Népújság, 1960. október (11. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-01 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Telik a silógődör AZ MSZMP HEVES MEG VEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 232. szám Ara 50 fillér 1960. október 1., szombat Még takarékosabban! Két éve — 1958-ban — je­lent meg- a forradalmi mun­kás-paraszt kormány hatá­rozata a takarékosságról. Azóta sok szép eredmény született e nagyon fontos mozgalom kapcsán a bá­nyákban, üzemekben, s a mezőgazdaság egyes ágai­ban. A takarékossági moz­galom összes eredményeit felmérni még nem tudjuk, s nem tudjuk azt sem: mi­lyen értékeket lehetett vol­na még megtakarítani — a megtakarított értékeken fe­lül. A takarékoskodás mind többet és többet foglalkoz­tatja a vezetőket és munká­sokat. Méltán elmondhat­juk: üzemeinkben az anyag­takarékossági mozgalom ma * lényegesen szervezettebb és eredményesebb, mint az­előtt volt. A takarékossági mozgalom azonban — szép eredményei ellenére — nem kielégítő még. Egyes vállár latoknál, üzemekben az anyagtakarékosság vértje mögött — anyagpazarlás folyik, a munkások pontat­lan, műszakilag megalapo­zatlan anyagnormák alap­ján dolgoznak. Nagyon sok anyag megy veszendőbe, vagy nagyon sok anyag hal­mozódik fel feleslegesen az üzemi raktárakban. f,ehet-e még takaréko­sabban gazdálkodni a nép­gazdaság értékeivel, lehet-e még takarékosabban gaz­dálkodni az anyaggal az üzemekben? Lehet, sőt: feltétlenül szükséges ez! Az Egercsehi Bányaüzem­ben a bányafa felhasználá­sa terén 400 köbméter fát takarítottak meg az első fél­év során. Dicséretes ered­mény ez! Dicséretes, mert a bányafa importanyag, más országoktól vásároljuk, va­lutáért. A robbanóanyag­felhasználást vizsgálva, már nem találkozunk hasonló, szép eredményekkel. Pedig l a bánya vezetői, különösen a szarvaskői üzemben, meg­beszéléseken és termelési tanácskozásokon a robba­nóanyaggal való takarékos­ságra hívják fel a bányá­szok figyelmét. A bányá­szok „agyonlövik” a szenet. Pedig kevesebb robbanó­anyag felhasználásával, kombinált lövésekkel is Ie- omlaszthatnak annyi sze­net, olyan minőségben, mint a jelenlegi állapotok­ban. ' Az üzemek vezetőinek feladata és kötelessége, hogy jó műszaki feltétele­ket, üzemi körülményeket teremtsenek a takarékos­kodáshoz. Pontos anyagnor­mákat kell kidolgozni, anyagfelhasználást szabá­lyozó anyagnormákat kell megszabni, s a normák elő­írásait szigorúan betartani. Fontos és szükséges ez. Fon­tos, mert eredményes anyagtakarékosság nélkül nem beszélhetünk gazdasá­gos termelésről. Nagy fel­adat hárul a vezetőkre, s nagyon nagy az egyszerű emberek felelőssége. Ha ta­karékosabban gazdálko­dunk a népgazdaság vagyo­nával, mindenkinek több jut a maga kétkezi munká­ja után. Termeiűszsvetfeezeti község lett Bodony A napokban termelőszövet­kezetet alakítottak a bodonyi- ak is. Az új termelőszövetke­zet sok problémát okoz a ta­goknak és vezetőknek egy­aránt. Először is az őszi mun­kák helyes megszervezéséről kell gondoskodniok. A néhány napja alakult ter­melőszövetkezet tagjai nagy lendülettel fogtak hozzá az őszi munkákhoz. Több mint 1000 kocsi trágyát hordtak ki a közös szántóra a talajelőkészí­tés, a jó magágy készítése ér­dekében. A termelőszövetkezeti tagok lófogataikkal szántják ezenkí­vül a talajt az őszi vetéshez. Amíg a traktorok ki nem jut­nak az új termelőszövetkezet­hez, addig is nyolcvan fogat végzi az őszi vetőszántást Bo- donyban. VITA AZ ISKOLAREFORMRÓL * EMLÉKEZÉS RJÉPINRÖL •k FÖLDMŰVES- SZÖVETKEZETI HÍRADÓ ★ KÜLPOLITIKA k HÍREK — SPORT Ülést tartott a megyei pártbizottság Pénteken délelőtt tartotta meg ülését a megyei pártbi­zottság. Az ülésen Heves me­gye második ötéves tervjavas­latát, ezen belül a tanácsi öt­éves beruházási terv előirány­zatát tárgyalták meg. A javaslatokat Ivádi József elvtárs, a megyei tanács vég­rehajtó bizottságának elnök- helyettese terjesztette az ülés elé. Az előterjesztéshez szá­Utcarendezés Karácsondon Karácsondon is, mint leg­több községben, felmerül az a probléma, hogyan változtassa­nak az esőzések alkalmával beázott