Népújság, 1958. április (13. évfolyam, 59-83. szám)

1958-04-01 / 59. szám

VILÁG PROLETARTAI EGYESÜLHETEK! A Hevesi Állami Gazdaságból jelentjük AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XIII. évfolyam, 59. szám ÄRA: 50 FILLÉR ■ 1958. április 1. kedd Ajb ünnep előtt A nagy ünnep előszele érződik már a gyárakban, s ahogy közeledik április 4-e, úgy csap egyre maga­sabbra a készülődés láza. A gyárak, vállalatok hom­lokzatán, dekorációs műhe­lyeikben már ott láthatók az ünnep közeledtének je­lei, de még jobban érez­hető ez a munkapadok ' mellett, ahol a finis iz­galma, az ünnepvárás, a verseny várható eredménye foglalkoztatja az embere­ket. Győzelmi jelentések fut­nak be nap, nap után ar­ról, hogy az év első há­rom hónapjában milyen eredménnyel takarékoskod­tak, milyen sikereket ér­tek el a munkában. A Mátravidéki Szénbányásza­ti Tröszt, a Hatvani Cu­korgyár elnyerte a „Vörös Vándorzászlót”, a Szűcsi X-es akna élüzem lett. A Mátravidéki Erőmű már 27-én jelentette, hogy be­fejezte első negyedéves ter­vét, de még korábban di­csekedhettek ezzel a szű­csi bányászok s az a szo­cialista munkaverseny, mely fölött 1956 októberé­ben meghúzták a halálha­rangot, újra népszerű lett a Heves megyei munkások körében. Elsőnek a Mátra­vidéki bányászok, aztán a vasasok nyilvánították vé­leményüket, hogy elég az órabéres lógásból — ver­senyt akarnak. 8 lett verseny. Aki fi­gyelemmel kísérte az utóbbi időben az újságokat, az lát­hatta, hogy egymás után csatlakoztak az építők, ce­mentipariak, a KISZ bri­gádok, lakatosok és esztek gályosok a felhíváshoz, hogy becsületes, takarékos munkával ünnepeljék fel- szabadulásunk 13. évfor­dulóját. S ebben az újfajta szoci­alista munkaversenyben nem a csillagászati szá­mokkal mérhető százalékok elérésére törekedtek a bá­nyászok, a munkások. Nem az agyondédelgetett sztárok eredményeinek kürtölésétől volt hangos a rádió, a hír­adó, de a termelékenység emeléséért, a selejt csök­kentéséért, a gyártmányok olcsóbb előállításáért dol­gozott a megye munkás­ságának döntő többsége. Ezért indítottak takaré­kossági mozgalmat az erő­mű fiataljai, azért csatla­koztak hozzájuk a megye minden számottevő üzemé­ben a fiatalok, öregek egy­aránt, hogy megvédjék a társadalmi tulajdont, meg­szüntessék az igazolatlan hiányzásokat, s minél ol­csóban, s jobban dolgozza­nak. S ez az újfajta verseny, mely végeredményben az életszínvonal emelésének, a még jobb élet megteremté­sének egyik fontos alapkö­ve, ezért lett népszerű, s ezért ragadta magával a munkások nagy részét. A verseny első szakasza az ünnepekkel lezárul. De az ünnepek után újabb sike­rek eléréséért kell munkál­kodni, hogy az év végére olcsóbb és gazdaságosabb termeléssel még biztosabb alapját vessük meg az élet- színvonal további emelésé­nek. Április 4-i ünnepségek Gyöngyösön Április 4-én, délelőtt 10 óra­kor Gyöngyös város üzemei, vállalatai és tömegszervezetei megkoszorúzzák a szovjet em­lékművet. A koszorúzási ün­nepségen Csomós Miklós, a városi pártbizottság titkára mond beszédet. Fellép a gyön­gyösi diákokból alakult 140 tagú énekkar Szabó Tivadar vezetésével. Ezután a munkás­őrség és a honvédség dísz­századai elvonulnak az emlék­mű előtt. Ma: SZOVJET EMBEREK MAGYARORSZ AGRÓI, ★ AZ ÍRÓGÉP TÖRTÉNETE ★ Gyurkó Géza: HÓKUPAC ÜVEGBŐL ★ A DOMOSZLÖI ÁLLAMI GAZDASÁG TERVEIBŐL ★ VASÁRNAPI SPORTEREDMÉNYEK ★ N. SZ. Hruscsov vezeti a Szovjetunió párt- és kormányküldöttségét Amint ezt már «a lapok kö­zölték, a Magyar Népköztársa­ság küldöttsége 1957. márciu­sában a Szovjetunióban tett látogatása alkalmával átadta a Szovjetunió Kommunista Pártja és a szovjet kormány vezetőinek a Magyar .Szocia­lista Munkáspárt és a Magyar Népköztársaság kormányának meghívását, hogy a látogatás viszonzásául tegyenek látoga­tást Magyarországon. A Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága és a szov­jet kormány elfogadta a meg­hívást és kijeílölte a Magyar Népköztársaságba látogató párt- és kormányküldöttség tagjait. A küldöttség tagjai: N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkára, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke (a küldöttség vezetője), F. P. Kozlov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének tagja, a Szovjetunió Minisztertaná­csának első elnökhelyettese, A. A. Gromiko, a Szovjetunió külügyminisztere, V. V. Grisin, a Szovjetunió Országos Szak- szervezeti Tanácsának alnöke, P. E. Seiest, az Ukrán Kom­munista Párt Kiev Területi Bi­zottságának első titkára, A. P. Bojkova, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Leningrad Vá­rosi Bizottsága másodtitkára és E. I. Gromov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete. A Szovjetunió párt- és kor­mányküldöttsége április 2-án indul Moszkvából Magyaror­szágra. (MTI) Nemcsak az egri. meg a gyöngyösvidéki bor jó! Nem marad el sokban mögötte * hevesi homoki bor sem — legalább is ezt vallják a Hevesi Állami Gazdaság szőlészeti, borászati szakemberei. Most is nyo’c-tíz falta brr van a pincészetben. Hogy miiyen. arról meggyőződhet a látogató, szí . esen megkínál ák egy pohárkával. Svartz Lajos és Kőmű­ves József is „ellenőrzik”, nem romlott-e a minőség? A népfront megyei elnökeinek és titkárainak értekezlete Hétfőn reggel egésznapos tanácskozásra gyűltek össze a Hazafias Népfront megyei és városi elnökei és titkárai a népfront székházában. A tanácskozáson jelen volt Kis­házi Ödön munkaügyi mi­niszter, Nagyistók József, az Országgyűlés elnöke, Z. Nagy Ferenc, a.z Országos Népi Ellenőrző Bizottság elnökhe­lyettese, Szabó Pál, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának alelnöke, Harrer Fe­renc, a budapesti népfront bizottság elnöke, Hantos Já­nos, az Országos Béketanács titkára, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa irodájának több vezető mun­katársa. Ortutay Gyula főtitkár megnyitó szavai után Harma­ti Sándor, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának titkára számolt be a vezeté­sével Bulgáriában járt öttagú népfront-küldöttség tapaszta­latairól. Ezután Ortutay Gyula fő­titkár mondott beszámolót. Április 4-löi megindul az autóbusz kiránduicjárat A kirándulni vágyók legna­gyobb örömére az Autóközle­kedési Vállalat értesíti az ér­dekelteket, hogy április 4-től kezdődően munkaszüneti na­pokon Eger—Mátraháza—Ga­lyatető, Eger— Síkfökút, Eger— Lillafüred és Miskolc—Eger vi­szonylatban az autóbusz ki- rándúlójáratok forgalmát meg­indítják. A kirándulójárat Egerből' indul: Galyatetőre, Mátrahá­zán át, 7 órakor, Lillafüredre 9.30-kor, Síkfőkútra 8.30-kor. A társadalmi tulajdon védelmében A miskolci filharmonikusok Egerben A miskolci Liszt Ferenc fil­harmonikusok fogadására ké­szülnek az egriek. A Gárdonyi Géza Színházban április 7-én nagyszabású ünnepi hangver­seny lesz, amelyet Rubányi Miklós, az ismert karnagy ve­zényel. Műsorukon Schubert-, Wei­ner- és Liszt-művek szerepel­nek. A hangversenyt máris nagy érdeklődés előzi meg, kedves húsvéti ajándék lesz ez a komoly zene barátainak. A közösségi vagyon meg­óvásáról, a társadalmi tulajdon védelméről tartottak értekez­letet március 29-én, délelőtt a füzesabonyi járás hivatalai, vállalatai és gazdaságai veze­tői részére. Ezen a megbeszé­lésen Puskás Ödön, járási ügyész ismertette e fontos társadalmi probléma jelentő­ségét. Beszédében hangsú­lyozta a takarékosság és a vagyonvédelem fontosságát, amely az életszínvonal eme­lésének egyik fontos eszköze. Az értékes beszámoló után a jelenlevő vállalati igazga­tók hasznos javaslatokkal, el­gondolásokkal járultak hozzá az értekezlet sikeréhez. Ezt a megbeszélést egyébként minden negyedévben meg­tartják a járás területén. Eredménnyel zárult a pártoktatás MEZŐTÄRKÄNYBAN Mezőtárkány község párt- szervezete jelenti, hogy már­cius 28-án este befejeződtek a községben az idei pártoktatás tanfolyamai. A politikai isko­la záróvizsgáján 18 hallgató adott számot arról, hogy si­keresen elsajátították az anya­got. A vizsgázó hallgatók közül különösen kitűntek Németh Zsigmond, és Tóth Lajos elv­társak, akik szilárd és biztos tudásukról tettek tanúbizony­ságot. Az idei pártoktatási év nagy erénye volt, hogy csak­nem minden szemináriumon minden hallgató becsületesen részt vett, és tudásához, ké­pességeihez mérten szorgal­masan igyekezett elsajátítani az anyagot. BALATONBAN A Balaton községi pártszer­vezet vezetősége eredményesen zárta az évi oktatást. A tagság lelkiismeretes munkával tett eleget kötelezettségének. 