Hetikiadás, 1939. január-december

1939-01-04 / 1 [1525]

Az ipari növények szerződéses termesztésére már megkezdődtek a tárgyalások. Az ipari növénytermelési bizottság a gazdaképviselők részvételével és a gyári vállalatok bevonásával tartottgjülésén a rostlen, az olajmag és a ricinusmag termelés feltételeit tárgyalta. A megegyezés a főbb elvi kérdések­ben az érdekelt tényezők köájtt meg^is történt,de az érdekképviseleti megálla­podások megkötésére még nem került sor. A rostientermolésne k az uj esztendőre szóló szerződéses feltételei egyébként lényegesen azonosak lesznek az 1938. évi feltételekkel* Az olaj lenmagnál az érdekképviseleti megállapodás csak akkor válik lehetővé.ha az árkormánybiztosság az 1939. évi olajlenmagból ké­szítendő lenolaj árát is meghatározza. A helyzet az.hogy a belföldi lontcr­melés még mindig nem elégséges a belföldi szükséglet ellátására és ezért be­hozatalra szorulunk. "Lenmagból az elmúlt esztendőben is 198.510 pengő érté­kűt kellett behoznunk.viszont'a kivitt lenmag értéke csak 13.628"pengő volt. Még kirívóbb a helyzet a tort .ti Ibit. illetve gerebenezett lennél, ariE Ívből az elmúlt esztendőben közel félmillió pengő értékűt hoztunk be,viszont csak 30.600 pengő értékűt exportáltunk. A minisztérium felügyelőket rendelhet ki a felvidéki vállaltokhoz. A kormány rendeletet adott ki a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken működő vállalatokhoz felügyelők kirendelése és azoknak' ügyköre tárgyában* A rendelet módot nyújt arra Eogy - ha ezt közgazdasági, közhitelijva.^ egyéb közérdek szükségessé teszi - a minisztérium az illetékes miniszter előterjesztésére a visszacsatolt területen székhellyel birc vállala­tok oz.ugy szint én külföldi vállalatnak ott működő fiókjához vagy képvisele­téhez felügyelőt rendeljen ki. 13.000 holdat a.iánlott fel az egri káptalan birtokpolitikái célokra. Az egri káptalan a birtokában lévő mezőgazdasági törületekből 13.000 holdat fölajánlott a földmivel-sügyi minisztériumnak birtokpolitikái célokra. Olyan birtokokról van szó,amelyek xíeves és Borsod vármegyében fekszenek és kiválóan alkalmasak parcellázásra. A birtokpolitikai célokra felajánlott 13.000 hold főleg szántó és nemcsak uj kis- és középbirtokok alakításaira alkalmas,hanem a falvak . körül eltörülő részei a falusi lakásépitő akció­nak is na^y lendületet adnak, 5-600 négyszögöles kertes családi otthonok létesítésével. - - ~ A német mezőgazdasági szövetkezetek térhóditása. Berlinből Jelentik: A vidéki mezőgazdasági szövetkezetek az 1937/°>8 évben 31.649gabonát vettek át a termelőktől,ami a mult évhez viszo- . nyitva 19.1 ;Ö-OS emelkedést jelent. A mezőgazdasági szövetkezetek a termes pénzügyi lebonyolítására és a szükséges munkák elvégzésére a mezőgazdáknak jelentékeny kölcsönöket bocsátanak rendelkezés re, ezeknek a kölcsönöknek ösz­szege a mult év végén 11/2 milliárd márka volt.

Next

/
Thumbnails
Contents