sáros, agyagos utcákon. Karácsond legforgalmasabb útszakasza az Ady Endre ut­ca, ahol az utcarendezés már halaszthatatlanná vált. Ezért elhatározták, hogy 10 000 fo­rintos .költséggel és társadalmi ' munkával rendbehozzák az Ady Endre utcát és különösen nagy gondot fordítanak arra a részére, ahol a víz zúdul le. A rendezett utca két oldalán be­tonjárdát építenek. Ezzel együtt már öt kilométer hosz- szú járdát építettek ez évben Karácsondon. Nagy mennyiségű kiváló vetőmagot adott az államnak a viszneki Béke Tsz A viszneki Béke Tsz-ben esztendőről esztendőre na­gyobb gondot fordítanak a mi­nőségi vetőmag termelésére. Ebben az esztendőben is a fo­gyasztásra szánt kalászosok mellett jól előkészített táblá­kon kapott helyet a vetőmag­nak való búza. Az aratás, cséplés végezté­vel a tsz szakemberei megál­lapíthatták, hogy minőségi ve­tőmag-termelési szándékuk si­kerrel járt. Gondos tisztítás után 15 vagonnyi őszi búzave­tőmagot adtak át az államnak. mosan hozzászóltak, felszólalt' többek között Putnoki László ■ elvtárs, a megyei pártbizottság • végrehajtó bizottságának első ' titkára is. A Heves megyei pártbizott­ság ülése végül is egyhangú határozatban mondta ki, hogy az előterjesztett javaslatokkal, azok elvi és számadataival egyetért. Lassan két hete dolgoznak már Visznek határában a Béke Termelőszövetkezet tag­jai, hogy télire megfelelő silótakarmányt biztosíthassanak az állatoknak. A gépállomás, hogy gyorsabban végezhessenek ezzel a munkával, két silókombájnt, négy vontatót és egy taposó traktort bocsátott a gazdaság rendelkezésére. így néhány nap alatt az első 280 köbméteres silógödör meg is telt téli takarmánnyal. Képünkön a második gödröt töltik a termelőszövetkezet tagjai. (Kiss Béla felvétele) > AA^AA^VNA^w^AAAAAA/WAAAAA^SAA^vVNAAAAAAAAAAAwA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/NAAAAAAAAAySAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/ Megyebizottsági ülést tartott a pedagógusok szakszervezetének Heves megyei csoportja Szeptember 30-án a pedagó gus szakszervezet' / megye­bizottsági ülést tartott. Napi­renden szerepelt: beszámoló a dolgozók társadalombiztosítási és egészségügyi ellátottságát biztosító rendelet végrehajtá­sáról és a táppénzes helyzet alakulásáról. A napirendi pont előadója Lovasi Károlyné me­gyei társadalombiztosítási fele­lős. A másik napirendi pont tá­jékoztatást adott a hatvani já­rási bizottság nőbizottságának munkájáról. Előadója Sütő Já­nosaié, a hatvani járási bizott­ság* nőfelelőse volt. A megyebizottsági ülés is­mertetésére következő lapszá­munkban visszatérünk. Lezárult a „Tiszta udvar — reudes ház46 tisztasági mozgalom kiértékelése I960, elején a megyei tanács VB egészségügyi osztálya és a Vöröskereszt megyei szerve­zete megyeszerte beindította a „Tiszta udvar — rendes ház” versenymozgalmat. A megyei tanács végrehajtó bizottsága megtárgyalta a mozgalom fon­tosságát és határozatot hozott annak végrehajtására. A Vö­röskereszt munkájába bekap- csalódtak az egészségügyi ál­landó bizottságok tagjai, a ta­nácsok egészségügyi osztályá­nak dolgozói, a nőtanács és egyéb társadalmi szervek; Űj dolog volt, s meg kell je­gyezni, hogy a tanácsok és a lakosság elég tartózkodóan fo­gadta a verseny beindítását, nem látták különösebb célját, fontosságát. Nehézség volt az is, hogy a kiértékelés egybe­esett a nagy nyári mezőgazda- sági munkákkal. Sok helyen volt olyan hang, hogy először a jövő évi kenyeret kell beta­karítani, s csak utána lehet szó tisztasági mozgalomról. Ennek ellenére mégis vannak szép eredmények. A tisztasági mozgalom igen sok olyan gócot számolt fel a megye területén, amelyek a környezet egészsé­gére káros hatással voltak. Néhány számszerű ered­mény mutatja azt, hogy az eredmények elég jók. A füzesabonyi járásból egye­dül A 1 d e b r ő község ne­vezett be a versenybe, s a le­látogatott 320 ház közül a bi­zottság 66 háznak ítélte oda a „Tiszta udvar — rendes ház” táblát. A gyöngyösi járásban 8 község nevezett be 420 ház­zal. Ezek közül 175 ház kapta meg a táblát. Nem közömbös ebben a nyolc községben az sem, hogy a verseny ideje alatt 427 helyről hordták ki a trágyát, 65 új WC-t építettek, és 62 ház előtt új árkot ástak. A hatvani járásban ki kell emelni Csány és Ecséd községeket, ahol a legtöbb táb­lát osztották ki. Csány nyerte el a „járás legtisztább közsé­ge” címet. A hevesi járásban hét községben történt meg a kiértékelés. 