Népújság, 1957. október (12. évfolyam, 78-86. szám)

1957-10-02 / 78. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Hdwfa ŐSZ A FÖLDEKEN AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM. ÁRA: 60 FILLÉR ÉLI GONDOK Már nemcsak a reggelek hű­vösek, napközben sem szalad magasra a hőmérő higanyszá­la. Itt az ősz, s ha még nincs is hideg a lakásokban, de nem kell hozzá sok idő — sajnos! — és szükségünk lesz a kály­ha duruzsoló melegére. Sok festőt, művészt megihletett már a tűzhely, a családi ott­hon jelképe, de sem a versek, sem a vászon színei nem be­szélnek arról, hogy ehhez a hangulathoz elsősorban is szén és fa, egyszóval tüzelő kell. Való, hogy mindez elég prózai valami, de ez a ..prózaiság” sok embernek okoz kisebb-na- gyobb gondot ezekben a na­pokban. Akad nem egy és nem kettő, olyan előrelátó, aki már meg­vásárolta téli tüzelőszükségle­tét. sokan vannak olyanok, akik a tüzelő utalványukat be­váltva, többé-kevésbé nyugod­tan tekinthetnek a közelgő télre. De akadnak — s nem is kevesen — akik még csak ez­után szeretnék megvásárolni a fát, a szenet, vagy akiknek egyszerre nem volt annyi pén­zük, hogy annak idején meg­vegyék az egész téli szükség­letet. Ezeknek aztán valóban probléma: lesz-e elegendő tü­zelő. nem kell-e napokig sor- banállni a szénért, s ráadásul rossz szénért, kaphat-e min­denkor elegendő tűzifát? * Tavaly télen rendkívül ko­moly gondot okozott majd minden családnál a tüzelő. Az ellenforradalom, s az általa szervezett sztrájk nemcsak a termelést, de a szállítást is megbénította egy időre, s még a kórházak fűtése is ember- feletti erőfeszítést kívánt. Ilyen körülmények között ter­mészetesen nem volna reális, ha az idei kilátásokat egy­szerűen összehasonlítanánk a tavalyi tényekkel. De az is tény. hogy az idén — ahogyan az erdőgazdaság, a Tüzép és a bányák illetékesei nyilatkoz­tak — nem lesz különösebb gond a háziasszonyok számá­ra. Nógrádból, s máshonnan körülbelül 3 ezer vagon szenet kap a TÜZÉP, az erdőgazda­ság meg a tavalyinál 8 ezer köbméterrel több fát biztosít a lakosság számára. Az erdőgazdaságokban egyébként október első nap­jaiban megkezdődik a fakiter­melés csak az egri erdőgaz­daság területén mintegy 86 ezer köbméter fát termelnek ki az elkövetkezendő hónapok­ban, s ebből mintegy félszáz­ezer köbméter a tűzrevaló. Ezek az adatok minden bi­zonnyal megnyugtatják mind­azokat, akik az elmúlt évek példáján nem sok derűlátás­sal tekintettek az idei tél elé sem. Természetesen ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy et­től a perctől kezdve csak ki­váló minőségű szén lesz a Tü­zép telepeken. De lesz az is és a gyengébb szenek minősége is jobb lesz az elmúlt évekénél. Most már csak arra van szükség, hogy gondosan és tervszerűen szervezzék meg a szállítást az érdekelt intézmé­nyek és vállalatok, hogy a köz­ségi tanácsok nyújtsanak segít­séget az erdőgazdaságoknak, elsősorban igaerővel, hogy a Tüzép is kellő körültekintéssel oldja meg a tüzelő elosztását és kiadását. Néhány hét, az is lehet, hogy talán csak néhány nap és szük­ség lesz a kályha melegére. Csak megnyugtató érzéssel le­het gondolni mégis az idei tél­re, mert lesz elegendő sgén, elegendő fa, hogy kellemes me­leget árasszon a családi otthon „jelképe”. Befejeződött a YöKdkártaianítási eljárás a megyében A Forradalmi Munkás-Pa­raszt kormány rendelete alap­ján megindult föld-kártalaní- tási eljárás Heves megyében péntekre befejeződött. A rendezés — a benyújtott igények alapján a megye 117 községe közül 11-re terjedt ki. A megyei tanács csaknem négyezer kérelmet vizsgált fe­lül és több, mint kétezer hold vitás terület tulajdonjoga fe­lett döntött. A jogos kérelmek teljesíté­se után most már Heves me­gye minden falujában, min­den darab földjén teljes erő­vel megindult az őszi szántás­vetés. Agyműtét ultrahang segítségével John Fry amerikai orvos a közelmúltban különleges ult­rahang műszert szerkesztett az agydaganat eltávolítására. Az új típusú műszer