Népújság, 1953. június (45-52. szám)

1953-06-04 / 45. szám

2 1953 június 4. N ÉPÚJSÁG A pártcsoportbizalmiak feladata az állami gazdaságokban és termelőszövetkezetekben A szocializmus felépítésé­nek Programm ja, melyet dolgozó népünk a választáson megbonthatatlan egységben fo­gadott el, kemény, áldozatkész, szívós munkát, a termelés min­den frontján való egységes helytállást követel meg. Ez szükségessé teszi a pártpolitikai munka fokozását, a választási harc és a választási békeverseny lendületének törésnélküli to­vábbvitelét. A pártcsoportoknak — melyek az alapszervezet pillérei, legki­sebb szervezeti egységei — eb­ben a munkában igen jelentős feladatuk van. A pártcsoport ál! legközelebb a termeléshez, köz­vetlenül ott működik, ahol a termelési tervek végrehajtásán dolgoznak, ahol a terv sorsa valóra válik, — munkacsopor­tokban. brigádokban, egyes részlegekben. S most, amikor egész dolgozó népünk ötéves ter­vünk negyedik évének sikeres határidőelőtti teljesítéséért har­col, megnőttek a követelmények a pártcsopontokika] szemben is. A pártcsoportok legfőbb fela­data napjainkban, hogy állan­dóan és kitartóan harcoljanak a termelési, begyűjtési tervek tel­jesítéséért, túlteljesi.éséért. E harc sikeréért folyó harcnak legbiztosabb záloga a személyes példamutatás, az a legjobb ér­ve a jobb munkára va'ó mozgó­sításnak, ha minden párttag pél­dát mutat. A z állami gazdaságok és ** tszcs-k pártcsoportjai előtt most az a feladat áll, hogy d munkacsapatokban, brigádok­ban fellendítse a munikaver- senyt, minden erőt mozgósítson a gyors mezőgazdasági mun­kákra, a növényápolásra, emel­lett az aratás gondos előkészí­tésére. A jól végzett «növény­ápolás nagy mértékben emeli a terméshozamot, különösen, ha azt az eddig bevált agrotechni­kai eljárásokkal végzik. Ezért a pártcsoport tagjainak terjeszte­niök, népszerűsíteniük kell az új mezőgazdasági eljárásokat, élen kell íjámiok az új módszerek al­kalmazásában. terjesztésében. A pártcsoportok jó munkája nagymértékben a páricsoport- bizaimi jó munkájától függ. A pártcsoportbizalmi a pártszerve­zet tisztikarának a tagja, akire azt bízta a pórt, hogy nevelje a hozzátartozó párttagokat és pártonkívülieket új szocialista erkölcsre. áldozatkészségre, helytállásra, példamutatásra, hazafiságra. A pártcsoportbizal­mi jó, vagy rossz munkája je­lentékenyen hozzájárul a párt- csoport eredményes, vagy hiá­nyos munká'ához. Ahol a párt- csoportbizalmi élenjár a terme­lésben, rendszeresen foglalkozik csoportja tagjaival, pártmegbiza- tással látja el őket. ott megjavul a pártcsoport munká'ai és jelen­tősen elősegíti az egész munka­csapat, vagv brigád munkáját, A hevesvezekénvi Béke tszcs-ben Majoros Miklós párctsoport- bizalmi etvtárs ez évben már több mint 250 munkaegységet teljesített, s a hozzátartozó párt­tagok is 160—170 között. Majo­ros elvtárs rendszeresen meg­tartja a csoportértekezletet, egyénileg foglalkozik a pártcso­port tagjaival és majdnem min­dennap megtartják a sajtóiéi - olvasás't. A ió munka eredmé­nye, hogy abban a brigádban, ahol Majoros^flvtárs és a> oso- port'ához tartozó párttagok dol­goznak, megmutatkozik a kom­munista példamutatás, vidáman megy a munka, jó a munka- fegyelem, — sa brigád az első helyen áll. A pártcsoportbizalmi felada­** ta az is, fhogy nagy gon­dot fordítson az újonnan belé­pett tszcs tagok, az új munká­sok nevelésére. Meg kell szeret­tetni a nagyüzemi gazdálkodást azokkal, akik tegnap még egvé- niieg, kisparcéi-án gazdálkodtak, türelmesen arra kell nevelni őket, hogy becsüljék ai közös