Népújság, 1953. augusztus (62-70. szám)

1953-08-02 / 62. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG WW-'< X s .:*;n«v AZ MDP HEVESMEGYEI PARTBIZOTTSAGANAK LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 62. SZÁM. Ära 50 fillér 1953 AUGUSZTUS 2. A szakszervezetek feladata Ana Manisor fiatal román sztahanovista szövőnő kiváló munkai teljesítménnyel készült a IV, VIT-re. a III. negyedéves terv teljesítéséért folyó harcban Pártunk Központi Vezetősége értékelte az 1953. II. negyedéves terv teljesítését s meghatározta azokat a feladatokat, melyeket végre kell hajtani az új negyed­év sikeres teljesítéséért. A Köz­ponti Vezetőség megállapította azt Í6, hogy a második negyedév tervteljesítését nagy mértékben elősegítette a felszabadulási hét, valamint a választások tisztele­tére indított munkaverseny. A szakszervezetek helyes kez­deményezései jelentősen elősegí­tették, hogy üzemeink többsége nemcsak teljesítette, de túl is tel­jesítette tervét. Megyénk ipari üzemei 101.7 százalékra teljesí­tették tervüket, az ipari termelés az első negyedévhez viszonyítva 11.9 százalékkal emelkedett. Az üzemi bizottságok helyesen al­kalmazták a munkaverseny nyil­vánosságának legkülöbözőbb módszereit, a rigmusbrigádoka:, a zacskóagitációt. Helyes mód­szerrel foglalkozták a bízalmiaK nevelésével is, rendszeresen tájé­koztatták őket a feladatok végre­hajtásáról. értékelték 6 általá­nossá tették a jó munkamódsze­reket. A bizalmiak rendszeresen megkapták a dolgozók elért eredményeit, ai h-avi értékelés alapján saját csoportjukon beiül is értékelni tudták a dolgozók teljesítését. A III. negyedéves terv meg­kezdése után, annak ellenére, hogy a Központi Vezetőség meg­határozta a feladatokat, vissza­esett a verseny szervezése és nyilvántartása. Nem vé.eíleniil! Szakszervezeteink nem értették meg a Központi Vezetőség hatá­rozatát s annak csak egy részét tanulmányozták át. A petőíi- bányai üzemi bizottság megtar­totta a tervismertető értekezletet, előkészítették a közös ütemtervet, a1 negyedéves vállalást, melyben 21.400 tonnái szénadósság letör- lesztését ígérték. De az ütem­tervek végrehajtását már nem biztosították — a törlesztés he­lyett növelték az adósságot. Sokhelyütt elmaradt a vállalá­sok rendszeres ellenőrzése, meg­feledkeztek arról, hogy minden hónap 20-ig értékeljék az üzem legjobb, vagy a front legjobb dolgozója címért folyó versenyt. Nem értékelik, hogy ki a legjobb vájár, csillés, műszaki, pedig ezt előírja a Központi Vezetőség ha­tározata. Eltűrték az üzemi bi­zottságok. sőt nem egy esetben maguk is átvették az ellenség hangját, mondván: „a tervek nem reálisak, úgyis megváltoz­tatják 'őket". Ezekután nem lehet csodálkozni, hogy Petőfibánya mellett olyan üzemek is, melye'K eddig rendszeresen teljesítették a tervüket, adóssággal zárták a második dekádot: Gyöngyösoro- szi Ércbánya 80.3, Egri Bútor- gyár 29.2, Egeresein Bányaüzem 85.7 százalékot ért el. Általános megnyugvás tapasz­talható minden vonalon, nem ke­mény és következetes az ellen­séggel szembeni harc. Ebből adódik, hogy üzemeinkben meg­kétszereződött az igazolatlanul mulasztók száma. Egyedül Éger- csehi bányánál július első húsz napjában több mint 300 igazo­latlan mulasztás történt, de emelkedett az igazolt hiányzások száma is. A hibák gyökere ab­ban keresendő, hogy a 6zaikszer- vezetek nem magyarázták meg a dolgozóknak a kormánypro- gramm jelentőségét, hogy az életszínvonal emelkedését csakis a napi tervek rendszeres emelke­désével lehet biztosítani. Hívják harcrai a kommunistá­kat, a becsületes dolgozókat az üzemi párt- és DiSZ-.szervezetek, szakszervezetek a korroánypro- gramm megvalósításáért, a< ter­vek maradéktalan teljesítéséért. Az üzemi bizottságok minden hő 5-ig szervezzék meg a dolgozók között a havi munkaversenyt. A vállalások teljesítését értékeljék minden hónapban s hozzák azt