speciális len­csékkel ellátott négy Vibráló hengerből áll. Nagy előnye, hogy könnyen és biztonságo­san kezelhető. A feltaláló szerint ezzel a műszerrel kü­lönleges agyműtéteket is hajt­hatnak végre, mivel csupán a beteg szövetet pusztítja el, de nem sérti meg a vér körfor­gását. tangazdaságb an 25 katasztrális holdon őszi takarmánykeveréket vetnek. . PETÖFIBÁNYAI FIATA­LOK FELHÍVÁSA vr Dr Némedi Lajos: A DUNÁNÁL • LÁNYOKNAK — ASSZO­NYOKNAK • Gyurkó Géza: EGYEDÜL • Herbst Ferenc: JÓ ESTÉT FELNŐTTEK • SPORT — TOTÓ Bevált az ország első pálinkafőző alumínium üstje Az egri Szeszipari Vállalat üzemvezetőjének, Tóth Ká­roly nak az év elején hasznos ötlete támadt. Alumíniumból főzőüstöt készíttetett az im­port anyagból gyártott vörös­réz üstök helyettesítésére. Több szakember idegenkedett az újítástól, mert arra számí­tottak, hogy az alumínium elrontja majd a pálinka ízét. Ezek az aggodalmak azonban az alumínium-üst üzembe­helyezése után szertefoszlot­tak, mert a vegyvizsgálatok során kiderült, hogy az alu­míniumtól semmiféle mellék­ízt nem kap a pálinka. Az új üstben, mely az ország első alumínium pálinkafőzője, je­lenleg is elsőrendű kifogásta­lan minőségű szilvapálinkát főznek, s további alkalmazá­sa országszerte nagyobb meny- nyiségű vörösréz behozatalát teszi fölöslegessé. Széljegyzet Valamikor, nem is olyan régen, tisztasági hetet rendel­tek el megyénk székhelyén, Egerben. A tisztasági hét si­keréről pontos adataink nin­csenek, csak egyet tudunk, hogy a hét keretében felál­lítottak 1 drb azaz egy da­rab) szemétládát az egri Széchenyi utcán. Amikor nem mulasztjuk el üdvözölni ezt a nemes kezdeményezést, nem mulaszthatjuk el ama reményünknek kifejezésre juttatását sem, hogy — ugye ? — az csak az első fecske, he­lyesebben az első szemétlá­da. Mert, ahogyan egy fecs­ke nem csinál nyarat, bár­hogy is akarná a szerencsét­len, ugyanúgy egyetlen sze-. métládától még nem lesz tiszta a város. Ezt tudják a fecskék, tudjuk mi is, re­méljük tudják a város tiszta­ságáért felelős vezetők is. Bodó József, a füzesabonyi gépállomás traktorosa mélyszán­tást végez Farkas Lajos kápolnai gazda földjén. 22 mázsás átlagtermés szőlőből Társasházak, — öröklakásként — OTP házépítési akció — Eger lakásviszonyai ismere­tesek. Különböző szerveink igyekeznek ezen segíteni, vagy könnyíteni. így például új el­gondolásával az OTP is. Ter­vük: társas házakat építeni öröklakásként. Ezek a háztöm­bök az Egészségház utcában és a patak partján épülnének, úgy, hogy az OTP viseli a na­gyobb költséget, csak 20—30 százalékot kellene befizetni. A Lesz-e »j jégpálya Egerben ? Évek óta húzódik már az egri jégpálya ügye. Jégpálya ugyan van minden télen, de nem az állandó jégpálya he­lyén, vagyis a teniszpályán. Felkerestük a megyei tanács sportfelügyelőségének vezető­jét Gere Istvánt, hogy adjon felvilágosítást ebben az ügy­ben. — Bár még messze van a tél, de mi már foglalkozunk a jégpálya, sőt a várhegyi sí­pálya ügyével is. A jégpálya beruházásáról az egri SC-vel folytatunk tárgyalásokat és valószínű, az idén már a ren­des helyén lesz. A sí-pályáról még csak annyit tudok mon­dani, hogy biztosítottunk pénzt a pálya létesítésére és az öltözőt egyenlőre a felsőtár- kányi labdarúgó öltözővel old­juk meg. 150 ezer malac hízik télire Heves megyében az idén ki­lencezer holddal nagyobb terü­leten termeltek kukoricát, mint tavaly. De nemcsak a ve­tésterület nőtt meg 60 ezer holdra, hanem a kedvező idő­járás, a gondos növényápolás nyomán — a holdankénti ter­mésátlag is. Az eddigi termés- eredmények szerint ezévben öt métermázsával több kukoricát törtek le egy holdról. A kiváló terméseredmények megnövelik a sertéshizlalási kedvet is. Amíg azelőtt évente 90—100.000 sertést hizlaltak a megyében, most 150.000 állíta­nak hízóba. így a gazdák a háztartások kielégítésén túl mintegy ötvenezer hízottser­tést adhatnak át közfogyasz­tásra. többit 25—30 év alatt részlet­ben. Egyenlőre ez még csak terv, valószínű a jövő