30 hallgató között nyugdíjas elv­társak, de a pedagógusok is a legnagyobb segíteni akarásról tettek hitet. Az utolsó okta­táson megjelent a pártszerve­zet titkára és a v. b. elnöke is. Felszólalásaikban arra kérték a hallgatókat, hogy a tanulta­kat a gyakorlatban érvénye­sítsék. Mindannyian nevelők vagyunk, egy új társadalom nevelői. Ebben a munkában egymás neveléséért egyetemle­gesen vagyunk felelősek. KORMOS VILMOS, Balaton. Az enyhe idő nehezen akar beköszönteni, de remélj ült, nem soká várat magára. A jó idővel meggyorsulnak az építkezések és egyre nagyobb gond lesz az építőanyag be­szerzése. Lesz-e tégla, cse­rép, faanyag a tüzép-telepe- ken? Erre a kérdésre a leg­illetékesebbek, az Eger—Sal­gótarjáni TÜZÉP vezetői vá­laszoltak: — Heves megye ebben az évben 1600 köbméter fenyő- fűrész-árut kap. A múlt év­ben 2000 ház épült és ez a szám tovább emelkedik 1958-ban. Egy ház felépítésé­hez tehát megközelítőleg csak egy köbméter fát tudunk kiadni, ebből háromnegyed köbméter lécárut és egyne­gyed rész párnafát. Tehát aj­tóra, ablakokra, tetőhöz és a zsaluzáshoz nem jut elegen­dő faanyag. — Mit kell csinálni tehát Lesz-e építőanyag a tavasszal ? azoknak az embereknek, akik házat akarnak építeni? — Természetesen nem fa­anyagot kell gyűjtögetni, ha­nem egy új építési módot kel­lene bevezetni. Még sokan idegenkednek tőle, pedig az OTP is előnyben részesíti azokat, akik kevés faanyagot igényelnek az építkezéseknél és a TÜZÉP vállalat az első 100 építőnek, akik vasbeton­szerkezettel építik a házat, biztosítja az anyagot. Olcsó, mert a tetőszerkezet csak 13 844 forint, a favázas 18 500 forintos árral szemben. A vál­lalkozó, aki így akarja fel­építeni a házat, az igénylés beadása után megkapja az aj­tót, ablakot, szigetelő-papírt, csatornacsöveket, hajópadlót, zsindelyt, vagy palát és egyéb építőanyagot. Ezek szerint te­hát a fában szegény orszá­gunk helyzetén csak így lehet segíteni. — A tetővel már úgy, ahogy tisztába jöttünk, de még a cserepezésig eljutunk, falra is szükség van, azaz téglára! — Mátraderecskei Téglagyá­runk eleget termel és itt aka­rom felhívni a vásárlók fi­gyelmét, egy egészen új kez­deményezésre. A TEFU szál­lítási brigádokat szervezett, amelyek a téglagyárakból a házhelyre szállítják az anya­got. Ez így olcsóbb, mintha a helyi TÜZÉP vállalattól sor­baállással szerezné meg, s úgy fuvarozná a telekre. Mikor minden kész és már csak a meszelés hiányzik, a szükséges meszet is érdeme­sebb a TÜZÉP-től vásárolni, mert a TÜZÉP-telepi mész is ugyanolyan értékű, mint a bükkzsérci kocsisoké. A ván­dor-meszesek 2,50 forintért árulják kilóját, míg a TÜZÉP csak 1,20-ért. Felnémeten, Egercsehiben elsőrendű mész­égetőink vannak, s eleget is termelnek. Az építtetőknek még csak annyit, hogy lakás­építő engedélyükkel jelent­kezzenek a telepeken, mert így gyorsabb, könnyebb lesz az anyag kiutalása és elosztá­sa — Milyen megemlítésre mél­tó hír van még? — A szőlősgazdáknak má­jus Végéig 600 000 darab sző­lőkarót hozunk. A mozaik­lap ellátásunk javul a múlt évihez viszonyítva, míg a cserépkályha, eternit, fehér­csempéből nem lesz több, mint a múlt évben, Nagyobb méretű tüzelő-beszerzési ak­ciót indítunk. Az utalványo­kat már osztják, amelyeket legkésőbb április 10-ig be kell váltani. A vásárolt szénmeny- nyiség 15 százaléka lesz a tűzifa. — A TÜZÉP udvarán nagy halomban áll a szén és most folynak a tárgyalások a szarvaskői szénszállítást és az ármegállapítást illetően. Cse­rép, szigetelő-papír szállítmá­nyokat várunk külföldről. Igyekezünk minél több anya­got beszerezni, hogy tavasszal sok háznak tudják lerakni az alapjait Heves megyében — fejezte be nyilatkozatát Bog­nár Péter a TÜZÉP igazgató­ja. KOVÁCS JÁNOS Éljen a szocialista tábor szilárd egysége, élén a kommunizmust építő hatalmas Szovjetunióval!

Next

/
Thumbnails
Contents