Népújság, 1958. október (13. évfolyam, 213-239. szám)

1958-10-01 / 213. szám

VlUfi PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK J I Új magyar film születésénél \ Mdrkusz László képesriportja. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA E8 A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XIIL évfolyam, 213. szám ARA: 50 FILLÉR 1958. október 1., szerda A kínai nép nagy ünnepe A kínai nép, a szocialista államok testvéri közössége és az egész haladó emberi­ség október 1-én ünnepli a Kínai Népköztársaság meg­alakulásának évfordulóját. A kínai nép e dicső nemzeti ünnepén hazafias büszke­séggel tekint vissza a népi hatalom évei során megtett történelmi jelentőségű útra. Ugyanakkor még inkább összpontosítja erejét az új feladatok megoldására. Kína Kommunista Pártja Vili. kongresszusának 2. ülésszaka ez év májusában kidolgozta a szocializmus építésének fő irányvonalát. Ezt így foglalhatjuk össze: „Minden erőnket megfeszít­ve, haladjunk előre és a .többet, gyorsabban, jobban és gazdaságosabban’ elv alapján építsük a szocializ­must. A kínai nép előtt az a feladat áll, hogy országát a legrövidebb idő alatt szo­cialista nagyhatalommá változtassa, amely korszerű iparral, mezőgazdasággal, kultúrával és tudománnyal rendelkezik.” A kínai nép minden ere­jét olyan ipar megteremté­sére összpontosítja, amely fedezni tudja a népgazdaság szükségleteit. Az első öt­éves terv (1953—1957.) tel­jesítése kellő alapot adott arra, hogy a kommunista párt újabb feladatokat tűz­zön a nép elé. Ez pedig a következő: az elkövetkezen­dő 15 év során a legfonto­sabb iparcikkek termelésé­ben utol kell érni Angliát. Ez a cél teljesen reális. A kínai sajtó arra is rámutat, hogy egyes fontos iparágak­ban az előbbi határidőnél korábban érhetik utol Ang­liát. Nézzük csak a kohá­szatot. Jelenleg Angliában évente 22 millió tonna acélt állítanak elő. Ila figyelembe vesszük az acéltermelés nö­vekedésének lassú ütemét (évente átlag 4 százalék), akkor kiszámíthatjuk, hogy 1972-ben Anglia mintegy 40 millió tonna acélt olvaszt majd. Kínában ugyanekkor az első ötéves tervben az acélgyártás átlagos évi nö­vekedése 31,2 százalékos volt Ez azt jelenti, hogy Kfna nem 15 év alatt, ha­nem sokkal hamarabb utol­érheti Angliát az acélol- vasztásban. Gyors ütemben növekszik a kószénbányá- szat termelése is, Kína a szénbányászatban már 1959- ben utoléri Angliát. Ami a többi iparágat illeti — a gépgyártás, a vegyipar stb. —, szintén minden lehető­ség megvan arra, hogy 15 évnél jóval hamarább ér­jék utol Angliát. A kínai nép nagyszerű si­kerekre tekinthet vissza a mezőgazdaságban is. Kína Kommunista Part­jának Központi Bizottsága a mezőgazdaság elmaradásá­nak felszámolása érdekében 1957 végén a következő jel­szót adta ki: „A nehézipar fejlesztésének elsőd! egessé­Megtortotfak a második szállítási értekezletet Ma: gét figyelembe véve, fej­leszteni kell a többi ipar­ágat és a mezőgazdaságot is.” Az országban egyre in­kább diadalmaskodó techni­kai forradalom egyik leg­fontosabb célja, hogy kor­szerű gépekkel lássa cl a mezőgazdaságot. A kommunista párt har­ca a mezőgazdasági terme­lés fellendítéséért, már ko­moly eredményeket