Népújság, 1960. december (11. évfolyam, 283-308. szám)

1960-12-01 / 283. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! M AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 283. szám Ara 50 fillér 1960. december 1., csütörtök Lépjünk fel kemény készei a „mezei szarkák“ ellen Az utóbbi időben meg­szaporodtak megyénkben a mezei lopások. A „mezei szarkák” ténykedéseit csak elősegítette az a körülmény, hogy az őszi betakarítások idején több termelőszövet­kezetben, az esőzések miatt, egy időre a földeken priz­mákba rakva hagyták a ter­ményt, s őrzésükre legfel­jebb egy-egy embert állítot­tak. A rendkívüli viszonyo­kat kihasználva, lelkiisme­retlen és felelőtlen embe­rek több helyen lopásra ve­temedtek és ezzel megká­rosították a termelőszövet­kezetek tagjait, az egész népgazdaságot. Sajnos, olyan esetekről is érkeztek jelentések, hogy szekérrel, vagy teherautóval lopták éjjel a kukoricát, vagy más egyéb terményt. Az ostorosi termelőszövetkezetben pél­dául az eső miatt nem tud­ták a vontatók kihordani a földről, s az több napig „őrizetlenül” a szántóföl­dön maradt. Amikorra sor került a kukorica elszállítá­sára, már több mint hu­szonöt mázsa híja mutat­kozott. Különösen nagy a „kísér­tés” a műút menti részeken, ahol nem egy esetben te­herautókra dobálták a ten­gerit és úgy szállították el. Olyan esetről is van tudo­másunk, hogy Egerben, a város külterületén, világos nappal, az út mentén „jól öltözött fiatalemberek” a zsákokba szedett diót lop­ták el a fa alól, amíg a gazda a fán volt. A „mezei szarkák” bün­tetésre méltó emberek, akik munka nélkül szeretnének jövedelemhez, könnyen szerzett pénzhez jutni és arra is kaphatók, hogy más, vagy mások tisztességes munkával szerzett javait ellopják. A mi társadalmunkban különösen erkölcstelen cse­lekedet a lopás, mert kit, kiket lopnak, károsítanak meg ezek az emberek? Be­csületes, szorgalmas embe­reket, többnyire termelő­szövetkezeti tagokat, akik különösen az idei nyáron és őszön, szinte emberfeletti munkát végeztek kint a szántóföldeken, hogy biz­tosítsák a maguké mellett, valamennyiünk kenyerét. Éppen ezért ezek ellen a „szarkák” ellen határozott, igen kemény intézkedésre van szükség, és ezúttal is kérjük a rendőrség határo­zott intézkedését ebben az ügyben. Kérjük, különös gonddal kísérjék firvelem- mel az éjjelente járőrszol­gálatot teljesítő rendőrelv- társak a teherautókat, sze­kereket. A rend V segít­sége mellett azonban nagy feladat hárul a társadalom­ra is. Azonnal jelentsenek az illetékes szerveknek minden lopást és ha olyan eseteket tapasztalnak, hogy valaki megkárosította a szövetke­zeti, egyéni, vagy épnen ál­lami tulajdont, ne hallgas­sák azt el. hanem leplezzék le a bűncselekmény elköve­tőiét, mert csak így, az egész társadalom összefogá­sával tudjuk gyorsan meg­szüntetni a mezei lopáso­kat. A tettenért „mezei szarkák” osztályrésze pedig a törvényben előírt, legszi­gorúbb büntetés legyen! Volt MADISZ-tagok találkozója A Magyar Demokratikus If­júsági Szövetség megalakulá­sának 15. évfordulója al­kalmából a domoszlói KISZ- fiatalok jól sikerült baráti ta­lálkozót rendeztek. A találko­zóra meghívták a régi MADISZ- tagokat is, akik 15 évvel ez­előtt a községben megalakítot­ták a községi ifjúsági szerveze­tet. A találkozón ifjú Fekete Já­nos elvtárs, a községi tanács VB-elnöke tartott megemléke­zést, beszélt a MADISZ-fiata- lok lelkes munkájáról, s a KISZ feladatairól. A baráti találkozót jól sike­rült bállal fejezték be a do­moszlói fiatalok. — A MEZÖTÄRKÄNYI Művelődési Házban decem­ber 5-én rendezi meg a veze­tőség, az általános iskola és az óvoda úttörőcsapata