Népújság, 1959. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-01 / 76. szám

*ri AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA X. évfolyam, 76. szám ARA: 5« FILLÉR 1959. április 1., szerda I Közös ügy Az elmúlt hetek munká­ja, eredményei azt mutat­ják. hogy megyénkben meg­szívlelték a dolgozók a párt határozatát, amely az egész | ország közös ügyévé tette a szövetkezeti mozgalom fej­lesztését. Sok száz munkás beszélgetett el a falvak dol­gozóival a helyes útról, se­gítettek a döntésben, s ami­kor egy-egy falu dolgozó népe választott, nem álltak tovább, hanem a gazdaság j megalapozásában, a szövet- | kezeti közös munka meg- < ' szervezésében is segítséget | adtak az új szövetkezeti | gazdáknak. Űj tartalommal | > töltötték meg a patronázs- j j munkát. Ez már nem csu- ! j pán formális segítség lett, j i hanem szívvel, lélekkel, s ; i helyi lehetőségek figyelem- | ! bevételével jelentős gazda- • j sági segítséget is nyújtanak j I a szövetkezeteknek. Nem < egy üzem szakemberei, j mérnökei vállalták külön- I - böző építkezési tervek elké- . j szítését, vagy a könyvelés j J felfektetéséhez, a hitelügyek < i ** 1 intézéséhez adnak segítse- i j «et­' Sokkal többet foglalkoz- i nak a községi tanácsok ma- i ä guk is a szövetkezetek j ügyével. Községi tanácsaink végrehajtó bizottságai már ! sok helyen tűzték napi- j J rendre a szövetkezetek | megszilárdításának ügyét, 1 j s igen helyesen sok esetben | ( vonták be ebbe a munkába : i a tömegszervezetek tagjait ; > is, — akiknek többsége I I most már maga is szövet- i .kezeti tag. Sok helyen hoz- j tak határozatot arra, hogy a tanács és a tömegszerve­zetek, a községekben levő j üzemek dolgozói, túl a poli­tikai munkában nyújtott segítségen, a gyakorlatban is hozzájárulnak a szövet­vezetek terveinek megvaló- ításához, különböző épít­kezési tervek készítését, s • nem egy esetben két kezük i munkáját is felajánlották $ egy-egy terv megvalósításá­hoz. Nem csupán szavak­kal. hanem nap mint nap tettekkel állnak ki ezek az emberek a szövetkezeti | gazdaságok megszilárdítása > mellett, s ez már magában ‘ is bizonyítja, hogy me- I gyénkben épp úgy. mint az : ország többi részén is, meg- i értették az üzemek munká- sai és a dolgozó paraszok. mennyire fontos munka a I | mezőgazdaság szocialista j átszervezése. Közös ügy lett ez ha- í zánkban! Közös ügy. mert sikeres végrehajtása nem- j csak a dolgozó parasztság. \ hanem az egész ország élet- színvonalának további javí- I tását szolgálja, s nagy lé­péssel viszi előbbre a szo­cializmus felépítését. Kö- j'.ös ügy, az egész dolgozó j. p ügye lett máris, és a i vetkező időkben mind- ’ vább az lesz. Újabb tenyészállatokat vásárolnak az egri járás tsz-ei Termelőszövetkezeteinknek iáén komoly jövedelmet nyújt az állattenyésztés. Számos olyan szövetkezetünk van már. ahol a tagság jövedelmének igen nagy százaléka szárma­zik a jószágtartásból. Az egri járásban a termelő­szövetkezeteik újabb tenyész­állatokat kívánnak vásárolni, különösen teheneket és juhokat, de sertéseket is. A tsz-ek ál- latvásárlásd igiényüket már be­jelentették a járási tanácshoz. — ÖTVEN FÉRŐHELYES istálló építését tervezi a ter- pesi Rákóczi Termelőszövet­kezet. Az istállót állami j költséggel építik, de a tag- * ság jelentős társadalmi mun­kával is kiveszi majd részét az építkezésből, Pataky Dezső: GONDOLATOK EGY DISZ- SZIDENS FOLYÓIRATRÓL " ★ HARMADSZOR IS ÉLÜZEM LETT A GYÖNGYÖSI VÁLTÓGYÁR ★ Szecs&ó Károly: SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK EGERBEN A TANÁCS­KÖZTÁRSASÁG IDEJÉN ★ FÖLDMŰ VESSZÖVET- KEZETI HÍRADÓ ★ HÍREK — SPORT 128 ezer forint nyereség a pétervásári Vegyes Ksz-ben A napokban tartották meg az 1958. évi mérlegzáró köz­gyűlést a pétervásári Vegyes Kisipari Szövetkezetnél. A szövetkezet munkásai becsü­letesen dolgoztak, mert a