évben kerül kiviteílezésre. A lakások egy és kétszobás komfortosak lesznek. Művelődési otthont avatott Bekölee Bekölcén vasárnap ünnepé­lyes külsőségek között műve­lődési otthont avattak. Nem­csak a megye és a járás ve­zetői jöttek el ez alkalomal, hogy együtt ünnepeljenek a falu népével, de eleget tet­tek a szíves meghívásnak a borsodnádasdi lemezgyár dolgozói is, akiknek a segítsé­gével ez a nagyrészt társa­dalmi munkával épült kultú- I rális létesítmény tető alá ke­rült. Az új művelődési otthon­ban, amely 84. Heves megyé­ben, vasárnap délután a fa­lusi KISZ-kultúrgárda nagy­sikerű előadást tartott. Javában folyik már a gyön­gyösi járásban a csemegeszőlő szüretelése. Naponta indíta­nak szőlővel megrakott vago­nokat, teherautókat a közsé­gekből, s a hazai szükséglet ellátása mellett jelentős meny- nyiséget exportálnak is. A borszőlő szüretelésére előre­láthatóan október 10. után ke­rül sor. A termés mindenütt jónak ígérkezik, a járás átla­ga az előzetes becslések sze­rint 22 mázsás lesz, nagyobb, mint tavaly. Egyes községek termelőszövetkezetei, legjobb egyéni gazdái messze túlszár­nyalják ezt az átlagot. Az abasári Uj élet tsz 30-32, az atkári Micsurin tsz 28 mázsás termésre! számít. Abasáron sok egyénileg termelő vár 30 mázsás átlagot. A szüreti készülődés mellett a következő esztendők termé­sére is gondolnak. Soha nem tapasztalt méretekben fellen­dült a kedv az új telepítéshez. Nagyréde, Szűcsi, Abasár, Márkáz, Kisnána, Atkár köz­ségekben összesen 7 darab Sz- 80-as traktor forgatja szőlő alá a földet. Egyéniek és termelő- szövetkezetek összesen 2000 hold új szőlőt akarnak telepí­teni tavaszig, elsősorban a táj­jellegnek megfelelő saszla és olaszrizling fajtákból. Egy robbantásra 5 ezer tonna mészkő A Mátrai Ásványbánya Vállalat felnémeti fehér mészkőbányájában vasárnap délben az eddigi legnagyobb méretű bányarobbantást haj­tottak végre. A 90 méteres magas, mészkőből álló hegy tetejére 36 szélességben 6 da­rab húsz méter mélységű, több mint 10 centiméteres átmérőjű lyukakat fúrtak, melyekbe 1.600 kilogramm robbanóanya­got fojtottak be. Előzetes szá­mítások szerint e nagymeny- nyiségű robbanóanyagnak húszezer toriTE^ mészkövet kellett volna a hegy tetejéről leemelni Ez azonban nem si­került egészen, mert a rob­bantott rész nem mindenütt volt elég szilárd, ami miatt a robbantás pillanatában kelet­kezett hatalmas erő több he­lyen könnyedén felszabadult. Ennek ellenére igen megcson­kult a hegy, mert közel -5.000 tonna mészkő hullott alá a bánya mélyére. Ha a robbantás nem is si­került úgy, ahogy azt szeret­ték volna — mondták a bányá­szok —a hegyet viszont úgy megtépázta a robbantás ereje, bogy a jövő hónapban sokkal könnyebben megy majd a munka, több kiváló minőségű fehér mészkövet tudnak kül­deni kohóinknak és cukorgyá­rainknak. Készülnek a fiatalok november 7-re Uj művészeti együttesek alakításával, a régiek felújí­tásával készülnek november 7-e megünneplésére a Heves megyei fiatalok. Eddig több, mint 50 KISZ kultúrgárda alakult, de még legalább ugyanennyit most szerveznek, hogy a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom évfordulóján minden faluban ifjúsági kul- túrális seregszemlével bizo­nyítsák be a szocialista esz­mékhez való hűségüket. A falusiakhoz hasonlóan az egri Kiszisták is készülődnek az ünnepre. Régi tervet vál­tanak valóra: önálló városi if­júsági művészeti együttest szerveznek. A száztagú terve­zett gárdából az énekkar és a 20 főből álló balettkar, a 15 tagú tánccsoport már próbálja az ünnepi műsor számait, a rajkózenekar tagjainak a ki­válogatása, együtessé alakítá­sa pedig mo6t van folyamat­ban. Halkan közlekedő troli ibusz A legújabb szovjet trolibu­szokat teherszállításra hasz­nálják a városokban. Az új­típusú szovjet trollibuszok motorjait speciális hangtompí­tókkal látják el, hogy jófor­mán zajtalanul közlekedjenek. Ezeket a trollibuszokat ugyan­is éjszakai teherszállításra használják majd.

Next

/
Thumbnails
Contents