Hevesmegyei Népújság, 1953. január (1-9. szám)

1953-01-01 / 1. szám

X, évfolyam, I. szám 7953 január 1 Ara 50 fillér HÍVESMEGYEI NÉPUISA G BOLDOG ÚJÉVÉT biztosítasz magadnak és családodnak, több és jobb munkával! Harcolj az 1953-as évi tervért ötéves tervünk 4. esztendejéért! AZ MDP HEVESMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ANAK LAPJA Újévi számvetés Bezárult az 1952-es esztendő: előttünk az új év. Boldogan, megelégedetten pillantunk visz- &za a megtelt útra, bizakodó hittel, telve reménnyel indulunk az új esztendő új feladatainak. Valamikor nem volt szomorúbb foglalkozás, mint az újévi mér­legkészítés. Sivargáéról, nyo­morról beszéltek az emlékek, éhezést, bizonytalanságot Ígért a jövő. Ma az év kezdete a győzelem kiindulópontja, nia a számvetés dolgozó népünk leg­boldogabb, legvidámabb napja. Nem akármilyen esztendő van mögöttünk. Ötéves tervünk döntő, harmadik esztendeje úgy él majd előttünk évtizedek mul- tán is, mint történelmünk egyik legszebb esztendeje, az új győ­zelmek, a szocializmus építése győzelmének esztendeje. Két nagy feladat állt előttünk: a béke védelme, és a szocializ­mus építése. .Ez a két feladat elválaszthatatlan egymástól — elképzelhetetlen az ötéves terv ilyen gyorsütemű építése béke nélkül, s elképzelhetetlen a béke megvédése virágzó ipar és me­zőgazdaság, erős honvédség megteremtése nélkül. Amíg az amerikai imperialis­ták és hű csatlósaik igyekez­tek egyre szélesebbre nyitni a vérfolyam zsilipjét, amíg meg­történt a nevetséges őrségvál­tás a tőkések árnyékában meg­húzódó „elnöki székben“, amíg az atlanti tömb többi országai, & hű csatlósuk Tito, egyre vadab­bal rázzák a harci bárdot — ■adóig mi építettünk. A Szov­jetunió népei. Sztálin elvtárs lángtelkü szavai, a XIX. párt- kongresszus útmutatásai olyan lendületet adott dolgozó né­pünknek. melynek felbecsülhe­tetlen jelen tőségét ötéves ter­vünk egyre.gyorsabb ütemű épí­tésével mérhetjük le. Büszkék lehetünk rá. hogy az évvégi számvetés, az új évi mérleg nem is olyan könnyű- Van miről beszéi-nük, van mi­vel büszkélkednünk országos, de megvei viszonylatban is. Az i not a i kooperáció, a Sztáiin- Vasmű, Komló építése mellett a mi megyénkben is megválto­zott a városok és falvak képe, új házak eme1 ívednek Petőíibá- nván. Európa leghosszabb szál­lítószalagja .dolgozik a gyön­gyösi bánvában, öntözőcsatorna énül Kiskörén, 12 génállomás közel 300 traktora. 500 csép­lőgépe, megszámlálhatatlan mennyiségű mezőgazdasági kis­gépe biztosítja a falu szocia­lista átszervezését, a mező- gazdaság terméshozamának emelését. Kulturális fejlődésünk is gvors ütemű. Amíg aiz Ameri­kai Egyesült Államokban 36 millió ember nem fejezte be is­koláit, amíg Franciaországban, a „műveli’’ nyugat-európai or­szágokban 1000 emberből csak 36 végez főiskolát, addig ná­lunk ma már 51, túlnyomórészt munkás- és parasztszármazású fiatal jár minden 10.000 ember­ből főiskolára. Amíg az Ame­rikai Egyesült Államokban a költségvetés 74 százaléka há­borús célokat szolgál, addig Atkáron 200.000 forintos befek­tetéssel mezőgazdasági szak­iskolái, 353.000 forintos befek­tetéssel pedig Bekölcéti új ál­talános iskolát építünk — s ez asak néhány példa. Ötéves ten.'ünk diadalmas építése nvomán növekszik dol­gozó népünk életszínvonala. Egyszerű példával bizonyíthat­juk ezt be: a karácsonyi vásár ideje alatt az Országos Cseme­geke resk del mi Vállalat csak narancsból 10 mázsát adott el, az állami áruház cipőből, kész ruhából.. 