Heves Megyei Népújság, 1963. december (14. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-01 / 281. szám

Vit AG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA ARA 80 FILLÉR VASÁRNAPI feg,i^zetiitik Hogyan ízlik? Ez a kérdés most nem csupán udvarias­ságból hangzott el, hanem „komoly”, ha úgy tetszik: gazdasági okok fogalmaztat­ták meg. Pedig csak az ebéd iránt érdeklődtünk, az étel ízletességének mértékét sze­rettük volna megállapítani a többször egymás után el­hangzott kérdés segítségé­vel. Az Egyesült Izzó Rt gyöngyösi félvezető üzemé­nek dolgozói akkor délben ■nem is sejtették, hogy — ne riasszon meg senkit a kife­jezés — kísérleti alanyok­ként szerepeltek. Ennek a „furcsa kísérletnek” pedig egyetlen célja volt, bebizo­nyítani, hogy a készétel íz­letes, hogy érdemes a friss ételekkel egyenrangúvá ten­ni, mert a vele szemben meglévő esetleges idegenke­désnek semmi alapja nincs. Kijelenthetjük, hogy a Borsod—Heves megyei Fű­szert Vállalat szervezésében megtartott „lcísérlet” fénye­sen sikerült. Legalább húsz dolgozót faggattam ki az el­fogyasztott ebédről. Csak el­vétve fordult élő, hogy va­laki éppen azt kifogásolta az ételben, ami a többség­nek tetszett: fűszerezettsé- gének mértélzét. Ez a fajta kifogás „édes szájú.” női dol­gozótól származott. Talán éppen ezért érthető is. Miért foglalkozunk mai jegyzetünkben ezzel a kész­étel-bemutatóval? — kér­dezhetik olvasóink. Mert szeretnénk segíteni a sokat emlegetett második műszak gondjain. Legalább ennek az egyetlen, most elmondott példának meggyőző erejével bizonyítani, hogy a készétel sok fejtöréstől megszabadít­hatja a munkából hazatérő háziasszonyt. Nemcsak ener­giát takaríthat meg, hanem a megnyert időt kamatozób- ban fordíthatja másra: akár okos művelődésre, akár hasznos szórakozásra. Elismerjük, hogy ennek a rövid írásnak kissé propa­gandaize is van, de ezt a propagandát olvasóink ér­dekében vállaljuk: hogy ne csak az elveket hangoztas­suk, hanem a gyakorlati módozatokat is feltárjuk. A többi már a háziasszo­nyokon múlik. g. molnár) k. ___________________________^ A határban vadászpuskák dörögnek, bukfenceznek a tap sifülesek. Most van a nyúlvadászat nagy szezonja. A hört Búzakalász Termelőszövetkezet vadásztársasága is puskavégre kapott néhány nyálat. A jól sikerült vadászat után Kivé. János, a társaság elnöke is megelégedett. NEW YORK (TASZSZ): A New York Post párizsi tu­dósítójának cikkét közli arról, miyen kedvezőtlen színbe ke­rült az Egyesült Államok az egész világ előtt Kennedy meg­gyilkolása következtében. — Az Egyesült Államok te­kintélye szempillantás alatt na­gyot zuhant — írja a tudósító —, amikor ismeretessé vált, hogy a féktelen erőszak szinte a vérünkben van. Hol a törvényesség, a rend és a stabilitás abban az országban, amely a de­mokratikus világ vezeté­sére tart igényt? Meglepő bonni jelentés r Erhard faitnérfbein, lsiaét Pcarixsba látogat De Gaulle egyelőre nem megy Washingtonba A gyilkosság nyomán «©ész láncreakció keletkezett: a rend­őrség hanyag, mondhatni nem­törődöm magatartása a gyilkos felett gyakorolt önbíráskodásra vezetett, s ezzel betelt a pohár. A gyász és sajnálkozás helyébe a borzadály lépett: Ha Ame­rika ilyen, akkor isten ment­sen tőle! — Beszéltem franciákkal, angolokkal, németekkel, a leg­különbözőbb foglalkozású kül­földiekkel, s minduntalan ki­derült, hogy valamennyien erős kételyeket táplálnak az egész tragédiával kap­csolatban, különösen a gyilkos lelövése után. — Amíg Amerika nem tár fel nyíltan minden tényt, a ké­telyek csak tovább mélyülnek, a gyanakvás egyre súlyosabbá válik — fejezi be a New York Post tudósítója. tása legyőzhetetlen akadályok­ba ütközne — mondotta —, a „hatok” egész közössége kér­désessé válnék. A Bonn címére intézett figyelmeztetés ellenére a „hatok” hétfőn Brüsszel­ben megnyíló tanácskozá­sának eredménye nagyon bizonytalan. Bonn nem siet a közös árak megállapításával: a mező­gazdasági Közös Piac kérdését összeköti a Nyugat-Európa és Amerika közötti vám tárgy alá­sokkal, azaz az úgynevezett ICennedy-forduló jóváhagyásá­val. Ilyen