va­gyont, takarékoskodjanak min­den terüle'en és küzdjenek a tszcs, vagy állami gazdaság va­gyonának gyarapításáért. A pártcsoportbizalmi ezt úgy tud­ja biztosítani, ha- összeegyezteti munkáját a munkacsapatban, vagv brigádban dolgozó DISZ- csoportvezetők és szakszervezeti bizalmiak munkájával, — így tudják csak közös munkával a nőket, a fiatalokat mozgósítani, a iobb munkára, a közös vagyon megvédésért. A pártcsoportbizalmiinak rend­szeresen foglalkoznia kell — amellett, hogv a párt- és kor­mányhatározatokat ismerteti a dolgozókkal — a pártépítő mun­kával, a párt belső rendjének megszilárdításával. Szégyen az a pártcsoportbiizaimira, de az egész pártcsoportra, ha olyan párttag van köztük, aki nem fi­zeti rendszeresen a tagdíját, aki elmulasztja a párttal szemben legelemibb kötelességét. Az sem válik becsületére egyef’en párt­csoportnak sem, ha elhanyagol­ják a pártomkfvüli dolgo-ókkal való rendszeres foglalkozást, nem igyekeznek új embereket nevelni, akik a párt sorait erő­sítenék. A pártcsoportbizalmi, n párttagok feladata most az, hogy a munkacsapatokban, bri­gádokban ne engedték elveszni az olyan pártonkívülieket, akik a választási békeversenyben pél­dát mutattak és a népnevelő munkában is megálltak helyü­ket, — úgy foglalkozzanak ve­lük, úgu nevel'ék őket, hogy minél előbb tagjelöltek lehesse­nek. A pártcsoportbizalmi egyik " legszebb feladata, hogy biztosítsa a csoport tagjainak és a 'egiobb párionkívülieknek a poüt'kai fejlődést, a politikai tanulást. Éppen ezért kemény harcot kell most folytatni a nö- vántiápolási munkák mellett a politikai iskolák sikeres befeje­zéséért. Alig választ el bennün­ket egy pár hét a vizsgától, ezért minden erővel arra kell törekedni, hogy a politikai isko­lák ha Igatói teljes számban megjelenj nek a foglalkozáso­kon, hogy minden egyes hall­gató sikeresen vizsgázzon. Számolják fel az olyan hely­telen nézetet pártcsoportbizal- mijaink, mint amilyet a kisrjánai, füzesabonyi Petőfi és a tisza- nánai Petőfi tszcs-ben a párt­csoportbizalmiak han gozta tn a k, hogy azért nem tudják meg­szervezni a hallgatók részvéte­lét a politikai iskolákon, mert a dolgozók el vannak fáradva. S ezzel a titikár elvtársak is egyet­értenek. Nem a dolgozók fáradtak itt el, hanem egyes vezetők kényel- meskednek és a pártcsoport- bizaimiakba-n aludt.el a köteles- ségte! jesítés felelősségérzete. Ezek az elvtársak még mindig nem ismerik a politikai iskola jelentőségét Nem látják, hogy minden eddigi sikerünk alapja a párttagok, a dolgozók nevelé­se és nagyarányú fejlődése. Ezeknek az elvtársaknak meg kell magyarázni, hogy a politi­kai tanulás feltétele eredmé­nyeinknek, azok megszilárdí­tásának, a politikai tömeg­munka fokozottabb javításának, a nehézségek leküzdé ének, újabb győzelmek elérésének. Az állami gazdaságok, a ” termelőszövetkezetek párt- csoport'bizalmijai, de minden egyes párttag mutasson példát a termelőmunkában és tanulásban egvaránt. Pártszervezeteink, pártcsoportjaink vessék harcba a politikai munka minden fegyve­rét a legfontosabb feladatra, a minisztertanács határozatának végrehajtására, s a politikai is­kolák vizsgáinak sikeres bizto­sítására. Lelkesítsék, mozgósít­sák a dolgozókat az odaadó munkára, a nehézségek leküzdé­sére. Kreskai János MB politikai munkatársa A megyei pártválasztmány ülésén elhangzott hozzászólásokból A Népújság vasárnapi _ szá­mában közölte Váczi Sándor elvtàrsnak, a megyei pártbizott­ság titkárának a kibővített vá­lasztmányi ülésen elhangzott be­számolóját. Az alábbiakban a hozzászólások egyrészét ismer­tetjük: