Népújság, 1960. február (11. évfolyam, 27-50. szám)

1960-02-02 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A hegyet is elhordanák . • • AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA és a MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XI. évfolyam, 27. szám Ara 50 fillér 1960. február 2., kedd Hű segítőtársa, jó barátja a gyöngyösieknek... Március 1-től: naponta gyöngyösi oldallal jelenik meg a Népújság. Tudnak már erről a gyöngyösiek, s joggal ér­zik úgy, hogy régi kívánságuk, hozzátehetjük rögtön: jogos kívánságuk teljesül ezzel, s érthető nagy érdeklődéssel te­kintenek a napi melléklet megjelenése elé. Gyöngyös, ez a rendkívül intenzíven iparosodó város, már évekkel ezelőtt kinőtte gyerekcipőjét, sőt lassan már túlnőtt kamaszkorán is: nemcsak megyénk, de hazánk egyik legjelentősebb vá­rosává növekedett. Ez a növekedés nemcsak egyszerűen a város lélekszá­múnak gyarapodásában, a jelentős ipari üzemek és a kis­üzemek számának gyarapodásában mérhető le, de feltét­lenül lemérhető a gyöngyösi munkások, parasztság, az ér­telmiség, s egyéb dolgozó rétegek öntudatának növekedé­sében. kulturális igényeinek fokozódásában is. Nemcsak egyszerűen arról van itt szó, hogy Gyöngyös az immár hagyományos szüreti játékokkal bevonult a nem­zeti hagyományok „pantheonjába", hogy munkásszínjátszói országosan is nevet vívtak ki maguknak — erről is szó van —, de sokkal inkább arról az általános kultúrigényről, amely mindezt létrehozva megteremtette, s amely mind többet és többet kíván. A gyöngyösiek érdeklődő, olvasni szerető emberek. Tudni szeretik, mi történik a nagyvilágban, mi történik a megyében és természetszerűleg azt is tudni szeretnék, hogy mi történik szűkebb pátriájukban, saját városukban. Ilyen körülmények között hogyan is lehetne azon csodál­kozni, hogy a nagyvilág kis hírei mellett már nem is kis városuk számukra nagy eseményeit is nap mint nap tud­ni, látni, olvasni akarják. Nem hiúság ez: az alkotó mun­ka eredményeiről, mindennapi munkájuk győzelméről van szó elsődlegesen és másodlagosan — ez se lebecsülendő — Saját egyéni életük, kisebb-nagyobb közösségi terveiről, eseményeiről — egyszóval a város egész belső életéről. Ezt szolgálni, ezt kielégíteni, ugyanakkor közvetlenül is szólni a párt hangján, a párt útmutatásait, tanácsait tolmácsolva a város lakóinak — ez ma már kötelessége is a Népújságnak — pártunk megyei lapjának. Ezt a köte­lességét kívánja teljesíteni a március elsejétől kezdve mindennap megjelenő gyöngyösi kiadásában, amelynek szerkesztésében gyöngyösiek vesznek részt, amely gyön­gyösieknek íródik: Gyöngyösről. Megyénk második legnagyobb városa (jelentőségében vetekszik Egerrel) eddig is szép olvasótáborát adta pár­tunk megyei lapjának, a Népújságnak. Több mint kétezer példányban járt a Népújság ebbe a városba. Meg vagyunk győződve arról, hogy olvasóink hűséges tábora újabb szá­zakkal, s talán ezrekkel gyarapodik majd, most, hogy a Népújság mindennap az „övék”. Szükség is van erre. hi­szen nem közömbös, hogy hány emberhez jut el a város melléklete, hányán olvassák, hányán segítenek levelükkel, bírálatukkal, tanácsaikkal, segítő véleményükkel szerkesz­tésében — hogy az még