Népújság, 1958. május (13. évfolyam, 84-109. szám)

1958-05-01 / 84. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! * Éljen május 1 AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 84. szám ARA: 60 FILLÉR 1958. május 1. csütörtök S víláa dO'«io?6i!iak natty ünnepe Ma. világszerte ünnepelnek Május elsején, a világ dolgozóinak egyetemes ünnepén kibomlanak a vörös zászlók az Egyenlítőtől az Északi Sarkig, országhatáro­kon «ót harsog a népek hangja a haladás, az emberiség javát követelő jelszavaktól. Á tőke és a munka világa összecsap e napon — ez a nap a testvériség és a szabad­ság jelenét, jövőjét hirdeti, követeli. S ez a követelés ma hangosabb mint bármikor. Majd hét évtizeddel ezelőtt — a maihoz viszonyítva — halk volt ez a követelés, de ahogy múltak az évek. az évtize­dek, ahogy kuleselódott egyre szorosabbá a világ dolgo­zóinak összefogása, úgy vált egyre orkánszerűbbé a sza­badság. a jog követelése. —s úgy rettent meg a tőke. a kizsákmányolás. Különösen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom példáját látva fokozódott a világ dolgozóinak politikai aktivitása. A kommunista- és munkáspártok ve­zetése alatt, a marxizmus—leninizmus szellemében esz­meileg és szervezetileg erősödött a munkásosztály harc­készsége. egyre határozottabban vette fel a harcot az Imperialista elnyomással szemben. Az elmúlt évtizedek alatt egész sor ország népe kilépett a kapitalizmus vi­lágából. kialakult a szocialista vi’ágrendszer. A keleti el­nyomott népek jórésze felszabadult a gyarmati rabság alól, és az egykori gyarmati birodalmak romjain politi­kailag független államok alakultak. A viág, szocializmus korszakába lépett. Mélyreható történelmi változásoknak lehet tanúja a ma embere. Az európai, és az ázsiai népi demokráciák a szocialista építés útján haladnak, a Szovietunió néoe a kommunizmust építi. Keleten nemcsak Kínában és Koreában jött létre a nép hatalma, hanem több mint 700 millió ember szaba­dult meg a gyarmati igától, és ma is számos ország pél­dája bizonyítja: egyre inkább kiteljesedik a gyarmati és függő országok nemzeti felszabadító mozgalma. A kapi­talista országokban a kommunista- és munkáspártok egy­re hatékonlabb tevékenységet fejtenek ki a haladásért, a szocializmusért, s mindezek együttesen erősítik a dol­gozók nemzetközi összefogását. A szocializmus erőinek legyőzhetetlensége pedig ép­pen ebben a megbonthatatlan összefogásban rejlik. A már szocialista úton haladó népek léte, legyőzhetetlen ereje újabb bizalmat és reményt önt a még elnyomott népek szívébe. A nemzeti felszabadító harcok tüze felégeti az ázsiai, közel-keleti, afrikai, latin-amerikai és a világ töb­bi részén még meglévő gyarmati uralmat; a szocializmus eszméi, a szocialista országok példája magasabb szín­vonalra emelik a kapitalista országok munkás- és kom­munista mozgalmainak tevékenységét, s így a világ dol­gozói előtt mindinkább világossá válhat, hogy csak a marxizmus—leninizmus képes választ adni a történelmi fejlődés alakulására, jövőjére, hogy csak a kommunista munkáspártok vezethetik a népet a béke és a társadalmi haladás útjára... A magyar nép számtalanszor érezhette sorsa alaku­lásán, hogy mit jelent a népek testvéri összefogása. A Szovjetunió szabadította fel hazánkat, teremtett lehető­séget, hogy a szocialista útra léphessünk. A Szovjetunió népeinek segítségével győztük le az ellenforradalmat, a szocialista országok támogatásával rendezhettük orszá­gunk gazdasági helyzetét. Nagy Imre