4érfi és női fehérnemű­ből, másfélmillió forintot árult — olyanok vásároltak, mint Szecskó Ferenc tszcs-tag: mun­kások, parasztok, akiknek a múltban nem narancs, de még kenyér sem nagyon jutott asz­talára. Heves megye dolgozói egvre eredményesebb harcot vívtak a békéért is. Jogos büszkeséggel hangoztathatjuk, megyénket az a kitüntetés érte, hogy Kor­mos Bóta Ferencné balatoni pa- rasztasszony személyében a budapesti, majd a bécsi béke­kongresszuson is számot adhat­tunk elért eredményeinkről, el­szánt békevágyunkról. Minden egyes elért százalék, minden kiló beadott termény, életünk minden rezdülése egyre inkább szerves részévé válik a Szov­jetunió vezette, s az egész vilá­got átfogó békeharcnak. Mi nyitotta fel népünk leg­szélesebb tömegeinek szemét? Nem utolsó sorban maga > az imperializmus. Vaknak kell 'an­nak lenni, aki nem vonta lg á helyes következtetést a kocsedó- szigeti vérengzésből, a titóista etnberrablák budapesti bünpe- réböl, aki nem értette meg Rákosi elvtárs nagyjelentőségű szavait, melyben leleplezte az imperialisták háborús terveit, s a békeharc fokozására hívta fel a mi megyénk dolgozóit is. Hatalmas győzelmeinket, né­pünk egységes helytállását a párt szervezte Újévi számveté­sünk azért tanúskodik eredmé­nyekről. jövőnk azért biztató, mert olyan harcban edzett, le­győzhetetlen elmélettel felvérte­zett párt vezeti dolgozó né­pünket, mint a Magyar Dolgo­zók Pártja. Olyan párt, mely a Szovjetunió Kommunista Párt­jának gazdag tapaszta-lataiból- merííve, Rákosi elvtárs vezeté­sével képes magához vonzani társadalmunk minden becsüle­tes .rétegét. Győzelmeink szer­vezője a párt volt, s az is a biztosítéka az újabb nagyszerű feladatok sikeres végrehajtásá­nak. De ha számvetést teszünk, helytelen volna csak a.z ered­ményekről beszélni. Rákosi elv- társ az országgyűlés előtt el­mondott beszédében, azt meg­előzőleg Gerő elvtárs, világo­san rámutatott azokra' a hiá­nyosságokra. melyek fékezik építésünket, s amelyek felszá­molásával biztosíthatjuk csak 1953-as évi tervünk sikerét. A Gyöngyösi Váltó- és Kitérő- gvárban tíz hónap alatt 11.312 munkaóra ment veszendőbe az igazolatlan mulasztások végett. Sokszáz tonna szén kitermelése maradt el bányáinkban a pép- törések, gépállá-sok miatt. Sok­ezer forint kárt okozott nép­gazdaságunknak a takarékossá­ga versenymozgalom hiánya — munkafegyelem, munkaszerve­zés, takarékosság terén bőven van mit tenni a mi megyénk dolgozóinak is. A hibák felszá­molása azonban csak akkor hozhat eredményt, ha a párt­szervezetek. a kommunisták példát mutatnak, ha harcolnak azért, hogy minden dolgozó szakadatlanul fejlessze elméleti és szakmai tudását, ha össze­függésben is megmagyarázzák a terv teljesítésének, a békeharc győzelmének elválasztható ti a n- só gát. Ebben a munkában komoly segítséget ad a Szovjetunió Kommunista Pártjának XIX. kongresszusa, Sztálin elvtare lánglelkű -szavai. Kövessük eze­ket az útmutatásokat, harcol­junk. dolgozzunk úgy. hogy a következő újévi számvetésnél még n agyobb ere dmén yekr ő!, még kisebb hiányosságokról ad­hassunk majd számot. Uj tervév küszöbén Hangoshíradót kapott Egerszalók Lj őrlőmű segít a terv teljesít csőben Mátrai Ásványbánya Jó munkát végeztek