Népújság, 1953. február (10-17. szám)

1953-02-01 / 10. szám

VILÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK NÉPUJSÀ G AZ MPP HE VÉS MEGYEI PA RT B 1 Z OTTS A <. A A K LAPJA X. ÉVFOLYAM 10. SZÁM. Ara 50 fillér 1953 FEBRUAR 1. A Népújság irodalmi és fényképpályázafa Egeresehi bánra harca a szállításért Az élet elleni mesterkedésekről A magyar sajtó napján 1942 február 1-én jelent meg, az akkor mélységes illegalitás­ban, ezernyi veszély és ádáz ül­dözés közepette harcoló kommu­nista párt lapja, a Szabad Nép első száma. Az újság, a Horthv- uralom és a háború szörnyű éj­szakájában megvilágította a magvar nép útját, harcba hivta a magyar munkásosztályt a magvar dolgozó népet — moz gósította, szervezte és nevelte a fasizmus ellen, a rablóháború el­len a nemzeti függetlenségért, a dolgozók felszabadulásáért és a békéért vívott küzdelemre. Ak­kor néhányszáz példányban je­lent meg a Szabad Nép, szer­kesztőit, készítőit és terjesztőit halálveszedelem fen végétté — első szerkesztőjét. Rózsa Ferenc elvtársat, a Horthv-fasiszták pribékjei halálra kínozták. Azóta 11 esztendő telt et, a sokszázezres példánvszámban megjelenő Szabad Nép eljut a legeldugodtabb tanyavilágba. mindenütt hűséges fegyvertársa segítőié, útmutatója dolgozó né­pünknek. Pártunk központi lap­ja mellett, ma már minden me­gyében, sőt számos üzemünkben, városunkban megjelenik a párt újságja, hogy saját területén, közvetlenül is támogassa egv- egv megye üzem, vagy város dolgozóinak a szocializmus épí­téséért vívott harcát. Nagy és megtisztelő feladatok állnak a magyar sajtó munka­társai előtt. Soha még a magyar nemzet történetében nem volt a saitónak ilyen szabadsága, mint most. soha nem végzett olyan gigászi munkát országunk, mint éppen napjainkban, S népünk hatalmas munkájáról hírt adni, beszámolni a békéért folyó harc győzelmeiről, szervezni, irá­nyítani dolgozóink áldozatos, lelkes munkáját, leleplezni az el­lenséget, e megmu'atni teljes mivoltában, — ez a kötelessége és feladata a kommunista új­ságírásnak. A mindennapi ember élete, or­szágépítő munkája, a kül- és belpolitikai helyzet tárgyilagos, igazsághű bemutatása — ez a ma újságja. Ha fellapozzuk a régi újságokat csak gyilkossá­gokról, főúri körvadászatokról, bálokról, s lóversenyekről olvas-i hatunk. A dolgozó ember leg­feljebb a bírósági hírekben ke­rült az újság hasábjaira. A bul­várlapok n.agy szenzációi, a ki­agyalt rémtörténetek helyett, Rákosi elvtárs útmutatása nyo­mán igyekeznek — és sikerrel is — a sajtó munkásai megtalálni a mi szenzációnkat, a szocializ­mus építésében, a szocialista embertípus kialakulásában, a békéért folyó harcban, a terv- teljesítés nagy eredményeiben. Heves megye dolgozóinak lap­ja a Népújság, mint az elmúlt esztendőben, úgy az 1953-as év első napjaiban is segítséget adott a terv teljesítéséért folyó harcban, az ellenség leleplezésé­ben és meggyűjö'tetésében. El­juttattuk minden üzemünkhöz a rózsaszentmártoni IX-es akna versenyfelhívását az évi terv tel­jesítésére — s ennek nyomán egyik üzem a másik után jelenti be csatlakozását a lelkes kezde­ményezéshez. Megmutattuk