nyilvánosságra. Ezzel egv- időben harcoljanak a dolgozók élet- és munkakörülményeinek állandó javításáért, a kollektív szerződések, a munkavédelmi in­tézkedések betartásáért. Vegyék elő üzemi bizottságaink a már jól bevált módszereket a munkaverseny nyilvántartásá­ban, tegyék ötletessé, színessé a verseny nyilvánosságát. Nevel­jék a bizalmiakat, tanítsák őket a verseny szóbeli nyilvánossá­gára, magyarázzák meg elsősor­ban nekik, hogy mi a tennivaló a kormányprogramm megvalósí­tásában. Értékeljék naponta a műszakiak is a verseny vállald sok teljesítését s ezt ugyancsak naponta hozzák nyilvánosságra. Csoportjukon belül a bizalmiak terjesszék az élenjárók módsze­reit, segítsék, bírálják a lemara­dókat. Az üzemi bizottságok a válla­lat igazgatójával egyetértésben minden hó 20-án állapítsák meg az üzem-, a műhely-, a területi bizottságok pedig a szakma leg­jobbja címért folyó verseny győzteseit s népszerűsítsék őket a dolgozók között. A szakszer­vezeti funkcionáriusok é,s aktí­vák tanulmányozzák át újra és újra a kormányprogramm cél­kitűzéseit. Rákosi elvtárs július 11-én mondott beszédét s harcol­janak azok megvalósításáért. Harcoljanak az üzemi bizott­ságok a szakszervezetek megyei tanácsa vándorzászlajának el­nyeréséért, melyet augusztus 20-án adnak át először annak az üzemnek, ahol legjobb a tervtel­jesítés. ahol maradéktalanul vég­rehajtották a kollektív szerződés pontjait, ahol a legjobban inté­zik a dolgozók javaslatait, kér­déseit. Adjanak ehhez a munká­hoz a pártszervezetek, párt- csoportbizalmiak, népnevelők mi­nél több segítséget, hogy be tudjuk hozni aiz eddigi lema­radást. hogy maradéktalanul valóraváltsuk az egész ország­nak, a párínak adott ígéretein­ket. Furucz János SZMT elnöke A dolgozó parasztság javára szabályozták a bízottsertés és a juh vágási engedélyének kiadását A begyűjtési miniszter sza­bályozta a hízottsertés és a>juh vágási engedélyének kiadását. Eszerint az az egyénileg ter­melő, akinek hízottsertésbeadási hátraléka nincsen, vagy pedig, akinek a hátralékát a termény­beadás kötelezettségének telje­sítése után törölték — mielőtt eleget tenne a hízottsertésbe- adás 1953 második félévére eső kötelezettségének, egy hízott- sertés levágására engedélyt kap­hat. A termelőnek a tanács vég­rehajtó bizottságánál igazolni kell, hogy a levágásra kerülő sertésen kívül megfelelő _ súlyú sertése van a sertésbeadás 1953 második félévére szóló kötele­zettségének teljesítésére is. Kiselejtezésre kerülő juh le­vágására az a termelő kaphat engedélyt, aki a gyapjúbeadás kötelezettségét teljesítette és szerződéses ürühízlalási kötele­zettségének is eleget tett. A vágási engedély akkor i| ki­adható, ha az ürühízlalási köte­lezettsége csak később esedé­kes. Természetesen az is meg­kaphatja az engedélyt, akinek nincs ürühízlalási kötelezett­sége. Ez a. két újabb rendelkezés ismét jelentős kedvezmény a kötelezettségüket becsülettel tel­jesítő egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztoknak. A nyári mezőgazdasági munkák sikerével augusztus 20-ért Augusztus 10-re befejezik a cseplést és beadást a gyöngyösi járás dolgozó parasztjai A gyöngyösi járás községei­ben kora hajnaltól késő estig hangos a határ, — mindenki azon igyekszik, hogy mielőbb kamrába kerüljön a bőséges gabonatermés. Tompán dübörög a cséplőgép, gyorsan fordulnak az autók, szekerek — a járás területén szerda estig mintegy 11 község dolgozó parasztsága fejezte be a hordást. A gyön­gyösi járásban minden dolgozó paraszt megérti, hogy a kor- mányprogrammunk. az élet- színvonal állandó emelkedése megköveteli ai beadás maradék­talan teljesítését. A cséplőgép mellől július 28-ig, 158 vagon gabonát vittek a begyűjtőhelyre, s most kiváló munkájuk jutalma­ként büszikén őrzik „A megye legjobb járása” vándorzászla- l'át. A munkában a termelőszövet­kezetek járnak az élen, melyek­nek