az elmúlt évben az Ásványbánya dolgozói. Az üzemrészek közötti verseny eredménye, hogy évi tervüket 137.3 százalékban teljesítették. A legjobb eredményt a kishegyi terméskőbánya érte el, amely 145.3, valamint a nemti-i tűz- állóartyagbánya, amely 133.5 százalékban teljesítene évi elő­irányzatai. Az istenmezei ful­ieríöld-bánya 111.8 az a-setag- hegyi kvarcidbánya 103.2 száza­lékot ért ej. Az 1953 as esztendő tervteijesúésében komoly segítsé­get nyújt a bánya dolgozóinak a Sólymoson felépülő új őrlőmü. Munkamóilszerátadás eredménye: napi 3 ezer tégla Eger homokúli Téglagyár Télen sem áll a munkai a, tég­lagyárban. A műszaki vezetőség még a nyári hónapokban gon­doskodott a megfelelő mennyi­ségű nyers tégla letermeléséről, s azokat máglyába raktározták. A nyersgyártás most sem szü­netel, a kemence tetejét hasz­nálják el ősz ári tónak. Segítette a gyár dolgozóit az is, hogy új tö­rahengert, köradagolót, görgöjá- ratot, valamint új cserépprést kaptak. Az új gépek segítségé­vel naponta mintegy 4—5000 téglával, 3—4000 cseréppel tud. nak többet gyártani. A nyári fel­készülés eredménye, hogy az üzem 108 százalékra teljesítette a legutóbbi értékelés szerint évi tervét. Különösen jó munkát végzett ifjú Fülöp Sándor behordó-bri- gádja, mely 140, és Cserhát La­jos kihordóbrigádja, mely 116 száz a! ékos á ti a g teljes ií mén nyel dolgozott. Jó munkát végeznek a munkamódszerátadók is — Vincze Pá| és Járdán Ferenc ér­deme, hogy gyengébb dolgozók tel j es rímén yenek emelés-öv el további 3000-rel emelkedett a tégla gyártása. Adósságot hozott az új évbe a gyöngyösi 12-es akna Petőfibánya Rákosi elvtárs nagyjelentősé­gű szavai eljutottak Petőfibá- nyára, is. Uj lelkesedést adott a bányászoknak — s ez tette le­hetővé, hogy a Petőfi altáró, mely december 3-án befejezte évi tervét az elmúlt napokig újabb 26.627 tonna szenet adóit népgazdaságunknak. Nem ma­radt el mögöt te a rózsaszent- mártoni aknaiüzem sem, mely december 15-én teljesítette fel­emelt évi tervét — 16.114 tonna tervenfelül kitermelt szénnel já­rult hozzá döntő tervevünk sike­réhez. Komoly lemaradás ta­pasztalható azonban- a gyöngyösi 12 es aknában, annak ellenére, hogy ötéves tervünktől .nagy je­lentőségű ajándékot, 1200 méter gumisza-Tag-o-t kapott. Ebben az aknában nem jó ,a munkafegye­lem, nincsenek biztosítva a kel­lő. műszaki feltételek sem. Eb­ben az évben, különösen most, az első hónapokban a gyöngyösi 12-es- akn-a dolgozóinak mindent el kell követni, hogy letörlesz- szék adósságukat, teljesítsék ter­vüket. . Egri Dohánygyár Nem maradtak adósai dolgozó népünk államának megyénk egyik legjelentősebb könnyűipari üzemének dolgozói. Az 1953-as évi terv sikeres teljesítésére ér­tékes javaslatokat nyújtottak be. A csomagológépek eddig kész cí-mjeAzóseket használtak, melyek­Javaslatokkal a terv sikeréért nek beszerzése nehézségekbe üt­között Nyári József javasolta, hogy a gépeikre aktuális klisé­ket szereljenek fel, melyek a könnyen beszerezhető sima pa­pírra rányomják a kívánt szö­veget. Pál Gyulán-e Csongor báb készí­tőnő azt javasolta, hogy az anyagiki-mérő nők már élőre ada­golják ki ff dohány mennyiséget. Ezzel mérésenként 10—15 perc­nyi időt ■ lehet niegiakaríta>nii, — egy műszak alatt egy' őrét: 500 bábot lehet ennyi idő alatt el­készíteni, Hasonló értékes javas­latokat terjesztettek be a