Heves Megyei Népújság, 1963. július (14. évfolyam, 152-177. szám)

1963-07-02 / 152. szám

fíLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK« AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XIV. évfolyam, 152. szám ARA: 50 FILLÉR 1963. július 2., kedd D Thant, az ENSZ főtítkái re érkezett Ünnepi fogadás Berlinben Walter Ulbricht 70. születésnapja alkalmából Az NDK fővárosának eseményei továbbra is a nemzetközi érdeklődés homlokterében állnak. Az egybegyűlt vendégek közül néhányan, köztük Kádár János és a magyar küldött- ieg is elutazott ugyan Berlinből, de megfigyelők szerint ez a hét is sok meglepetést tarto­gat még. Walter Ulbricht többrendbeli kitüntetése azt demonstrálta, hogy a szocialista or­szágok szolidárisak a Német Demokratikus Köztársasággal. Ennek különösen nagy jelentő­sége van most, Kennedy nyugat-berlini látogatása után, hiszen az amerikai elnök a revan- siszták által szított tömeghangulat hatására azt hangoztatta, hogy nem adja fel a reményt Németország újraegyesítését illetően, ezt pedig a Német Demokratikus Köztársaság eltünte­tésével akarja elérni. Ezzel szemben a szovjet kormányfő vasárnap esti pohárköszöntőjében 'eszögezte, hogy Németország jövőjét az NDK-ban kovácsolják. A vasárnapi nap jelentős •seménye volt az az ebéd, amelyen Hruscsov látta vendégül a szocialista országok jelen evő vezetőit, itt került sor a közös megbeszélésre is, valamint a Dynamo Sportcsarnokban este rendezett ünnepi fogadás Walter Ulbricht 70. születésnapja tiszteletére. Itt elsőnek Friedrich Ebert, a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagja, Nagy-Berlin főpolgármestere:, üdvözölte Walter Ulbrichtot, majd Hruscsov elvtárs mondott üdvözlő beszédet. N. SZ. HRUSCSOV: A német államok vörös zászló alatt egyesülnek zet eleget tegyen hivatásánál», a béke biztosításának. Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön magyarországi látogatása is se­gíti a nemzetközi együttműkö­dést és a béke ügyét. U Thant, az ENSZ főtitkára az üdvözlésre válaszolva, töb­bek között a következőket mondotta: — Nagyon hálás vagyok ön­nek kedves szavaiért, különö­sen azokért, amelyeket az Egye­sült Nemzetek Szervezetét, va­lamint személyemet illetően mondott, s azért a nyilatkoza­táért, amelyben az önök el­kötelezettségéről szólt a béke és a nemzetközi megértés mel­lett. Engedje meg elmondanom, mennyire örülök, hogy ebben a gyönyörű városban lehetek, hogy mennyire hálás vagyok a magyar kormánynak és a ma­gyar népnek a megkapó, meleg fogadtatásért, amelyben orszá­gukban való első látogatásom alkalmával részesítettek. Már bizonyos ideje várakozással te­kintettem az alkalom elé, hogy meglátogathassam az önök országát, és kicseréljük nézeteinket az önök miniszter- elnökével és más vezető szemé­lyiségekkel a fontos nemzet­közi kérdésekről és különösen az Egyesült Nemzetek Szerve­zetében megoldásra váró prob­lémákról. A fogadási ünnepség után U Thant főtitkár Kállai Gyula társaságában ENSZ és magyar zászlóval díszített gépkocsiba szállt és rendőri díszmotoro­sok kíséretében szállására haj­tatott Pál művelődésügyi miniszter, Péter János külügyminiszter, Mód Péter, s k k“"'Tniir'sztei első helyettese, már l . ef, a Kulturális Kapcsolatok inté­zetének elnöke, Csatorday Ká­roly, a Magyar Népköztársaság állandó ENSZ-képviselője. Ott volt a fogadtatásnál a buda­pesti diplomáciai képviseletek számos vezetője. A gépből kiszálló főtitkárt, aki barátságosan integetett, Kállay Gyula, a Miniszterta­nács elnökhelyettese köszöntöt­te, majd úttörők virágcsokrot nyújtottak át a főtitkárnak. I U Thant üdvözölte a fogadá­sára megjelent magyar vezető személyiségeket, majd a diplo­máciai testület tagjait. Ezután Kállay Gyula mon- i dott üdvözlő beszédet. Többek i között a következőket mondta: — A Magyar Népköztársaság j kormánya és népe nevében igaz nagyrabecsüléssel és sze­retettel köszöntőm önt, az Egyesült Nemzetek Szervezeté­nek főtitkárát, hazánk földjén. Őszintén örülünk, hogy elfo­gadta