mi az oka, a bélapátfalvai cement­gyár munkáiban tapasztalható hiányosságoknak — sa bírálat nyomán ma már egyre eredmé­nyesebbé válik a gyár dolgozói­nak versenye. Lelepleztük dolgo­zó népünk ellenségét Zorád Jó­zsef vállalati igazgatót, a zagy­vaszántói plébánost, dr. Vizi Miklós kanonokot, a kulákvédő hevesi járási tanácstitkárt, az Egri Bútorgyár jobboldali szo­ciáldemokrata vezetőjét. Munkánkban, a magyar sajtó őseinek, a Vörös Újságnak, az Uj Márciusnak példái mellett, a bolsevik sajtó a lenini Iszkra, a lenini-sztálini Pravda tapaszta­latainak kincsestára nyújt felbe­csülhetetlen segítséget. Ennek a segítségnek eredménye, hogy la­punkat megszerette, becsüli a megye dolgozó népe, hogy a munkás- és parasztlevelezők nap mint nap egyre nagyobb szám­mal keresik fel soraikkal a szer­kesztőséget. Legjobb barátjuknak tekintik pártunk megyei lapját, őszintén, kendőzés nélkül közük a bánya, az üzem az építkezés, a falu eredményeit, bírálják fo­gyatékosságait. — röviden: tá­mogatják az újtípusú magyar sajtót feladatéi teljesítésében. Cseh Pál Recskről, Tóth László Hevesvezekényről, Berecz Kata­lin Szilvásváradról, Venczel Ká­roly Rózsaszentmártonból és még sokan mások, — leghűsége­sebb támaszai, fegyvertársai a magyar sajtónak, a Népújság­nak. Az a 350 munkás- és paraszt­levél, amely január folyamán szerkesztőségünkhöz érkezett, nemcsak azt bizonyítja, hölgy me­gyénk dolgozó népe az ország tulajdonosának, a szocializmus építése részesének érzi és vallja magát, hanem azt is. hogy a kommunista sajtó ma széleskörű megbecsülésnek örvend, bíznak benne, tudják, hogy „a sajtó a legerősebb fegyver amelynek se­gítségével a párt, a maga neki szükséges nyelvén, minden nap, minden órában beszél a munkás, osztállyal." Nemcsak a sajtó munkatársai­nak, hanem az egész dolgozó né­pünknek nagy ünnepe február 1: a magyar saitó napja. Ezen a napon emlékeznünk kell a magyar sajtó történetének hősi napjaira, az illegalitás éveire, s azokra a dicsőséges napokra, melyek a felszabadulás óta eltel­tek. A szovjet nép felszabadító harca nyomán léphetett nyíltan porondra, a kommunista sajtó, s azóta is elszántan, tántorítha- tatlanul harcoltak és harcolnak lapjaink a népi demokrácia győ­zelméért, a hároméves, s most az ötéves terv sikeréért. De nemcsak emlékezést jelent a második magyar sajtónap. Je­lenti azt is, hogv a magyar saj­tónak, így a Népújságnak is az eddiginél fokozottabb erővel kell harcolnia ötéves tervünk sike­réért az imperialisták csatlósai és ügynökei ellen. Jobban kell tájékoztatni dolgozó népünket a megye, az ország, a világ életé­ről. Mindenkor észre kell venni az újat, még bátrabban kell bírálni, még nagyobb erővel kell népün­ket a termelés feladataira, s az imperialisták elleni harcra moz­gósítani, — még jobban kel! támogatni pártunk szervezetei­nek munkáját, mint eddig. ‘S mindezeket a feladatokat még magasabb újságírói színvonalon, érdekesebben, népszerűbben, szí­nesebben kell megoldani, mint eddig. Helytállni azonban csak akkor tudunk, ha kiszélesítjük a sajtó hadseregét, a levelezők bátor tá­borát. Megyénk