530 ház közül 380 ház kapta meg a táblát. A pé- tervásári járás területén a ver­senymozgalom eredményesnek mutatkozott. A járásban I s- tenmezeje és Recsk községben osztották ki a leg­több táblát. Városaink között Hatvan tette leginkább ma­gáévá a versenyt. 476 ház ne­vezett be, 58 ház kapta meg a táblát, a verseny ideje alatt öt utcát végig, többet pedig rész­ben parkíroztak. A „Tiszta udvar — rendes ház” versenymozgalom eddigi eredménye feltétlen biztató, mivel a verseny beindítása és az eddigi kiértékelések idő­pontja között nagyon sok olyan feladatot oldottak meg a lakosok, amelyekre eddig nem is gondoltak. A verseny­mozgalom ezzel a kiértékelés­sel nem zárult le, mert célja nemcsak kampányszerűen í endbehozatní a házakat és környékét, hanem rendszeres­sé, folyamatossá tenni a tiszta­ságért folyó munkát. Megkezdődött a szüret az atkári Új Élet Tsz-ben Neto nagy mennyiségű eb­ben az évben az atkári Üj Élet Termelőszövetkezet szőlő­termése, a közös gazdaság tag­jai azonban példásan felké­szültek má.r jó ejőre a szüret­ié. Mindenki számára ponto­sán meghatározták a tenniva­lókat, megszervezték' a zavar­talan hordást s a feldolgozást. A termelőszövetkezet tagjai szeptember 29-én hozzá is kezdtek a szürethez, s amint az első jelekből kitűnik, ha mennyiségre nem is sok, de minőségre nézve kitűnő bo­rokkal dicsekedhetnék ebben áz évben is: muskotály szőlő­jük például 24—26 cukorfokos. Felkészült a szüretre a MFZÖSZÖV Vállalat is Nemcsak a termelőszövetke­zetek és egyéni termelők ké­szültek fel a szüret sikeres le­bonyolítására, hanem felké­szült a szüretre a Heves me­gyei MEZÖSZÖV Vállalat is. Mostanában egyre több terme­lőszövetkezet keresi fel a vál­lalatot és gépet vásárol a szü­rethez. Villanymotoros szőlőzúzót vásárolt a gyöngyösoroszi szö­vetkezet, a karácsondi Dózsa az Egri Szőlészeti Kutató Intézet. Ezenkívül van egy szőlőzúzóból és bogyózóból ké­szült kombináció, amiből ti­zenöt érkezett a vállalathoz. Ma már egyre több termelő- szövetkezet törekszik arra, hogy saját szőlőprése legyen. Az idén a verpeléti Petőfi és a karácsondi Dózsa Termelő- szövetkezet szerezte be magá­nak az 1020 literes hidraulikus szőlőprést. A vállalat felké­szült arra, hogy a szövetkeze­tektől érkező minden igényt kielégítsen, s ezzel hozzájárul­hasson az idei szüret sikeres lebonyolításához.- HATVANBAN, az év első felében, 16 lakást adtak át ren­deltetésének az ÉM Heves me­gyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói. A következő hónap­ban további 78 lakást adnak át a város lakáshelyzetének meg­javítása érdekében. A LOTTO e heti nyerőszámai A 40. játékhéten 4 120 478 lottószelvény érkezett a Sport- fogadási és Lottóigazgatóságra. Egy nyerőosztályra ennek megfelelően 1 545 179 forint nyeremény jut. A Makón megtartott sorsolá­son a következő számokat húz­Ulk 18, 34, 58, 70, 71 A jövő heti jutalomsorsolá­son a 39. heti szelvények vesz­nek részt. (MTI) Zsúfolásig megtelt a Mát- ravidéki Fémművek ebéd­lője. Bizony. szűkös a hely, de ma nem is ez a legna­gyobb baj. Már megint nincs kenyér az ebédhez! Szalad a szakácsnő, hogy a kantinból hozzon egy-két veknit. — Jaj, csak addig kitart­son, amíg Sirokból megér­kezik a kenyereskocsi — so­pánkodnak a konyhalányok és dehogy is mernek a mun­kások szeme elé kerülni. A kantinban már elfo­gyott a tegnapi kenyér. Jön­nek a délutáni műszak munkásai. Amikor Erdőte­lekről, Kálból és Tófaluból elindultak, az ebéd még sok háznál nem volt kész. A kantinban annyi a vevő, hogy az udvaron a sor vége. Szalonnát, felvágottat kér­nek, de nincs egy falat ke­nyér. Hozzák mindennap, csak gyakran késik a kocsi. Nem is sokat, csak 20 percet, vagy egy félórát. Hát nem lehetne ezen se­gíteni? (F. L.)

Next

/
Thumbnails
Contents