Heti Szemle, 1910. (19. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-05 / 1. szám

2 HETI SZEMLE Szalmái', 1910, január 5. Exlex. Kedves, rég nem látott vendége van a magyarnak. Itt van teljes valóságában régen várt barátunk, az exlex. Megérkezett pontosan pénteken este 12 órakor. Sok adózó ember hosszú életet kivánna a jövevénynek. Nem bizonyos, hogy meddig fog tartani. De ameddig tart, adóvégrehajtások nem lesznek. Meghiúsult megoldás. Lukács László dezignált miniszterelnöknek a Justh-párttal folytatott tanácskozásai végleg megakadtak s most Lukács a többi pártokkal folytat tanács­kozást. Justin, ugyanis kihallgatáson volt a királynál, mely alkalommal kisült, hogy a király a bankkérdésben semmit sem enged, mert az önálló bankot a magyar nemzetre károsnak tartja. Hogy mi következik most, sejteni sem lehet. Megtörténhet, hogy Lukács alakit minisztériumot a többi pártokból, eset­leg megmarad a jelenlegi kormány, vagy Héderváry alakit kormányt parlamenten kivül. De bármiként alakuljon az uj kormány, biz­tosra lehet venni, hogy a tavaszon a képvi­selőházat feloszlatják és uj választásokat ren­delnek el. Legújabb értesülés szerint a király Lukácsot miniszterelnöknek nevezte ki. Színház. Szerdán, deczember 29-én Wied Gusztáv 2X2 — 5 czimii szatirájának a bemutató előadása folyt le színházunkban. Miután a négy felvonást a színpadon elkövették, Horá- cziuszszal ellentétben az a meggyőződés érle­lődött meg bennünk, hogy —- difficile est sa- tiram scribere — nehéz szatírát Írni. Bizony nehéz és Wied Gusztáv nem tudott e nehéz­ségekkel megküzdeni. A színmüvében nincs egység, nincs tartalom. Kétségtelen, hogy a 2X2 = 5 írójának igen éles szeme s pom­és betegség egyformán kedvesek előttem. Mindkettő igazi gyermeke nagy és dicső anyánknak: az örök Természetnek. — Remélem, megérti eszmemenetemet; gondolkozásom a valódi, őszinte liberálizmus szülötte. Én nem vagyok olyan, mint sok orvos, olyan jezsuita inkvizitor-féle, aki a sze­gény betegséget tüzzel-vassal Kipusztitja. Sőt ellenkezőleg, minden, ami eltér a normálistól, minden, ami nem hétköznapias, teljes rokon- szenvemet bírja. Az egészség túlságosan fili- sztrozus, képviselője a lapos középszerűség­nek, szimbóluma az otromba nyárspolgárnak. A különféle betegség nem egyéb, mint eret­nekség az egészség tűrhetetlen tekintélye el­len. Minden egyes betegség bátor tiltakozás a sötét dogma ellen; minden egyes kór ki­formált egyéniség, büszke, önálló, szabadgon­dozó individualitás. Nyíltan vallom be, hogy nekem tetszenek az ilyen eretnek egyénisé­gek. Már megbocsát kedves uram, de én nem gyógyítom a feleségét, elveim nem engedik, hiszen elfogult, középkori butasággal sújtott embernek tartanám magamat, ha megtenném. A csodálatos orvos búcsút vesz és távo­zik. A férj ott marad és kővé meredve bámul utána. A szomszéd szobában hangosabban sírnak a gyermekek. És bent a betegszobában meghal az anyjuk — segítség nélkül. Lám Frigyes. pás megfigyelő képessége van s van megle­hetős sok érzéke a humor iránt is, de nem tudja megkapóan, vonzó előadásban közölni velünk gondolatait: — szóval a darab hide­gen hagy bennünket és egész este tényleg alig- csattant össze egy-két tenyér. Az előadás értékére már fentebb utal­tunk azzal a kifejezéssel, hogy a négy felvo­nást elkövették a színpadon. Bírálatunkban udvariasak lehetünk annyiban, hogy a női szereplőket megdicsérjük, mert a hölgyek tényleg jól elkészültek szerepeikre és — nem nehéz — féladatukat sikerrel oldották meg. Különösen kitűnt Czakó Miczi közvetlen, bá­jos játékával, de Oömöry Vilma és Markovics Margit is teljesen megfelelően alakítottak. A férfi szereplőkön kisebb-nagyobb (de inkább nagyobb mint kisebb) mértékben meglátszott, hogy a súgó támogatását igen szívesen fo­gadják és a súgó silgott is buzgón és ambi cziózusan. Csütörtökön Follinusz Aurél, a társulat talentumos rendezőjének 35 éves színészi mű­ködése alkalmából Follinusz pályanyertes or­szágszerte ismert „Náni“ czimii népszínműve került színre. A rokonszenves öreg színészt, aki most már búcsút vesz a színpadtól, me­legen ünnepelték a színfalak mögött pálya­társai és a függöny előtt a közönség. — Az előadás nagyon jó volt. Mindenki között első helyen említjük meg Sípost, aki a Sándor sze­repét igazán pompás humorral játszotta meg s állandó derültségben tartotta a közönséget. H. Balta Mariska, Czakó Miczi, Somogyi, Ró­nai, Szerdahelyi és Herczeg szintén igen jól alakítottak. Pénteken csak délután volt előadás. A „drótostót“ került színre. — Szombaton dél­után a „Bálkirálynő“-t