Új Úton, 1957. június (12. évfolyam, 43-51. szám)

1957-06-01 / 43. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP HEVES MEGYEI INTÉZŐBIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA H. ÉVFOLYAM, 43. SZÄM. ARA 60 FILLÉR 1957. JUNIÜS 1. SZOMBAT A PEDAGÓGUSOKAT KÜSZÖNTJOK Izgalomtól pirosló gyermek­arcok, virágcsokrok, kedves versek, bálától fűtött szülők köszöntik megyeszerte a pe­dagógusokat, a gyermekiélek, az emberréválás kertészeit. Gyermek, szülő és pedagógus fog kezet, kitüntetéseket, ajándékokat nyújtanak át, jó kívánságok hangzanak el, — a pedagógusok napját ünne­peljük. Ünnepeljük azokat, akik egy életen át nemzedé­keket nevelnek a társada­lomnak, a becsületnek, az életnek. Nehéz, majdnem tragikus események után koccanak is­mét össze az ünnepi poharak. Egy eUenforradaloii^ áll mö­göttünk, amely a pedagógu­sok ellen, a gyermekek jö­vője ellen is tört. A pedagó­gusok zöme becsülettel állt helyt, csak elenyésző azoknak a száma, akik elárulták hi­vatásukat, akik kárt tettek a fiatal lelkekben. S amikor a szülőkkel együtt elismerésün­ket és köszonetünket fejez­zük ki azok iránt a pedagó­gusok iránt, akik vigyáztak a rájuk bízott emberi érték­re azt kérjük tőlük, hogy a jövőben is őrködjenek a gyer­meki gondolat, a gyermeki lélek tisztasága felett, s ne engedjék, hogy lelketlen ku- fárok a maguk aljas céljai­nak eléréséért gyermekeket, fiatal diákokat használhassa­nak fel eszközül. Segítsenek elhinteni a tudomány mag­ját, a tudományos igazságnak megfelelően terjesszék azo­kat a tanokat, amelyek egész­séges lelkületű, szilárd jelle­mű emberekké kovácsolják ifjúságunkat. Ezt kérjük, ezt várjuk tőlük a társadalom, a szülők és nem utolsó sor­ban az ifjúság, a jövő nem­zedéke nevében... Tudjuk, nem könnyű a dolguk. Sok helyen a szülők támogatása helyett inkább idegenkedést, tartózkodást kapnak, hiányosak még nem egy helyen a szemléltető esz­közök, szűkösek az iskolák, túlterheltek a pedagógusok. Ezek a hátráltató tényezők azonban nem feledtethetik, hogy az elmúlt évtizedben nagyon sok minden történt annak érdekében, hogy mi­nél zökkenőmentesebben, mi­nél nagyobb eredménnyel ne­velhessünk. üj iskolák épül­tek, korszerűsítették, bőví­tették a szemléltető eszközök jórészét, s különösen az el­múlt években a pedagógusok anyagi helyzetének javításá­val is kifejezésre juttatta társdalmunk a nevelőmunka megbecsülését. Az elmúlt években csaknem 150 peda­gógus részesült kormányki­PÉLDÜMUMTÓ NEVELŐK: tüntetésben megyénkben, s a mostani ünnep alkalmából újból, mintegy 20 pedagógust tüntetnek ki. Az állam ere­jéhez mérten az elmúlt na­pokban rendezte a pedagógu­sok fizetését, — az erkölcsi megbecsülésen túl ez is mu­tatja, hogy társadalmunk be­csüli a nevelői munkát és a segítség támogatása nem marad el részéről. De bármilyen sokat jelent a társadalom támogatása, se­gítsége, ez egymagában nem elegendő. Szükséges, hogy a család, a szülők is sokat tö­rődjenek a gyermek nevelé­sével, szükséges, hogy a peda­gógus és a szülő együttesen fáradozzon a gyermeki lélek formálásán. Sajnos, sokszor akadályozza a pedagógus munkáját az, hogy a szülő más világnézet alapján neve­li gyermekét. Ez a kettősség károsan hat az ifjúság jelle­mének formálásában, hatá­rozatlanná, tévelygővé teszi, s az a tapasztalat, hogy az ilyen gyermek hol a szülővel, hol a pedagógussal, de leg­többször az élettel kerül szembe. Ebből következik az, hogy a pedagógusnak a szü­lővel, a felnőttel is kapcsola­tot kell tartania, s ha szük­séges, nevelnie kell azt is, az igaz tudományra. Ez — tudjuk — nem könnyű, időt, fáradságot, áldozatot követel — de megéri. Megéri, mert ha a szülő szövetségessé vá­lik, ha megérti a pedagógus gondját, problémáját, célját és segíti gyermeke nevelői­nek munkásságát, akkor könnyebb