gyöngyösibb legyen. Ebben a munkában minden bizonnyal minden segít­séget megadnak, elsősorban maguk a gyöngyösiek, akik sze­retik városukat, s akik — reméljük — szeretik majd a gyöngyösi Népújságot is. Segít a városi pártbizottság, a városi tanács, segítenek majd a népnevelők, az aktívák s nem utolsósorban a posta dolgozói, akik a Népújság napi­lappá való átszervezése idején is, oly áldozatkész és ered­ményes munkát végeztek. Felkeresik majd a gyöngyösieket a postások, a nép­nevelők, az aktívák, hogy megkérdezzék: csatlakozni kí­vánnak-e az immáron nemcsak megyei, de gyöngyösi lap előfizetőinek táborához? Meg vagyunk győződve róla, hogy a feltett kérdésre zömében egyöntetű és egyértelmű lesz a felelet: igen. A február hónap, a március elsején meg­induló gyöngyösi kiadás szervezésének ideje, nem kis mértékben ettől az időszaktól függ — a szerkesztőség ré­széről és a gyöngyösiek részéről egyaránt —, hogy milyen lesz majd ez az oldal, mennyiben tudja lelkesíteni a párt­tól kapott megbízatását, s mennyire tudja szolgálni azokat a jogos igényeket, amelyeket éppen maguk a gyöngyösiek támasztanak már most és majd később is e kiadással szemben. Március 1. bizonyos mértékig határkövet jelent Gyön­gyös város kulturális életében. Szeretnénk, s munkálkod­junk ezen közösen, hogy emlékezetes határkő legyen ez: valóban hű segítőtársa, jó barátja, nevelője és nem utolsó­sorban részletes informátora legyen a Népújság gyöngyösi oldala minden kedves Mátra alji olvasónknak. Nagyobi» létszám, nagyobb tervek Lapunk korábbi számában írtunk a nagyrédei községi KISZ alapszervezetről. Meg­alakulásuk óta szép eredmé­nyeket értek már el. Színdara­bokat mutattak be nem kis si­kerrel. kirándulásokat szervez­tek. s nem utolsósorban többen követ fejtettek a járás terme­lőszövetkezeti építkezéseihez. Most. ez a KISZ alapszerve­zet. mivel a község termelőszö­vetkezeti község lett. a terme­lőszövetkezeti alapszervezetté alakult át. Már megválasztották az új vezetőséget is és most dolgozzák ki nyári terveiket Szeretnének több. nagyobb ki­rándulást szervezni, a színját­szó csoport létszámát emelni és a helyiségükbe új felszerelé­seket vásárolni. A termelőszö­vetkezet vezetősége mind poli­tikai, mind gazdasági vonatko­zásban ígéretet tett arra, hogy segíti a fiatalokat Rab Ferenc: JÜDASPÉNZ ★ Császár István: AZ UTOLSÓ FECSKE ★ Szántó István: AKTÄK APÄK bűnéről ★ Dér Ferenc: A DOLGOZÓ NÉP SZOLGÁLATÁBAN ★ MEMENTO ★ Somody József: R. ŐRNAGY, A SNÁJDIG HUSZÁRTISZT ★ HÍREK — SPORT ... az ecsédi külszíni fejtés új, nagy teljesítményű kotrógépei, amelyek nemsokára munkába állnak. Az egyik óriásgép szerelése még tart, a másik gép már készen áll a termelésre. Ké­pünkön a gép egyik háznagyságú alkatrészét illesztik helyére a szerelésnél segédkező bagger segítségévet Foto: Márkusz. (Riport a 3. oldalon.) ^ŐMAAA/VW\AAAAAAAAAAAAAAAAAA\AAóA^^AAAAMAAAAAAAAAAAAA/VV\AAAAAAMAAAAAAAAAAWvVWVW\AAAAA/VA A pétenrásári járás termelőszövetkezetei elkészítették az 1960-as évi terveket A pétervásári járásban a ter­melőszövetkezetek elkészítették az 1960-as esztendőre szóló ter­melési tervüket. A járás 15 ter­melőszövetkezete alaposan ki­munkált terveket mutatott be a járási