Népújság, 1958. december (13. évfolyam, 267-289. szám)

1958-12-03 / 267. szám

?TLAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Készül a kisasztal AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XIII évfolyam, 267. szám ARA: 50 FILLÉR 1958. december 3., szerda Ax agitáció mérlege A választások előkészíté­séből, a tömegek mozgósí­tásából megyénkben is többesét társadalmi aktíva vette ki a részét, ezek kö­zött is elsősorban a külön­böző — üzemi, falusi, terü­leti — pártszervezetek kom­munista agitátorai. Az a tény, hogy november 16-án olyan magas százalékú győ­zelem születetett — az nem utolsósorban a jó felvilá­gosító munkának, a jó agi- tációnak is köszönhető. A kommunista népneve­lők elvégzett munkáluk so­rán rendkívül sok élmény­re, tapasztalatra tettek szert. Valóban, nap mint nap ott voltak a „nép sűrűjében”, a legközvetlenebb úton hallották az emberek véle­ményét, javaslatait, ugyan­akkor gondjait, problémáit is. Hány elhangzott jó ja­vaslat került bele a népne­velők közvetítésével például a jövő évi városfejlesztési, községfejlesztési tervekbe? Hány embernek segítettek „menetközben” — ugyan­csak a népnevelők közvetí­tésével — kisebb, vagy na­gyobb gondjuk megoldásá­ban. Az agitációs munka mér­legéhez tartozik az is, hogy a tapasztalatokat összesítve, megállapíthajuk: minden háznál, minden helyen szí­vesen fogadták a népneve­lőket. Ebből nem nehéz azt a kézenfekvő következtetést levonni, hogy az emberek bizalommal vannak a párt „névtelen katonái” iránt. A választás lezárult — de ez nem jelenti azt, hogy most már nincs szükség to­vább a népnevelők felvilá­gosító, tömegeket mozgósí­tó munkájára. Az ország előtt nagy feladatok állnak. Sokat és jól kell dolgozni minden embernek, hogy a célkitűzésekből. az elő­irányzatokból kézzelfogható valóság legyen. Mennyivel gyorsabban, jobban végzi mindenki a munkáját, ha olykor felkeresik a népne­velők, akiknek el lehet mondani a különböző prob­lémákat, akik segítséget tudnak nyújtani mind a munkában, mind más vo­natkozásban. És még egy nagyon fon­tos dolog: az elvégzett agi- táciős munka során a kü­lönböző népnevelő csopor­toknak kialakult bizonyos körzetük. Egy-egv adott he­lyen megismerték az ott lakókat és viszont: azok is őket. Ezeket a kialakult kapcsolatokat nem szabad megszakítani, ápolni kell és tovább feileszteni. Hasznos dolog ez mind a jelenben, mind pedig a lövőben. Jó fel- világosító munkát végezni, mozgósítani a tömegeket egv-e^v feladatra, így sok­kal könnvebben. kö-vet1 e- neb>> módon és hathatósab­ban lehet. Népnevelőink jó munkát végeztek a választások elő­készítésében — dicséret il­leti meg őket. A munkának ez a szakasza lezárult. Most már az egyszerű hétközna­pok folynak, de ezek is feladatokat jelentenek szá­munkra, hiszen e hétközna­pok váltják valóra azokat a terveket, amelyekre a nép szavazatát adta. Továbbképzés az u tanácstagoknak A Hazafias Népfront szerve­zésében a pétervásári járás va­lamennyi községében január 1-től faluhét keretében a ta­nácstagok részére hatnapos to­vábbképzést tartanak. Az ok­tatás alkalmával ismertetik az új tanácstagokkal a jogaikat, kötelességeiket, továbbá több törvényjavaslatot beszélnek meg. Egy-egy előadás alkal­mával irodalmi esteket és me­zőgazdasági szakelőadásokat is tartanak. Ma: Gyurkó Géza: AHOL TÖBB: KEVESEBB ★ Szántó Imre: A HABSBURG-SEGITSÉG SZEREPE EGER VARA 1552-ES VÉDELMÉBEN ★ CARMEN — EGERBEN ★ HÍREK — SPORT Harcban ax ár ellen Hevesaranyos község is azok közé tartozik, ahol esztendőkön keresztül sok kárt okoz a ra­koncátlan patak. Erősebb eső­zések idején nagyobb területet is elönt a víz. Ezért határozták el, hogy közös összefogással, társadalmi munkában meg- rendszabályozzák a patakot. A patakszabályozási munka ér­téke körülbelül ötezer forint lesz. A községfejlesztési alapot ebben a községben járdaépítés­re akarják felhasználni a jövő esztendőben. 