Heves Megyei Népújság, 1963. június (14. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-01 / 126. szám

* VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIV. évfolyam, 126. szám ÁRA: 50 FILLÉR 1963. június 1., szombat MAI Íeg,y.z£tiitLk Nyikólaj Vedrincevnek szeretne emléktáblát állíta­ni. Annak a szovjet moz­donyvezetőnek, aki a saját életévei váltott meg több­száz emberi életet. Nem messiási küldetés, vagy túlvilági hang utasítá­sára tette meg azt, amit tett. Cselekedete emberi, példás, igazi hőstett, mely­ről a tegnapi újságok szá­moltak be egy rövid hírben. Későn vette észre a felsza­kított síneket, s a vonat több szőtt: utasával szágul­dott a biztos halál felé. Ki- ugorhatott volna a moz­donyból, így megmenekül... Erősen fékezett, s csak a mozdony siklott ki és gu­rult le a töltésről. Nyikólaj Vedrincev meghalt, több száz ember életben maradt. Neki köszönhetik. Sokszor hangoztatják ná­lunk, s másutt is a szovjet példát, a szovjet emberek bámulatos-szép tetteit. S néhányan elhúzzák a szá­jukat: „mindig ők...’’ Ez nem reklámozás, nincs benne semmi magasabb- rendűség. Egyszerűen em­beri, s a világon számos példáit találhatunk ilyen és ehhez hasonló esetekre. Nyikólaj Vedrincev is egy ember a hárommilliérd közül... S ha a világon mindenki ilyen volna!... Akkor nem esne szó a há­borúról, akkor a bíróságok kevés munkát találnának, s ha repülőgépet látunk, nem a bombákra gondol­nánk mindjárt, hanem ar­ra, hogy milyen szépen száll az égen, ezt mi csinál­tuk, emberek... Vajon hány embernek kell még születnie, majd halálával példát mutatnia a többieknek? (•kátai) v ___________________; Pé nteken befejeződött Haj­dúszoboszlón a kétnapos or­szágos öntözési tanácskozás, amelyen több mint 300 ter­melőszövetkezeti és állami gazdasági vezető, tudományos kutató vett részt. Az előadást követő vitában huszonötén szólaltak fel. A kétnapos tanácskozást Izinger Pál, a földművelésügyi minisztérium növénytermesz­tési főigazgatója foglalta ősz- ; sze. Mint. zárszavában mondot- ; ta, a második ötéves terv so- rán az idén építünk legnagyobb : területen öntözőtelepeket. A \ következő két esztendőben va­lamivel lassúbb lesz az ütem az építkezéseknél. Ez lehetővé teszi viszont, hogy sokkal na­gyobb figyelmet fordítsunk az j öntözéses gazdálkodás haté- ; konyságára. (MTI) Az évad utolsó produkciója­ként az egri Gárdonyi Géza Színház bemutatta Brecht—K. Weill Koldusopera-ját. A főbb szerepeket Szabó Ottó Jászai - díjas, Mensáros László Jászai- díjas, Kovács Mária, Bürös Gyöngyi, Lenkey Edit, Lőrin. czy Éva, Páláncz Ferenc, Men- delényi Vilmos, Kanalas László játsszák. Vezényel: Pethő Gyu­la, rendező: Sik Ferenc. A Koldusoperát a nyíregy­házi vendégszereplés miatt va­Ülést tartott a KNEB liusban kezdi vizsgálni az újí­tások gazdasági hatékonyságát az élelmiszeripar egyes ágaza­taiban. Ugyancsak júliusban kezdődik a fővárosban a la­kosság érdekvédelmének vizs­gálata az élelmiszerkereskede­lem területén. Augusztusban vizsgálja a KNEB a tőkés országokkal folytatott kereskedelem mér­legének kedvező alakulása ér­dekében tett intézkedéseket, valamint egyes kiemelt beru­házások előkészítésének, lebo­nyolításának és hatékonyságá­nak helyzetét. Augusztusban és szeptemberben kerül sorra a főváros lakossága részére végzett javító-szolgáltató tevé­kenység vizsgálata. (MTI) Rendkívül súly os a pápa állapota Hruscsov táviratban kívánt javulást VATIKÁNVÁROS (MTI): A vatikáni rádió jelentése szerint a nap során XXIII. János pápa állapota tovább súlyos­bodott. Az orvosok lényegében már feladtak minden reményt. A vatikáni rádió szerint már csak az imádság segíthet. A római Szent Péter téren, a pápa betegszobájának abla­ka alatt nagy sokaság várja a Vatikánból érkező híreket. A nap során a