meghívásunkat és ellá­togatott hozzánk. — Szilárd meggyőződésünk, hogy a népek békeakarata és a békéért küzdők ereje ma már képes elhárítani a világhábo­rút, képes arra, hogy tárgyalá­sok útján biztosítsa a békét. Tudjuk, hogy a béke biztosítá­sában az Egyesült Nemzetek Szervezetére és annak főtitká­rára nagy felelősség hárul. Kormányunk támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetét és önt abban, hogy ez a nagy jelentőségű nemzetközi szerve­A forradalmi munkás-paraszt kormány meghívására U Thant, az ENSZ főtitkára, hétfőn dél­után Budapestre érkezett. A főtitkár kíséretében főváro­sunkba érkezett Ramses Nassif sajtótitkár. A repülőgép, amelyen az ENSZ főtitkára utazott, néhány perccel 2 óra után szállt le az ENSZ és a Magyar Népköz- társaság zászlóival díszített Fe­rihegyi repülőtérre. U Thant fogadására megje­lent Kállai Gyula, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, llku Befejeződött a KGST villamosenergia bizottságának 15. ülése kálkodik a gigászi feladat, a szocialista társadalom felépí­tésén. A német föld jelentős részén még a revansvágyó mc- nopóltőke az úr, a második világháború maradványait még nem sikerült felszámolni, Nyugat-Berlin helyzete még rendezésre vár. önök mégis szépen haladnak előre. Harc­edzett munkásosztályuk, a szo­cializmus zászlaja alatt tö­mörült dolgozó népük van, s harcukat a marxista—leninista élcsapat, a Német Szocialista Egységpárt, s annak Ulbricht élvtárs körül tömörült Köz­ponti Bizottsága vezet. Ez ed­digi sikereiknek, s jövendő győzelmeiknek is biztos záloga. A Magyar Szocialista Mun­káspárt első titkára befejezé­sül hangoztatta, hogy a Német Demokratikus Köztársasággal szolidáris az emberiség na­gyobbik és egyben jobbik fele. önökkel van, s minden alap­vető céljukkal szolidáris a Magyar Népköztársaság béke­szerető, szocializmust építő népe is. A beszéd végén Kádár János sikereket kívánt a német nép­nek, Walter Ulbrichtnak, s az ünnepelt és a magyar vendég kezet ráztak és megölelték egymást. (Kádár János és a magyar küldöttség tagjai este hazaindultak az Ostbanhofról ) Nyikita Szergejevics Hrus­csov tolmácsolta a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségé­nek. a Szovjetunió Miniszterta­nácsának legszivélyesebb jó­kívánságait, majd méltatta Walter Ulbricht forradalmi harcát amelyet fél évszázada töretlenül folytat a német mun­kásosztály soraiban. — Számomra különösen em­lékezetesek azok a napok, ami­kor a szovjet hadsereg hősies napját vívta a hitleri csapatok ellen a Volga mellett. Ezekben a napokban Walter Ulbricht elvtárs, más német kommunis­tákkal együtt, nagyarányú poli­tikai munikát fejtett ki a szov­jet—német fronton lévő német katonák és tisztek között, ma­gyarázta nekik a Hitler által kirobbantott háború végzetes- ségéfc. és megmutatta az utat a német nemzet megmentéséhez. A szovjet kormányfő ezután méltatta azt a harcot, amelyet az ünnepeit Wilhelm Pieckkel, Otto Grotewohllal, Marx Rei- mannal és a német munkás­osztály sok más hű fiával együtt folytatott a munkás- mozgalom kettészakadásának megszüntetéséért, a1 proletári- atus harcos, marxista-leninista élcsapatának, a Német Szoci­alista Egységpárt megteremté­séért. A Demokratikus Német­ország Nemzeti Frontjának megalakításáért. — Egy kommunista élete — folytatta Hruscsov — teljesen összeforrt pártjának életével. Megosztja vele a nehéz éveket, a harcok és a győzelmek éveit. Személyes boldogsága és öröme elválaszthatatlan a párt és _n nép boldogságától és örömétől. Mi majdnem egyidősek va­gyunk Ulbricht elvtárssal, s tel­jes joggal elmondhatom, hogy egy kommunista számára nincs meghatóbb annál, minthogy egy ilyen ünnepnapon együtt lehet osztálytestvéreivel és elvtársaivaü A német munkásmozgalom sikereinek felsorolása után a szovjet kormányfő a nyugati újságírók felé fordulva kije­ién telte. hogy szilárd meggyő­ződése szerint létrejön majd az egységes német állam, amely szocialista alapon, vörös zászló alatt egyesül. Másféle egységes