SZECSKÖ KALMAN, az eger­esein bánya pártbizottságának titkára bevezetőben elmondotta, hogy Egercsehi bánya dolgozói a vá las ztási bek e ve r sen ybe n megállták helyüket, tettekkel bi­zonyították be, hogy hívei a népi demokráciának. A választás előtt a népnevelők, kommunisták ak­tív pártmumikát végeztek nem­csak a bányatelepen, hanem a környező falvakban is. A párt- bizottság és az alapszervezetek azonban elhanyagolták a gazda­ságvezetés pártellenőrzését, nem hívták fel a gazdaságvezetés fi­gyelmét a lazaságok felszámolá­sára, s ez kihatott a terv telje­sítésére. Hiba még, hogy nem biztosították a műszakik a mű­szaki feltételeket, — május 1-tői mindössze két nap teljesítette tervét az üzem. A továbbiaikban a párt és a tömegszervezetek kapcsolat áról beszélt és itt hiányosságként em­lítette meg, hogy a pártbizottság nem hívta fel a tömegszerveze- tek vezetőinek figyelmét arra. hogy a választási bekeverseny lendületét tovább vigyék, meg­elégedett a pártbizottság is a tömegszervezetek vezetőivel együtt azzal, hogy a választásra mozgósította a dolgozókat, és nem gondoltak arra, hogy a népfront programmjának telje­sítéséért tovább kell a harcot folytatni. KÀLOSI JÁNOSNÉ elvtársnő, Terik község tanácselnöke a ta­nácsok tömegkapcso'.atáról be­szélt. Elmondotta, hogy a válasz­tás ideje alatt megerősödött a tanács kapcsolata a tömegekkel, ehhez hozzáiáru't, hogy a do'go. zóknalk a problémáit gyorsan megoldották. —- A választási munkák sorain — mondotta — sok segítséget kaptunk a fel­sőbb szervektől mind a párt, mind a tanács vonlán. Es ezt továbbra is elvárjuk, bogy a fel­sőbb szervek segítsenek mun­kánkban Eddig sokszor elő­fordult, hogv az „instruktorok" csiaik be’éotek hozzánk, megkér­dezték, hogyan állunk ezzel, vagy azzal és mentek tovább. Ezzel nem segítenek, hanem csak idegesítenek bennünket, A felsőbb szervek munkatár­sainál tapasztatható, hogy nem eléggé tartják a kapcsolatot ve­tünk. Ezt tapasztaltam értekez­leten és több helyen. Előfordult, hogy a megyebizottság, vagy a JB dolgozói külön csoportba el­húzódva beszélgetnek és nem kérdezik meg tőlünk, hogy mi­ben segíthetnénk. Ha megkíván­ják tőlünk, hogy tartsuk a kap­csolatot* a tömegekkel, mi is megkívánjuk a fe'sőbb szervek­től, hogy ők is tartsák mive'.ünk. Voltam a Szovjetunióban és az ottani tapasztalatom alapján mondhatom, hogy a Szovjet­unióban minél magasabb funk, dóban van egy elvtárs, annál közelebb van a dolgozókhoz. A bo'sevikok azért tudnak m:nden feladatot sikeresen megoldani, mert a tömegek széles rétegei között é'nek, a dolgozók töme­geire támaszkodnak. A kolho­zokban elmondották, hogv az agrotechnikai é! járások alkalma­zását nem papíron aid fák meg nekik, hanem a gyakorlatban ■mutatják meg, hogyan kell azt eredményesen alkalmazni. így kelj dolgozniok a mi vezetőik­nek is, s akkor a jó eredmény nem marad el. SÜTŐ SÁNDOR elvtárs, a me­gyei pártbizottság mezőgazeta- sági osztályának vezetője hozzá­szólásában kihangsúlyozta, hogy falusi pártszervezete'nk. tanács- szervezete:nk és a többi szerve­ink munkájának középpontjában a növényáprilás, az ara*ás. csén- lés. begyűjtés előkészítése és annak végrehajtása áll. A to­vábbiakban rámutatott, hogy ai növényápolási munkában még több helyen tapaszta'ható a vá­lasztási munka utáni megoihe nés, a „ráérünk arra még“ han­gulat. Ez káros és ai magasabb terméshozamot veszélyezteti. A növényápolásban a legdöntőbb, hogv a kommunisták érezzék a felelősséget, és példát mutas­sanak a munkában. Biztosban1 kell, hogv az, aratás előtt a nő vényápolás döntő részét