az idén is gazdagon gyü­mölcsözött a közös gazdálko­dás. A gyöngyösoroszi Február 24. tsz tagjai a gazdag termés betakarítás után példásan tel­jesítették beadási kötelezettsé­güket és most a felesleget sza­bad piacon értékesíthetik. A szép termésből bőven jut a tagok asz­talára is. Eddig öt kiló búzát osztottak ki egy munkaegységre. Besenyei Lajos, aki 270 munka­egységet szerzett, közel 13 má­zsa búzát vitt hasa. Lendületesen, jól halad a munka a gyöngyösi járásban. Különösen kiválóan dolgozik Held László járási föagronó- mus, aki kinn » földeken segíti, irányítja a munkát. Sípok Ká­roly és Ferenci Regina v. b. el­nökhelyettesek pedig felelősé­get váltattak a járás két körze­téért és versenyben vannak egy­mással. A járás dolgozó paraszt­jai ígéretet tettek, hogy augusz­tus 10-re befejezik a gabona cséplését és teljesítik beadási kötelezettségüket is. Végezzük el a kukorica pótbeporzását Megyénkben az idei gazdag gabonatermés betakarítása és cséplése közben igen sokan megfeledkeztek a népgazdasá­gunk számára oíy fontos kapás- növényekről. A kukorica, répa. napraforgó és burgonyafölde­ken a fejlett agrotechnikai módszerek alkalmazásával több mázsával lehet emelni a hol­danként! terméshozamot. A ku­koricánál például a pótbepor­zás alkalmazásával három-öt mázsával emelkedik a holdan­ként! termésátlag. Megyénk­ben — még sok helyen a járási tanács agronómusai is — azt a helytelen nézetet valliák, hogy most erre nincs idő, mert minden percüket lefoglalja a cséplés. Ez a megalkuvó állás- foglalás azt jelenti, hogy le­mondanak többezer mázsa ku­koricáról. Nézzük rríeg köze­lebbről, mit jelent ez? Me­gyénkben több mint 6000 hol­don termelnek kukoricát. Ha csak a vestésterület felén vé­geznék el a pótbeporzást, s ez csupán három mázsa többletet jelentene holdanként. — 9000 mázsa kukoricával többet kap­nánk, melyből körülbelül 1500 disznót lehet felhizlalni. Mind­ezeket azonban a járási és he­lyi tanácsok mezőgazdászai nem magyarázták meg kellő­képpen a dolgozó parasztok­nak. Egy község és hét nyerte el eddig Megyénk 'községei, termelőszö­vetkezetei, dolgozó parasztjai versenyre keitek egymással, ki teljesíti elsőnek a haza iránti köíeiezetiségét. Eger város Gyöngyöst hívta ki párosver­senyre. Az egri városi állandó­bizottság tagjai kint a gépek mellett látogatják meg a dol­gozó parasztokat, s megmagya­rázzák, mit jelent a gyors be­gyűjtés népgazdaságunknak, -s minden egyes dolgozó paraszt­nak. Elmondják, hogy az a gaz­da, aki gép mellől teljesíti be­adási kötelezettségét gyors be­adási prémiumot kap, ha pedig beadását teljesítette, eltörli a multévi hátralékát. A jó felvilá­gosító munkának meg is van az eredménye. Eger város július 30-ig beadási tervét búzából 49.8, árpából 62 százalékra teljesí­tette. Szorosan nyomában van versenytársa, Gyöngyös is. sőt búzáiról 10 százalékkal túlszár­termelőszövetkezet a szabadpiacot nyalta az egrieket, árpabeadás­ban azonban alulmaradt. A járások között is élénk ver­seny folyik beadás határidő- előtti teljesítéséért. A gyöngyösi járás dolgozó parasztjai eddig több mint 170 vagon kenyérga­bonát vittek a begyüjtőhelyre. Ezzel tervüket 30.18 százalékra teljesítették. A hatvani járás 101 vagon gabonával a második helyre került, tervét 20.56 száza­lékra teljesítette. Harmadik a hevesj járás 19.5, 4. füzesabonyi járás 15.1. 5. pétervásári 'árás 14.9, egri 14.8 százalékkal. ,4 ta­karmány gabonabeadásban a he­vesi járás biztosította az első he­lyet 32.4 százalékos teljesítmény­nyel. Alig háromtized százalékkal maradt el mögötte a gyöngyösi járás, harmadik a füzesabonyi járás 28.4, 4 az egri járás 28.4, 5. a hatvani járás 23.7. 