szö­vetkezeti vagyon egyre gyara­podott és 128 ezer forint nye­reséget érten: él. A kis lét­számmal dolgozó szövetkezet a tagok részére egyhavi ke­resetnek megfelelő nyereség- részesedést osztott ki. A ve­zetőség megjutalmazta az élenjáró dolgozókat, Kreácsik I István oklevelet is kapott. A peteirvásari Vegyes Kis- í ipari Szövetkezetbe az utóbbi ? hetekben 14 magán kisiparos lépett be, látva a szövetkezet jó eredményeit, A rnérlegzáitó közgyűlés hi­vatalos részének befejezése után az új szövetkezeti tagok, a tagság és a meghívott ven­dégek vidám esten szórakoz­tak; Műszerek, f üstcsövek. ékszerdobozuk az Egri Einommerhattikai Vállalat gyártmányai között Az Egri Finommechanikai Vállalat a IV. negyedévben a lakosság részére a legkülön­bözőbb készárukat gyártotta. Nagy hiány volt füstcsöveit- ből és ezért megkezdték a vállalatnál a könyök- és az egyenes füstcsövek gyártását. A műanyag ékszerdobozok nagy keresletnek örvendenek a lakosság körében. A magyar—szovjet barátsági hónap keretében tíz csoport, közel 400 szovjet vendég látogatott el Egerbe. Megtekintették a város nevezetességeit, majd baráti találkozókon vet­tek részt. A sok kedves emlék, új barátok sokáig fennmaradnak emlékezetükben, s az itt el­töltött kellemes időre mindig szívesen fognak visszaemlékezni. Képünk a városba érkező turistákat városnézés közben mutatja be. (Foto: Márkusa ^AWVNVvVvVSAA\\AAAWíAAAAAA\\\AWAAAAAAAW\AAA/W^VVW//VWSAAAAAAAAAAAA/W\AAAAAAAW<'VAAAA^ Kettős ünnepség Gyöngyősorosxiban Kettős ünnepséget ültek a napokban a gyöngyösoroszi ércbányászok, ugyanis most került sor az élüzem, valamint az iroda és fürdőház avatásá­ra. Flórián Gusztáv, az ércbá­nya igazgatója megnyitó beszé­dében ismertette: milyen ered­mények alapján érték el az él­üzem szintet, hogy 13 száza­lékkal több ércet adtak az el­múlt évben, es export-tervü­ket 165 százalékra teljesítették. A Nehézipari Minisztérium nevében Papp Bálint elvtárs üdvözölte a gyöngyösoroszi ércbányászokat e kettős ün­nepség alkalmából, majd 50 ezer forintnyi jutalom kiosz­tása következett. Az ünnepsé­gen adták át Pista Zsigmond csoportvezetőnek, Tűz a József adagoló munkásnak a kivágó A felsorolt munkákon kívül elkészítették még az ózdi ko- j hó műszereit, diesel. vezérlő- j berendezést, hibajelző-relét. j csővázas árutartó állványokat, j KGN köszörű berendezéseket, szálszakadást jelző falihüve­lyeket és kondezdobozokat. Ezek a munkák sikeres el­végzése jelentős nyereséget hozott a vállalatnak. Szovjet pionfr-köldö -tség Egerben Eddig számtalan turista-cso­port — üzemi munkások, kü­lönböző küldöttségek — járt városunkban, a Szovjetunióból és más népi demokratikus or­szágból. Tegnap délelőtt az MSZBT meghívására szovjet ............ | pionírok látogattak el hozzánk. Mo adják át a Minisztertanács ,á«léjá» i OR Eger - Gyöngyös Vidéki j tettel, szíves vendéglátással kö­szöntötték őket. A pionírokat délelőtt az MSZBT képviselője fogadta, majd megérkezésük után meg­tekintették a várat. A déli órákban az egri III. számú ál­talános iskolába ment a min­tegy 30 tagból álló küldöttség. Állami Pincegazdaság dolgozóinak Már hírt adtunk arról, hogy az Eger—Gyöngyös vidéki Ál­lami Pincegazdaság dolgozóit, elmúlt évi jó munkájuk ered­ményeként, a SZOT és a Mi­nisztertanács vándorzászlajá­val tüntették ki. A zászlót és a vele járó jutalmat ünnepé­lyes keretek közt ma este 6 órakor adják át a gazdaság dolgozóinak a gyöngyösi Vá­rosi Kultúrházban. Átadták az úi járásbírósági épületet Füzesabonyban üiiiic|im;íjiti iiicgrjelenl dr. Vcztál Ferenc igazságügymiuiszler — Vasal-nap délelőtt ünnepé­lyes keretek között adták át a mintegy 1 200 000 forintos költséggel épült új járásbíró­sági épületet Füzesabonyban. Az ünnepségen megjelent dr. Nezvál Ferenc, igazságügyen niszter is. Az átadási ünnepségei dr. Böőr Péter, a megyei