világ minden részéről érkeztek üzenetók a pápa betegágyához. Hruscsov szovjet miniszterelnök ugyan­csak táviratban kívánt javu­lást. A pápa betegségének rosszabbodásáról szóló hír „komolyan aggaszt bennün­ket” — hangsúlyozza a távirat. Hruscsov jobbulást kíván XXIII. János pápának, hogy a jövőben sikeresen folytathassa „gyümölcsöző tevékenységét a béke megszilárdításáért és a népek közötti együttműködé­sért'’. Rendőrségi felhívás Az ország területén, különö­sen a Balaton környékén, egy körülbelül 45 éves, 160—165 centiméter magas, zömök test­alkatú, kerek arcú, németes ki­ejtéssel beszélő férfi díszcser­jét kínál eladásra, s helyette vadcserjét árusít. Hiszékeny embereket nagyobb pénzössze­gekkel károsít meg ily módon a csaló, aki idáig Müller Já­nos néven mutatkozott be. A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét: ha ilyen leírású sze­mély megjelenik és díszcserjét kínál eladásra, az illetőt adják Üt a legközelebbi rendőrnek. (MTI) feje által az osztrák kormány­hoz intézett lojalitási nyilatko­zat teljesen elegendő ahhoz, hogy száműzetése befejezettnek nyilváníttassák. Habsburg Ottónak a kor­mány elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezését az osztrák alkotmányjogi bíróság is visszautasította. Ausztriában nagy megütközést kelt most, hogy a közigazgatási bíróság viszont helyet ad Habsburg Ottó újabb fellebbezésének. Az Osztrák Szocialista Párt pénteken délután összehívott villámértekezlete rendkívül élesen foglalt állást a közigaz­gatási bíróság meglepő ítélete és Habsburg Ottó hazatérése ellen. Végső esetben a szocia­listák népszavazást követelnek a nagy izgalmat keltő kérdés eldöntésére. Az Osztrák Kom­munista Párt — mint kiált­ványban már nyilvánosságra hozta — a szocialisták állás­pontját támogatja és felhívja az osztrák dolgozókat: akadá­lyozzák meg Habsburg Ottó visszatérését Ausztriába. BOG ILIT Ék K, Ék IK A. I Befejeződött az országos öntözési tanácskozás Országos konferencia az ifjúság kulturális neveléséről részt vettek a megyei tanácsok s népművelési csoportvezetői, a s szakszervezetek megyei taná- > csai és a MESZÖV-ök kultu- > rális felelősei, a TIT megyei > titkárai, a fővárosi tanács, a í szakszervezetek budapesti ta- > nácsa és a TIT fővárosi kép- 5 viselői. A zárszót Bíró Vera, a / a Művelődésügyi Minisztérium ? közművelődési főosztályának £ vezetője tartotta. (MTI) A KISZ Központi Bizottsá­gának kulturális osztálya csü­törtökön és pénteken országos konferenciát rendezett az if­júság kulturális neveléséről, a Kulturális Szemle 1963—64. évi irányelveiről. Nádast Jó­zsefnek, a KISZ KB titkárának megnyitó beszéde után Szabó János, a KISZ KB kulturális osztályának vezetője tartott bevezető előadást. A vitában sámap, szerdán, pénteken és 11-én, kedden mutatja be a színház. Bemutatta Brecht Koldusoperáját az egri Gárdonyi Géza Színház Jó termést kaptak az első kaszálásit lucernából a horti Búzakalász Termelőszövet- ■ kezeiben. A közel WO hotdüs lucernatábláról holdanként átlagban 20 mázsát gyűjtöttek. ; A friss lucernát új módszerrel, szárító állványokon, boglyázva szárítják és néhány nap ; múlva már megkezdik a kazalba rakást. (Foto: Kiss) Megtalálták a Thresher roncsait Víz alatti felvételek — 2500 méter mélységben a maradványok Az amerikai haditengerészei bejelentette továbbá, hogy t Triests, Piccard professzor mélytengeri kutató gömbje, a hajótörés színhelyén lemerül, hogy fényképfelvételeket ké­szítsen az elpusztult atomten­geralattjáróról. megállapítható, hogy a mint­egy 2500 méter mélységben megtalált roncsok valóban a ' Thresher maradványai. A képeket most Portsmouth- ba szállítják és átadják annak a haditengerészeti bíróságnak, amely a hajó ügyében vizsgá­latot folytat NORFOLK (AFP, AP): Elton Grenfell