Népújság, 1960. július (11. évfolyam, 154-180. szám)

1960-07-01 / 154. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 154. szám Ara 50 fillér 1960. július 1., péntek „Éljen Nyiklta!" „Éljen a béke!" Becsben nagy lelkesedéssel fogadták a szovjet miniszterelnököt BECS (ADN). Hruscsov mi­niszterelnök az osztrák kor­mány meghívására csütörtö­kön délelőtt Bécsbe érkezett. Az ünnepi díszt öltött Schwe- chat-i repülőtéren Hruscsov és kíséretének fogadására meg­jelent Schaerf köztársasági el­nök, Raab kancellár, Pitter­mann alkancellár, Kreisky külügyminiszter és az osztrák kormány több más tagja. Je­len voltak a fogadáson a dip­lomáciai, testület képviselői és számos közéleti személyiség. Amikor az IL—18-as gép pon­tosan 10 óra 30 perckor leszállt a repülőtér kifutópályáján, v arsonák jelezték Hruscsov megérkezését. A repülőgép aj­tajában megjelenő Hruscsovot a kivezényelt üteg 21 díszsor- tíize köszöntötte. A két nemzet himnuszának hangjai mellett Hruscsov és kísérete elvonult a díszszázad . .>1 Ttwa előtt. Hruscsov miniszterelnököt és kíséretének tagjait Schaerf köztársasági elnök üdvözölte. Üdvözlő beszédében hangoz­tatta, hogy a világbéke megőrzésének, Valamint Ausztria szabad­sága és önállósága biztosí­tásának egyik legfontosabb feltétele az osztrák állam­szerződés megkötése volt. Az osztrák köztársasági el­nök meleg szavakkal emléke­zett meg nemrégen Moszkvá­ban tett látogatásáról és rá­mutatott: e látogatás alkalmá­ból Hruscsov miniszterelnök Ausztria őszinte barátjának bizonyult. Hruscsovnak az osztrák nép iránt tanúsított magatartása — hangsúlyozta Schaerf — döntően hozzájá­rult ahhoz, hogy Ausztria meg­szabadult az idegen megszál­lástól. Schaerf végül meggyőződését fejezte ki, hogy Hruscsov ausztriai látogatása előmozdít­ja a két ország jó kapcsolatai­nak további elmélyülését. Hruscsov válaszbeszédében köszönetét mondott a szívélyes fogadtatásért és meggyőződé­sét fejezte ki, hogy ausztriai látogatása, találkozása az oszt­rák emberekkel, előmozdítja a kölcsönös, jobb megértést. A Szovjetunió és Ausztria baráti kapcsolatainak fejlődé­se — mondotta Hruscsov — nagyszerű példája a békés együttélésnek. A Szovjetunió továbbra is támogatja Ausztria semle­gességét, amely nem jelen­téktelen a béke megőrzése szempontjából. Meggyőző­désünk, hogy a béke és a békés együttélés elvei dia­dalmaskodnak — hangsúlyozta a szovjet mi­niszterelnök. Hruscsov efcután arról be­szélt, hogy meggyőződése sze­rint egyeznek a két ország cél­kitűzései a bélke megőrzése és a békés együttélés kérdésében, s ez — mondotta — jó alapjául szolgál a nemzetközi feszült­ség enyhítését célzó szoros együttműködésnek. A szovjet miniszterelnök re­ményét fejezte ki, hogy az osztrák államfériiakkal. a köz­élet és az üzleti körök képvise­lőivel küszöbönálló tárgyalá­sai a két ország baráti kapcso­latainak jelentős elmélyítésé­hez és a világ békéjének meg­szilárdításához vezetnek. A hivatalos üdvözlés után Hruscsov és Schaerf gépkocsi­ba szállt és elindult Bécs felé. (MTI) „Hajlong a búza, jó mag lehúzza... Sokan csodálkoztak, sokan természetesnek vették, hogy a detki Szabadság Tér melőszövetkezet gabonatáblájába egyszerre kilenc kombájn állt be és látott munkához Akik csodálkoztak, azoknak akadt bőven látnivalójuk. Ezek a hatalmas gépek szinte eszil a munkát, s ha valaki elkezdte volna énekelni az ismert népdalt, hogy ... „szedd a mar kot, édes párom, én meg a sok rendet vágom...” — bizony humoros lett volna, olyan nag% a különbség az emberi erő és az SZK-3-as szovjet gép között. (Foto: Márkusz (A képes riport folytatása az 5. oldalon „Hagy napja ez Ausztriának...” Az osztrák sajtó