fegyvert szállított Izraelnek, köztük 200 páncélkocsit, 5 gyorsnaszá­dot és több csatarepülőgépet. Jelentkezzenek Január 31-étn 23,45-kor az e-5-ös számú útvonalon a her­ceghalmi MÁV-állomás kő" zelében egy ismeretien rend« számú személygépkocsi elü­tötte az úttesten közlekedő Dovalovszki Mihály etyéki la” kost, aki a helyszínen meg­halt. Az ismeretlen .személy- gépkocsi a gázolás után meg* állás nélkül Budapest irányá­ba továbbhajtott. A rendőrség kéri, hogy jelentkezzenek, akik a baleset időpontjában az e-5" ös útvonalon Tatabánya felöl Budapest irányába haladva Gaz gyártmányú személygép­kocsival egy világos színű sze­mélygépkocsit vontatlak, vagy ezzel kapcsolatban felvilágosí­tást tudnak adni. A bejelen­tést személyesen, vagy telefer non a Pest megyei Rendőr-fő­kapitányság közi oh g dér rendé" szeti osztályán ÍBud^pzst, VL, Aradi utca 20. TfU'fV.n; 124—» 278, 197-es mép -n«g, A bonni kormány hazahívta nagykövetét Kairóból MAI jeyijzctiuik A szocialista brigádmoz­galomról beszélgettem a minap az egyik üzem ver­senyfelelősével. Tapaszta­latairól érdeklődtem, a vé­leményét kértem — meg­nyugtatást arra, hogy az előforduló különféle hibák, a sokszor mosolyra készte­tő s egyben bosszantó naiv vállalások, amelyekkel pár­tomban keltemben talál­koztam eddig: nem általá­nosak... A versenyfelelős élénken tiltakozott, náluk bizony nem találnék ilyent! Mosolygott kérdésemen, vaskos dossziét keresett elő, s kezembe adta a leg­újabban jelentkezők „üze­netét”. Bizonyításként egy szabályos papírlapot, ame­lyen a nyáron szabadult ipari tanulók, a legfiata­labb segédek versenyválla­lásai voltak. Gyöngybetűs írással, sorban egymás alatt. Megvallom, tetszett — a papíros. Hanem a szöveg! Nos, igen a szöveg volt ami meghökkentett... Mert mit olvastam a sorok kö­zött? — valami ilyesféléi: vállaljuk, hogy munkahe­lyünkön mindig pontosan megjelenünk, nem lesz iga­zolatlan hiányzásunk, be csületesen dolgozunk, nem • pazaroljuk az anyagot... s hasonló, őszinte elhatára zások. Őszinte, szép szavak. Annyira szépek, hogy csak dicsérni tudnám értük a fiatalokat — ha... Hát nem kötelessége-e ez min­denkinek? Hát van-e a vi­lágnak olyan üzeme, gyára, munkahelye, ahol a fegye­lem ilyenféle minimá­lis betartása ne lenne kö­telező? Hát már ez is va­lami „plussz”, afféle több­let tálán, amelyet az új tí­pusú ember ad a szocializ­mus, mindannyiunk közös, boldogabb jövőjének építé­séhez? Szomorú lenne... Lehet, hogy én tévedek — de az ilyenféle elhatáro­zásokat, vállalásokat ... csak természetes­nek tartom, mindenkire kötelezőnek. S nem csupán az idősebbekre, a legfiata­labb segédekre is — sőt még a tanulókra is! S ez utóbbiakra talán a legjob­ban. Mert azok a szépen hangzó fogadalmak nem le­hetnek vállalások, azok összessége: a rend. S ahhoz pedig jó még az elején hoz­zászokni — mert később talán nehezebb lesz... (—ni) Halálra ítélték az Mária utcai rablógyilkost Hétfőn Moszkvában megnyílt a Szovjet Tudományos Akadé- . mia évi közgyűlése, hogy ösz- szegezze a modem tudomány ' minden területének jelenlegi állapotát. Keldis akadémikus megnyí- ( tó beszédében hangoztatta, 1 hogy a több személyes Vosz­■ hód űrhajó 1964-es eredmé­nyes útja a szovjet tudomány és technika magas színvonalá­nak általános bizonyítéka. Az akadémia elnöke jelentősnek mondotta azokat az eredmé­nyeket, amelyeket a szovjet szakemberek a legutóbbi ra­kétahajtóművek kidolgozásá­ban értek éL A biológiai tudományról szólva Keldis akadémikus kije­lentette, hogy egy csoport szovjet szakember Liszenko i akadémikus