lesz a pedagógus munkája, eredményesebbé válik a nevelés... A pedagógus nap alkalmá­ból köszöntjük a pedagógu­sokat. Köszöntjük Sturm Jó­zsefet, az egri Süketnéma In­tézet pedagógusát, aki 48 év óta fáradhatatlanul dolgozik. Köszöntjük Ambrus István bélapátfalvai, Gecse István pétervásárai iskola igazgató­kat fáradságos munkájukért és az ellenforradalom ide­jén tanúsított bátor helytál­lásukért. Köszöntjük az ifjú pedagógusokat, akik az első hónapjaikat töltik az iskolák katedráin, — köszöntjük az oktatás minden egyes dolgo­zóját S most a pedagógus nap alkalmából csak meg­ismételhetjük kérésünket: dolgozzanak úgy, hogy segít­ségükkel, eredményesebben vívhassuk harcunkat a tu­datlanság ellen, dolgozzanak úgy, hogy támogatásukkal kultúrált, a tudomány tala­ján élő ifjúságot nevelhes­sünk. A nőtanácsok és szülői munkaközösségek készítették elő a pedagógus nap ünnepségeit a megyében ^Nemesik Lujza, általános isko-j lai nevelő. jLénárd János az Egri Tanító­képző Intézet tanára. A megye mintegy 300 álta­lános és középiskolájában, va­lamint óvodájában, a nőtaná­csok, szülői munkaközösségek a tanulókkal karöltve készül­tek nevelők a köszöntésére. — Több iskolában értékes aján­déktárgyakat készítettek a ne­velők részére. A gyöngyösi IV- es számú ált. iskola tanulói, patronálóikkal, a XII-es akna­üzem bányász KISZ szerveze­tével együttesen ünnepük a pedagógus napot. Egerben, a megyei tanács elnöke ad foga­dást a miniszteri kitüntetés­ben részesült pedagógusok ré­szére. Tizennégy nevelő kap kitüntetést, 30 nevelő pedig külföldi jutalom-üdülésben ré­szesül. Vasárnap délután három órakor a Park Szálló fehér­termében Kocsmár elvtárs, a városi tanács vb. elnöke mint­egy 80 pedagógust lát vendé­gül, akiknek pénzjutalmat ad át. Este, a pedagógus szakszer­vezet a Park Szálló külön ter­mében bált rendez a pedagó­gusok részére. Í Egervölgyi József, maklártá-j lyai igazgató. Az V. Pedagógus Nap alkal­mából minden nevelő elvtárs­nak üdvözletét és jókívánsá­gait küldi A MAGYAR ÜTTÖRŐK SZÖVETSÉGE HEVES M. ELNÖKSÉGE Országgyűlési képviselők beszámolni, fogadónapjai A Hazafias Népfront az ország- gyűlési képviselők beszámolóit és fogadónapjait a következő közsé­gekben rendezi meg: Július 2-án: Verpeléten: Mucsi Sándor, Pélyen: Varga János, Szűcsiben: Varga Lénárd országgyűlési képviselők fogadó­napot tartanak. Június 9-én: Sarudon: Kerek Gábor, Pétervásárán: Mucsi Sándor, Hevesen: Varga János országgyűlési képviselők képvise­lői beszámolót tartanak. A PÉLYI HATÁRBAN Márkusz László képesriportja. Húsz ember vágja a rendet egyszerre, egyforma mozdulattal. Itt még nem a búza dől a földre az éles kaszák után, hanem a lucerna. 350 hald lucernavetése van a pélyi Tisza­virág tsz-nek. (A képesriport folytatása a 3. oldalon.) Az Elnöki Tanács június 3-raj összehívta az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dobi István elnökle­tével ülést tartott. Az Elnöki Tanács dlhatározta, hogy az országgyűlést június 3-án, hét­főre délelőttre összehívja. Az országgyűlés hétfőn kéz dődő ülésszakán Kiss Árpád, az Országos Tervhivatal elnö­ke ismerteti az 19j>7. évi nép- gazdasági tervet, majd Antos István pénzügyminiszter az 1957. évi állami költségvetést. A népgazdasági tervet és a költségvetést együtt vitatja meg az országgyűlés. Ezután több törvényjavaslat tot tárgyal az országgyűlés. Építők napja Egerben Egerben június 2-án vasár­nap rendezi meg a szakszerve­zet az építők napját. Az egész napos program délelőtt 9 óra­kor kezdődik a népkertben és a késő esti órákig tart. Sport- és kultúrműsor szórakoztatja az építőipar dolgozóit. Több mint százezer dolgozó követelte megyénkben az atomfegyver betiltását Szovjet művészek Egerben Pár nappal ezelőtt a Petőji- bányaiak tapsoltak lelkesen a szovjet szakszervezetek 