a szovjet kormányfő látogatásának jelentőségéről Találkozás a bécsiekkel BECS (MTI): Hruscsov a Schwarzenbergplatzon és a tér, valamint a Kärtnerring sarkán emelkedő Imperial Szálló előtt találkozott először a bécsiekkel, akik már óráii- kal megérkezése előtt gyüle­keztek a vörös sarló-kalapá­csos szovjet lobogóval és a pi­ros—fehér—piros osztrák álla­mi zászlóval díszített útvona­lakon. Több ezren zsúfolódtál: össze a kordon mögött, hogy üdvözöljék a szállására érkező szovjet miniszterelnököt. Vi- rős és piros—fehér—piros pa- pírzászlócskákat szorongattak kezükben a várakozók, s ami­kor végighullámzott a töme­gen a hír: jön Hruscsov, ma­gasan a fejek fölé emelkedtek a széles transzparensek, ame­lyeken ilyen feliratok voltak olvashatók: „Béke és barát­ság!" „Üdvözöljük Nyikitát!" Messziről hangzott a taps és az éljenzés, amikor 11 óra 25 perckor bekanyarodott a Kärt- nerringre a fehérsisakos és <a- hérkesztyűs motoros rendőrök osztaga. „Éljen Hruscsov!” ki­áltották a bécsiek, amikor a motorosok után feltűnt a szov­jet miniszterelnök autója. Meleg barátsággal, vendég- szeretettel fogadta Bécs a szov­jet vendéget. A lelkes hangulatban nyo­mát sem lehetett felfedezni annak a „hűvös tartózkodás­nak”, amelyre az amerikai zsoldban álló osztrák ügynö­kök durva uszítása, a klérus szemforgató intelme akarta rábírni az osztrák lakosságé . \z éljenzés méggyősebb lett. Hruscsov Schaerf osztrák köztársasági elnök kíséretében kiszállt a szálloda elé kanya­rodó autóból. A -következő autóból Nyina Hruscsova lépett ki, őt dr. Kyrlené, Schaerf -köztársasági elnök leánya kísérte a schwe- chati repülőtérről a szállodáig. Koszigin,'a szpvjet miniszter- tanács első elnökhelyettese Raab kancellár kíséretében ér­kezett. Furcevát Pittermann kísérte. Á következő autóban utazott Gromiko szovjet külügymi­niszter, Kreisky osztrák kül­ügyminiszter és Walter Wodak nagykövet, az osztrák külügy­minisztérium keleti főosztá­lyának vez.tője. A hatodik autóból a szovjet kormányfő leánya, Jelena Hruscsova lépett ki. ö Hei- merle moszkvai osztrák nagy­követ és Eiselberg, a moszkvai osztrák nagykövetség tanácso­sa feleségének társaságában érkezett. Ä vendégek a téren össze­gyűlt bécsiek éljenzése közben rövid időre megálltak a szál­loda kapujában és barátságo­san integettek az őket üdvözlő bécsi lakosságnak. A téren közben szünet nél­kül harsogott az éljenzés: „Bé­ke!" „Barátság!" „Nyikita/” — hangzottak a kiáltások. Az üd­vözlés még inkább erősödött, amikor Hruscsov feleségével együtt kilépett a szálloda első­emeleti erkélyére és barátságo­san mosolyogva perceken át in­tegetett, megköszönte az él­jenző és zászlókat lengető bé­csiek baráti üdvözletét. Másodszor a déli órákban ta­lálkozott Hruscsov $ bécsiek­kel. Több mint ezer ember gyűlt össze a Ballhausplatzon, amelynek egyik oldalán az el­nöki palota, szemben vele a kancellári hivatal emelkedik. Hruscsov, miután megláto­gatta Schaerf köztársasági el­nököt, a napfényben fürdő té­ren át gyalog tette meg az utat a kancellári hivatalhoz, ahol Raab kancellárt és Pittermann alkancellárt látogatta meg. A bécsiek itt is melegen, barátsá­gosan köszöntötték a vendé­get, az éljenzés betöltötte a te­ret és sokan integettek Hrus­csovnak. BÉCS (TASZSZ): Hruscsov, a szovjet minisztertanács elnö­ke csütörtökön, megérkezése után hivatalos látogatást tett Schaerf osztrák elnöknél. Je­len voltak a szovjet kormányfő kíséretében levő személyiségek, valamint Avilov bécsi szovjet és Heimerle, moszkvai osztrák nagykövet is. Hruscsov ajándékot adott Schaerf elnöknek: annak :t szovjet felségjelnek egy máso­latát, amelyet tavaly szeptem­BÉCS (MTI): Csaknem