Heves Megyei Népújság, 1963. január (14. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK* Az üzemvezető AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIV. évfolyam, 1. szám ARA: 50 FILLÉR 1963. január 3., csütörtök MAI lejjíjzeiiink Kicseréljük a naptárt az íróasztalon, letépjük az utolsó lapot is, amin ez az évszám állt: 1962. És elhe­lyezzük az újat, az ideit. Megkezdődött az új eszten­dő. Nem 1963. január else­jén nulla óra nulla-nulla perckor: akkor csak folyta­tódott az ünnep, a vigadás, I az akkori öröm még a hat­vankettes évből táplálko­zott. És új naptárt helyezünk el. Kissé fontoskodva, fá­radtan is az ünneptől, s megilletödötten. Talán ci­vilian rajtunk a közelmúlt napok emléke, amikor meg­fogadtuk néhányon — a sze­rényebbek csak magukban, önmaguk számára —, hogy új életet kezdünk, másként i forgatjuk sorsunk kerekét. És itt az első nap, — ami- , kor meg kellene kezdeni az i új életet. Le kellene mon- ■ dani valamiről, lennünk kel- ' lene azt, amiről eddig meg­I feledkeztünk, folytatni kel­lene azt, amit kényelmeske­désből, hanyagságból félbe­hagytunk. Kellene: itt az első mun­kanap, amikor valóra kelle­ne váltani azt, amit az ün­nepek mámorában — leszűr­ve egy év, két év, egy élet­szakasz tanulságait — meg­fogadtunk. Itt az első munkanap — az első, a lehetőségek, az alkalmak sorában, és itt ál­lunk mi a gép előtt, ülünk az asztal mellett: kissé el­csigázottan, kimerítettek bennünket az ünnepek, a vendégek, a bőséges evés- ivás. Kicsit hosszabban igaz­gatjuk a csavarokat, a szele­peket, körülményesebben rakosgatjuk az iratokat: „hétfői tempóban” fogunk a munkához, miként megszok­tuk azt ezerkilencszázliat- vankettőben. De döcögve, lassan ismét a régi kerék­vágásba lendül minden. Vagy talán nem is ponto­san a régibe. Mert valamit azért csak megvalósítunk a nagy fogadalmakból. (krajczár) v___________________) A beruházások mintegy nyolcvan százalékáról helyileg döntenek Nagy jelentőségű intézkedés a földműves­szövetkezetek beruházásairól és felújításairól Az Országos Tervhivatal el­nöke, a pénzügyminiszter és az építésügyi miniszter együttes rendeletet adott ki a földmű­vesszövetkezetek és a kisipari szövetkezetek beruházásairól és felújításairól. / A rendelet a beruházási ad­minisztráció csökkentésével lehetővé teszi, hogy a helyi szervek saját hatáskörükben, évi, mérleg szerinti bevételük fél százalékából húszezer fo­rint értékű beruházást, vagy felújítást végeztessenek, to­vábbá nyolcezer forint értékű gépet, vagy gépnek minősülő műszert vásároljanak. Az ed­diginél lényegesen nagyobb jogot kaptak a megyei szervek; a beruházási keretek felhasz- : nálását illetően is. A földmű- : vesszövetkezetek megyei köz-; pontjai, a MESZÖV-ök eddig ' csak félmillió forint értékű I beruházásról dönthettek. Ha- ' táskörük mostantól az egymil- j lió forint értékű beruházások- • ra is kiterjed. A földműves- j szövetkezeti rendszer két fon- ; tos működési területén — a ; kereskedelemben és á vendég- ; látóiparban — az össz-beru- ■ házások nyolcvan százaléka általában egymillió forinton aluli értékű. Gyakorlatilag te- ; hát a jövőben a beruházások túlnyomó többségéről helyileg döntenek. (MTI) Uj exportcikk gyártását kezdték meg Parádsasváron A Parádsasvári Üveggyár készítményei iránt az amerikai kontinensen is nagy az érdek­lődés. Rendszeres megrende­lője az üzemnek Kanada, aho­va évente nagy mennyiségű ólomkristály ivókészleteket szállítanak. Kanadai cég meg­rendelésére az idén új gyárt­mányt készítenek. Szerdán reggel megkezdték az üzemben kristályüvegből a szív alakú hamutartók gyártását. Az el­múlt évi kísérletek beváltak, az idei évben hatféle színváltozat­ban kéázítik az érdekes díszter­méket. Január hónapban mint­egy 5000 darabot gyártanak le a szív-hamutartókból és e hó végéig útba indítják az első szállítmányt Kanadába. (Kordes) A gyöngyösi MÁV Váltó- és