körülmények között De Gaulle és Erhard januári találkozója mintegy biztosíték arra, hogy a brüsszeli tárgya­lások esetleges kudarca esetén elkerüljék a nyílt kenyértörést, ami sem Párizsnak, sem Borai­nak nem érdeke, PÁRIZS (MTI): Erhard és De Gaulle múlt heti párizsi megbeszélése után meglepetést keltett az a bonni jelentés, hogy a kancellár januárban is­mét a francia fővárosba látogat. Francia hivatalos körökben megelégedéssel fogadták a hírt. Az újabb De Gaulle—Erhard találkozó bejelentésével csak­nem egyidejűleg a francia kormány óvatosan megfogal­mazott nyilatkozatot adott ki a köztársasági elnök esedékes washingtoni útjával kapcsolat­ban. Csupán annyit közöltek, hogy a két államfő „esetleges találkozását diplomáciai úton készítik elő”. Francia illetékes körökben nem titkolják, hogy De Gaulle egy későbbi idő­Nvúlvadá ns&at Sxovjet tervek alapján — szovjet gépekkels | fitadták 1 a Tiszamenti Vegyiművek I w ra tr B» 5 aj gyárait j 200 ezer tonna műtrágya — Világszínvonal í hasznos javaslatot tett a vegy­ipar fejlesztésére. A KGST nemcsak a beruházások kér­désénél játszik rendkívül nagy szerepet, hanem a szocialista országok közötti kölcsönös! áruszállítás is mind nagyobb: jelentőségű. A Tiszamenti Vegyiművek egész pirit-szükségletét a KGST-országokban szerzi ; be, így a Szovjetunióból, Bulgá-; riából és Romániából. A nyers; foszfátot jelentős mennyiség-; ben a Szovjetunió szállítja. < A miniszter beszéde végén < köszönetét mondott mindazok- j nak, akik az új létesítmények j tervezésében, építésében és be- ; rendezéseinek szerelésében; részt vettek. Ezután Rónai Sán- ; dór átadta a Tiszamenti Ve-; gyiművek építőinek, dolgozói- ; nak az MSZMP Központi Bi- ; zottságának jőikívánságait,; majd J. A. Nazarov köszön-; tötte a két gyár építőit. ; Az ünnepség után a vendé-! gék megtekintették a két új ! gyáregységet. (MTI) I mó többségét magyar mérnö­kök tervezték és magyar gyá­rak állították elő. a szemcséző üzem úgynevezett tányéros granuláló berendezését az NDK szállította. A miniszter kiemelte, hogy az új kénsavgyárban a kén elégetésénél keletkező hulla­dékhőt hasznosítják, mégpedig úgy, hogy egy 4,5 megawattos turbina segítségével elektromos áramot termel. A hulladékhő hasznosítása évente mintegy tízmillió forint megtakarítást jelent a vegyiműveknek. A miniszter ezután rámuta­tott arra, hogy a KGST-orszá- gokkal való együttműködés a következő években mind erő­teljesebb lesz, ami biztosítja a beruházások folyamatossá­gát, az új létesítmények meg­bízható nyersanyagellátását és nem utolsó sorban sok termé­künk értékesítését. Ma már minden nagyobb beruházásnál egyeztetjük műszaki tervein­ket a KGST-államokkal — mondotta. — A vegyipari ál­landó bizottság is igén sok SzolnoKon szombaton ünne­pélyesen átadták a Tiszamenti Vegyiművek két új létesítmé­nyét, a második kénsavgyárat és az első szuperfoszfát gyá­rat. Ebből az alkalomból a Ti- sza-parti városba látogatott Ró­nai Sándor, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, dr. Lévárdi Ferenc nehézipari mi­niszter, dr. Szekér Gyula, a nehézipari miniszter első he­lyettese, Keserű János földmű­velésügyi miniszterhelyettes, Gór Nagy Sándor, a Vegyipari Tröszt vezérigazgatója. Ugyan, csak Szolnokra érkezett J. A. Nazarov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövetségének taná­csosa. Az ünnepségen ott volt Váczi Sándor, a Szolnok me­gyei Pártbizottság titkára, va­lamint a város és a megye több párt- és tanácsi vezetője. A vendégeket Bán László, a Tiszamenti Vegyiművek igaz­gatója köszöntötte, majd dr. Lévárdi Ferenc nehézipari mi­niszter méltatta a Tiszamenti Vegyiművek két új létesítmé­nyének jelentőségét. Többek között elmondotta, hogy a szuperfoszfát üzem éven­te 800 000 tonna értékes műtrágyát a,d a mezőgaz­daságnak. A szovjet tervek alapján és szovjet gépekkel épült új kén- savüzem évi 120 000 tonna ka­pacitással dolgozik. A műtrá­gyagyár az előirányzatnál lé­nyegesen rövidebb idő alatt készült el, s a tervezettnél csaknem háromnegyed évvel előbb kezdett üzemszerűen termelni, így