bíróság elnöke nyitotta meg, s üdvö­zölte a minisztert. Dr. Nez’ ál Ferenc igazságügyminiszter az ünnepségen elmondott 'neszé dében megállapította: a első badulás óta-ez az első alka­lom. hogy új járásbírósági épületet adhatnak át. Az új épületben a bírói testület, va­lamint a bíróság valamennyi dolgozója kényelmes és kor­szerű körülmények között, nyugodtan végezheti rendkívül felelős munkáját. Ez az új épület is hozzájárul ahhoz, hogy a bíróság tovább javítsa, emelje munkája színvonalát A miniszter hangsúlyozta: sze­mély szerint ő maga is mindent megtesz annak érdekében,- V^/VV\Az^/AAA/\A/VVV\A/VVVVV'N/VV'>A/*s hogy a bíróságok, s így a füzesabonyi járásbíróság mun­kája is eredményesebb és jobb legyen a jövőben Ezután az ünnepség rész­vevői’ — a megyei tanács és bíróság képviselői, a járási- ta­nács, valamint a füzesabonyi járásbíróság dolgozói — meg­tekintették a több mint egy­millió forintos költséggel fel­épült, teljesen új berendezés­sel ellátott, 22 helyiségből álló új bírósági épületet, majd kö­zös ebéden vettek részt. A III. számú iskola tanulói rövid kis műsort rendeztek a vendégek tiszteletére. A műsor előtt Dancza Jánosné — az is­kola igazgatója — üdvözölte őket néhány kedves szóval, majd Szilvást Mária VIII. osz­tályos tanuló, kisdobos-vezető mondott oroszul rövid köszön­tőt. Tompos József tanár, az úttörő-csapat nevében emléke­zett meg a szovjet—magyar ba­rátságról, s elmondotta, hogy szeretnék, ha ez a barátság to­vább virágozna, s ez a nap em­lékezetes, felejthetetlen lenne mind a vendégek, mind a III. általános iskola úttörői számá­ra. Az iskola tanulói meglepe­tést tartogattak a vendégek­nek: mivel a húsvét nemrég j múlt el, így a nálunk szokásos locsolkódást sem hagyták ki. A fiúk kölni-záiíDrt zúdítottak a vendég-lányokra, akiknek lát­hatóan tetszett ez a kedves­kedés. Az iskola énekkara is szere­pelt a fogadáson, majd virágot és kis apró ajándékokat nyúj­tottak át a vendégeknek, ame­lyeket meleg szeretettel fogad­tak és köszöntek meg a szovjet gyerekek és nevelőik. Ezután közös ebéden vettek részt, amit ugyancsak a III. számú általános iskola adott. Ebéd után ismét városné­zéssel töltötték el a délutánt, majd este visszatértek Buda­pestre, ahol egyébként tartóz­kodnak. (Kné) dolgozó jelvényt, s a velejáró kétheti fizetésnek megfelelő ■jutalmat. A bányászok közül még tizen kapták meg a ki­váló dolgozó oklevelet, közte Pusztai István vájár és csillé­se, Szőke Vendel vájár és csillése. Az ünnepség hivatalos ré­szének befejezése után buda­pesti művészek adtak színvo­nalas műsort, melyen fellép­tek Murányi Lili érdemes mű­vész, Kovács Erzsi, Béres Fe­renc, Majláth Jenő, Kovács István zongoraművész, majd ünnepi vacsora következett és Szabó Tivadar tánczenekara szórakoztatta a bányászokat és a meghívott vendégeket. UT a Hűséges állat a kutya és magam is kedvelem a szép, gondozott kutyákat. Az el­len sincs kifogásom, ha va­laki szükségből, vagy kedv­telésből kutyát tart, legyen az házőrző, vadász; vagy foxi. De az ellen már fel­emelem szavam, hogy Eger­ben a kutyák legnagyobb része gazdátlanul csavarog az utcákon, és ha motorral, kerékpárral megy az em­ber, hever.; támadást indíta­nak sokszor a békés utasok ellen. Azt is kifogásolom, hogy a kertes házak vidé­kén a kutyák „szabadon mozognak’’ és összetapossák a veteményt, összetörik a melegágyakat és az udva­rokból eszeveszett csaholás- sal rohamozzák meg az ut­cai járókelőt, hosszú ideig követve a járdán. Állítom, hogy annyi kutya, mint $ Egerben, egyetlen vidéki \ városunkban sincs, ami ép- l pen nem lenne baj, ha ezek j a kutyák meg lennének ! kötve, úgy, ahogyan azt elő- I írja a törvény! sz...y j VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! • /vVVVNAA/VVvVVVVVVVVV^vtoVVVK,' Április 9: 1 2 8 V © S Népújság! 1 >•

Next

/
Thumbnails
Contents