többi dolgozók is. Licska Petemé levelező­Az állattenyésztési terv végrehajtásáért Kisköre versenyre hívta a megyét Mozgalmas nap volt december 26-án a kiskörei tanácsházán. A termelőszövetkezetek képviselői, a falu élenjáró dolgozó paraszt­jai jöttek össze, hogv az állat­állomány sikeres át tel el tetése és fejlesztése érdekében megbeszél­jél,- a vasmegyei dolgozó pa­rasztok versenykihívását és csatlakozzanak a lelkes kezde­ményezéshez. Tatai János elnökhelyettes be­számolója nvomán egymás után emelkedtek szólásra a dolgozó parasztok. Hozzászólásaikban arra tettek Ígéretet, hogy. lelke­sen harcolnak az állatállomány sikeres áttelel teleséért és fejlesz­téséért. Nagy Lukács károm holdas dolgozó paraszt vállalta, hogy 40 mázsa gi/orssilót ké­szít, a meglévő állotnányszapo- rulatát veszteségmentesen fel­neveli. Németh János hat holdas dolgozó paraszt arra tett ígé­retet, hogy a sertéseknél beveze­ti az évi kétszeri fiazíatast, a takarmányhiány pótlására 21 mázsa gvorssiiót készít. Papp Béla a Dózsa tszcs , elnöke a szövetkezet tagjai nevében meg­fogadta, hogv 600 mázsa búza- szalma meszesítésévej 300 má­zsa jó minőségű réti szénát pó­tolnak. A továbbiakban a siIó- zási terv 200 százalékos teljesí­tésére tett Ígéretet. A hozzászólások után java­solták. hogy hívják ki verseny­re a rnegve valamennyi községét és párosversenyre Tiszanána községet. A iavastefot egyhangú lelkesedéssel fogadták. Kisköre község dolgozó pa­rasztságának versenykihí­vása az állatállomány vesz­teségmentes átteleltetésére és az állattenyésztési terv teljesítésére. A takarmány biztosítása te­rén vállaljuk: a) 1953. január 15-re terven felül 300 köbméter silót ké­szítünk. silózási tervünket 120 százalékra teljesítjük. b) A szál as takarmány pót­lására 500 udvarban gyors­silót készítünk, s ezzel 400 mázsa takarmányt pótolunk. c) 500 mázsa búzaszalma meszes! lésév el. 250 mázsa ta­karmányt 1takarítunk meg. A gyorssiló készítésével és a ré­szesítéssel megtakarított 500 mázsa lucernát, valamint a réti'szénát megdaráljuk és a seri esek nek ab rakta ka rmán y pótlására adjuk. d) A takarmánybázis kiszé­lesítése érdekében a juhokat és a sertéseket, amíg csak lehet kihajtjuk a legelőre, ezzel 150 mázsa szénafélét takarítunk meg. A továbbiakban arra tettek ígéretet, hogy a szarvasmarhá­nál 50, a sertéseknél 100 szá­zalékban alkalmazzák" az egy- ivarzás alatti kétszeri fedezte­tést. A sertéseknél fokozott gon­doskodással öt százalékra csök­[ kerítik az elhullást. Á kétéves állattenyésztési tervben előírt 1 szarvasmarhafejlesztési tervet 110. sertéstenyészlési tervet 115, ju'hienyésztési tervet 105, ba- romíitenyésztési tervüket 110 százalékra teljesítik. A község köztenyészetében lévő állatait fokozottabban gon­dozzák, a tisztaság érdekében félévenként kimeszelik az óla­kat. és az istállókat. A takarmánykészletet az 1953-a-s esztendőben az- ömözé- ses gazdálkodással is nöyelik: 300 kaidon öntözéses takarmány- termelést létesítenek és ezzel 60 vagon szálastakarmánnyal ter­melnek többet. A réteket, a lege­lőket április 1 -i.gr rendbehozzá-k és 60 holdon nitrogén műtrágyát alkalmaznak, 150 holdon pedig öntözéses legelőt létesítenek. Az áílaifejleszlési terv sike­res teljesítése mellett vá.Jalták, hogv vágómarha beadásukat 120. sertésbeadásuk-at 105. ba- rom-fi beadási kötelezettségüket 