befejez­zük és utána minden erőt az aratás ervors és szem."PS''t=,oég nélküli befejezésére fordítsunk. Ezután a növényvédelem je­lentőségéről beszélt, az amerikai szövőlepke és a burgonyabogár kártevő munkájára hívta fel a figyelmet, majd a miniszterta­nács határozata alapján ismer­tette a fel adatokat. Külön fel hívta Sütő elvtárs a figyelmet az ellenség fokozottabb táma­dására. — Az előbbi évek ta- pasz.alata azt bizonyítja, hogy ebben az időben, m'kor egész évi kenyerünkről van szó, az osz­tályellenség fokozza támadását. Már most azt híreszleli, hogy nem szabad korán aratni, nem szükséges a larlóháníás, ezt so. ha nem csinálták megyénkben. Az ellenség elleni harc fontos feladata pártszervezeteinknek, népnevelőinknek, nrnden becsü­letes dolgozónak egyaránt. TAKÁCS KÁLMÁN elvtárs, a megyei pártbizottság agit. prop, osztályának vezetője a válasz­tási agitációs munkát értékelve megállapította, hogy a válasz­tási munkák eredményében oroszlánrésze van a népnevelő munka hatalmas fe’tendülésé- nek, — főleg szervezeti megerő­sítésének, de részben tartalmi színvonalának növekedésében is. De veszélyes az, hogy a válasz­tás után számos pártbizottság­nál, pártszervezetné! a megnihe nés hangulata alakult ki. Bizo­nyítja ezt, hogy több helyen nem sikerültek a népnevelőérte­kezletek, mert a pártbizottságok elhanyagolták ezek segítését. Komoly tuba, van a pártokta­tás terén is. A gyöngyös1, hat vani, hevesi, pétervásári járás több községében a hallgatóknak csak 40—50 százaléka jelent meg a politikai iskolán, s nem egy olyan tszcs van, ahol meg sem tartották a foglalkozást. Nem lehet lemérni ezek elhanya­golásának óriási veszélyét. Rákosi elvtárs a 49-es választás után azt mondta, hogv eredőié nye'nk nagyrésze elsikkad ak­kor, ha megpihenünk a babéro­kon. Ez a jelenség majdnem minden járásunknál, pártszer­vezetünknél tapasztalható. Eze­ken a helyeken az ellenségnek ad'uk át a teret, s az ellenség sok helyen újra támadásba len­dült. A továbbiakban a tömegek meggyőzésének !e!en*ő«égérő' a nénnevelőmunka fejlődéséről, szervezettségéről beszélt Ta kács e'v'árs. K'lhangsúlvozta „az ellenséget a választó, sok idején azért tudtuk meg­verni, mert szervezetten támad­tunk, mert minden dolgozóhoz eljutottuk népnevelőink. Ezután részletesen megszabta a nép- neveiőmunka feladatait, — na­gyon fontos a népnevelőmunka megszilárdítása érdekében, hogy a népnevelők a hozzájuk beosztott dolgozókat legalább kéthetenként egyszer felkeres­sék és valójában neveljék őket. Nagyon fontos továbbra is a kisgyűilési előadók munkájának erősítése, a kisgyűlési előadók- ka] való foglalkozás, a népne­velőértekezletek színvonalának emelése, a népnevelőkkel való egyéni foglalkozás. Különös gonddal kel] segíteni az új népnevelőket, akik a dol­gozók legjobbjaiból kerülnek ki, akik erősítik a népneveiőhálózai- tot. A pártbizottságoknak, párt- szerveze eknek a jövőben is nagg' gonddal kell foglalkozatok a népneveikkel, segíteni kell őket munkájukban, ismertessék meg velük a jó tapasztalatokat, tartsanak tapasz alatcsere érte- kez'eteket, használják fel a vá­lasztási munka tapasztalatait. Befejezésül a politikai iskolák előtt. álló. feladatokat Ismertette Takács elvtárs. Legfontosabb most, hogy az oktatás sikeres befejezését mindenhol biztosít­suk. Számos falusi szervezetnél olyan hangulat alakult ki, hogy sok a munka, nem lehet az okta. tást megtartani. Az elmúlt év­ben is tapasztalható volt ha­sonló hangulat. Ahol azonban a pártbizottság, a pártszervezet törődött a politikai iskolákkal, ott sikerrel fejeznék