és revizionista cso­portja elutasította a proletár internacionalizmust, helyébe i burzsoá nacionalizmust állította, hegy kiszakítva orszá­gunkat a szocialista népek táborából, prédául dobja oda a tobzódó, az imperialisták által szított ellenforradalom­nak. De az internacionalizmus győzedelmeskedett és né­pünk továbbra Is a világ haladása élvonalában haladhat Pártunk vezetői is részt vettek a kommunista- és munkáspártok képviselőinek moszkvai tanácskozásán, ahol számtalanszor hangsúlyozták: korunkban különösen fontos a szocialista államok, a kommunista- és munkáspártok együttműködésének megszilárdítása, a nemzetközi mun- ‘’"'isyí'hndító nv'zgn,*ua. összefogása. A magyar kommunisták, a magyar nép ajkáról is mindennél éleseb­ben visszhangzik: Világ proletárjai, egyesüljetek! Egye­süljetek, hogy győzelmet arassanak a világ haladó erői! Korunk legég°*őbb kérdése a béke megvédése, amely az összes nép, minden ember létérdekévé vált. A Szovjet­unió béketörekvéseit az egész haladó emberiség támo­gatja. Mi, magyar dolgozók is, meggyőződéssel valljuk: jóakarattal, igaz törekvéssel, bármilyen kérdést meg le­het oldani, biztosítani lehet a világbékét. S ma. a világ doboséinak nagy ünnepén, még erő­sebben hallatják hangjukat a békeszerető népek. Ma. má­jus elsején népünk is bizonyságot tesz internacionalizmu­sáról, az idei május elsejét is a szabadság, a békeszerető erők összefogásának jegyében ünnepli. Új, 128 személyes turistaszálló Egerben MA: Tegnap délelőtt adták át ünepélyes keretek között Eger új, 126 személyes turistaszálló, ját. A 200 000 forintos beruhá­zással — a volt Buthler-ház- ban — létesült korszerűen fel­szerelt turistaház, amely a Bükk idegenforgalmát hiva­tott elősegíteni, évente 10—12 ezer turistát, nagyrészben diá­kot képes falai közé fogadni. Az építkezést a Heves megyei Tanács Építőipari Vállalata, az Egri Építőipari KTSZ és a MEGYEVILL végezte, Heves- sy Sándor városi főmérnök tervei szerint Mi sem jellem­zőbb az új turistaház jelentő­ségére és szükségességére, hogy 10 forintos napi szállás­díjon már július elejéig fog­lalt a szálló minden helye, a szervezett és a szállásdíjat előre befizetett csoportok szá­mára. NÉPEK AZ EMBERIBB ÉLFTÉRT A HALADÁSÉRT, A VILÁGBÉKÉÉRT Gyurkó Géza: ORGONAVIRÄG KÖLTÖK ÉS VERSEK Szalay István: KÉT MÁJUS Herbst Ferenc: CSAK AZT AKARTAM MONDANI SPORTJELENTÉSEK Méltóképpen készültek a munka ünnepére a hatvani vasútállomás dobozéi A hatvani vasútállomás dol­gozói vállalták, hogy ünnepi műszakot tartanak, s ezen be­lül három 2000 tonnás vonatot indítanak. Egyet Szolnok— Hatvan—Szolnok, kettőt pe­dig Hatvan—Miskolc állomás között Ebben a munkában Sinka János kocsifelíró bri­gádja tűnt ki, akik szabad­napjuk rovására elvállalták a szerelvény továbbítását. Vállalták továbbá, hogy a 104 százalékos élüzem szintet 143.3 százalékra teljesítik hogy a személy- és tehervona- tokat menetrendszerint továb­bítják, hogy az egy kocsira eső 3.5 perces tolatási időt három percre szorítják le, ami 117 százalékos teljesítménynek fe­lel meg. Április 24-től május 1-ig tartó ünnepi műszak alatt 27 túlsúlyos vonatot indítottak, ami ait jelenti, hogy a rendes, plusz 20 százalékon felüli túl­súlyt még nagyobra növelték és ez 7—8 tehervonat-szerel- vény megtakarítást jelent a forgalomban. Az ünnepi mű­szak alatt egyetlen baleset sem fordult elő. Vállalásukat teljesítették! A munkában élenjáró dolgozókat pénzjuta­lommal és zenével jutalmazzák. A szabadnapos dolgozók