Heves Megyei Népújság, 1963. május (14. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, BQYESÜUETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIV. évfolyam, 100. szám ARA: 60 FILLÉR 1963. május 1., szerda Nótás, új tavaszok... ii ii Legendák ködéből bontakozott ki május ünnepe. Atlasz első leánya, Maya, a termé­szet istennője avatta a megújhodás, az ébre­dés napjává, s lett belőle századok múltán az új eszmék hirdetésének napja, a munkások ünnepe. Akik az elsőt látták, kevesen élnek már közülük, de élményeik maradandóak, s az utókor őrzi feljegyzéseiket, amelyet a vará- zsos májusoknak hatalmáról papírra vetettek, amelyről félős borzadállyal írtak a burzsoá toliforgatók újjongó örömmel a költők, hig­gadt bölcsességgel az államférfiad de mind­annyian tanúsítva: ez a májusi ünnep valami rendkívüli erővel megáldott nap. „A mai nap látványa az egész világ tőké­seinek és földesurainak megmutatja, hogy manapság a világ proletárjai valóban egye­sültek.” — E sorokat vetette papírra Engels, az 1890-es május elsejének lenyűgöző hatása alatt, a költő pedig így fogalmazta meg a ta­vasz ünnepének nagyszerűségét: „Míg a világ világ, még soha senki Nem készített ennél szebb ünnepet!” Így köszöntötték a megújhodás ünnepét, pedig akkor még sokan nem értették, miben van a májusi zászlók alá tömörülök ereje. Mégis az első májuson, a bécsi burzsoáziát valami titkos balsejtelem kergette bezárt aj­tói mögé, s szerte a világon csodálói és félői akadtak a május elsejei proletármeneteknek. Májusi énekük új volt a világnak. Nem a szerenádok' érzelgős dallamai hangzottak fel május első napján, de harcos indulók, erőtel­jes ének. Dal, amely szabadságot, jogot követel a munkásoknak, ének, amely bosszú­ért kiáltott A chicagói munkások kiontott vérét idézte vörös zászlaján a felvonuló sereg, a proletár szolidaritás szimbólumát mutatták az egybefonódó kezek. Párizsból indult világhódító útjára a má­jusi gondolat, s egy év alatt kiteljesedett, át­fonta a földkerekséget, utcára szólította az elnyomottakat, sejtetője lett a „nótás, új ta­vaszok” eljövetelének, amikor a hatalom azok kezébe jutott, akik kiszolgáltatva éltek egykoron a tőke kénye-kedvére. Félték és irigyelték ezt az ünnepet. Szá­nalmas kísérleteket tettek lebecsülésére, bc- mocskolására, elorzására. Az AFL, az ameri­kai szakszervezet vezetősége 30 évvel a má­jus elsejei tömegdemonstrációk elfogadása után elhatározta, hogy „gyermekegészségügyi napként” ünnepük május elsejét. És május elseje mégis munkásünnep maradt. Ekkor a fondorlat helyett a drákói szigorhoz mene­kültek a hatalom bitorlói, s e szomorú idők­ről így emlékezik meg a kor krónikása: „A hatalom kiadta’ a parancsot: / ne legyen ün­nep május elsején! / Zászló ne lengjen, és ének ne zengjen, / csak robotoljon csendben a remény.” A reményt nem tudták megölni az új má­just várókban, s az egykori kevesek lettek százezren... millióan... milliárdnyian és el­jött az ő hatalmuk ideje, akiket e szomorú, csendes és véres májusokon erdőkbe, illegális találkozóhelyekre menekítettek a szuronyok elől. Eljött az idő, hogy kijöhettek ünnepelni a májusi fényre, s láthatták harcuk, munká­juk értelmét, éltető eszméjük valóra válását. Mennyire más ünnepek voltak ezek! A láncaitól megfosztott nép Ady akaratos sorait megelevenítve bizonyította, hogy a ta­vaszt nem lehet megkötözni, a május mégis izgat, beszél ... S szabad! S eljöttek a „nótás új tavaszok” úgyis, hogy a zászlók alatt százmilliók örülnek, ün­nepelnek szabadon, úgyis, hogy ezeken a má­jusokon mind többen tekintenek reményked­ve e zászlók által szimbolizált eszmékre. A világ különböző tájain már több mint egy- milliárd ember ünnepli szabadon a munka napját és szinte átfogja ezen a napon a föld­golyót a vörös zászlótenger. Egyetlen ünneplő sereg a világ munkássága, zászlain ott arány­lik a jelszó, amelyet újból és újból