Németország korunkban nem lehetséges. örömmel jelenthetem, — mondotta befejezésül a szov­jet miniszterelnök —, hogy a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csának elnöksége, azoknak a kimagasló érdemeknek az elis­meréséül, amelyeket Waltei Ulbricht elvtárs, a hitleri fa­sizmus elleni harcban, a szov­jet nép Nagy Honvédő Hábo­rújában való közvetlen rész vételével szerzett, valamint < békét, s a szovjet és a néme KÁDÁR JÁNOS ü szocializmu ügyünk kimai Kádár János magyar kor­mányfő beszédére kevéssel 21 óra előtt került sor. Kedves elvtársak, elvtárs­nők! Tisztelt barátaim! Mindenekelőtt átadom önök­nek, a Német Demokratikus Köztársaság minden dolgozó­jának, a szocializmust építő magyar nép testvéri üdvözle­tét és legjobb kívánságait. A szocializmus és a béke hívei országhatárainkon túl is is­merik közös és igazságos ügyünk kimagasló harcosait, azokat, akiket sorsuk felelős helyre állított, akik híven szolgálják népük érdekeit. Azért ismerik és tiszteEk vi­lágszerte a német munkásosz­tály, a német nép hú fiát, a nemzetközi kommunista moz­galom kimagasló vezető szemé­lyiségét, Walter Ulbricht elv­társat. Kádár János ezután gratulált Walter Ulbricht ma­gas kitüntetéseihez, erőt, jó egészséget, sikeres munkát kí­vánt neki. Kádár hazaérkeze Hétfőn hazaérkezett a Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­ga első titkárának, a forradal­mi munkás-paraszt kormány elnökének vezetésével Berlin­ben járt magyar küldöttség, amely részt vett Walter Ulb­richtnak, a Német Szocialista Egységpárt első titkárának, a Német Demokratikus Köztár­saság Államtanácsa elnökének 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen. A magyar küldöttség elé a határra utazott Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi~ nép megbonthatatlan testvéri barátságát szolgáló tevékeny­ségéért Walter Ulbricht elv­társat, a Szovjetunió Hőse címmel, a Lenin-renddel és az Aranycsillag Érdemrenddel tünteti ki. 5 hívei ismerik asló harcosait — A Német Demokratikus Köztársaság dolgozó népe ne­héz körülmények között mun­WALTER ULBRi ü két német á sohase robt háb A berlini fogadáson nagy je­lentőségű beszédet mondott Walter Ulbricht elvtárs, aki üdvözölve a vendégeket, meg­köszönve a kitüntetéseket, hangoztatta, hogy a megbe­csülés és a kitüntetés nemcsak neki szól, hanem a német nép­nek, a Német Szocialista Egy­ségpártnak, és a Német De­mokratikus Köztársaság Nem­zeti Frontjának. A Szovjet­unió és az NDK, az SZKP és a Német Szocialista Egységpárt kapcsolatairól szólva, emlé­keztetett arra, hogy ennék a barátságnak mély munkás- mozgalmi hagyományai van­--------------------------------------N Já nos tt Berlinből zottság titkára. Budapesten a Nyugati pályaudvaron a kül­döttséget Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára, dr. Ajtai Miklós, a Politikai Bizottság póttagja, a Tervhivatal elnöke, Veres Jó­zsef, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, munkaügyi miniszter és Hollai Imre, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályának vezetője fogadta. Jelen volt a fogadtatá­son Wilhelm Meissner, a Né­met Demokratikus Köztársaság magyarországi nagykövete is. ICHT: illám területéről rántsanak ki lorűt nak, és ez a barátság minden­kor megfelelt a két nép életbe­vágóan fontos nemzeti érde­keinek. — Elismerni a második vi­lágháború eredményeit és a Németországban, valamint Eu­rópáiban kialakult helyzetet. — Megkötni a megnemtáma­dási egyezményt, valamint egy olyan szerződést, hogy Nyugat- Németország nem vesz részt a Szovjetunió és a többi szocia­lista ország ellen irányuló cso­portosulásokban. — Törekedni arra. hogy a békeszerződés megkötése út­ján pontot lehessen tenni a második világháború után. Eh­hez joga van a német népnek, s mindkét német államnak, 1csak, úgy, mint ahogy joguk van hozzá a Hitler ellenes koa­lícióba részt vett államoknak és népeiknek. — Megszüntetni a revan- sizmust és a hidegháború po­litikáját normalizálni a kap­csolatokat, politikai, gazdasági