100, tejbeadási előirányzatukat havonia 120 százalékra telje­sítik. Az ál latiéi szám fenntartása, a tervben előírt szaporulat tel­jesítése érdekében a tanács dol­gozói vállalták, hogv pontos nyilvántartással a legkisebbre csökkenti), a fekete és a kény­szervágások szárnál. Az állatál­lomány fokozott ellenőrzése ér­dekében megalakítják az állatte­nyésztési albizottságot. Egerszalók község dolgozó parasztsága jó begyűjtési mun­kájáért hamgoahíradó berende­zést kapott. A riapokba-n ha­talmas teherautó állt meg a tan-ácsháza, előtt, a teherautóról hangszórót, zenegépet és érté­kes műszereket raktak le. A dolgozók percek alatt körüláll­ták az autót, kérdezősködtek és örömmel vették tudomásul, hogy ezt az .újabb jutalmat a község jó begyűjtési munkájáért ka-pta. Egerszalók dolgozó paraszt­sága még nem felejtette azt el, hogy évszázadokon keresztül az egri íőkáptalan intézői • és se­gédtisztjei sanyargatásainak volt kitéve. Akinek nem jutott hely a gazdaságban, az tavasz­i-ói, őszig istállókbami. csűrökben lakva ette a summ ások keserves kenyeí'Y. Ma már 283 család ól -boldog; szabad életet. Látja azokat a ra­gyogó példákat, hogyan épüli, szépül hazánk, hogya-n emelke­dik állandóan a dolgozók élet - színvonala. A község is sokat ka'pott a hét esztendő alatt. Uj; modern, keltául érmés iskolát, mozit, kultúrotthonl, orvosi- remlelő felszerelést, hidakat, jég­vermet, legelőkul akut, bikaistál­lót, nem kell. ma már gyalog bejönni a városba, autóbusz- közlekedés biztosítja a forgal­mat. Egerszalók hét százéves múlt­ja nem tud felmutatni ilyen szo­ciális és kulturális fejlődést. Az egerszalók lak - megértették, miéit kelj adót fizetni, .megértették, hogy az állammal szemben kö­telezettségeik vannak és azt ön­ként, becsülettel is teljesítették. Nem volt -könnyű feladat az idei aszályos évben a begyűjtés teljesítése. Nem volt köntniyű azé-rt sem, -mert az ellenség újabb és újabb rémhírekkel akarta a dolgozókat a munkától elvonni, a bead-ás-ró! lebeszélni. A tanács és a végrehajtó bizott­ság mindéin tagja állandó nép­nevelő és felvilágosító munkát végzett a lakosság körében-. Tu­datosították ai dolgozó kk-ak hogy a begyűjtés eredménye az őszi és a tavaszi munkáktól függi éberen őrködtek és ott, a-hoij hi­bát találtak, azonnal felszámol* fák. A most jutalmul kapott bar», gosthír-adó -nagy segítségére tesj. a tanácsnak további felvilágosító munkáljáfjoz. Jobb. gyorsabb és eredményesebb kapcsolatot tud tartani a lakossággal. A község dolgozói további jó munkájuk­kal bizonyítják be. hogy megér­demelték az eddig kapott be­ruházásokat. Kovács Sándor VB titkár A minisztertanács határozata a Zenei Alap létesítéséről A mini s ziert an ács határozatot hozott a Magyar Népköztársa­ság Zenei Alapjának Létrehozá­sára. A Zenei Alapnak, amely 1953 január 1-én kezdi meg működé­sét — az Irodalmi és Képzőmű­vészeit'! Alaphoz hasonlóan — az a feladata, hogv- a zeneszerzői alkotó munkát anyagi eszközök­kel és szociális juttatásokkal segítse. A Zenes Alap megterem­tése újabb je-e annak a nagy Egyetemnek és megbecsülésnek, ame-lyel pártunk és kormányunk a művészi alkotó munka felé for­dul. Jelentős segííséget fog' nyujterai ez az intézmény ah­hoz. hogy zeneművészetünk te­rületén is egyre gyorsuló ütem­ben haladjunk szocialista kultú­ránk megteremtése leié.

Next

/
Thumbnails
Contents