hozott. Előzetes számítások szerint az idén, nyáron, gabona­félékből 50-5 millió tonnát termesztettek, vagyis 69 százalékkal többet, mint ta­valy. Ezek az eredmények Kína eddigi történelmében egyedülállóak. Idén kétmil­lió tonnával szárnyalják túl az Egyesült Államok búza- termelését. Ebben s; évben mintegy 40 millió tonna ko­rai rizst termesztenek majd, vagyis kétszer annyit, mint a múlt évben. A szovjet emberek, s a szocialista tábor országai­nak népei nagy örömmel veszik tudomásul a kínai nép megújuló sikereit. A szovjet nép büszke arra, hogy segítséget nyújthat Kínának a szocializmus felépítésében. A Szovjet­unió 21 nagy ipari objektum létrehozásában vett közvet­lenül részt, amelyek a kí­nai nehézipar első alapegy­ségei voltak­A szovjet és a kínai nép megbonthatatlan barátsága hatalmas erőt jelent a bé­kéért és a nemzetközi fe­szültség enyhítéséért vívott harcban. Ezt a barátságot fejezte kJ a nemrégiben ki­adott történelmi jelentőségű közös nyilatkozat, amely Hruscsov és Mao C'e-tung találkozóján készült. Ez a dokumentum újból bebizo­nyítja a világnak, hogy a Szovjetunió és a Kínai Nép- köztársaság minden lehelét megtesz a nemzetközi fe­szültség enyhítése és az új háború megakadályozása érdekében. Ha azonban a háború után vágyódó impe­rialisták háborúba merész, kednek a népek ellen, ak­kor valamennyi béke- és szabadságszeretó állam egyesíti efejét végérvénye­sen leszámol az imperialis­ta agresjszorokkal és meg­teremti a világbékét. A Kínai Népköztársaság óriási viiághatalom, amely kiemelkedő szerepet játszik korunk nemzetközi életé­ben. Kudarcba fúlnak azok az amerikai próbálkozások, amelyeknek célja Kína nemzetközi tekintélyének és befolyásának csorbítása. Kínát testvéri barátság, valamint a célok és érdekek azonossága ezernyi szállal köti össze a Szovjetunióval, az egész szocialista tábor­ral. S e megbonthatatlan egységben rejlik a szocializ­musért és a kommuniz­musért vívott harc új győ­zelmeink biztosítéka, az em­beriség szebb jövője. GYÖNGYÖS VAROS FEJLŐDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN Szalay István: SZÜRET... NYILATKOZIK A MEGYEI MŰVELŐDÉSI OSZTÁLY VEZETŐJE A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA VILÁGÁBÓL A MEGYEI LABDARÜGÖ- BAJNOKSÁG HÍREI Élménybeszámoló az egri TIT-klnbban A londoni orvosi világkong­resszusról élménybeszámolót tart ma este dr. Ebner Béláné orvos. A beszámoló es­te nyolc órai kezdettel a TIT- klubban lesz. Az élménybe­számolóra minden érdeklődőt ; szívesen lát a városi Nőtanács és a TIT vezetősége. „Szála az én szerelmesem" November közepén tartia első előadását az egri Irodalmi Színpad vezetőségének közreműködé­sével. Ez.t követően decemberben a kabaré-irodalom remekei ke­rülnek az Irodalmi Színpad közönsége elé. Dolgozó terápiások Szorgalmas és jó munkát végeznek a mátraházai Tüdő- szanatórium terápiás betegei. Naponta három órát enge­délyeztek számukra, hogy ki­ki a szakmája szerint foglal- kozhassék a szanatórium mű­helyében. Sok hasznos mun­kát végeznek a szanatórium számára, különösen azok a betegek, akik a fémiparban dolgoznak. Még orvosi mű­szerek helyi javítását is vál­lalják. Külön meg kell említenünk az idős Gregus Józsi