altengemagy az at­lanti-óceáni amerikai tenger­alattjáró flotta parancsnoka közölte, hogy megtalálták a Thresher atommeghajtású ten­geralattjáró roncsait, amely április 10-én 129 utasával egy mélytengeri merülési kísérlet alkalmával elsüllyedt. A Co­lumbia Egyetem egyik labora­tóriumának oceanografiai ku­tató hajója Boston környékén — ahol a hajó elsüllyedt — részt vett a kutatási munkála­tokban, s víz alatti fényképfel­vételeket készített, amelyekből Hagy-Britannfa Kommunista Pártjának nyilatkozata a Polaris-rakéták elten Politikai Bizottsága nyilakoza- tot adott ki, amely megállapít­ja, hogy az Egyesült Államok javaslata Polarisokkal felfegy­verzett hajókból álló NATO- haderő dolgában kedvére van a nyugatnémet militaristáknaK.- Az Egyesült Államok most nyomást gyakorol Angliára, hogy fogadja el ezt a tervet. Adenauer és náci tábornokai lelkesen támogatják az ameri­kai elgondolást abban a re­ményben, hogy egy lépéssel közelebb hozza őket régi álmuk megvalósításához, atomfegyve­rekkel rendelkezhetnek saját céljaikra. Kennedy európai útja során — folytatja a nyilatkozat — valószínűleg Londonba is ellá­togat, hogy Angliát a terv el­fogadására bírja. Minden jel arra mutat, hogy a Tory-kor- mány — mint mindig — haj­landó behódolni az amerikai követelés előtt. Elszánt ellen­állásra van szükség, hogy meg­előzzük Anglia csatlakozását ehhez az öngyilkos tervhez,, További lépés lenne Nyugat- Németország atomfelfegyver­zéséhez. Meg kell szabadítani Angliát a NATO atomstraté­giájától. Mondjon le Anglia saját atomfegyvereiről és szün­tesse meg a Holy Loch-i Pola- ris-támaszpontot — hangoztat! ja a Politikai Bizottság nyilat­kozata. (MTI) LONDON (MTI): Nagy-Bri- tannia Kommunista Pártjának BÉCS (MTI): Az osztrák köz- igazgatási bíróság pénteken nyilvánosságra hozott ítélete — minden várakozáson túl — egy­értelműen állást foglal Habs­burg Ottó ausztriai hazatérésé­nek jogossága mellett és meg­állapítja, hogy a Habsburg-ház Meglepő Ítélet Habsburg Ottó hazatérhet A magyar autóklub sajtótájékoxtatójárói jelentjük : Gazdag program a hazai és a külföldi autósoknak Megrendezik a felszabadulás utáni első budapesti Grand Prix-t csit állítanak munkába az or­szágutakon. A gyermekbalese­tek megelőzése érdekében or­szágszerte megrendezik majd az autósok és az úttörők talál­kozóját. A klub megszervezte a közlekedést oktató pedagó­gusok képzését is. Javasolja a klub, hogy a technikumokban is tegyék kötelezővé a közleke­dési oktatást. ja. A klub tagjainak és a ha­zánkba érkező külföldi autós turistáknak az idén gazdag programot állítottak össze. Június 9-én 12 külföldi or­szág 41 versenyzőjének rész­vételével megrendezik a fel- szabadulás utáni első buda­pesti Grand Prix-t, nemzetkö­zi gyorsasági autóversenyt a Városligetben. Az idén 14 új szerviz, illetve autó-menlöko­A Magyar Népköztársaság Autómobilklubja sajtótájékoz­tatót tartott pénteken, a Ma­gyar Sajtó Házában. Matykó Vilmos, a magyar autóklub fő­titkára elmondotta többek kö­zött, hogy a klub ma csak­nem 10 000 tagot tart nyilván, s Budapesten kívül vidéken is mintegy 24 helyen van 300—500 fős, jó működő helyi csoport­1 A Központi Népi Ellenőrzési '»Bizottság pénteken ülést tar­tott. Meghallgatta a KNEB elnökének beszámolóját a leg­utóbbi ülés óta tett intézkedé­sekről, s azokat jóváhagyólag tudomásul vette. A KNEB megtárgyalta és elfogadta. „Ho­gyan segítik az anyagi ösztön­zők a beruházások korszerű, gyors és olcsó megvalósítását” című vizsgálat összefoglaló je­lentését, majd a sütőipar tevé­kenységének, a minőség alaku­lásának és az egészségügyi rendszabályok megtartásának vizsgálatáról készült előter­jesztést. A bizottság elfogadta har­madik negyedévi munkatervét. Eszerint a népi ellenőrzés jú-

Next

/
Thumbnails
Contents