Kitérőgyártó Üzemi Vállalat egyik üzemvezetőjét láto­gattuk meg délutáni műszakon. Sokat nem beszélhettünk vele, hiszen elfoglaltsága nem is engedte meg, de megtudtuk róla, hogy több mint 10 éve üzemvezető Szabó Sámuel, vagy ahogy az üzemben nevezik: Samu bácsi. Kapott már kiváló dolgozó kitüntetést, de büszke tulajdonosa 1958-tól a Szocialista Munkáért Érdeméremnek is. (Foto: Kiss Béla) VVWVWV/A/'AAAAAAAAA/vVVNAAAA/V'WWWVWVNA/VV^A^^^^^^VA^AAAAAAA'VVWWVVVWWWVVVWWVAAAA Az új KRESZ szerint közlekedünk Január 1. óta az uj KRESZ szerint kell közlekedni a gép­jármüveknek, gyalogosoknak, kerékpárosoknak és a lovas­kocsiknak is. Az új szokatlan nehézségekkel jár, és ráadásul olyat» az úttest, mint a jégpá­lya. Mindenképpen indokolt tehát, hogy Környei László rendőrőmaggyal megnézzük az új jelzések és a járművezetők „újabb vizsgáját”. — Csat lassan, óvatosan — hangzott induláskor a figyel­meztetés. Az első, ami feltűnik: Egerben, a Lenin útról eltűn­tek a 30 kilométeres sebesség- korlátozást jelző táblák. A gépállomásnál új tábla jelzi, hogy Egerben főútvonal lett a Lenin út, a Széchenyi, a Rákó­czi utca és a Felnémeti út, egé­Hómezők Délnyugat-Angliában Általános faggyal és hóval köszöntött be az új év Európában területek felszabadí­Az új év még több jeget és havat hozott egész Európának, főleg Angliának. A kitartó ha­vazás és a jeges szél Anglia jó részét sarkvidéki tájhoz tette hasonlóvá. Száz év óta csak eg}' esetben, 1881-ben volt hasonló kemény tél. A legjobban érinti a hideg az egyébként enyhe dél- és délnyugat-angliai területeket. A kis falvak tucatjával szige- telödtek el a külvilágtól. Heli­kopterrel biztosítják a lakosság élelmiszerellátását. Több mint kétszáz főútvonal és több ezer bekötő út forgal­mát megbénította a hó és a jég. Több ezer katona és rend­őr éjjel-nappal dolgozik az el­szigetelt tásán. , A skóciai hegyekből több ha­lálesetet jelentettek a jeges idő okozta szerencsétlenségek kö­vetkeztében. Svédországban tovább tart a nagy hideg, a hőmérő mínusz 35 Celsius fok alá süllyedt. Tovább tart a kemény hideg Hollandiában is. A hőmérsék­let mínusz 15 fok körül mozog. Amszterdamnál kisiklott egy vonat, amikor egy közel két­méteres h*torlasznak futott. A közutakon százával vesztegel­nek a megrekedt járműveik. Keddre virradóra mínusz 26 fokot mértek Berlin körzeté­ben, Moszkvából mínusz 22 fo­kot, Varsóján mínusz 20 fokot jelentettek Az új évre — Gyöngyösnek szén a TÜZEP-telep túlsó vé­géig. És a főútvonalon tilos kürtölni. Itt-ott erről még meg­feledkeznek, de meg kell szok­ni-. Veszélyes és tilos Nyolc-tíz ember ballag a ha­vas "úton. Csoportosan, ketten- hárman is haladnak, egymás mellett. Kocsink megáll, Kör- nyei elvtárs figyelmezteti az embereket, hogy a járdán köz­lekedjenek. Kicsivel odébb megint meg kell állni. Gyere­kek ródliznak a forgalmas fő­útvonalon. Ez mindenképpen veszélyes és tilos! De nemcsak közlekedésrendészeti ügy. ha­nem a szülők, az iskolai neve­lés és minden felnőtt szívügye legyen a gyermekek fegyelme­zése. Az Alkotmány utca betor- kollásánál kötelező megálljt je­lez a tábla, szabályosan meg is áll ott egy motorkerékpáros. Viszont a II. számú kórház mögül, a Kovács János utcá­ból megállás nélkül kihajt egy lovas kocsi. Ide kötelező megálljt jelző tábla kell — szaporodik a fel­jegyzés a füzetben. Másrészt szigorúan ellenőrizni kell, hogy betartsák a rendelkezést: a Líceum és a Tűzoltó tér kö­zött lovas kocsik nem közle­kedhetnek, kivéve a célfuvart, vagyis, ha oda, vagy onnan szállítanak. Milyen szabályt kell a lovas kocsiknak betartaniuk? Első­sorban azt, hogy mellékútvo­nalról főútvonalra történő rá- hajtásnál, ha a kereszteződés előtt az „ÁLLJ! Elsöbbségadás kötelező” jelzőtáblát kitették, minden esetben álljanak meg. Természetesen ez nemcsak a lovas kocsikra, hanem a trak­torokra, vontatókra és minden járműre vonatkozik. Visszafelé