va­lamennyi bécsi lap vezetőhe­lyen emlékezik meg Hruscsov szovjet miniszterelnök látoga­tásának jelentőségéről. A Raab kancellárhoz közelálló öster­reichische Neue Tageszeitung vezércikkében emlékeztet árra, hogy Ausztria a Szovjetunió­nak és elsősorban Hruscsovnak köszönheti az államszerződés megkötését. A lap szerint a most követ­kező megbeszéléseken nem lesz szó politikai nézeteltéré­sekről. hanem elsősorban gaz­dasági kérdések kerülnek sző­nyegre. — Mi, osztrákok, Hruscsov miniszterelnökben egy olyan ország képviselőjét köszöntjük, amellyel korrekt kapcsolata­ink vannak. Hruscsov biztos lehet abban, hogy itt Ausztriá­ban örömmel fogadjuk. Hrus­csov mint kormányfő és mint Ausztria barátja jön hozzánk, és éppen ezért szívélyesen üd­vözöljük. Az osztrák kormány lapja, a Wiener Zeitung első oldalon berben szovjet rakéta juttatott el a Holdra. Hruscsov és Schaerf szívé­lyes és baráti beszélgetést foly­tatott egymással. Schaerf elnöknél tett láto­gatása után Hruscsov hivatalos látogatást tett Raab osztrák kancellárnál. A kölcsönös üd­vözlés után a két államférfi közvetlen beszélgetést folyta­tott. Hruscsov Raab kancellárnak is egy olyan felségjelvényt ajándékozott, mint Schaerf el­nöknek. közli Hruscsov fényképét és részletesen ismerteti a látoga­tás első napjának hivatalos programját. — Nagy napja ez Ausztriá­nak — írja üdvözlő cikkében a Volksstimme. — Az öröm, amely eltölt bennünket Hrus­csov látogatása fölött, nem is­mer pártpolitikai határokat. A szovjet kormányfőt örömmel üdvözli mindenki, aki értékel­ni tudja Hruscsov nagy érde­meit a nemzetközi feszültség enyhítéséért, a leszerelésért, a békéért folytatott harcban. A szociáldemokraták lapja, az Arbeiter Zeitung vezércik­Leopoldvillebe, a Kongói Köztársaság városába szovjet kormányküldöttség érkezett, hogy részt vegyen a független­ség kikiáltásával kapcsolatban A szovjet kormányfő meglá­togatta Pittermann osztrák al­kancellárt is. A két államférfi között beszélgetés alakult ki, amelyben a szovjet kormány­főt kísérő személyiségek is részt vettek. Hruscsov a harmadik mes­terséges hold kicsinyített mo­delljét ajándékozta Pittermann alkancellámak. Pittermann pe­dig pompásan megmunkált bányászkalapáccsal ajándékoz­ta meg Hruscsovot. (MTI) két a következőképpen vezeti be: — Üdvözöljük Hruscsov' mi­niszterelnököt, annak a szovjet népnek a képviselőjét, amely- lyel az osztrák nép békében és barátságban akar élni. A Das Kleine Volksblatt ve­zércikkében a többi között így ír: —1 Az osztrák nép üdvözli Hruscsovot, mint egy hatalmas állam vezetőjét, ' amellyel Ausztria barátságban és béké­ben akar élni, mint olyan ál­lamférfiút, akinek beleszólása van az emberiség sorsának el­döntésébe. (MTI) rendezett ünnepségeken. Hruscsov, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke Kon­gó. függetlenségének kikiáltása alkalmából üdvözlő táviratot intézett Lumumbához, az új köztársaság miniszterelnöké­hez. A Szovjetunió kormánya — hangzik a távirat — ünnepé. lye$en bejelenti, hogy Kongót elisbieri független, szuverén államként és kész diplomáciai kapcsolatokat létesíteni vele. Hruscsov rámutat: A kongói nép történelmi jelentőségű győzelmével hatalmas csapást mért a haldokló gyarmati rendszerre és ismételten meg­mutatta, hogy Afrika népei végérvényesen le akarnak szá­molni “ e szégyenteljes rend­szerrel. a szovjet emberek mélységes rokonszenwel kísé­rik Afrika népeinek nemzeti felszabadító harcát — írja Hruscsov. Hruscsov látogatásai az osztrák vezető államférfiaknál Szovjet kormányküldöttség érkezett a Kongói Köztársaság kikiáltásával kapcsolatos ünnepségekre A TASZSZ közli:

Next

/
Thumbnails
Contents