tanács illetékes osztá­lyának. A tervek különös érde­kessége. hogy nagy gondot for­dítanak az állattenyésztésre az 1960-as esztendőben. Az év vé­gére a járás termelőszövetke­zeteinek összeredményeit fi­gyelembe véve. 100 katasztrális hold szántóra 22,8 számosállat jut majd. Ez annyit jelent, hogy 12,3 szarvasmarha, 4,1 te­hén, 20 sertés, 73 juh jut 100 katasztrális holdra. Ugyanakkor érdekes megjegyezni azt is, hogy 100 katasztrális hold után 11,2 hízóttsertést és 6,2 hízó­marhát adnak' lé: Camping-táborok a Mátrában Az eddigi idegenforgalmi hí­rek szerint ebben az évben még nagyobb és népesebb külföldi csoportok érkeznek hazánkba. A múlt évi tapasztalatok alap­ján újból sátortáborokat állíta­nak fel az ország különböző he­lyein, hogy a nagyszámú kül­földi és belföldi turistát el tud­ják helyezni. Megyénket is sokan keresik fel a nyári idényben, hogy megismerjék a vadregényes Mátrát, a Bükköt, felejthetet­len napokat töltsenek a patinás múltú városban. Egerben. Űj sátortáborokat állítanak fel a Mátra legszebb helyein, ahol a kirándulókat barátságos környezet, kényelmes sátrak várják. Ezekkel az új sátor­táborok felállításával növe­kedni fog megyénk ez évi ide­genforgalma. Fellőtték a második szovjet öbblépcsős ballisztikus rakétát MOSZKVA (MTI): A TASZSZ jelenti: Annak a tervnek meg­felelően, amely szerint kidol­gozzák eddiginél nagyobb tel­jesítőképességű, többlépcsős ballisztikus rakétát, hogy se­gítségével nehéz szputnyikokat lőhessenek fel és űrrepülése­ket végezhessenek a naprend­szer bolygóira, ez év január 31-én este felbocsátották a má­sodik ilyen rakétát. A rakéta utolsó előtti lép­csője, az utolsó lépcső modell­jével együtt ez év január 31-én, moszkvai idő szerint 19 óra 58 perckor, elérte a Csendes­óceán megadott térségét. Az utolsó fokozat modelljét a légkörben való repülésekor megfigyelték és vízbe érését a hajókon felállított rádióloká­ciós optikai és lehallgató állo­A Mátravidéki Erőmű KISZ-sxervezetének versenyfelhívása a felszabadulásunk IS. évfordulójának tiszteletére Megyénk ipari üzemeiben az elmúlt évben igen komoly mun­kát végeztek a kiszista fiata­lok. Részt vállaltak a nagy fel­adatok végrehajtásában, nagy segítséget nyújtottak a kong­resszusi munkaverseny feltéte­leinek teljesítésében. A ki- szisták igyekeztek mozgalmas­sá, élményszerűvé tenni a munkaversenyt, új ötletekkel gazdagították a múlt évben is. A kongresszusi munkaverseny folytatásaképpen a fiatalok kö­zött is megindult a felszabadu­lásunk 15. évfordulójának tisz­teletére a felszabadulási mun­kaverseny. A Mátravidéki Erő­mű KlSZ-fiataljai újszerű ver­senyvállalásait közöljük most. példaképp a többi üzemeknek is: ★ A pártkongresszus tiszteleté­re tett felajánlásunkat teljesít­ve. eredményeinket tovább fo­kozzuk azzal, hogy felszabadu­lásunk 15. évfordulójának tisz­teletére KISZ-szervezetünk. a Mátravidéki Erőmű KlSZ-alao- szervezete ..felszabadulási őr­ségeit” hoz létre. Az őrség feladata, hogy feb­ruár és március hónapban moz­gósítsa nemcsak a KlSZ-fiata­lokat. hanem az üzem vala­mennyi fiatalját, a gazdaságo­sabb. eredményesebb termelés­re. A „felszabadulási őrség” megszervezésével az alábbiakat kívánjuk megvalósítani: Üzemünk