be az okta- tás: évet. Ezek az elvtársak megértették — és most is meg kel! értenie mindenkinek, hogy aki áz oktatást elhanyagolja, az a pár: erősítését, ai párt építé­sét hanyagolja el és gyengíti a politikai munka tömeghatását is. Ugyancsak fontos feladat a jövő évi oktatás előkészítése, a pro­pagandisták kiválasztása is. M'ndezeket a feladatokat akkor tudjuk végrehajtani, ha az alap. szervezeti titkárokat képessé tesszük ezeknek a feladatoknak önálló megvalósítására, — fe­jezte be hozzászólását Takács eivtárs. A hozzászólások további is­mertetésére lapunk következő számában visszatérünk. Külpolitikai jegyzetek Békeszólamok és A világ békeszerető emberi­sége nagy felháborodással vette hírét, hogy a Szovjetunió ellen Ismét provokációt követtek el: április 26-án éjszaka felségjel nélküli amerikai repülőgép ejtő­ernyős kémeket, diverzánsokat dobott le Ukrajna vidékén. Joggal vetődik fel a békét akaró százmii l ókban a kérdés: lehet-e hinni Eisenhowemek, az Egyesült Államok elnökének szavaibrn? A tények azt bizo­nyítják, hogy április 16-án el­mondott békeszólamaf nem má­sok, mint a levegőbe puffogta- tertt frázisok, szavai és tettei közölt olyan a különbség, mint a tűz és víz között. Az Egyesült Államok egyes agresszív köreit ügy látszik nem zavarja az a tény, hogv háborút készítenek elő, miközben a békéről beszél­nek. Hogyan segíthetné elő a nem­zetköz"’ feszültség enyhítését az, hogy. Bad-Wiesseben és egyéb helyeken a;z amerikai agresszív körök különleges kémiskolákat tartanak fenn, volt Gestapo ügynököket fogadnak szolgála­tukba, százmillió dollárt költe­nek a Szovjetunióba és a népi demokratikus országokba kül­dött kémek, diverzánsok pénze­lésére? Szép kis „dp'.omácia“ az, amikor a kémszoigálat tisztjeit diplomáciai futárnak, hadirepülő-, haditengerészeti attasénak álcázzák. És mind­ennek a teteje a diplomáciai Coca-cola Az „Avanti“ című római lap egy érdekes történetet közöl az olasz iskolák életéből. A tör­ténet színhelye a római „Fra^ teli i Bandiéra“ iskola, ahol négyezer gyermek tanul. Egyszer az iskolába meg­jelent egy választékosán öltö­zött úriember. Azt hitték róla, hogy tanfelügyelő. Megszem­lélte az osztályokat, s bejelen­tette. hogy „holnap moziba mennek. A belépődíj alacsony: mindössze 30 líra.“ Másnap a gyerekek befizették a 30 lírát az iskolában. Kaptak fejenként egy üveg „coca-coléi“, azután párosával sorbaálltak és I moziba mentek. A film a rossz szellemről és a jó hercegről szólt, akinek ejtőernyős kémek „eszközei“ náluk: ciánkáli, gép­pisztoly, titkos rádióállomás. A diplomata urak összeesküvéssel „foglalkoznak“. Ez; -tapasztal­tuk mi is a felszabadulás óta el­telt ’ nyolc év alatt. Az elfogott ás méltó büntetés­ben részesített ejtőernyősök esetéből az a tanulság szá munkra, hogy ismét bebizonyo­sodott: nem valami elszigetelt „epizódról“ van szó, hanem ez a háborúra törekvő imperial's! a körök külpolitikájának szerves része. Még éberebbeknek kell lennünk a háborús uszítok és ügynökeikkel szemben, harcol­nunk kell a hamis illúziók ellen, még nagyobb erőifeszítéssel keli küzdenünk a béke megvédésé­ért. A napnál is világosabban láthatjuk: azok uszítottak a szov'et emberek meggyilkolásá­ra, akik a magyar nép nyakára vasjármot akasztanának, kezére bil'ncset vernének. A legutóbbi hetek eseményei ismételten azt igazolják: a Szovjetunió rendíthetetlenül küzd a tartós béke biztosítá­sáért minden provokáció el­len. A Szovjetunió szavait tettei igazolják, hatalmas ered­ményeket ért el a békés építő munka terén. A magyar nép biz’k a Szovjetunió