Népújság, 1960. augusztus (11. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-02 / 181. szám

XI. évfolyam, 181. szám Ara 50 fillér 1960. augusztus 2., kedd VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA Kiszesek tervei Hároméves tervünket minden bizonnyal sikerrel és eredménnyel fejezzük be, s elgondolásaink szerint ! reális alapokon indulha­tunk el a második ötéves ( tervünk útján. Ez a terv ha- ' zánkban is a szocializmus építésének nagyszerű prog­ramja lesz, amelynek meg­valósulása után elmondhat­juk: Magyarországon örök­re és visszavonhatatlanul győzött a szocializmus. E nagyszerű elvek, elgon­dolások, szándékok valóra- váltásában, a második öt­éves terv sikerének érdeké­ben sokat akarnak tenni fiataljaink is, akik elsősor­ban lesznek részesei a terv­nek, s élvezik majd annak gyümölcseit, gazdag lehető­ségeit. A mi kiszeseink már az elmúlt években is, de | most, napjainkban, az ara­tás, eséplés felelősségteljes, megfeszített munkát igény­lő időszakában is megmu­tatták és megmutatják, j nem csupán az eredmé­nyekben,, a mások által megtermelt javakban akar­nak részesülni, de részt ki- I vannak a munkából is. A J KISZ megyei szervei is ké- ; szülnek a KISZ kongresszu­sára, rendezik sorait, sereg­szemlét tartanak. S büsz­kén mondhatjuk, e sereg­szemle már egy olyan erős, egyre terebélyesedő, ifjúsá­gi szervezetről adhat szá­mot, amely kemény munká­ban, dolgos hétköznapok i közepette született, erősö­dött, nőtt naggyá. És talán mindenekelőtt ez az oka annak is, hogy most, amikor nemso­kára megkezdjük második ötéves tervünk megvalósí­tását, az egész dolgozó nép bátran számít a fiatalok, a , KISZ munkájára. Nézzük, milyen célokat tűztek a megye KISZ-szer- I vei maguk elé? Dolgozni a termelési tervek teljesíté­séért. Harcolni a hazánk fel- szabadulásának 15. év­fordulója tiszteletére indí­tott munkaverseny sikeré­ért. Részt venni az üzemek által patronált termelőszö­vetkezetek politikai és gaz- ] dasági megszilárdításában. Erősíteni a KlSZ-szerveze- tek eszmei és politikai egy­ségét. Mind-mind nemes ] cél, nagyszerű feladat, mél- i tó dolgos, gazdag jövőjét j építő magyar ifjúságunk­hoz, megyénk, Heves megye fiataljaihoz, akik már nem­egyszer tanújelét adták an- | nak, hogy nemcsak szóra­kozni tudnak, de tudnak be­csülettel helyt állni a mun­kában is. Igen komoly munkát igé­nyel majd a KIS Z-vezetésé - gek újiáválasztása, hiszen nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a megyé­ben szeptember 15-től októ- ben 30-ig, hetvenkilenc ipa­ri üzemben, nyolcvankilenc termelőszövetkezetben, hu­szonhét iskolában és hu­szonkét hivatalban kell új- | jáválasztani a vezetőséget. Nagy, komoly feladatok állnak tehát KlSZ-szerve- zeteink előtt az elkövetke- i zendő időben, amelyeknek sikeres megvalósulása min­den bizonnyal komoly és ] számottevő segítséget jelent j majd az egész ország dolgo­zó népének a második öt­éves terv sikeres megvaló­sításában is. Kétszáz vagon borsót szállítottak eddig a szövetkezetek Egyéb munka mellett nem késlekednek a termelőszövet­kezetek a szerződéses borsó szállításával sem. Igaz, sokszor nehéz körülmények között, de elszállításra kerül a termény. A poroszlói Béke Termelőszö­vetkezet tagjai például éjjel rakodtak 627 mázsa borsót, hogy ne késlekedjenek a szál­lítással. A többi termelőszövet­kezetben ugyancsak megoldják a szállítás, rakodás problémáit, így a MEZÖMAG átvevőihez nagy mennyiségben érkezik a termelőszövetkezetekkel le­szerződött borsószállítmány. Eddig mintep'- kétszáz va­gon borsót szállítottak a ter­melőszövetkezetek, s a válla­lat dolgozói még körülbelül 120 vagon borsóra számítanak. Ki­tűnő minőségben érkezik az átvevőhelyekre a termény, s ez nemcsak a kitűnő termésnek, hanem többek között annak is betudható, hogy a gépállomá­sok cséplési munkája is kitű­Gyurkó Géza: NEM GYILKOS GYILKOSOK ★ G. Molnár Ferenc: A HARC NEM VOLT HIÁBAVALÓ ★ Kovács János: LENGYEL TÁJAK, EMBEREK ★ Cs. Ádám Éva: AZ ÖREGEKÉRT ★ HÍREK — SPORT A szocialista munkabrigád cím elnyeréséért dolgozik a Budapesti