a Télapó-ünnepélyt. SZÜLETÉSNAPI EMLÉKEZÉS VÖRÖSMARTY MIHÁLYRA ★ Weidinger László: ATKÁRI EMBEREK, EREDMÉNYEK, TERVEK ★ Fazekas László: BONYODALOM HÁROMMILLIÓ FORINT KÖRÜL ★ KÜLPOLITIKA ★ SPORT Fedett széntárolót építettek a Szilvásváradi Mész mű Vállalatnál Harmincöt méteres hosszú­ságban, 8—10 méternyi széles­séggel fedett széntárolót építet­tek a Szilvásváradi Mészmű Vállalatnál. A fedett szén táro­ló megépítésére azért volt nagv szükség, mert ez idáig a — 18 darab „Hoffmann”-ke- mence fűtéséhez szükséges — szenet a nyílt ég alatt tárolták. Ez nagy veszteségeket okozott, mert eső érte a szenet, s ezál­tal porladt, s kalóriájából is veszített. Most már elérték azt. hogy a szén nem porlad többé és kalória értékét is megtartja, s nem okoz bajt a nyerskövek égetésénél. A fedett széntároló építésének felújítási munkáit több mint 40 ezer forintos költ­séggel csinálták. Névadó ünnepség Hatvanban A hatvani Hámén Kató Ál­talános Iskola holnapután dél­után tartja névadó ünnepségét A megnyitót Fenyvesi András igazgató mondja, az ünnepi be­szédet pedig Hatvani György, Hatvan Városi TanácsVB-elnö- ke. Az ünnepség után a tanulók kultúrcsoportja ad műsort. A hatvantagú énekkart Fenyvesi Andrásné vezényli. A nagy lét­számú tánccsoportot Bűnén Norbertné és Mátyás Edéné, a színjátszó együttest pedig Ki- lyén Zoltánná tanította be. Bányász-párttitkárok tapasztalatcseréje Az elmúlt napokban a Bor­sod megyei pártbizottság ágit. prop. osztályának szervezésé­ben Miskolcon gyűltek össze a Borsodi és az Űzd vidéki Szén- bányászati Tröszthöz tartozó üzemek párttitkárai, hogy a fo­kozottabb anyagtakarékossági verseny eredményeiről kicse­réljék tapasztalataikat. A ta­pasztalatcserén az Egercsehi Bányaüzem pártszervezetének titkára is részt vett. A Borsodi és az Özdvidéki Szénbányásza­ti Tröszthöz tartozó üzemek párttitkárai közösen megtekin­tették a lyukóbányai, illetve a farkaslyuki anyagtakarékossá­gi kiállítást. Miután mind a két helyen tapasztalatokat szereztek, meg­vitatták az ezzel kapcsolatos problémákat. A bányász-párt­titkárok szinte egyöntetűen el­határozták, és megígérték hogy üzemük területén hasonló kiállításokat rendeznek majd. hogy szemléleti ábrákkal — különböző méretű bányafák. Hetven holdas halastó A poroszlói Május 1. Halá­szati Termelőszövetkezet het­ven holdas halastavat létesí­tett. A tó vizét az Eger patak táplálja. Eddig mintegy 18 ezer forintot kpltöttek az új létesít­ményre, és még további^ 30 ezer forintot irányoztak elő a halastó korszerűsítésére. műszerek és sokfajta használa­ti tárgy, ötletes rajzok segítsé­gével — bemutassák a bányá­szoknak: mennyi kárt okoznak népgazdaságunknak, ha felüle­tesen bánnak az anyagokkal és nem takarékoskodnak. A dohánygyári KISZ-brigád Mindig jókedvűek. Hárman vannak a brigádban: Pelyhe Miklósné, Lepres Marika és Erdész Erzsébet. A szivarkagyártó gépen dolgoznak, Lepres Marika, a brigád „üdvös­kéje”, a KISZ-tagok között is a legjobb dolgozó. Ezért jelölték őt a megyei küldöttgyűlésre. Mindhárman lelkesen készülnek munka után, új tánccal, a legközelebbi fellépésre. Kerese­tük 1100 forint fölött van, teljesítményük is jóval a száz százalék fölött jár. ‘ /VVVNAAAAAA/VWWWNAAAAA/WWVNA Takurékossági ankét Üi§köi*cn November 26-án a megyei; takarékossági napok keretében! ankétot szervezett Kiskörén a! MÉSZÖV. Az ankéton Vaskó < Mihály,, órSlzággyűlési képvise-» lő, a Hévesá , Állami Gazdaság! igazgatója tartott előadást, < melyben ismertette a takaró- < kossági mozgalom céljait, fel-: adatait és Heves megyei ered­ményeit, majd felhívta a község? lakosságát a mozgalom támoga-j tására., . „ . Az ankét után „kérdezz. fe-< lelek” és „Dupla, vagy semmi”! játékot rendezett a MÉSZÖV,! melyen nyolc értékes jutalom! talált gazdára. — AZ ELMŰLT HÉTEN a Bélapátfalvi Cementgyár fo­gadott szovjet vendégeket, akik megtekintették a terme­lés folyamatát, majd a gyár? KISZ- és pártszervezetének? vezetőivel találkoztak és né-^ hány fontos kérdést beszéltek^ meg. Trenka Ju­lianna egy má­sik üzemrész­ben - fonógépke­zelő. Három éve dolgozik az üzemben, KISZ vezetőségi tag. Tervteljesítés­ben mindig a legjobbak zött van. kő­<"sAA/SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/* Az őszi munkákról jelentik HATVANI JÁRÁS területén — mint már arról hírt adtunk — még a múlt hé­ten befejeződött az őszi kalá­szosok vetése. Azóta terven felül nyolcvan holdon juttat­ták földbe a magot. Jelenleg, teljes erőből a cu­korrépa szállítása folyik, és eddig hatvan százalékban vé­gezték el a cukorrépa szállítá­sát. Előre láthatóan e hét vé­gén végeznek a szállítással és teljes erejüket a kukorica tö­résére, és az őszi mélyszántás­ra fordíthatják. A legújabb adatok szerint a járás terüle­tén a kukorica törését 82 szá­zalékban, a mélyszántást 40 százalékban elvégezték. Jó munkájáért dicséret illeti a csányi Üj Élet Termelőszövet­kezetet, mert terven felül 80 hold őszi kalászost is elvetett. EGRI JÁRÁS korrépa termésünk 85 százalé­ka a vasútállomásokon van. — Büszkék vagyunk a ver­peléti Dózsa Termelőszövetke­zetre, mert a járás területén elsőnek fejezte be a cukorré­pa szállítását. De a dicséret megilleti a kerecsendi Arany­kalász, a makiári Rákóczi és az Uj Elet termelőszövetkeze­teket is. A kukoricatermésnek 47 százalékát törték le, és az őszi kalászosok közül rozsból 197 holdon, 126 százalékban, búzából 6375 holdon, nyolc­vankettő százalékban, őszi ár­pából 570 holdon, 72 százalék­ban végezték el a vetést a tsz-ek. E munkákban elsők között említhetjük az egercse­hi, a nagyvisnyói Alkotmány és a nagytályai Viharsarok termelőszövetkezeteket is. Lemaradás mutatkozik a mélyszántásban. Eddig 37 szá­zalékban végeztünk e munká­val. kukoricát is. Jó eredménytér­tek el a cukorrépa szállításé-3 ban is. Ezt 95 százalékban si-s került teljesíteniük, s ha a< gyöngyöshalászi Petőfi Ter-> melőszövetkezet is meggyorsít-> ja a munkát, fagyás előtt el-> szállíthatják a vasútállomásról) a répát. A járásban példát le-| hét venni a detki Szabadság Termelőszövetkezetről, mertí minden munkához időben fog-? tak hozzá és ahogy az idő en-> gedte, végeztek is vele. < FÜZESABONYI JÁRÁS \ A kukoricát 63 százalékban S letörték és 1360 holdon végez-S tek az őszi mélyszántással. AS vetéssel 86 százaléknál tarta-s nak. > A szövetkezeti dolgozók | minden erejükkel a cukorrépa) elszállításán fáradoznak. Ezt) szeretnék mielőbb befejezni. > Sarudon jelenleg a Dózsában'' 50, a Haladásban 25, a Kos­suthban és a Petőfiben 75—75 vagon cukorrépa vár elszállí­tásra. Füzesabonyban 90 va­gon répát kell a földekről az állomásra szállítani. — Járásunk a hét elején be­fejezte a cukorrépa kiásását — jelentik a járási tanácstól —, most már elszállítása a legfontosabb feladatunk. Cu­| GYÖNGYÖSI JÁRÁS A gyöngyösi járásban 90 szá­zalékban végeztek a vetéssel, de 80 százalékban letörték a — A mi fiataljaink mindig jókedvűek — mondja Losonczi Julianna, a Dohánygyár KISZ szervező-titkára. A jókedv ná­la sem ritka vendég. Mint tech­nikus került a gyárba, ma már a gyártás-ellenőrzésnél dolgo­zik. (Foto: Kiss Béla) VVVN/'*'V^VVWV\A/V>AA/VV"*V\AAAA^ — A MEGYEI könyvtár négyezer olvasót számlál ha­marosan. Ez a szám Eger vá­ros lakóinak mintegy 10 száza­lékát teszi.

Next

/
Thumbnails
Contents