vezette béketábor erejében, a béke ügyé­nek győzelmében. A háborús uszítok pedig megtanulhatják, hogy olyan kemény dióba pró­bálnak beleharapni, amibe bele­törik a foguk. az iskolában kalandjai ezúttal nem azzal végződtek, hogy feleségül vette a mesebeli hercegkisasszonyt. Ez alkalommal a király nem leánya kezével, hanem egy üveg „coca-colával“ ajándékozta meg a herceget... Egyszóval: közönséges rek­lámfilm volt az egész! Az iskolásgyerekek ezután egy „műszak1“ kisíllmet láttak, amely valamilyen, a „ooca-coJá* hoz“ hasonló moslék gyártását mutatta be. Ez is csak közönsé­ges reklámfilm volt. Az olasz közoktatásügyi mi­nisztérium tehát, mint az „Avanti“ írja, a „technikai okta tás“ ürügyével kereskedelmi reklám terjesztésére vá’.lalko- z’k... Megyénk békeharcosai jelentik a Béke-Világtanácsnak Megyénk békeharcosai, bányászok, üzemi dolgozók, a mezőgaz­daság szocialista szektorainak dolgozói, egyénileg dolgozó parasz- tok, fiata'ok és öregek egyaránt munkafe.ajánlásokkal és béke- védelmi szerződések kötésével készülnek a Béke-Vitágtanács ülé­sére. A munkafelajánlások és békeszerződések arról tanúskodnak, hogy jobb és több munkával járulnak t hozzá megyénk békeharco­sai a béketápor erősítéséhez, a béke megvédéséhez. Benedek András és Kerek Já­nos a Mátrai Ásványbánya két sztahanovista kővágója páros versenyre hívta ki Molnár And­rás és Szabó József egyénileg dolgozó parasztokat. Kerek Já­nos és Benedek András vállalta, hogy június 20-ig tervteljesíté­süket 140 százalékra emelik, amellett, hogy a munka minősé­ge 100 százalékos lesz. Molnár András és Szabó József dolgozó parasztok elfogadták a verseny- rehívást és vállalták, hogy jú­nius 20-igr szőlőjükben elvégzik a második kötést. a második ho- rolást, a második permetezést és féléves beadási tervüket 100 százalékig teljesítik. (Kovács István.) „Csatlakozunk a Sopronkor- pácsiak versenykihívásához, a holdankénti 200 mázsás cukor­répa termés eléréséért — írja a füzesabonyi Petőfi tszcs tagjai nevében Kovács András tsz el­nök — versenyre hívjuk a megye és a Hatvani Cukorgyár körzetében lévő termeíőcsoporto- kát, állami gazdaságokat." A vállalás teljesítése érdekében az egyes munkacsapatok is ver­senyeznek. A Béke és ;Uj élet munkacsapat 250 mázsás ter­mést akar elérni, a Május I munkacsapat holdanként 260 mázsás cukorrépatermés eléré­sére tett vállalást. „A növényápolási munkák időbeni jó elvégzésével harcolok a nagyobb terméshozamért, hogy beadási tervemet könnyebben túl­teljesíthessem. Gabonatermésemből a beadási kötelezettségemet a csép'ögéptől te'jesítem és beadási tervemnek 102 százalékra teszek eleget" —írja Katona Imre nagykökényest 15 holdas középparaszt a Béke-Világtanácsnak küldött levelében. Bocsó Mihály petőíibányai kétszeres sztahanovis'a vájár a Bébe-Világtanács tiszteletére vállalta, hogy tervét 200 száza­lékra teljesíti és hat gyengébben dolgozó társának adja át mun­kamódszerét. „Mi még iskolások vagyunk — írja Soós Erzsébet az egri irodai szakiskolából — de jó ta­nulással, a fegyelem megszilár­dításával harcolunk a békéért és küzdünk az egyesek ellen. Az egri Dohánygyár dolgozói önköltségcsökkentésével és taka­rékossággal üdvözlik a Béke­világtanács ülését. Vladár Jó- zsefné szivarkészítő vállalta, hogy junius 15-ig 1000 darab szlvarborítékot takarít meg. (Licska Petemé levelező.) ér Szabó Zsigmond a kömlői Kossuth tsz tagja 48 kisgyűiés megszervezését vállalta Köm]* különböző terme]őcsoporriaiban. A kisgyűléseket a határban, ebédszünetek alkalmával tart­ják meg.

Next

/
Thumbnails
Contents