levelezőmozga! mának új erőt ad a magyar sajtó napja alkalmából megtartandó járási levelezőértekezlet. Leve­lezőink segítsége, dolgozó né­pünk bizalma, s nem 'utolsósor­ban Lenin, Sztálin tanítása, nagy eszményképünk, a bolsevik sajtó a Pravda példájának kö­vetése, ad erőt a mi lapunknak is, hogv maradéktalanul teljesít­se a reá háruló feladatokat. Megtartották az MSZT megyei vezetőség- és küldőt tválasztó értekezletét Az elmúlt vasárnap tartották Egerben az MSZT megyei veze­tőség és küldöttválasztó érte­kezletét. A néphadsereg tiszti­háza gyönyörű díszbe öltözött: a Szovjetunió, a Magyar Nép- köztársaság és a testvéri népi- demokráciák zászlaját lengette a szél, amikor megyénk minden tájáról megérkeztek az üzemek, falvak, városok küldöttei. Az értekezleten megjelentek az MDP, az állami szervek és tömegszervezetek megyei vezetői, az MSZT Országos Központ ki-, küldöttei, valamint megyénk kulturális életének képviselői A magyar és a szovjet Him­nusz elhangzása után dr. Né- medi Lajos főiskolai igazgató elnöki megnyitója következett, majd Horváth Nándor elvtárs, az MSZT hevesmegyei titkára tar­tott beszámold. Elmondotta, hogy megyénk dolgozói a kül­döttértekezletet megelőzően többszáz táviratban és levélben keresték fel az MSZT szerveze­teit. Ha ezeket áttanulmányoz­zuk — melyek egy-egy doku­mentumai a Szovjetunióhoz való ragaszkodásnak — jogosan ál­lapíthatjuk meg, hogy megyénk dolgozói eigy-ré .inkább érzik: nincs munkájuknak, eredmé­nyeiknek olyan területe, mely­től elválasztható volna a Szov­jetunió segítsége. Ezután a dolgozók leveleiből dézett, nwii ismertette a szov­jet sztahanovista módszerrel dolgozó üzemek és munkások eredményeit. Megemlítette a hatvani fűtőház munkásait, akik Pányln elvtárs, az ismert szovjet sztahanovista moz­donyvezető módszerével 2000-ről 23.000-rc — Ke­resztes János és Kádár Béla 30.000-re — növelték a mo­sástól mosásig iéloméiíier tá­volságot. Beszámolt a bányáknál tapasz­talható eredményekről is. Petőfi- bányán a. szovjet módszereik se­gítségéve’ 40 százalékos cik­lusban dolgoznak. Ismertette a mezőgazdaság­ban elért eredményeket és ez­zel kapcsolatban rámutatott, hogy Szabó Ferenc a nagyteleki állami gazdaság fejőse a szov­jet fejögép és a szovjet módszer segítségével 11 hónap alatt 41.000 liter tejet fejt. Ezután a Szovjetunió béke- haroáról beszélt. — Nincs a földkerekségen egyetlen olyan ország sem •— mondotta — amely annyi áldozatot hozott volna a békéért, mint a Szovjet­unió, de nincs egyetlen olyan ország sem, amely annyira őriz­né és védené a békét, mint a Szovjetunió. A magyar békemozgalom elválaszthatatlanul egybe­fonódik épülő új hazánk és a Szovjetunió szeretetével. Magyar hazánkat szeretni és a Szovjetunióit szerettei egyet je­lent. Ennek megfelelőéin az MSZT egyik legfontosabb fel­adata, széles, körben megmutat­ni a szovjet emberek harcát, küzdelmét, helytállását a béke­harcban. Beszélt a párt- és_kormányha­tározatok végrehajtásáról is. Megemlítette, hogy az MSZT feladat ai közé tarte zik a többi kö­zött, segíteni a napi feladatok­ra való mozgósításban. Ezután Horváth elvtárs