70 tet- gu művészegyüttese ragyogó műsorához. Szombaton délután négy órai kezdettel a szakszer­vezeti kultúrház nagytermé­ben az egri közönség előtt mu­tatják be sokoldalú művésze­tüket. Hétfő óta a Heves megyei dolgozók közül egyre többen követeük az atom- és hidro­génfegyverek azonnali betiltá­sát, valamint a kísérleti rob­bantások megszüntetését. Az elmúlt három nap alatt gyá­rakban, üzemekben, állami gazdaságokban és lakótelepe­ken már több mint százezer munkás és paraszt emelte fel szavát a pusztító fegyverek be­tiltásáért. A Bélapátfalvi Ce­ment és Mészművek dolgozói még a községet is felosztották maguk között és a lakótelepe­ken tartottak tiltakozó gyűlé­seket. Ugyanezt csinálták a Mátravidéki Erőműben és más Heves megyei gyárakban is. Fehér cementet készít a Selyp! Cementgyár A Heves megyei pártaktiva beszámolójában ott szerepelt a Selypi Cementgyár neve, s hozzátehetjük rögtön: nem mint jó példa. A jelentések szerint ugyanis, a tavalyi ter­melési és béralapszintet egy­aránt 100 százaléknak véve, ebben az esztendőben a terme­lés az 50 százalékot sem éri el, mig a béralap jó 20 száza­lékkal magasabb. Elég elszo­morító számok ezek, amelye­ken javít ugyan az a tény, hogy tavaly már februárban termelt az üzem, az idén azon­ban csak április elejére végez­tek a nagyjavítással, de nem A megyei tanács végrehajtó bizottsága hétfőn tárgyalta és jóváhagyta a még ebben az év­ben sorrakerülő tanácsi beru­házások és felújítások összegét. Ezek szerint az év végéig 39.800.000 forintot fordítanak a megye fejlesztésére. Ebből 18.200.000 forintot új létesítmé­nyek építésére költenek. Töb­bek között az élelmiszeripar korszerűsítésére, bővítésére 4,343 000 forintot, az egészség­feledtetheti, hogy igen nagy az aránytalanság a bérek és a tényleges termelés között. Tudják és látják ezt a gyár vezetői is. Ismerik adottságai­kat, a termelés lehetőségeit és körülményeit, s éppen ezért határozott elgondolásaik van­nak, hogy ebben az esztendő­ben Selyp is talpraálljon: gaz­daságosan termelő üzem le­gyen. Melyek ezek az elgon­dolások? — erről beszélget­tünk Kányik elvtárssal, a gyár igazgatójával és a következő­ket sikerült megtudnunk. A Selypi Cementgyár az úgy­nevezett 500-as cement gyár­ügyi hálózat további bővítésé­re két és félmillió forintot, mű­velődési célokra pedig négy millió forintot költenek. Az év végéig jelentősen javítják a még vízszegény községek és városok ivóvízellátását is. Er­re a célra 3.198.000 forintot irányoztak elő. A tervek sze­rint megoldják Hatvan város ivóvízellátását és elkészítik a nagyrédei törpeerőművet is. Más községekben új kutakat fúrnak. tását végzi. Ennek a cement­fajtának 150 forint körül van a mázsánkénti ára. Jövő hó­napban megkezdik egy újfajta Magyarországon még soha nem gyártott cementféleség, az úgy­nevezett fehércement gyártási előkészítését, kísérleteit. Mi is ez a fehércement? Nevében is benne van: fehér. Külföldön igen nagy a kereslete szobrá­szok, építészek körében, ez szükséges a csempézéshez, az etemitlapok gyártásához is. Van kereslet iránta — ha kor­látozottabb mértékben is — belföldön is. S ami a legfonto­sabb: egy mázsa fehér cement ára 600—700 forint körül mo­zog, tehát jó bevételt biztosít az üzem számára. Folytak már ilyenirányú kí­sérletek hazánkban, de egy­részt teljes fehér cementet nem lehetett előállítani, más­részt a hozzávaló alapanyago­kat — liparit és folypát — külfölről kellett behozni. A közelmúltban azonban e két alapanyagot sikerült hazánk­ban is feltárni, úgy, hogy most már semmi akadálya nincs — ha a kísérletek teljes sikerrel járnak, — hogy a Selypi Ce­mentgyár áttérjen hazánkban először és egyedül a fehér ce­ment nagyüzemi előállítására.---- ——n»—— Negyven m lllié a megye fejlesztésére

Next

/
Thumbnails
Contents