szentesí­tenek a májusi egy akaraton felvonulók: Világ proletárjai, egyesüljetek! Hallgatjuk a májusi dalt, önfeledten né»­zük az ünneplő sokaságot, emlékezünk és a jövőt nézzük, miközben örülünk a jelennek, amely emberséget ad az embernek, becsüle­tet azoknak, akik két kezük munkájával, vagy szellemi képességeikkel építik a szocia­lizmus társadalmát. Célunkat most igy sűrítik egy szóba: kom­munizmus! Azt akarjuk, hogy ezekre a nótás, élctfakasztó tavaszokra eljöjjön az emberi­ség „évszázados nyara”, az osztály- és ki­zsákmányolás nélküli társadalom, amelynek építőit ott látjuk az ünnepi menetben, a mun­ka és az eszme diadalát hirdetve'. Zászlónkon ez áll: mindent az emberért, az ember javára. Mindent az emberért... Ezt érezve, tudva, akarva gyűlnek a májusi zászlók alá megyénk lakosai is, győzelmi jelvényekként magasra emelve munkájuk elismerésének jeleit. Közös vágy, akarat vezérü őket mikor lépteiket egymáshoz igazítják az ünnepi me­netben. Ok, akik tegnap még a bányák zeg­zugos vágataiban verejtékeztek, vagy a szö­vetkezeti földeket művelték, papírra álmod­ták gyárak és lakóházak terveit, okos szóval tanították a felnövekvő nemzedéket, üzletek­ben, hivatalokban adták tudásukat a köz javára. S nemcsak a menetben eggyek, nemcsak a dal teszi hasonlatossá őket, de igaz tartalmat adva a munkások és parasztok szövetségének a cél nagyszerűsége, a megvalósítás egy­öntetű akarata kapcsolja össze e két testvéri osztályt, a társadalom szinte valamennyi ré­tegét. Ok is magukénak érzik ezt az ünnepet, amely új tartalmat nyer azáltal, hogy a népi. nemzeti egység jegyében, a párt politikájá­nak megvalósítására ösztönzi az ország la­kosságát. Nemcsak a májusi menetben eggyek. Nem­csak a ünnep varázsa szólítja zászlónk alá az egész népet. De eggyek a munkában, tanulás­ban, jellcmformáló akaratban, mert bizony­ságot nyertek, hogy velük, értük valósulnak meg a célok, amelyeket májusi transzparen­seink hirdetnek. Ma velünk ünnepelnek, holnap velünk dolgoznak az újabb nótás tavaszok eljövete­léért. S akitől a társadalom értékes tetteket kap, annak kijár a társadalom megbecsülése. Így ünnepelünk együtt, az ország lakosai, s zászlónk ott piroslik abban a hatalmas me­netben, amely világtájaktól világtájakig ter­jed, együtt száll kiáltásunk a munkásembe- rck óhaját, akaratát kifejező hangözönben, amely fegyver nélküli világot, békességet kö­vetel. Ez a tavasz különös erővel teljesítette ki a föld más tájain élő emberek békeakaratát. A haladás erői ezen a napon is a béke védel­mében tömörülnek, és ezek a májusi nagy vonulások, egyben békemenetek is, demonst­rációk a megújhodás, az élet győzelme mel­lett, a pusztítás, a halál ellenében. Tavasz és pusztulás, megújhodás és elmú­lás, mennyire élesen tagadják egymást. Leg­alább olyan erővel, mint a májusi zászlók alatt felvonulók tagadják a fegyverek vilá­gát, a termonukleáris őrületet. S most, a proletár szolidaritás erejével emeli fel a világ dolgozó társadalma tiltó ke­zét a háborús készülődés útjába! Megálljt parancsol ez a kéz, s a munkásóriás hangját hallatja Tokióban és Párizsban, az olasz ut­cákon és London terein, hangját, akaratát hallatja: az embernek munka, kenyér, bé­ke és boldogság kell. Május követelései még mindig megvaló­sultak. Immáron valóság a világ nagy részén az első harci jelszóban követelt nyolcórás munkaidő, valósággá váltak a marxi—lenini eszmék, valóság a szocializmus, és közel a nagy vágy beteljesülése: a kommunista tár­sadalom felépítése is. Váljon tehát valóra ennek a májusnak az akarata, követelése is; legyen szerte a világon munkája, kenyere, békéje és boldogsága az embernek. Lehet-e ennél szebb akarattal utcára men­ni, zászlót emelni, egymáshoz igazítani lép­teinket, nótás, új tavaszunk reggelén... Kovács Endre JHújíts, q ij ííjts ti sereqed! (Majakovszkij) (Wüi-fez Ádárn rajza)!

Next

/
Thumbnails
Contents