bácsit, aki a legspeciálisabb munkák elvégzését is vállalja. Az idős fémipari munkás nagy meg­becsülésnek örvend a betegek körében. Megtartotta hivatalos alaku­ló gyűlését az egri Irodalmi Színpad, megválasztotta veze­tőségét és Kelemen László, az első magyarnyelvű színpad megteremtőiének nevét vette fel. Az Irodalmi Színpad veze­tőségébe választotta dr. Abka- rovits Endrét, Csuka Józsefet, Dienes Tibort. Furucz Jánost, Gyurkó Gézát. Kárpáti Gyulát, Kozaróczy Józsefet. Kovács Andrást, Sebestyén Andrást. Szőllősy Gyulát. Schillinger Attilát és Vass Gyulát. A színpad támogatására fő­városi írókból kör alakult, amelynek tagjai Csoori Sán­dor. Hollós Korvin Lajos. Ri­deg Sándor. Demeter Imre. Győri Dezső. Szendrő Ferenc, Vass János. Karinthy Ferenc és Hubai Miklós. A Kelemen László Irodalmi Színpad elhatározta, hogy eisö bemutatkozását a világ leg­szebb szerelmes verseiből ké­szült összeállítás: „Szóla az én szerelmesem” címmel novem­ber közepén tartia. A műsort Csoori Sándor válogatta a kör A Hazafias Népfront rende­zésében október 4-én, szom­baton nagyszabású békenagy­gyűlés lesz Hatvanban. A gyűlés szónokának Szakosíts Árpád elvtársat, a Béke Világ­tanács tagját kérték fel. Szakasits elvtársat hétfőn küldöttség kereste fel a já­rásból Budapesten, ekkor id- ta meg a végleges választ a békenagygyűlésen való rész­vételre. A meghívást öröm­mel fogadta el, hiszen itt a hatvani járásban is sok olyan régi munkásmozgalmi vete­ránnal találkozhat majd, akikkel annak idején együtt dolgozott, együtt harcolt a pártban, majd pedig az ille­galitásban. Az előzetes program szerint Szakasits elvtárs szombaton délelőtt látogatást tesz a Hat­vani Cukor- és Konzervgyár­ban, délután pedig ellátogat a Mátra vidéki Erőműbe, s beszélget a munkásokkal. A békenagygyűlés — ame­lyen részt vesznek majd a hatvani és a környékbeli gyá­rak, üzemek, valamint állami gazdaságok és termelőszövet­kezetek dolgozói — délután fél 5 órakor kezdődik a városi tanács előtti téren. Megyei békebizottsági ülés le»z Október 2-án, csütörtökön megyei békebizottsági ülés lesz a Szakszervezeti Szék­ház kistanácstermében. Az ülésen a békexnozgalom eddi­gi eredményeiről, a nemzet­közi helyzetről, valamint a választásokkal kapcsolatos Hogyan lehet jó vetőmagot szeresni? feladatokról tárgyalnak majd. Előzetes értesülések 6zérint ezen a gyűlésen az egri Pe­dagógiai Főiskola tanári kara felhívást akar intézni az or­szág valamennyi egyetemé­hez és főiskolájához az ifjú­ság szocialista szellemű neve­lésének elmélyítésével kap­csolatban. Tegnap délelőtt a Heves me­gyei tanács kis tanácstermé­ben megtartották a Heves me­gyei szállítók és szállíttató vál­lalatok részvételével a máso­dik szállítási értekezletet. Az értekezlet beszámolóját Barta. István, a Heves megyei tanács építési- és közlekedési osztá­lyának előadója tartotta. Az értekezleten részt vett és fel­szólalt a Heves megyei párt- bizottság ipari és közlekedési osztályának vezetője is, majd felszólaltak a MÁV, az AKÖV, a BELSPED és egyéb vállala­tok küldöttei. Az értekezlet a délutáni órákban ért véget. Az értekezlet részletesebb ismertetésére visszatérünk. Nyakunkon a munka, vet­nénk már, de