Új Úton, 1957. február (12. évfolyam, 10-17. szám)

1957-02-03 / 10. szám

VILÁG proletárjai EGYESÜLJETEK ! Eltol a Munkás, Kossuth és az Ötéves Terv készül (Márkusz László képes riportja az Egri Dohánygyárból) AZ MSZMP HEVES MEGYEI ELNÖKSÉGE ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA X. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM ARA 60 FILLÉR 1957. FEBRUAR 3. VASÄRNAP MINDEN BECSÜLETES EMBER SZÍVÉT A magyar sajtó napján meleg szeretettel köszöntjük olvasóinkat, ügy véljük hogy az Űj Ütőn és a megye dol­gozói az elmúlt hetek alatt közelebb kerültek egymáshoz, a szerkesztőség, a lap összes munkatársainak erőfeszítései nyomán egyre inkább megkedvelik a párt megyei lap­ját. Amikor útjára indult az Üj Ütőn, azt írtuk, hogy a lap címe, új neve, új tartalmat is akar jelenteni. Tudjuk, mindenben nem sikerült még teljesítenünk olvasóinknak, a megye dolgozóinak tett Ígéretünket, hisz, hogy egy új­ság „kiteljesedjen”, ahhoz megfelelő idő kell. De egy­ben igen: az igazságot írjuk, még akkor is, ha az látszó­lag kellemetlen, kényes kérdés, ha egy-két cikkel az adott pillanatban nem is ért egyet olvasóink kisebb, vagy na­gyobb többsége. Ha valaha volt valakiben kétség, hogy a sajtó nagy­hatalom, akkor az elmúlt he tek és hónapok tragikus for­gataga, a rend helyreállításáért vívott harc időszaka, mindennél fényesebben igazolta a sajtó és rádió jelen­tőségét. Az ellenforradalom is erre a fegyverre tette rá először a kezét, ezen keresztül próbálkozott, — s meg kell mondanunk, nem is sikertelenül — befolyása alá venni a magyar népet. Sok vád érte a kommunista sajtót az elmúlt évek munkája miatt, sok vád és nem is alap­talan. De az elmúlt esztendők minden hibája eltörpül az ellenforradalmi sajtótermékek, az e termékek előállításá­ban és terjesztésében résztvevő elemek súlyos felelős­sége mellett. Nacionalista kirohanások, gyilkosságra való fe'bujtás, sztrájkra uszítás a népi demokrácia rendjének, a munkásosztály hatalmának felszámolása — ezek vol­tak azok a célok, amelyekért később már leplezetlen jel­szavakkal is harcbaindultak a különböző „forradalmi” újságok. Nem könnyű a ma újságírójának feladata. Valóban új módon, igaz módon, színesen, olvasmányosan kell ír­nia, szerkesztenie, éberen vigyázva hogy csak az igazság kerüljön a lap hasábjaira. Ugyanakkor kérlelhe­tetlen elvi és ideológiai harcot kell vívni a legszélsősége­sebb nyílt ellenforradalmi elemektől kezdve, a talán va­lóban jószándékú revizionista törekvésekkel szemben is. Védeni és le’eplezni, tanítani és szórakoztatni, vitázni és nem sérteni, soha egy pillanatra sem szűnni meg dol­gozni a rend, a munka biztonságáért, a szocialista demok­ráciáért. a kommunisták becsületéért a párt és a nép kapcsolatáért — nem k:s feladatok ezek! A magyar sajtó napján, amikor az év 365 napjából egyszer magára is gondol az újságíró, akkor se magára gondol hanem azokra a megtisztelő, hálás, de nagyon nehéz, egész embert követelő feladatokra, amelyek még előtte állnak. Biztos követünk még el kisebb, nagyobb hibákat, biztos kerülközik tárgyi tévedés a lapban, amit helyesbítenünk kell, biztos jó időbe telik, míg dolgozó népünk döntő többsége szívébe zárja a párt lapját. De bízunk benne, s meg vagyunk győződve arról, hogy mind kevesebb lesz ez a tévedés, mind több a szeretet és meg­becsülés, hogy toliunkkal, széphez való hűségünkkel, be­csületünkkel és igazunkkal bevesszük a legnagyobb vá­rat: minden becsületes ember szívét... Ismét öt termelőszövetkezet alakult újjá a gyöngyösi járásban Félmillió ssfilüM: Heves megye szőlőtermelői; az idén nagyarányú felújítást; hajtanak végre a megye 28.000 ; hold kiterjedésű szőlőjében. A ; tervek szerint mintegy két- : millió