és kulturális területen. A Német Demokratikus Köz­társaság, annak kormánya és polgárai síkraszállnak Nyu- gat-Németország és a Szov­jetunió jó, normális, sőt baráti viszonyai mellett, — mondotta Walter Ulbricht. A két német állam polgárainak nemzeti feladata: gondoskodni arról, hogy német területről soha ne robbantsanak ki háborút. En­nek pedig legjobb szavatolása az, ha a két német állam szi­lárd, baráti viszonyt folytat a Szovjetunióval. A KGST villamosenergú állandó bizottsága június 25 és július 1-e között Budapes­ten tartotta 15. ülését. Meg­vizsgálta az 1964—1965-ber kezdődő nagyobb energetika beruházások összehangolásá­nak kérdéseit, a távlati terv­időszakra vonatkozó energeti­kai fejlesztési tervek koordi­nálásának munkatervét. Jóvá­hagyta az energetikai főberen­dezések nomenklatúráját ame­lyet az 1966—1970, illetve ai 1980-ig terjedő tervidőszakba! egységesen használnak majd. Megtárgyalta végül a bizott­ság 1962. évi tevékenységénei beszámolóját, valamint tovább: Felemelték a tejszín felvt Az élelmezésügyi miniszter­nek a földművelésügyi mi­niszterrel és az Országos Arhi- vatal elnökével egyetértésben kiadott rendelete 1963. július 1-től újból szabályozta a te­héntej és tejszín állami felvá­sárlási árát. A tehéntej felvásárlási árát — 3,6 százalék zsírtartalmú tejre vonatkoztatva — literen­ként 2,40 forintról 2,60 forint­ra emelték fel, ezenkívül a ter­melőszövetkezetek és állami gazdaságok Éterenként negy­ven fillér nagyüzemi fel­árat is kapnak. Vala­mennyi termelő a gümőkór­mentes tehenészetekből szár­mazó tej után literenként 30 fillér gümőkórmentes felárban részesül. A tejszín felvásárlás! ára 1963. július 1-től zsírkilo- grammohként 57 forint, az eddig érvényben volt 54 forin­A hatékonyabb Három járás, a hatvani, a he­vesi és a gyöngyösi valamint a területükhöz tartozó két város művelődési házainak igazgatói és népművelési ügyvezetői ré­szére egyhetes továbbképzést szerveztek Gyöngyösön. A tanfolyam megnyitására tegnap került sor. Dr. Ibos Fe­renc, a Népművelés című folyó­irat főszerkesztője és Demeter Sándor, a‘z MSZMP Központi Bizottsága kulturális osztályá­nak vezetőhelyettese tartottak előadást az első napon. A programban a következő előadások szerepelnek a többi között: A népművelés és a ter­munkájának alapvető irányait, a következő időszakra összeál­lított munkatervét és döntött egy sor más kérdésben. r------------------------------------------------------­-­Elutazott a m agyar küldöttség a KGST ülésszakára Apró Antalnak, a Miniszter­tanács elnökhelyettesének veze­tésével hétfőn délután repülő­gépen Moszkvába utazott a KGST soron következő 7. ülés­szakán részt vevő magyar kül­döttség. tehéntej és a r r § r • r r isarlasi arat tos kilogrammonkénti árral szemben. A nagyüzemi felár 11,20 forint, a gümőkórmentes felár 8 forint kilogrammon­ként. Az egyéni termelők ést?~~ melőszövetkezeti tagok szár á- ra további kedvezményt jelent az az intézkedés, amely --ze- rint az átadott tej után eg>'<„ évben' jogosultak literenként 20 dekagramm korpá ... rolni. Az előző években ez a kedvezmény csak a;.: év gy részében (októbertől árr >ig) volt érvényben. A szö­vetkezetek továbbr ,-gész éven át az értéke - zerző- dés keretében á' do j után literenként 25 dek; mm, a megállapított ben át­adott tejszín ut„ ifidig — a tejszín mennyi*' r tejre át­számítva — . , te; énként 15 dekagramr .orpát jogosultak vásárolni, K »óság! áron. népművelésért melés, A népművelés és a fel­nőttoktatás, A községi taná­csok gazdasági szervező és kulturális ellenőrző, irányító tevékenysége, A művelődés- ügyi munka a korszerű mű­veltség jegyében. Szerdán a tanfolyam hallgatói egész na­pos tanulmányi kiránulásra mennek Mátraszentimrére. A tanfolyamon több mint negyvenen vesznek részt. Palo­tai Mihály, a gyöngyösi járás népművelési felügyelője vezeti az egyhetes továbbképzést. A megyei tanácsot Pók Lajos, népművelésügyi felügyelő kép­viseli a tanfolyamon.

Next

/
Thumbnails
Contents