már az idén 200 ezer tonna szuperfoszfátot gyártanak a mezőgazdasági nagyüzemeknek. Az új gyár folyamatos feltárási technoló­giával dolgozik, az eddig elért műszaki és gazdasági mutatói megfe­lelnek a világszínvonal­nak. A gyárból a műtrágya egy ré­sze szemcsézett állapotban ke­rül ki, s ezzel jelentősen nö­velik hatékonyságát. A gyá­rat és berendezéseinek túlnyo­„Ha Amerika ilyen, akkor isién mentsen tőle 2“ A New York Post eikke az elnök meggyilkolásának hatásáról Hazafelé. Néhány óra múh'a már pörköltként, vagy ve. 1 dasan kerül az asztalra a jó vadászat eredménye. (Kiss Béla felvételei) A Béke-világtanács ülése VARSÓ (TASZSZ): A Béke-világtanács varsói ülésszak; szombaton bizottsági ülésüket tartott. Az Isabelle Blume (Belgium) vezette bizottságban a nemzetközi légkör egészsé gesebbé válásával, az államok közötti bizalom erősödésévé; a hidegháború megszüntetésével és az általános és teljes le­szerelés megvalósításával kapcsolatos problémákról tár­gyaltak. Az Antoine Fabat (Libanon) vezette bizottság megvitatta a gyarmatosítás ellen, a nemzeti függetlenségért és a szuve­renitás elismeréséért folytatott küzdelem kérdéseit. Az ausztrál Frank Hartley elnökletével ülésező bizottság vizsgálat alá vette a békemozgalom hatékonyabbá tételének és megszilárdításának, a békéért küzdő különböző szervezetek együttműködésének problémáit. (MTI) Feszült légkör CARACAS (AP, UPI, AFP): A Venezuelában vasárnapra Venezuelában kitűzött választások küszöbén Betancourt elnök, Venezuela diktátora nyilatkozott a kül­földi sajtó képviselői előtt. He. /es kirohanásokat intézett Ku­ba ellen, azt bizonygatva, hogy „amíg ott a Castro-rendszer van uralmon, valamennyi la­tin-amerikai ország veszélyben forog.” A venezuelai belügyminisz­térium további letartóztatáso­kat foganatosít. A legújabb le­tartóztatott: Domingo Alberto Rangel, a Baloldali Forradalmi mozgalom vezetője. A Nemzeti Felszabadítása Front harcosai a Venezuelai Vöröskereszt közvetítésével felajánlották, hogy szabadon bocsátják a caracasi amerikai katonai misszió helyettes ve­zetőjét azzal a feltétellel, ha visszaadják a szabadságot a politikai tevékenységért letar­tóztatott személyeknek, közti” a csütörtökön letartóztat diákoknak. nagykövete is jelen volt a be­szélgetésnek ennél a részénél —. fűzte hozzá a nyugat-berlini polgármester. Sok minden ar­ról tanúskodik — mondotta a továbbiakban Kennedy Brandtnak —, hogy Bonn „maga sem veszi egészen komolyan” a né­met kérdéssel kapcsolatos saját aggályait. Willy Brandtnak ez a kije­lentése, amely egyértelműen beismeri, hogy komoly ' politi­kai feszültség volt Kennedy és a bonni kormány között, érthető feltűnést keltett az NDK fővárosában és Nyugat- Berlinben egyaránt. BERLIN (MTI): Willy Brandt, nyugat-berlini polgármester, aki csütörtökön érkezett haza Kennedy teme­téséről, első Nyugat-Berlinben tartott nagyobb szabású be­szédében kijelentette, hogy Kennedy már a múlt év­ben „figyelmeztetett az amerikai politikának nyu­gatnémet oldalról történő állandó bírálgatására”. Brandt azt is hozzátette, hogy a meggyilkolt amerikai elnök ezt egy vele folytatott beszél­getés során mondotta s tanúk vannak rá, hogy ez a beszél­getés valóban lezajlott. Nyu- gat-N émetország amerikai Willy Brandt feltűnő kijelentése Kennedy és a bonni kormány közti politikai feszültségről pontban Párizsban kíván találkozni Johnsonnal. Nem siet az új amerikai elnök­höz, mint Erhard és Home. Meg akarja várni, míg John­son politikája kialakul és csak akkor ül le a tárgyalóasztal­hoz, ha reális lehetőség mu­tatkozik a francia—amerikai ellentétek áthidalására. Egye­lőre nem lehet tudni, vajon Johnson keményebb, vagy en­gedékenyebb tárgyalópartner lesz-e elődjénél. Ahhoz, hogy De Gaulle ked­vező helyzetben tárgyalhasson Johnsonnal, előbb rendezni kell a „hatok” közötti vitás kérdéseket, elsősorban a mező- gazdasági Közös Piac problé­máját. Apisani francia földműve­lésügyi miniszter rádiónyilat­kozatában ismét erélyes han­got ütött meg. Ha a mezőgaz­dasági Közös Piac megvalósí-

Next

/
Thumbnails
Contents