nincs jó vető­magunk. Hogyan lehetne ne­mesített vetőmaghoz hozzá­jutni — kérdezték tőlünk több községben. Kormányzatunk megyénk részére 250 vagon búza, 10 va­gon rozs és 16 vagon őszi árpa vetőmagot biztosított. Addig, amíg a készlet tart. BÁRKI CSERÉLHET JÓMINŐSÉGŰ VETŐMAGOT A HELYBELI TERMÉNYÁTVEVŐNÉL. A szokvány minőségű ter­ményből 10 százalékkal keli többet adni a vetőmagért. Aki­nek például árpa vetőmagra van szüksége, de nincs árpája, búzát, vagy rozsot is adhat ■serébe, vagy fordítva. Ki mint vet. úgy arat. tartja a közmondás. A várható ter­méseredményt nagyban befo­lyásolja a vetőmag minősége. Talán nem árt erre egy-két példát felhozni. A MEZÖT ÁRKANYI Búzakalász Tsz tavaly fémzá­rolt árpa vetőmagot vetett. Átlagtermése 13 mázsa lett ka- taszrális holdanként. Akik gyengébb minőségű, saját ve­tőmagot haz&náltak. legfeljebb 9— 10 mázsás termést értek el. TISZANANÁN Madarász Sámuel és Lányi Sándor nemesített vetőmagból 10 mázsás búzatermést aratott, de a saját magot vető Pala László és Szutor Gyula ter­méseredménye alig 5 mázsa. Nemesített tavaszárpából Cso­mós Antal és Benkócs János 10— 11 mázsás átlagtermést ér­tek el. míg Gerendás Ferenc saját vetőmagból csak 5 má­zsát csépelt A NAGYŰTI termelők is megbeszélték már. hogy az idén lehetőleg mind­nyájan nemesített vetőmagot cserélnek és azt vetik a jő fe­kete földbe, mert Holló János. meg Juhász Mihály tavalyi 13 mázsás búzatermésüket nagy­részt minőségi vetőmagjuknak köszönhetik. HALMAJUGRA községben megmérték Fehér János. Kossuth utca 29. szám alatti lakos őszi búzájának faisúlyát. Az aszályos, kedve­zőtlen időjárás ellenére is 83- as faisúlyú volt. Átlagtermése 10 mázsa volt. Hallgatnak is rá az utcabeliek: Csernyák Fri­gyes. meg Banka István. Az idén 16 vetőmagot akarnak ők is szerezni és a tavalyi 6—7 mázsa helyett jóval többet szeretnének termelni. Az állam gondoskodott, hogy az idei vetőmaggal ne legyen hiba és jövőre iobb legyen a kalászos termés. A termény­átvevőknél van még ió vető­mag. Csak a termelőkön mú­lik, hogy idejében beszerezzék azt. F. L. UT Érdekes dolgot mesélt a napokban a boldogi tanács elnöke. Sokat emlegették ebben a községben is. hogy müven szép lehet Budapes­ten az a központi eskető­terem. mennyivel ünnepé­lyesebbé teszik ott a fiata­lok házasságkötését. Nem­rég elhatározta a községi tanács, hogu ők is létesíte­nek egy ünnepélyes eskető­termet. Szép függönyt vá­sároltak. szőnyeget, csillárt, kis asztalkát, párnázott szé­keket. hogy valóban az al­kalomnak megfelelő ünne­pélyes legyen a hely. Meg­szavaztak a költségekre négy ' félezer forintot. Az esketőterem készen áll. c napokban eskették össze benne az első párt Szép volt Vajon nem kö­vethetné példájukat a me­gye többi községe? Pereg a filmfelvevőgép a Mátrában... Az Abasár környéki hegyekben forgatták a „39. dandár” című, az 1919-cs Tanácsköztársaság idején játszódó új magyar film csata­jeleneteit. A felvevőgépnél Pásztor István operatőr, érdemes művész, Németh György segédoperatőr és Sivó György segédrendező. (Képesriport folytatása a 3. oldalon.) Szombaton békenagygyülés lesz Hatvanban A gyűlés szónoka: Szakasils Árpád elvtárs

Next

/
Thumbnails
Contents