kipusztult, kiöregedett tőkét pótolnak, azonkívül mint­egy háromszáz holdon új sző­lőt telepítenek. A termelőknek azonban komoly gondot okoz az, hogy kevés a szőlőkaró. A szükséges mennyiségnek még a negyede sem áll rendelke­zésre. A gondon némileg eny­hít a megye három gazdasá­ga, a Nyugat-Bükki, az Észak- Mátrai és a Dél-Mátrai Erdő- gazdaság, amelyek az idén mintegy félmillió darab hasí­tott szőlőkarót termelnek ki és bocsátanak a szőlőtermelő gaz­dák rendelkezésére. A szőlő­karóknak szánt hasábfák nagy részét már kivágták és rövide­sen a hasogatását is megkez­dik, hogy tavaszra már jó ré­szét fel tudják használni. Házassági ajánlat a konzervdobozban Egy hawai ananász-konzerv­gyár munkásnői különös há­zasságközvetítéshez folyamod­tak. Egyes konzervdobozokba házassági ajánlatokat csempész­tek be. Az igazgatóság azon­ban hamarosan szigorúan be­tiltotta etzt az újítást. A férjes vevők ugyanis azzal fenyege­tőztek,- hogy nem vásárolnak többé ebben a gyárban ké­szült konzerveket. Érdemes fáradt gép. kocsivezetőnelk lenni IVew-Yorlíban A New yorki rendőrség kü­lönleges módon próbálja csök­kenteni a mind gyakoribb köz­lekedési baleseteket. A főbb útvonalak egyes pontjain ká­véfőző állomásokat állítanak fel és plakátokon hirdetik, — hogy a fáradt gépkocsivezetők­nek ingyen szolgáltatnak ki jó feketekávét. Kérdés, hogyan kell a fáradtságot igazolni. — Február 2—3-án, 9-én és 10- en mutatja be a MÁV Kitérögyár- tó üzemi Vállalat színjátszó cső portja a gyöngyösi városi kultúr házban Huszita Jenő: Lili báróm című háromfelvonásos operettjét Mirkóczki Beraátné rakja a ci­garettát a csomagoló gépbe. Ez a munka látszólag könnyű de mégis komoly gyakorlatot igé­nyel, mert az ő ügyességén mú­lik a gép folyamatos munkája Huszonkilenc termelőszövet­kezet működött a gyöngyösi járásban. Ebből az októberi események folytán 10 jelentet­te be, hogy nem akarnak to­vább közösen gazdálkodni, — nem egy községben azért, mert kényszerítették erre a szövet­kezeti tagokat. Azóta már öt termelőszövetkezet tagjai dön­töttek ismét úgy, hogy közösen gazdálkodnak tovább is. köz­tük az atkári Petőfi, a gyön­gyöshalászi Ifjú Gárda, a nagy­rédei Munka, az adácsi Előre termelőszövetkezetek. A hírek szerint a többi felbomlott ter­melőszövetkezet tagjai is tár­gyalnak arról, hogy ismét kö­zösen dolgoznak. A termelő- szövetkezetek továbberősödé- sét szolgálja az is, hogy hoz­záértő embereket igyekeznek elnöknek választani. Az adácsi Előre és az atkári Petőfi Ter­melőszövetkezetbe az agronó- must választották meg. Televízió a halászat szolgálatában A Szovjetunióban bevezetik aj távolbalátást a halászatban. Spe-3 ciális televíziós felvevő gépeket» engednek le 1500 méter mélyre,j így figyelik meg, milyen halak él-J nek bizonyos pontokon és merre» vonulnak. X Tía nap alatt 29 szökött fegyencet fogott» el a gyöngyösi rendőrkapitányság X Az elmúlt tíz nap alatt a gyöngyösi járási, városi rend­őrkapitányság 29 olyan sze­mélyt fogott el, akiket az ok­tóberi események során sza­badítottak ki, illetve akik kü­lönböző börtönökből szöktek meg. Az elfogott fegyencek között van annak a csoport­nak néhány tagja is, akik a gyöngyösi vágóhídi sikkasztás miatt kerültek börtönbe. A fő­bűnöst Sefnyik Józsefet, aki 9 évre volt elítélve, nem sikerült elfogni, mert disszidált. Ismét börtönbe kerül Farkas László gyöngyöshalászi lakos, akit szándékos emberölésért 13 J évre ítéltek. Még hat letöltőt-♦ len év van előtte. * Az elfogott fegyencek között« van még Ferenci József mar-» kazi lakos, aki hat évéből rnég* csak négy évet töltött le. Ke-» vács Sándor gyöngyösi lakós» — az ismeretes Mezőker. ügy-» ben bűnös — akinek még öt» éve van hátra, Oravecz János» gyöngyösi lakós, akit