az MSZT szer­vezeti ételéről, eredményeiről és hiányosságairól számolt be Az első kongresszus (1950. XIT.) óta napjainkig a szervezetek száma 44-r'Ó' 116 ra, a taglétszám 16.691-röl 37.932-re emelkedett. Megállapította, hogy a. propa­gandamunkát elhanyagolták és ezért komolv felelősség terheli a megyei titkárságot. Ezt követőig a megyénkben járt szovjet eivtánsak közvetlen baráti segítségéről beszélt Az , Egerben járt szovjet művész­együttes, a Gyöngyösre elláto­gató Sztáün-díjas építőművész Orlov elvtárs és a szovjet koí- hozparasztók felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak megyénk dolgozóinak. Ma is emlékeznek a szovjet emberek segítségéré és tanításuk eljutott megyénk minden részébe, oda is, ahol nem jártak. Befejezésül, a feladatokról szólva* a következőket mon­dotta: — Szervezeteinknek úgy kell mozgósítaniok a párt- és a kor­mányhatározatok végrehajtásá­ra, mint a hatvaniak mozgó­sítanak. A kultúrpropagandá- nak olyan sok és színes formá­ját használják fel, mint a gyön­gyösiek. A szervezetek megerő­sítésénél vegyenek példát a pétervásárai járástól, s úgy szervezzék az új tagságot, mint az egri városi titkárság. — Éljen és viruljon a magyar és szovjet nép örök barátsága — fejezte be beszédét Horváth elvtárs. A hozzászólók nagy része a saját területükön elért eredmé­nyekről, tapasztalatokról szá­molt be Szoják Margit elvtársnő, a DISZ megyei ti'tikára ei'.mondot- ta, hogy már edd:g is érezte, de igazán, tudatosan csak most az értekezleten értette meg, hogy az ifjúság nevelését csak az MSZT segítségévei — a Szovjetunió, a hősi Komszo- mod példájává — tudják he­lyesen megoldani. Szabó Ferenc a nagytelklki ál­lami gazdaság fejőse beszámolt a szovjet fejőgépekkel éjért eredményekről. Elmon dotta, hogy először mennyire idegen­kedtek a gazdaság dolgozói a géptől. Azután a párt és az MSZT felnyitotta a szemüket, s ma már a 98 tehenes istálló­ban géppel fejik a teheneket. Nagyon megszerették a gépet, mert érzik, hogy kíméli őket. — Azelőtt egy fejős — mondotta — 10—12 évi munka után nem tudott kezében egy vizespoharat megtartani, — aranyira reme­gett a keze. Most a szovjet gé­pek segítségévei öröm és élve­zet a fejés, s nem megy tönkre az ember. Dr Nagy Lajos gyöngyösi or­vos hozzászólásában a többi kö­zött rámutatott, hogy a Szovjet­unióban leleplezett terrorista or­voscsoportot a kórház dolgozói mélységesen elítélik és megve­tik. Gyűlölik őket azért, mert a szovjet emberek, a szovjet nép békistpoJitiikája el lein 'törtek és ezáltal a mj népünk, a mi bé- kepolitikánkat is veszélyeztet­ték. Az értekezleten felszólalt Ta­kács Kálmán elvtárs, az MDP hevesmegyei bizottságának agit prop, titkára is. — Amikor ezen az értekezleten megszabjuk további feladatain­kat — mondotta — nem lehet szó nélkül elmenni azoknak az elv társa írnak hozzászólásai mel­lett, akik minden jóakaratuk el­lenére, hibásan nyúltak egyes kérdésekhez. Néhány elvtárs azt mondta, hogy aki még nem is­merj a Szovjetuniót, még ma sem tudja mit köszönhetünk a Szovjetuniónak, az nem tartozik közénk. Aliért ezt a kérdést ra­gadtam ki? Azért mert