1000 méter járda építését tervezik, 44 060 forint értékben. Ebből mintegy 7600 forint értékű munkát, társadal­mi összefogással végeznek el. Szerelik a recski ezermétetes kutatófúrás tornyát A recski Ércbánya környé­kén kutató geológus csoport mérése alapián a falu szélén, a Torzsák alatti részen ezer mé­teres fúrás vastornyát állítják fel. A Rudabányáról érkezett alkatrészek első darabjait már összeszerelték. Ha hidegebb idő nem hátráltatja a szállí­tást és a szerelők munkáiét, rövidesen felállítják a fúróto­rony vasvázát. Ez a kutatófúrás áttekintő képet ad majd a recski-völgy ércesedéséről és geológiai ki­alakulásáról. Több tej az üdülőknek A parádi Vörös Október Termelőszövetkezetben az el­múlt egy év alatt duplájára emelkedett a szarvasmarha- állomány. A tervek szerint a jövő évben ismét vásárolnak teheneket, hogy elláthassák az üdülőt tejjel. Ezekben a napokban kerül sor az 55 darab hízottsertés le­adására is, amelyből szintén komoly bevételre számít a szövetkezet tagsága. Szülők látogatása a gyöngyösi Szerszám- és Készülékgyárban A gyöngyösi MTH Iskola tanulóinak szülei kedves meg­hívásnak tesznek ma, decem­ber 3-án eleget, amikor a Szerszám- és Készülékgyár Több juh, több aryapjfi, több szövet Az egri járásban ebben az év­ben fellendült a juhtenyésztés. Nemcsak az egyéniek, hanem a szövetkezetek közül is egyre többen használják ki az adott lehetőségeket. Ebben az évben 1517 darabra szaporodott a já­rás termelőszövetkezeteiben a juhállomány, s ezzel tervüket 112,3 százalékra teljesítették A nagyobb, fejlettebb juhászat több gyapjút, nagyobb jöve­delmet jelent a szövetkezetek­nek, s emellett ahhoz is hozzá­járul, hogy több gyapjúszöve­tet állíthasson elő textilipa­runk. Rendezik a póteivásári vásárteret A kirakodó vásár Pétervásá- rán eddig a tanács előtt levő téren volt megtartva. A jövő­ben a kirakodó vásárt is az ál- latvásátér mellett rendezik meg. Az ottani tér rendezésére és 6ártalanítására 30 e2er fo­rintot fordítanak, továbbá egy új kutat is építenek. A tervek szerint az odavezető utakat is rendbehozzák, azonban ezek megvalósítására csak a vásár tér rendezése után kerül sor. külön autóbuszán meglátogat­ják a gyárat. A tanulók meste­rei végig vezetik a szülőket azokon a termeken, ahol a fia­ik sajátítják el a vasas szak­ma minden fortélyát. A gyár vezetői az ebédlő te­remben rendezett rövid gyűlé­sen válaszolnak a szülők kér­déseire. Röviden megbeszélik a fiatalok oktatásában előforduló problémákat. Az Egri Bútorgyárban naponta 54 d’.'-ab nétrvszö<',etes. ízléses kivitelű kisasztalt készítenek eL A gyártott asztalok igen nagy keresletnek örvendenek a vásárlók körében. Az üzemvezetőség elhatározta, hogy a jövő évtől két műszakban dolgoznak, s naponta 74 darabot készítenek el. Képünkön: Balázs István asztalos az ékek helyeit fúrja, (WWWMAAAAMAMAAAAAAAMA t 79 forint munkaegy­" séaenltént az ivádi Dózsában A pétervásári járás vala- : mennyi tsz-ében befejezték a 1 zárszámadást. A legjobb ered­ményt az ivádi Dózsa Tsz érte '■ el. Munkaegységenként a ta- j goknak 79 forint értéket ősz- ' tottak ki. A legtöbb jövedelme ; Bozó István fogatosnak volt,; aki a 482 munkaegység után ; részelt a közös jövedelemből. A zárszámadás alkalmával a tsz-ben 349 500 forint kész­pénzt osztottak ki a tagoknak. Előadás Wunltácsy Mihály életéről Az egri Szakszervezeti Szék­ház olvasótermében pénteken este <5 órai kezdettel Munkácsy < Mint a tükör, olyan fényes — Heim Jőzsefné kézi fénye- Miháíy a nagy magyar festő-■> ző megelégedetten vizsgálja a fényezett asztallapot, művész’ életéről és munkássá- \ . . (Kiss Béla felvételei) gáról ismeretterjesztő elő­adást rendeznek. Az előadó .... „ , .... , ., , _ ... pásztor Péter. Megkezdték a fiatalító hatású „Gerov tol H3" elnevezésű novokainos infekciók ipari méretű előállítását KuLúrház társadalmi munkával Alig néhány száz lakosa van a pétervásári járásban Szeder­kénypusztának. Azonban ami­lyen kevés a lakosság száma, annál nagyobb szorgalom van az ott lakó fiatalokban. Nem­rég határozták el, hogy kultúr- házat építenek, amit rövidesen tett követett. Ma már áll a közel 20 méter hosszú kultúr- ház, amire csupán a tetőt kell rárakni és birtokukba vehetik a teljesen társadalmi munká­val épült úi kultúrházat a sze­derkénypusztaiak. BUKAREST (MTI): A világ első fiatalító intézetében, a dr I. C. Parhon akadémikusról el­nevezett bukaresti Geriátriái Intézetben évek óta sikeresen használják a ,.H 3” elnevezésű novokainos injekciót, amelynek hatására a megkopott emberi szervezet regenerálódik, az öregek visszanyerik emlékező­tehetségüket, javul az izmok rugalmassága, a vérkeringés az idegrendszer működése és a hormonellátás. Most hivatalo­san bejelentették, hogy tekin­tettel a nagy keresletre, a bu­karesti „Fiola” elnevezésű Úgy dolgozzunk, hogy fovábbra is méltók legyünk ez nép bizalmára — Alakuló tanácsülés Gyöngyösön — gyógyszeripari vállalat meg­kezdi ipari méretekben a no­vokainos injekció előállítását. Az új gyógyszert „Gerovital H3” elneve-éssel hozzák majd forgalomba. „Nyári kaland“ Az egri Szakszervezeti Szék­ház Központi Színiátszó cso­portja vasárnap délután két előadásban — egy ifjúsági és egy felnőttek részére — bemu­tatja Nyári Kaland című há- romfelvonásos zenés színdara­bot. A színjátszó csoport tagjai lelkesen készülnek erre az elő­adásra, bár jártak a megye kü­lönböző községeiben is, ahol mindenütt nagy érdeklődéssel kísérték előadásukat. * V. Tegnap délután feldíszített terem várta az első ülésre ősz- szesereglő gyöngyösi tanácsta­gokat. Ünneplő ruhában lép­ték át a választás óta először a városi tanács nagytermének ajtaját. Az ülés megkezdése előtt itt is, ott is, kisebb cso­portok alakultak, és arról be­széltek, hogy milyen tervvel kezdik meg a tanácstagok köz­életi szereplésüket. Délután három órakor kez­dődött meg az ünnepi tanács­ülés — Nagy József korelnök megnyitójával üdvözölte a ta­nácstagokat, majd ismertette a napirendet. Ezután került sor a mandá­tumvizsgáló bizottság megvá­lasztására. A mandátumvlzs- gáló bizottság mind a 89 vá­lasztókerületben törvényesítet­te a tanácstagok megválasztá­sát, hitelesítette a mandátu­mokat. Ezután a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára, dr. Molnár Mihály határozati javaslatban terjesz­tette elő a 13 tagú végrehajtó bizottságot és 10 állandó bi­zottság 7—7 tagját és elnökét. A javaslatokat egyhangúlag elfogadták. A végrehajtó bizottság tag­jai Varga Ferenc elvtársat új­ra megválasztották tanácsel­nöknek, Pataki Gyulát elnök- helyettesnek és Molnár Nán­dort v. b.-titkárnak. Ezután az úttörők köszön­tötték a tanácsülést, majd a város dolgozói üdvözölték az új tanácsot. Az üdvözlések után Varga Ferenc e’vtárs köszönetét mondott a végrehajtó bizott­ság nevében a bizalomért, majd az elmúlt választás óta elért eredményekről beszélt, s a város előtt álló feladatok­ról, a hároméves terv helyi célkitűzéseiről szólt. — A Hazafias Népfront je­löltjei iránt tanúsított bizalom kiapadhatatlan forrás és sza­kadatlan lelkesítő erő lesz a tanácsunk minden tagja szá­mára abban a felelősségteljes és nemes munkában, amelyet városunk javára végezni kell — mondotta többek körző tt Varga elvtárs. A városi tanács elnöke ez­után a tanács előtt álló fel­adatokról, a helyi programról beszélt és kifejtette, hogy a tanács a tömegkapcsolat to­vábbi erősítésével tudja csak eredményesen végezni munká­ját. Az elnöki beszámoló után az ülésen részt vevő Dunai Ernő elvtárs, a Minisztertanács tit­kárságának tagja és Tóth Ist­ván elvtárs. a megyei tanács titkára méltatta a tanácsha­talom jelentőségét és eredmé­nyes, jó munkát kívántak az új tanácsnak. Az ünnepség után a gyön­gyösi népi zenekar zenével kö­szöntötte az első tanácsülést. Amikor Egerben, a Zalár' József utcában megnyílt az | új kenyérbolt, megismertük, és nagyon megszerettük a < ropogós — pirosra rült, fi-1 nőm 1 kilós kenyeret. Az-1 tán lassanként eltűnt a \ polcokról. Gusztusos, göm- bölyded alakja a multkorá- ban még kikandikált egy- egy „szerencsésebb” vásárló j táskájából, de napok óta [ hiába loholok, a Sütőipari ; V. „jóvoltából” 1 kilós te­nyér nincs sehol. Nem gaz­daságos a sütése — mondták j az illetékesek. Ez is szem­pont! De a vásárlók ezrei j azt kérik, takarékoskodjék 1 a vállalat máshol, a pékek meg naponként süssenek ! friss, ropogós, kilós kenye­ret. F. L.

Next

/
Thumbnails
Contents