Hajtóműgyár egri telepének ifi-brigádja Már hónapokkal ezelőtt megalakult egy ifi-brigád a Budapesti Hajtóműgyár egri telepén, amelynek tagjai elha­tározták, hogy példamutatóan dolgoznak, élnek. A Május 1 elnevezésű ifi­brigád elegeit tett fogadalmá­nak, a gyárban folyó verseny­ben mindig az elsők között emlegetik a brigádot. De nagy fába vágták most fejszéjüket az ifi-brigád tag­jai. Egy emberként elhatároz­ták, hogy a szocialista munka­brigád cím elnyeréséért dol­goznak és meg is szerzik. Ti­zenhárom i fiatal lakatos kez­dett a fogadalom végrehajtá­sába. Szorgalmasan dolgoznak. Még eddig biztosítottnak lát­szik, hogy a Nagy István ve­zette ifi-brigád elnyeri a szo­cialista munkabrigád címet. Megyei tanács végrehajtó bizottsága előtt a megye oktatásügye Tegnap tárgyalta a megyei tanács végrehajtó bizottsága az 1959—60. oktatási év tapasz­talatait és a jövő évi feladato­kat. A beszámoló foglalkozott az oktatás tárgyi és személyi feltételeivel, a gyakorlati ok­tatás kérdésével és az oktatás­nak ezer más, szétágazó prob­lémájával, amelyet az elmúlt évben megoldott, vagy feladat­ként megjelölt a megyei műve­lődésügyi osztály. Több olyan határozatot is hozott a végrehajtó bizottság, amely a következő oktatási év­ben még egy lépéssel előbbre viszi az iskolai oktató-nevelő munka ügyét Uj iskola épül Egercsehiben A fejlődő bányásztelepülés: Egercsehi képe az elmúlt évek alatt nagyon megváltozott. Üj épületek magasodnak a domb­oldalakban, valóságos nagy­üzem alakult ki, új akna vas­tornyát építik a szerelők. A haldánnyal szemben új la­kótelep, egy kis falu született. I Nagyon megszaporodott a la­kosság Egercsehiben, ezért szükségessé vált egy iskola építése, amely megoldaná a mostani tanteremhiányt. Az építőmunkások munká­hoz láttak, hogy az új tanévre, szeptember elsejére átadják rendeltetésének az emeletes új iskolát, az új lakótelepen. Végétért a hármas tanfolyam Szombaton ünnepélyes kere­tek között, vizsgán adtak szá­mot a három hét alatt szerzett tudásukról azok a pedagógu­sok, akik részt vettek a megyei művelődésügyi osztály által rendezett tanfolyamon. A há­romirányú tanfolyam — kar- nagyi-, tánc- és színrendezöi tanfolyam — hallgatói nem 1 hiába töltötték el az időt, mert a vizsga azt mutatja, hogy ko­molyan tanultak a1 három hét alatt. A tanfolyam vezetősége is meggyőződött arról, hogy újra sikerült jó szakembereket kibocsátani az új népművelési esztendő művészeti feladatai­nak megoldására. Népfrontbizottsági ülések a hevesi járásban Augusztus harmadika és ötö­diké között a hevesi járás köz­ségeiben a Hazafias Népfront­bizottságok községi szervezetei elnökségi üléseket tartanak. Az elnökségi ülés napirendje a ta­nácsok tízéves évfordulójára való felkészüléssel, és az al­kotmány ünnepére vonatkozó megbeszélésekkel foglalkozik. Mindkét évfordulóra a Haza­fias Népfront olyan módon ké­szül fel, hogy az tükrözze az ünnepnek népünk életében való nagy jelentőségét. Visonta kincse — Merre kell menni a külszíni fejtéshez? — kérdeztük az egyik járókelőt Visontán. — Kerüljék csak meg a tanácsházát, könnyen odatalálnak. Valóban, nem kellett tovább kérdezősködni. Nehéz teherautók és gyakran járó ,.faka- ruszok” vágtak utat a haragoszöld kukoricatáblák és a sárguló tarlók között. Ki sejtette volna, hogy kincset rejt a termőréteg Visonta határában? A vén Mátra is csodálkozva bámul lába elé, de a Kékes büszke fejét a felhők fölé veti. mintha dicsekedne: látjátok? Enyém volt valaha a környéken minden erdő, eltékozoltam, pazaroltam kincsemet, de aztán megsajnáltam, megsirattam, könnyeimből patak eredt, víz és föld eltemette a ha­lott erdőt, szén lett belőle. Ha nektek kell, gyertek, nektek adom, emberek... (Folytatás az 5. oldalon.) ,VVVVVÁAA/A^vVV\AA-\AA.'VV\Á/\<\-A»'VNAAAAAA/VWVV\AAAA/\AA^ Csupán 1500 hold aratni való van a megyében A felszabadulás óta ez volt a leggyorsabb aratás — A termés az elmúlt esztendeit is felülmúlja — Sokat jelentett a kombájnosok 400 holdas mozgalma — Tehergépkocsik is segítik a behordást a termelőszövetkezetekben Már csak 1000—1500 holdnyi aratnivaló van megyénkben, főként a pétervásári járásban, s ennek is legnagyobb része zab. Amerre tehát az utas­ember jár, csaknem mindenütt tarlókat, kereszteket talál a földeken, s ha visszaidézi em­lékezetébe, hogy mikor kezd­tek bele termelőszövetkezeti tagjaink az ez évi nagy nyári munkába, .