ha nem látjuk ennek a veszélyességét, akkor leszereljük sajátmagun- kat. Nézzük csak meg elvtársak, hogy a mi megyénk dolgozói is­merik-e már mindazt, amit a Szovjetu ni ónak köszönhet tinik. Meg kell mondanunk, hogy nem. A feiszabaduilás óta milyen ha-, talmas változáson ment át or­szágunk, s ennek megfej eOőom megyénk ipara és mezőgazdasá­ga, dolgozó parasztságunk föld­höz jutott, s ma már egy részük a társasgazdálkodás útjára lé­pett. E változás iköveiktíztében nem szorulnak arra, hogy el­adják magukat a kutaknak. — Vájjon tudja-e minden dolgozó paraszt, hogy megváltozott éle­tét a Szovjetuniónak köszönhe­ti? Vagy az iparban. Ma .már megyénkben több mint 20.000 az ipari munkások száma. Olyan hatalmas műveket építettünk fel, minit a Gyöngyösi Váf.tógyár, kibővítettük és fejlesztettük Petőfi bán y át, amely 60 vagoné* üzem.böl már a 700 felé közele­dik, a 'közeljövőiben kiapjuk meg az első modern ©zénkambá.jnt. Uj. hatalmas téglaégető kemen­céket építettünk Gyönigyösö' és más helyieken, de sorníhatiniánik tovább a különböző jelet ős üzemeiket. Ha csak Gyöngyöst nézzük: az ötéves terv során ha­talmasat fejlődött ez a város. Több mini 300 nunkáeJaMs épült. Nagy lehel iSégek nyíltak a város dolgozói élőit és olyan viszonyok között dolgozhatnak, amiről azelőtt álmodni sem mér­téit Kinék köszönhetjük mind­ezt? Nyilvánvaló, hogy az eredményeinket nem te­het elválasztani a Szovjet­uniótól. Látnunk kell, hogy nsarn mfekf­annyian értik r»>g- az összefüg­géseiket a Szovjetunió segítsége és eilért eredményeink között A mi életünk jelentősen megválto­zott. valóban független emberek lettünk, s ezt r «üde még jobb, még odaadöb: munkával kelti meghálálni D az elért eredmé­nyekről az Aiotái minden egyes tagjának nap, nini nap beszél­nie kell az eg szerű dolgozók, nak. Csak ab os felvilágosító munkával tud; k elérni eredmé­nyeink fakozát it, csalk így le­hetjük még s lárdabbá a na gyár- szovjet b: ‘á'ságot A hozzászól'; *o(k uttáira dr. Né medíi Lajos ha árazati javasla­tot terjesztett fc!B majd estike- vetőleg az énocrztet megviál ász­tól ta a megyei vezetőséget: é ac MSZT II. korgre somsának: m- dötteit. Az értekezfileit kuítúrerröeor követte A hevesi járás 6.8 százalékra teljesítette januári tojásbeadási tervét A hevesi járás számos közsé­gében lelkiismeretesen folyik az új begyűjtési renddel ismerteté­se, melynek eredménye nyomán a járás januárhavi baromfi­beadási tervét 94 százalékra teljesítette. A községek közül Boconád, Erk jár az élen, Erk 125, Boconád 104 százalékra teljesítette baromfibeadási ter­vét. Nagy István hátholdas bo- conádi dolgozó paraszt verseny­re hívta Urbáin István hat, Ba­log Ambrus négy-holdas dolgo­zó parasztokat. Versetnykihívá. Sábán vállalta, hogy első ne­gyedévi tojás- és baromfibeadási tervét február 24-re teljesíti. Pélyen Kovács László 10 hol­das dolgozó paraszt már telje­sítette egészévi baromfibeadá­sát, Kömlőn Kádár József egyéni gazda tett eleget első negyed­évi tojásbead ásónak, azonfelül 119 százalékra teljesítette ba­romfibeadását. A gyöngyösi járásban -kisgyű- íésekien, háziagitációk