jöttünk a Széche­nyi úton. A postánál lelép egy gyalogos a járdáról és csúsz­káló léptekkel indul a másik oldalra. Pedig ez tilos. (Jgyauus ez főútvonal és főútvonalon gyalogos csak a kijelölt átjáróhelyen, útkeresz­teződésnél és úttorkolatnál mehet át az- úttest egyik olda­láról a másikra. Most még egy kis figyelmeztetéssel megúszta a szabálytalanságot. — Ha másként nem megy, helyszíni bírságolással kép majd rendet és fegyelmet te­remtenünk. Ezt követeli a gya­logosok és a járművekkel köz­lekedők testi épsége, a közle­kedés biztonsága — magyaráz za Környei László őrnagy. És azt is hozzátette, hogy az új KRESZ mindenkire kötelező, már elseje óta. Szabálysértés esetén bírságolni lehet és nem mentség, hogy valaki nem is­meri még az új szabályokat. A városi tanács késik Jártunk a „kiemelt útvona­lakon” is. Ilyen több akad Egerben. Például: a Baktai, Vörösmarty, Somogyi Béla, a Makiári, Almagyar, Kossuth Lajos, Vécsey-völgy utca. Foly­tathatnánk a felsorolást. De helyette inkább jegyezzük meg, hogy a kiemelt útvonalon haladó járműveknek elsőbbsé­gük van. Egyelőre a jelző táb­lák .még hiányoznak, a városi tanács még nem rakatta ki azokat. Miért? Mert még nem ké­szültek el a táblák. Pedig szük­ségesek, több helyen ezt ta­pasztaltuk. Igaz, a biztonságos közlekedés nemcsak a jelző- és tilalmi tábláktól, hanem első­sorban a fegyelemtől, a szabá-' lyok ismeretétől és betartásá­tól függ. De éppen azért kellenek sür­gősen a szükséges táblák, hogy minél előbb általánossá váljék a rend és fegyelem. Az első munkanap tapasztalatai bizta­tóak. De az új. KRESZ-ből a végleges bizonyítványt még nem adhatjuk ki. F. L. Az uj es.iendo első munka­napja ismét biztosított kelle­mes meglepetést Gyöngyösön. A déü városrészben Mészáros Elemér,' a Fodrász és Fényké­pész Ksz elnöke tegnap hiva­talosan átadta az új férfi- és női fodrász részleget. Az üzletsor nemcsak bővült ezzel a részleggel, hanem tar­talmilag is gazdagodott. A tö­kéletesen felszerelt fodrászat­ban ugyanis a vendégek ma­a pénztáros, kapót guk számolnak el nélküli kasszánál: a kapott blokk ellenében. A becsület- bolt, ilyen formája még szo­katlanadé reméljük, beváltja a' hozzáfűzött reményeket. Az ünnepekre megnyitott büfé és presszó után a gyön­gyösi déli városrész lakói ré­szére most újabb szolgáltató részleg működése nyújt na­gyobb kényelmet. Egy év alatt több mint ezer fiatal mexőgasdasági mérnök és technikus ment gyakornoknak as állami gazdaságokba Az állami gazdaságok 1958 óta évről évre kellő gyakorlat­tal rendelkező szakembereket küldenek a termelőszövetkeze­tekbe, emellett saját munka- területeiken is egyre több jól képzett vezetőt alkalmaznak. 1962-ben több mint ezer vég­zett mezőgazdasági mérnököt, illetve technikust vettek fel a gazdaságok. Az állami gazdaságok saját kezdeményezésein túl a Föld­művelésügyi Minisztérium 1962-ben tizennyolcmillió fo­rintot fordított a gyakornokok lakás- és ellátási viszonyainak megjavítására. (MTI) Több jelentkező, kevesebb lehetőség Gyöngyössolymoson A Gyöngyösi Járási Pártbi­zottság határozata nyomán Gyöngyössolymoson is számba vették azokat a dolgozókat, akik nem rendelkeznek álta­lános iskolai végzettséggel. A felnőtt oktatás megszervezése jóval nagyobb érdeklődést vál­tott ki, mint amire számítot­tak. Jelenleg mintegy ötven fel­nőtt jár az általános iskola VII—VIII. osztályának esti ta­gozatára, akik közül harminc a VII. osztályt végzi. A tény elismerésre méltó. Van azonban még egy vonat­kozása a gyöngyössolymosi fel­nőtt oktatásnak: nem tudtak minden jelentkezést elfogadni, mert helyiség sincs elegendő, de a pedagógusok elfoglaltsága sem tette lehetővé, hogy osz­tályonként két tanulócsopor­tot szervezzenek. Amennyire örülünk az ér­deklődésnek, annyira sajnál­juk, hogy csak „félmegoldást’* sikerült találni.-4» Mai számunkhoz falinaptárt mellékelünk

Next

/
Thumbnails
Contents