játszották. Szombaton este játszódott le színházunkban az eddigi színi idény legjelentősebb művészi eseménye. Ekkor volt Edmond Rostand világhírű szín­müvének, a „Sasfiók“-nak a premiérje. —■ A „Sasfiók“ bírálatára, helyesebben magasztalá- sára nem találhat elég jelzőt a kritika. Ros­tand csodálatos müvei között is a legcsodá­latosabb ez a szindarab: szinte kábitóan szép mint egy poétikus álom és széditően felséges, mint egy utolérhetetlen valóság. A „Sasfiók“ Napoleon fia, a reichstadti herczeg. A bécsi udvar hazug levegője, Metternich vasmarka nem tudja megölni azt a rajongást, amit vi­lághódító atyja emléke iránt érez. Sas akar ő is lenni, mint az volt az atyja, s elszökik a pipogya udvaronczok közül, hogy vissza­szerezze atyjának szétforgácsolt örökségét. Beteges álom ez a vágyakozás. Gyöngék, erőt­lenek a sasfióknak a szárnyai; lehull a ma­gasból, a nap felé — és meghal a lelkének idegen, „osztrák“ családja körében. Nagyon sovány váza ez a „Sasfiók“ szépen kidolgozott meséjének. Gyönyörű nyel­vezettel megirt, mozaikszerüen egymás mellé sorakozó szép jelenetekből van felépítve ez a- romantikus színjáték, melynek szépségeivel sem az olvasója, sem a látója nem tud eléggé betelni. A szereplők közül elsősorban a czim- szerepet játszó Sípos Zoltánt kell kiemelnünk. Ilyen kitűnőnek, ilyen nagynak még nem lát­tuk Sípost, mint ez estén. A közönség tap­sait csaknem monopolizálta; nagy jelenetei után valóságos tapsviharban volt része, amire jellegzetes, öntudatos játékával teljesen rá is szolgált. Alakítása messze kimagaslott az össz- já:ékből. — Flambeau szerepében Szilágyi nem felelt meg a tehetségéhez fűzött várako­zásunknak. Kevesebb póz és több szív kell a Flambeau szerepéhez s mindenekfelett nagyon jól kell tudni a szerepet, hogy a bőven kí­nálkozó hatás el ne maradjon. Nehány sike­rült jelenete különben Szilágyinak is volt. Herczeg mint Metternich általában jó volt, de néhol; igy a leghatásosabb tükörjelenetnél túlzásba esett. — Markovics Margit, Czakó Miczi, Oömöry Vilma, Aitner Ilka a női fősze­repeket sikeresen kreálták. Molnár a szabó epizódszerepét kitünően alakította — és igen bájos volt Wirth Sári az Elsler Fanni nehány , szavas szerepében. — A darab előadásának rendkívüli nehézségeivel általában sikeresen küzdöttek meg. A wágrámi jelenetben a hal­doklók hörgése és a szélzugás nem folyik eléggé össze a herczeg lázas kitöréseivel. — Ennek a gyönyörű jelenetnek előadásán még sokat kellene csiszolni. Vasárnap és kedden is a „Sasfiók“-ot játszották. Vasárnap délután a „Bálkirálynő“-t, hétfőn este pedig az „Elvált asszonyát. HÍREK. Újévi üdvözlések. Uj év alkalmából a püspök ur Öméltósága előtt kifejezte sze- rencsekivánatait a székeskáptalan, a kir. kath. főgimnázium tanári kara, a polgármester, a többi városunkban levő,hivatalfőnökök, egye­sek is számosán kívántak Öméltóságának bol­dog uj esztendőt. Ad multos annos ! . . Pénzügyigazgatói kinevezés. Ő cs. és apóst. kir. Felsége Kiss Dezső pénzügyi tanácsos pénzügyigazgatóhelyettest beregszá­szi kir. pénzügyigazgatóvá kinevezte. Az épen Szilveszter estéjén újévi ajándékul érkezett örömhír alkalmából számosán keresték fel hivataláhan az uj pénzügyigazgatót szerencse­ki'vánataikkal. A honvédség köréből. Őfelsége a ki­rály Varvasoczki János, Sauer Arnold, Ötvös József, Szilágyi Ágoston, Horváth Elek, Leit- ner Endre, Tomesányi Belizár, Fried Farkas, Jeney István és Tarpay Lajos tartalékos zász­lósokat vagy hadapródokat a szatmári 12-ik honvédgyalogezredhez tartalékos hadnagyokká kinevezte. — Zászlósok kinevezése. A honvé­delmi miniszter Szabó Endre, Kádár Sándor és Szongott, Miklós hadapródokat tartalékos zászlósokká nevezte ki. — Hadapródok lettek : Mihálka Lajos, dr. ímrédy Vilmos, Kassay Endre és Tamás Géza. Lelkészi kinevezések. A munkácsegy- házmegyei püspök az üresedésben levő java­dalmakat a következőkép töltötte be Dudinszky Iván beregkövesdi lelkész Husztra id. h. lei- lelkészül ; Egressg Mihály bereznai lelkész Irhóczra lelkészül; Chira Kornél irhóczi id. h. lelkész Bereznára parochusul; Medveczky Antal toronyai lelkész Ökörmezőre lelkészül, Balogk Szilárd rónaszéki lelkész Tokajba lel­készül; Kricsfalussy György darvai lelkész Tisztelettel hozom a n. érd. közön­ség szives tudomására, hogy a volt SCHWARTZ TESTVÉREK-------------- úri- és női- -------------­divatai*« - üzletét teljesen újonnan beren­dezve, a következő czég alatt, ismert szolid alapon megnyitottam és tovább fogom vezetni. Kész szolgálattal Deák-tér Halmi ház.

Next

/
Thumbnails
Contents