vezetésével taga- t dott egy sor fontos irányzatot a biológiai tudományban és sá- ; ját nézetét helyezte előtérbe, amely gyakran nem felelt meg ■ a tudomány korszerű szinvona- : Iának és a kísérletek erdemé­■ nyelnek. Az elnök bejelentette, hogy a biológiai programok és ■ tankönyvek felülvizsgálására . bizottság alakult és az általános Menetikai kutatásokkal kapcso­latiban több szervezeti intézke­dést hoztak Ezután Sziszakján, az akadé­mia főtitkára tartott beszámo­lót a szovjet tudomány 1964. évi fontosabb eredményeiről. Hatósági önkény a Leopoldviíle-i szovjet nagykövetség ellen Csőmbe katonai rendőrségé­nek egyik alakulata változatla­nul megszállva tartja a Szov­jetunió Leopoldville-i nagykö­vetségének épületét Mind a mai napig bizonytalan Hohlovnak, az Izvesztyija tudósítójának sorsa. A tudósítót a Leopoldvil­le-i rendőrség két nappal ezelőtt letartóztatta. N«n hivatalos adatok szerint a szovjet újságíró jelenleg Lu- fungula-táborban tartózkodik rendőri őrizet alatt. A Leopold- ville-ben működő csehszlovák diplomaták ez ideig hiába tet­tek kísérletet, hogy találkoz­hassanak Hohlowal — közölte telefonon a Genpoldville-i cseh­szlovák nagykövet Megnyílt a Szovjet Tudományos Akadémia közgyűlése is elvitt a lakásból. Berta ha- josné segített Gyurisnak a bűn- cselekmény nyomainak eltün­tetésében. s a rabolt pénzből együtt szórakoztak, vásároltak. A Fővárosi Bíróság Gyuris Miklóst különösen kegyetlen módon, nyereségvágyból és visszaesőként elkövetett ember- ölesben mondta ki bűnösnek, s halálra ítélte. Berta Lojosné vagyoni előny szerzése céljából elkövetett bűnpártolásért két évi és hat hónapi szabadság­vesztés-büntetést kapott. Az ítéletet az ügyész tudo­másul vette, ati elítéltek és vé­dőik feKeUbeztek. A Fővárosi Bíróság hétfőn hirdetett ítéletet Gyuris Mik­lós és élettársa, Berta Lajosné született Virányi Julianna bűn­ügyében. Gyuris Miklóst korábban, fiatalkorban elkövetett ember­ölésért 13 évi szabadságvesz- í-jre ítélték, s a büntetésből i961-ben szabadult. Múlt év október 19-én felkereste volt munkaadóját. Fischer Lajos, 63 éves bútor-kiskereskedőt Az idős! embert egy kővel le­ütötte. majd 43 késszúrással megölte. Az íróasztaliból ma­gához vett 10000 forintot, egy arany karórát, egy táskarádiót Záborszky József Kodály Cigánysiratóját vezényli. (Riport a 4. oldalon) Kommunisták és szocialisták választási szövetsége Marseille-ben Hat héttel a francia községi választások előtt nagyjelentő­ségű választási egyezmény jött létre Marseille-ben a Francia Kommunista Párt megyei szer­vezete és a szocialista Párt egyes helyi vezetői között. Eszerint a demokratikus erők közös listát állítanak Marseille mind a nyolc választókerületé­ben. A kerületek felében kom­munista, felében szocialista ve­zeti a listát. Győzelem esetén a város polgármestere nem Defterre, hanem más szocialis­ta. első helyettese pedig kom­munista lesz. Marseille azonban Gaston Defterre fellegvára. A szocialis­ta párt jobbszámyának vezető­je a reakciós erőkkel: az MRP-vel és a függetlenek és parasztok pártjával kötött vá­lasztási szövetséget, figyelmen kívül hagyva a kommunisták együttműködési javaslatát. Az elvtelen egyezkedést a szocialista Párt szavazóinak nagy része is elutasította. A szocialista párt egyes helyi ve­zetői ezért tárgyalásokba kezd­tek a kommunista párt képvi­selőivel A tárgyalás eredmé­nyeként jött létre a vasárnap közzétett megállapodás. Gaston Defferre kijelentette, kizáratja a pártból a „kommu­nistákkal szövetkező árulókat”.

Next

/
Thumbnails
Contents