gazdasági eredmé­nyeit két tényező befolyásolja, egyik az önfogyasztás, másik a fajlagos kalóriafelhasználás. Az önfogyasztás csökkentésére több brigádot alakítunk, akik őrjá­ratukon ellenőrzik az üzemi vi­lágítás leggazdaságosabb meg­oldását. Ellenőrzik a kihaszná­latlan erőgépek, motorok üze­meltetését a túlzott biztosítás címén működtetett erőgépek és motorok kikapcsolását. A fajlagos kalóriafelhaszná­lásnál szintén munkabrigádokat szervezünk, amelynek az a cél­ja. hogy a gazdaságos kalória­felhasználást biztosítsa. A munkabrigád legfőbb feladata, hogy a lakótelepünk központi fűtését biztosító 90 fokos víz helyett alacsonyabb hőfokú vízzel fűtsék a lakóházakat. Üzemünkben a társadalmi jel­legű munkákra a húszórás tár­sadalmi munkából február és március hónapban személyen­ként tíz órát ledolgozunk. Fel­szabadulásunk 15. évfordulójá­nak tiszteletére üzemünket szebbé tesszük, kellő gonddal vigyázunk üzemünk tiszta­ságára. Felhívjuk a megye összes üzemeinek KISZ-szervezeteit, illetve fiataljait, csatlakozza­nak versenyfelhívásunkhoz és alakítsanak felszabadulási őr­ségeket, amelyek tovább fogják növelni a pártkongresszus tisz­teletére tett felajánlásunk ered­ményeit. A felszabadulásunk 15. évfordulójáig hátralevő időt arra használjuk fel. hogy még eredményesebb munkával bizo­nyítsuk be. hogy mi. a megye fiataljai hasznos építői va­gyunk népi demokráciánknak, akikre a békés építésben min­dig számíthatnak. A MÁTRAVIDÉKI erőmű KISZ-szervezetének vezetősége. A legutóbb megtartott ifjú­sági tanácskozáson ehhez a fel­híváshoz bejelentette csatlako­zását a budapesti Hajtóműgyár egri telepének és a gyöngyösi Szerszám- és Készülékgyár KISZ alapszervezete is. mások segítségével észlelték. A mérések adatai ismét meg­erősítették a rakéta irányításá­nak rendkívüli pontosságát. Az idén január 31-én végzett fel­lövéssel sikeresen befejeződött a fent említett rakétatípus ki­dolgozásának adott szakasza. Ezzel kapcsolatban a TASZSZ-t felhatalmazták an­nak a kijelentésére, hogy a TASZSZ 1960. január 8-i köz­leményében a pontos adatok­kal meghatározott térség a ki­tűzött határidő előtt, február 1-én szabaddá vált a tengeri hajózás és repülés számára. Diákok takarékossága Takarékosak az egri Szilá­gyi Erzsébet Leánygimnázium tanulói. Az iskolai takarékbé­lyeg gyűjtésével már eddig csaknem 20 000 forintot gyűj­töttek össze, amelyet az év végi és a tanulmányi kirán­dulások költségeinek fedezé­sére fordítanak. %£■ö A gyöngyösi járás egyik legjobban működő KISZ- szervezete a viszneki terme­lőszövetkezetben van. A 72 tagú alapszervezetben rend- ^ szeresen folyik a politikai oktatás. A lánytagok varró­tanfolyamon vesznek részt és havonta több esetben a tagság kívánsága szerint is­meretterjesztő előadásokat szerveznek. „Az ifjúság a szocializmu- sért”-próba letételére 80-an jelentkeztek. Beneveztek a felszabadulási kulturális se- regszemlére is, amelyen egy színdarabbal, a: Nem va­gyunk angyalok és egy táncszámmal lépnek fel. melyben a helyi hagyomá­nyokat dolgozták fel. Éppen e jó munkáért, a megyei KISZ-bizottság egy televí­zióskészülékkel jutalmazza meg a KISZ-szervezetet, amit ifjúsági gyűlésen ad­nak át.

Next

/
Thumbnails
Contents