részt- vesznek a város dolgozóival tartandó felvonuláson és ün­nepségeken. A felvonuláson a vasútállomás dolgozói egy fel­sővezetékkel ellátott villamos­pályát mutatnak be. Ma pénzjutalmat kapnak a legjobb egereaehi bányászok Egercsehi bányatelep terüle­tén különböző üzemrészenként április 30-án röpgyűléseket tartottak, ahol a bánya veze­tősége megköszönte a dolgo­zóknak a dekádversenyben el­ért eredményeiket. A bánya zenekara műsorral kedveske­dett az élenjáró dolgozóknak. Pénzjutalmazásokra ma kerül sor. Május elsejei ünnepség reg­gel fél hétkor zenés ébresztő­vel kezdődött el, majd hét óra­kor térzene, délelőtt 10 órakor pedig a bányászok, dolgozók felvonulásával folytatódott. Az időjárástól függően vagy a szabadban, vagy pedig a kul­túrteremben kultúrműsor és tánc zárja be az ünnepséget. Segítettek a diákok is Megyeszerte folyik a fásítás, erdősítés. Az egerbaktai határ­ban és bent a községben eddig 70 ezer facsemetét ültettek el. Részt vettek ebben a munkában a község dolgozói, az úttörők is, és segítségükre siettek az egri Dobó gimnázium II. és III. osztályos tanulói is. Az első napon 12 ezer csemetét ültet­tek el a diákok, másnap, a zuhogó eső miatt csak 5 ezer csemete elültetése sikerült. — Még közel 30 ezer facsemete elültetését tervezik. (Daragó 1.) Két hír az Egri Faipari Vállalattól Az Egri Faipari Vállalatnál az első negyedévben 400 darab garnitúra nyersárút és 600 da­rab sajáttervezésű vizes-szek­rényt gyártottak. ★ Május elsején a vállalat központjában gyülekeztek az üzem különböző részlegeinek munkásai, hogy együtt vonul­janak az ünnepély színhelyére. Az ünnepély befejeztével a Faipari Vállalat dolgozói csa­ládias sörözgetésre ülnek le a Mecset Étteremben. fl verpeléti nötanács színjátszói nagy sikerrel adják elő a „Falu rosszáét A verpeléti Nőtanács szín­játszó csoportja járásszerte nagy sikert arat a „Falu rossza” című népszínművel. Verpeléten a díszbemutatót közkívánatra még három elő­adás követte. Legutóbb Erdő­telken jártak és most Kiste- renyére és Salgótarjánba ké­szülnek az előadás bemuta- tatásával. A sok előadás, a lanka­datlan lelkes játék meghoz­ta máris az anyagi és erkölcsi sikert. Május 24-én az egri Szakszervezeti Székház kul­túrtermében is előadják. Minden reményük meg le­het arra, hogy Egerben a Hámán Kató kulturális se­regszemlén is a megye leg­jobbjai közé kerülnek a verpeléti színjátszók. 526 ezer liter tej Termelőszövetkezeteink­ben az idén sokkal nagyobb gondot fordítottak a tejter­melés növelésére, hiszen az előlegek osztását nagyrészben az állattenyésztés és ezen be­lül a tejtermelés növelése tette lehetővé. A jó takar­mányozás és a jó gondozói munka eredménye, hogy az első negyedévben összesen 526 ezer liter tejet fejtek a szövetkezeti tehenészetekben A tej egy részét az állami kereskedelemben értékesítet­ték. Jól haladtak a tavaszi munkák a nagyrédei tsz-ben A nagyrédei termelőszövet­kezet éppen úgy, mint me­gyénk többi termelőszövetke­zete igyekezett behozni az időjárás miatti elmaradást Befejezték a tavaszi vetése­ket, sőt 25 hold tavaszárpá­juk már 10—15 centiméter magas. Az őszibúzát fejtrá­gyázták és sorol a cukorrépa is. Géppel vetett burgonyá­juk és 18 hold kukoricájuk is csírában van. Amint le­het, azonnal megkezdik a növényápolás! munkákat is. Teljes lendülettel folyik az Ipari Vásár építkezése MUNKÁSOK SZÁZAI nyü­zsögnek a Városliget tágas térségén. Építőanyagok, be­tonkeverők, téglahalmok, acél­sínek, gömbvas-kötegek, amerre csak