6. a pétervásári járás 23.6 száza­lékkal. Atkár megszerezte a szabadpiacot Megyénkben Atkár község — mint az elmúlt évben is — nyerte el elsőnek a szabadpiaci értékesítés jogát — kenyér­gabonabeadását 103, árpabeadá­sát 105, zabbeadását 100 száza­lékra teljesítette. A szép ered­mény elérésében nagy része van a Micsurin fsz-nek, amely pél­damutatóan elsők között teljesí­tette az állammal szembeni kö­telezettségét. A község dolgozó parasztjai tudták: ha beadásu­kat teljesítik, terményfeleslegü­ket szabadon értékesíthetik. Él­nek is ezzel a lehetőséggel, a jó növényápolási munkák ered­ményeképpen bőven jut szabad­piacra. Tóth András dolgozó parasztnak búzából 578, árpá­ból 440 kiló jut szabadpiaci ér­tékesítésre. A községben nem 5 az egyetlen, aki szabadpiacra viszi gabonáját. Hasznost Antal 13 mázsa gabonát vihet a szabadpiacra, mive! beadását 5 is becsülettel teljesítette. A termelőcsoportok, a beadási kötelezettségen felül bőven tud­nak juttatni » munkaegységék­re is. A Micsurin tsz-nél 10—12 kiló búza' jut egy munkaegység­re, ehhez jön n»ég az árpa, zab és a többi termény. Már most előlegként 10 kiló búzát oszta­nak ki munkaegységenként, az évvégi zárszámadáskor még en­nél is többet kapnak. KIÉ LESZ A VÁNDORZÁSZLÓ? A hatvani negyed szérűjén dolgozó munkacsapat. Egerben négy cséplőcsapat versenyez a na­gyobb csépiéöi eredményért. A városi tanács három naponként értékeli a versenyt, s adja át a győztes csapatnak a versenyzászló;. Eddig há­rom ízben értékelték a versenyt. E.ső alkalom­mal Szabó József Baktai-úti szérűn dolgozó csa­pata nyerte el a zászlót, napi 155 mázsás, átlag­teljesítménnyel. Szabó József munkacsapata igen kötötte az ebet a karóhoz, hogy megtartja a zászlót. Nem sikerült azonban az első helyen maradniok. Július 27-én Hajas János hatvani vá­rosnegyedben cséplő munkacsapatához került a zászló. A Szabó-munkcsapat tagjai nehéz ^ív­vel adták át a zászlót, s megfogadták, hogy visz. szaszerzik azt. Hajas János munkacsapata ugyan­I osak megfogadta, úgy dolgoznak, hogy a zászló végig náluk maradjon. A Szabó-munkacsapat szava lett az igaz, 30-án a harmadszori értéke­léskor Szabó József munkacsapata visszasze­rezte a zászlót — utolsó háromnapi teljesítmé­nye 480 mázsa volt. Az ünnepélyes zászlóátadás­nál Bóbita e'vtársnő üdvözölte a győztes mun­kacsapatot, átadta ai versenyzászlót, majd csap- raverték a tiszteletdíjként járó hordó sört, amit a Lakatcsárugyár rigmus-brigádjának éneke mellett a dolgozók ei is fogyasztottak. Most a Sízabó-bigád tagjai fogadkoznak, hogy övék ma­rad végleg a zászló. „Nem viszik el innen >náf Sztaiinyeccel sem ” — mondta Szajlai Miklósné ai munkacsapat egyik tagja. De hogy ez így lesz-e, abba még a Hajas-brigád is beleszól. A győztes címért még folyik a harc. Hogy ki iesz a győztes, azt majd az elcsépelt mázsák dön­tik ek Ne hanyagoljuk el a növényápolást sem A betakarítás, cséplés munká­jával egyidőben kell végrehaj­tani dolgozó parasztságunknak a tarlóhántást, másodvetést és a nyári növényápolási munkákat, például a szőlő permetezését, gyomlálását, kapálását. Ezek a munkák mind fontosak, halaszt­hatatlanok annál is inkább, mert az utóbbi hetekben beadott ked­vező időjárás következtében a gyomok nagyon 1 ábrakaptak. Nem engedik levegőhöz jutni a kapásnövényeket, elnyomják azo­kat. A kukorica minden kapálása másfél-, kétmázsás terméstöbble­tet biztosit. A cukorrépánál min­den kapálással holdankint 35 kiló cukorral, 115 forinttal és 10 mázsa nedves répaszelettel több bevételhez jut a tszcs és az egyénileg dolgozó paraszt. Jelen pillanatban legfonto­sabb feladatunk, hogy az aratás, cséplés idején növényeinket leg­alább egyszer megkapáljuk. Ezt csak helyes munkaszervezéssel lehet megoldani. A cséplés, tarló­hántás, másodvetés végzése mel­lett, a felmaradó munkaerő a gyerekek, fiatalok, asszonyok, gép, iga a növényápoláshoz fog­jon. „Kevés az ember’“ — mond­ják. Pótolja a gép. A kukorica nyári kapálását fogatos lókapá­val is elvégezhetjük, kevesebb kézieröre iesz szükség. Hortobágyi Ernő.

Next

/
Thumbnails
Contents