— megállapíthatja, hogy nagyon gyorsan végeztek a kalászosok levágásával. A megyei tanács mezőgazda- sági osztályán is ez a szakem­berek véleménye: a felszaba­dulás óta ez volt a leggyor­sabb aratás. S ehhez még hoz­zá teszik azt is: éppen ezért az 1960-as év nyarán takaríthat­juk be kalászosainkat a legke­vesebb szemveszteséggel. Igaz, a kiváló eredményhez sok minden hozzájárult. így szinte elsősorban a gépállomások, amelyek rendkívül nagy segít­séget nyújtottak a közös gazda­ságok munkájához. Az eddigi 15—20 kombájn helyett ugyan­is most több mint száz aratta, csépelte az árpát, búzát a föl­deken. A többi között olyan gépek, mint a kiválóan bevált szovjet gyártmányú SZK—3-as kombájn. E gépek munkába állításával sikerült elérni, hogy az aratás negyven száza­léka alól felmentették a gép­állomások dolgozói a termelő­szövetkezeti tagokat. A’ közös gazdaságokban min­denütt örömmel fogadták a gé­peket, különösen azok után, hogy a kombájnosok a nagy munka megkezdése előtt elha­tározták: 400 hold learatására mozgalmat indítanak. E moz­galomban több kiváló ered­mény született. A füzesabonyi Szabó Antal 546 holdat aratott le, de nem sokkal maradt le mögötte a sarudi Nyeste Lajos és Vizes János 530 holdas tel­jesítményével. Rajtuk kívül még több mint húszán arattak le gépükkel négyszáz holdat, vagy annál többet megyénk­ben. A megyei tanács mezőgaz­dasági osztályán a beérkezett jelentések alapján, lassan ki­alakul a kép az idei termésát­lagokról is. Ezekből kitűnik, hogy bár az 1959-es termések is kiugró eredményt hoztak, az ez éviek még ezeknél is kivá­lóbbak termelőszövetkezete­inkben. Búzából 11,20 mázsa, őszi árpából 11,5 mázsa, tavaszi árpából 12 mázsa várható me­gyei átlagban. Ez lényegesen jobb eredmény a tervezettnél. Az egyes termelőszövetkeze­teket tekintve ugyancsak több jó eredménnyel lehet büszkél­kedni. Elsősorban érdemel em­lítést a besenyőtelki Szabad Föld Tsz, amely átlagosan 18 mázsa őszi árpát aratott le egy hold földről, s őszi búzájával is 14 mázsás átlagot ért el. A komlói Haladás Termelőszö­vetkezetben húsz holdon 21 mázsás átlagot értek el a tava­szi árpából, míg a tenki Béke Tsz-ben az őszi búza 17 mázsás átlaggal fizetett. A tsz-ekben most a legfőbb gond a behordás, eséplés. A behordás munkáját az elmúlt heti tartós esőzés erősen hát­ráltatta. Most azonban a gép­állomások minden vontatóju­kat munkába állították, hogy segítsenek a közös gazdaságok­ban ennek meggyorsításában. Ezek mellett a tsz-ek még TEFU kocsikat is igényeltek. Jelenleg mintegy 35 tehergép­kocsi hordja a kévéket a csép­lőgépekhez a megyében. A behordással egy időben teljes lendülettel folyik a eséplés mindenütt. Amint az eddigi eredmények mutatják, a cséplőcsapatok úgy dolgoz­nak, hogy az elmúlt heti kiesés ellenére is, végezhessenek munkájukkal augusztus 20-ra,. alkotmányunk ünnepére. (w) Vasárnap ismét rekord- forgalom volt Egerben. A különvonatokon kívül szám­talan autóbusz hozott láto­gatót festői városunkba. Déltájt a Dobó tér tömve volt emberekkel. És ekkor jelent meg ő. A költő. Min­denkinek a kezébe nyomott egyet a röpcédulából. A kis fehér papíron nyomtatott szöveg. Címe: Első siket­néma költő írása. A vers imigyen kezdő­dik: A világ díszében áll csak én vagyok szeren­csétlen, mert nehéz az életem. A sors valóban nagy csa­pást mér arra, akit az élet megfosztott a beszéd és a hallás lehetőségétől. De ily módon gyümölcsöztetni e sorscsapást? Itt most nem arról van szó, hogy mit szól az — ide­genforgalom. Hanem arról, hogy mi mit szólunk. Mi: ■ egriek... Miért nem segít­jük becsületes, tisztességes < munkához, ha megérdemli. Vagy talán nem érdemli? De akkor miért engedjük j — engedelmet a kifejezé­sért —, koldulni? (szó)

Next

/
Thumbnails
Contents