a szem ellát. Épül az idei vásár, csaknem még egyszer olyan nagyságú területen, mint tavaly. Miként értsültünk, az idén mintegy 10 000 négyzetméternyi alapte­rületen .létesülnek új csarno­kok és pavilonok, s ezzel mintegy kétszeresére növeke­dik a már régebbi létesítmé­nyek alapterülete, beleértve a Petőfi- és a Kossuth-csarnok, valamint a tavalyról vissza­maradt félkész, illetve köny- nyen összeállítható létesítmé­nyek alapterületét. Az új épü­letek között helyet foglal egy 2000 négyzetméternyi alapte­rületű új, nyitott vasvázas csarnok, ahol az építésügyi minisztérium állít ki, az OKISZ 1800 négyzetméteres alapterületű, s a Vasipari Szö­vetkezetek 1400 négyzetméte­res alapterületű kiállítási csar­noka. Mintegy 5000 négyzet- méternyi alapterületen pony­vával kombinált kiállítási he­lyiségek is létesülnek. NAGYSZABÁSÚ MŰSZAKI előkészületek folynak a vásár esti megvilágítására is. Az idén tudvalevőleg első ízben esti 10 óráig maradnak nyitva a vásárváros kapui, hogy a délutáni órákban szabaduló dolgozóknak bőven maradjon Kétnapos orvosgyíílés Párádon Május 2-án, és 3-án — Gastroenteorológiai orvosgyű­lést rendez a parádfürdői Államj Gyógyintézet. Az or­vosgyűlésen 19 tudomnáyos előadás hangzik majd el. többek között Páka László, Osváth Gábor, Lisznay Já­nos, Bukovinszky László tart előadást. A kétnapos orvos- gyűlés jelentős eseménye lesz az ország, s ezen belül a megye orvostudományi életé­nek.- A VERPELÉTI Nőtanács figyelemreméltó cselekvésre szánta el magát. Takarékpén­zükön mosógépet vásárolnak és a dolgozó nők munkájá­nak megkönnyítésére jutá­nyos áron kikölcsönzik. — AZ ELMÚLT hónapok­ban 52 ismeretterjesztő elő­adást rendeztek a hevesi iá rási kultúrházban. Az előa­dásoknak közel 20 ezer lá­togatója volt. idejük a vásár alapos megte­kintésére, s a szokásos vasár­napi túlzsúfoltság elkerülhető legyen. Több mint 5 kilométer hosszúságú kábelt helyeznek el a vásár területén, amelynek segítségével a fővárosi főbb útvonalak világítási fokát is meghaladják az üzem behozott világítási effektusok, sőt he- 'venként gyönyörű hatásvilá­gítást is lehet alkalmazni. KÜLÖNÖS GONDÖT fordí­tanak a széles, kényelmes köz­lekedési 'utakra, valamint a pihenő — és vendégforgalrrti lehetőségek szaporítására A cél az, hogy a látogató minél kevesebb fáradság és meg­erőltetés nélkül a rendkívül értékes és tanulságos benyo­mások lehető legtöbbjéhez jusson. Fejlesztik az állatállományt A vécsi Rákóczi Termelő­szövetkezetben is komoly károkat okozott az állatte­nyésztésben az ellenforrada­lom. A tagok úgy határoz­tak, hogy az idén ismét fej­lesztik az állatállományt, en­nek érdekében 10 vemhes üszőt és 10 anyakocát vásá­rolnak. Az állatok számára már biztosították a megfele­lő mennyiségű szemes- és szálastakarmányt. Április 25-én, délután háromnegyed ötkor utaz­tam Mezötárkányról Eger­be a kis unokáimmal és mire az állomásra érkez­tem, a vonatot a forgalmis­ta már elindította de visz- "zafelé fordulva észrevette, hogy én lélekszakadva ép­pen akkor érkeztem meg, s rögtön vissza-indítást jel­zett, mire a vonat megállt és a jegykezelő segítségével felszánhattam a vonatra. Nem nagy ügy, de az én setemben megható volt, amit ezúton szeretnék meg­köszönni annak — sajnos nevét nem tudom — aki ezt tette velem. Igazán jólesett zz az emberséges segítség. Jó volna ha sok helyen, hol erre alkalom van, ’yen szeretettel lennének zgymáshoz az emberek. Erdélyi Józsefné és kis i unokája, Eger.

Next

/
Thumbnails
Contents