során a dolgozó pair asz toknak mimltegy 80 százalékával ismertették meg a rendeletet. A jó felvilágosító munkai eredménye megmutat­kozik a begyűjtésben. Közel 500 dolgozó paraszt teljesítette első negyedévi, i lelve félévi beadását. Ezek közptt élenjár Bódi Joáchim három, Pólyák János négyholdas véesi egyéni gazdálc, akik egész évi ba romfi- beadásuknak már eleget teltek. Boldog község versenykihí­vását a hatvani járás vais meny­nyi községe elfogadta és most azért folyik a hwc, hogy mielőbb teljesítsék az állam iránti köte­lezet tségü két és megelőszék a boldogiakaí a versenyben. Csóny községben a rendelet megjele­nése után azonnal megindult a felvilágosító munka. A párt- szervezet, a községi taináos nép. nevelői, az állandó bizottsági tatgok kisgyűléseicem, egyéni be­szélgetéseken magyarázták meg a gyors beadás jelentőségét. A tanács tagjai személyes pé’da- mutatással is segítik a begyűj­tést. Pádár János héthd das dolgozó paraszt 110, százalékra teljesítette egész évi baroimíibe- aidását. A jó felvilágosító mun­ka nyomán a község január- havi begyűjtési tervét baromfi­ból 266, tojásból 33 százalékra teljesítette. A barcmfibegyüjiés kielégítő üteme mellett súlyos a lemara­dás a tojásbegy üjiésben. A gyöngyösi járás 12, a hevesi járás mindössze 6.8 százalékra te'jesUette január havi tervét. de hasonló a helyzet a többi já­rásokban is. A községi taná­csoknak az eddiginél sakkal fokozottabb gondot kell fordíta­nia tojásbeadásra. Elsősorban számolják fel a múltévá hátralé­kosokat, a fculákokat. akik több százezer tojással adósai álSa­munknak. A tömegkapcsoíat ki­szélesítésével, az ellenség elleni következetes harccal biztosítsák’ hogy megjavuljon a iojásöea lás. A JÖVŐ IRODALMÁRAI AZ ISKOLAPADOKBAN Még néhMv évvel ezelőtt úgy érezlüi, hogy az iskolai életünk viszonylag szűk kerete, .nem ad elé' lehetőséget, az iro­dalmi munkásság ! ibonnakozá- sáihoz. Ékkő horták létre az iro­dalmi szailiöröket, «hol komoly munka ind W meg, irodalmá tu­dásunk fe: sértésére. Az elme t tanévben iskolánk­ban, az c ri Dobó-gimnázium­ban is míijalökulí az irodalmi szakkör. Lói, bírálói, irodalom- élméleti, s'inészi és előadói igé­nyeink szfvezett formában'kap­tak kieíéJtóst. A megalakulás óta szakkfr. gyűlésetek való­sággal kJ ünnepekké változtak. Itt'bontolattuk első irodalmi próbálko/ sain-k szárnyait, itt fejlesztetek ki kritikai képes- sége'nW bon »Igatituk a íeg- íiirbKan mgje nt irodalmi mű­veké' é ? valómmal vártuk, ■hogy m szó’ a hivatalos« iro­dalmi élemöiy. Életnekel- tettük hánes. Shakes­peare, MoKiére,' Katona, Vörös­marty mondanivalóit, Fagyejev, Szirmnov, liés Gyula és Szabó Pál íj életünkből mintázott1 jeí- lemei. Fémárban drámai jéfenet- soro atot mutatunk be, felhasz­nálj ’ ehhez a muH és jelen sza : kus írod alomanyagát, írói sk segítségével bíráljuik az egv s korok társadalmi fonáksá­gai, -megszólaltatjuk Vadányi, Cs. konai, Czuczor, Petőfi, Aranÿ mű'eit. Humoros, vidám jele- nebfcM, szatírával akarjuk fia- tel sí gun kát nevettetni, de tani' tani is. Ragó Elemér egri Dobó-gimnázium ta-raiíójJ

Next

/
Thumbnails
Contents