lopásért,» sikkasztásért hét évre ítéltek * és négy év letöltetilen bünteté­se van még. A kapitányság valamennyi- üket átadta az ügyészségnek. ár-tolvajokat ingtak eS Bogdán László gyöngyösi la­kos ellopta a Statisztikai Hi­vatal gyöngyösi járási felügye­lősége tulajdonát képező férfi kerékpárt. Bár új vázat vásárolt és az egész kerékpárt átfestette, a gyöngyösi kapitányság nyomo­zói mégis a tolvaj nyomára akadtak és a házkutatás során az eredeti vázra is rábukkan­tak. Bogdán László a bíróság előtt felel tetteiért. Stergán Albin ládaszerelő naponta 3 millió cigarettát csomagol r Uj szervezete lesz a gyöngyösi asszonyoknak szonyok örömmel vették, hogy újra lesz egy szervezet, mely a nők speciális, sajátos problé­máival is foglalkozik. Sokan máris tanácsolták, hogy érde­mes lenne foglalkozni a fiata­lok nevelésével, az iskola és a család kapcsolatának meg­erősítésével, valamint az utób­bi időben mindinkább háttér­be szoruló, nőkkel való törő­déssel is. Elhatároztuk, hogy újúlt erővel kezdenek a szer­vezési munkákhoz, hogy mi­előbb megerősödjön csopor­tunk. Ideiglenes Nőbizottság Gyöngyösön megalakítottuk a városi nőtanácsot. Január 18- án összehívtunk egy kisebb női csoportot, megbeszéltük a szervezéssel kapcsolatos fel­adatokat, és egy háromtagú ideiglenes szervező bizottságot választottunk. Alakuló ülé­sünket január 29-én a tiszti­klub helyiségében tartottuk meg. Itt ismertettük az asz- szonyokkal, hogy nem a Haza­fias Népfront keretén belül dolgozunk, hanem mint önálló nőmozgalom lesz majd szerve­zetünk és ennek központi irá­nyító szerve a Magyar Nők Országos Tanácsa lesz. Az asz­Több mint félmillió cigarettát szed ki a gépből egy műszak alatt Fejes Lászlóné. Egy em­ber közel 60 évig szívhatná ezt a mennyiséget, ha minden­nap egy csomaggal fogyasztana Egy műszak alatt 1,500.000 darab cigarettát csomagol be az automata. A gép ugyan nagyon ügyesen végzi a csoma­golást, de azért Szinok Éva szedőnőnek és Harangozó Róza gépkezelőnek vigyázni kell, hogy hibátlanul kerüljenek ki a gépből a cigarettacsomagok > Kolman Józsefné csomagolónő egy perces munka eredményét ; tartja kezében és mégis mi- ; lyen nehéz Tervet kapni. ' szőlőkaróra, azonban sajnos a TÜZÉP-telepeken egyetlen da­rab sincs a járásban. Kérik a gyöngyösi szőlőtermelők az il­letékeseket, gondoskodjanak mielőbb szőlőkarókról, hogy • időben meglegyen. — Többször is közöltük már szerkesztői üzenetekben, hogy névtelenül beküldött levelekkel sajnos nem tudunk foglalkozni. Különösen nem abban az esetben, ha bíráló jellegűek és esetleg fe- lelősségrevonásra lehet számíta­ni. A napokban is kaptunk egy egri dolgozó asszony aláírással • néhány sort. Kérjük a pontos .cí­met. A megnövekedett termelési kedvre a legjellemzőbb, hogy megnőtt ismét az érdeklődés az olyan termelési ágak iránt is, melyek nagyobb befekte­téssel járnak, s csak három— négy év múlva fizetődnek visz- sza. Ezekhez tartozik a szőlő- telepítés. A gyöngyösi járás egyénileg dolgozó parasztjai mintegy 200 hold új szőlő te­lepítéséhez kérlek oltványokat. Megkezdték a meglévő tele­pítések rendbehozását, készítik a gödröket a pótlásokhoz, s ha enyhül az idő, nemsokára hoz­záfognak a direkttermő szőlők metszéséhez. Sok az igénylés 200 hold új szőlő Lesz-e elegendő karó hozzá? Motorkerékpár és kerékp Január 7-én az esti órákban | a gyöngyösi Keravill üzlet elől I eltűnt Munkácsi András „Ex- port-Csepel” motorkerékpárja. Nem egészen egy heti nyomo­zás után megkerült a motor, — előbb a váza, aztán darabok­ban a többi része — és a tettes is, Csernyik András gyöngyös- tarjáni lakos személyében. Az előzetes letartóztatásban lévő . Csernyik Andrást most átad- 1 ták az ügyészségnek I

Next

/
Thumbnails
Contents