Hetikiadás, 1932. január-december

1932-01-05 / 1 [1518]

-nnak el len? re, hogy az élelmiszerek közül a kenyér ás fc savanyu kágoszta megdrigult decemberben,a kiskereskedelmi árak *ttl^'"08 nívója mégis 0.46 százaiét:ka 17 tehát közel . fél százalékkal csökkent eEben a hónapban . Ss azt jelenti,hogy a pengő vásárló erejében némi emelkedés következett be,ami a hus-, zsir-,szalonna-,dara- és szivarárak csókkenésének a következménye. Egyéb­ként a legtöbb árucikk ára v Utozatl n maradt..'z irnivó jelzőszáma augusztus óta nem volt ilyen alacsuny,mint december végén. általában arra lehet szarni tani,hogy az olcsóbbodás Korszaka követ­kezik be.A kormánv a legenergikusabban szembehelyezkedett c,z infláció gcndolata­vai, a pénzeszközöket tehát nem fogják szaporítani és így nem lesz ok arra,hogy az arak felfelé mozogjanak, mert a pénzaziiíe. meg fogja akadályozni a, ár .rasokat. Sőt nagy a valószínűsége annak,hogy az iparcikkek arai is tb'bbé-kevésbbJ alkal­mazkodni fognak a nagyközönség vásárlóerejének a csökkenéséhez.Xudvalev0,hogy az államháztartás egyensúlyának & biztosítása megkövetel te, hogy a kormány mar többizben leszállítsa az aktív köztisztviselők és & nyurdijesok illetményeit, te­hát az ország egyik legszélesebb rétegének a vásárlóereje csappant meg,ami min­den véna Ion érezteti hotását. Ha a normális forgalmat fenn akarjuk tart.ni ,a.-,kor okvetlenül elő kell mozdítani az áriaivó csökkenéséi,mert különben a most forga­lomban lévő pénzmennyiség nem lenne elegendő ugyanannak az árucserének a lebonyo­lítására ,amelynek Kereteiben az ország gazdasági élete eddig lebcnyelődött. Lár pedig,mint mondottuk,a pénzeszközök szaporítására eryáltalán nem lehet számí­tani,az áru és pénz helyes irányának helvreállitásahoz tehát az kell,hogy az ár­nivó csökkenjék ós a meglévő pénzmennyiség vásárló ereje ezen a módon fokozódjék, De nemcsak ezek c.z általános szempontok tesziK valószínűvé,sőt lehet mondani bizonyossá,az árak csökkenését, de a kormánynak is elhatározott szándéka,hogy f ebben az irányban döntő befolyást gyakoroljon. A kartel törvényben adott lehetőségeket akarja a kormány felhasználni az árcsökkentés keresztülvite­1ére.Legutóbb; is,mikor a pékek egy része felemelte a kenyér árát,a kereskedelem­ügyi miniszter nyomban igazolást kért a pékektől arra,hogy mi Íven kalkuláció alap­ján haj tett'k végre &z áremelést,sőt kijelentette a miniszter,hog\ ha az arvizsx­gálat alapján^nem tartja indokoltnak a drágítást,hat; : Imi eszközzel is rá fogja szorítani a pékeket az árak csökkentésére.Azóta a lisztárak visszaestek és így na­gyon valószínű,hogy a kenyérárak is újból lejjebb fognak szállani,bok panasz hangzott el a sajtóban^z utóbbi időben arról,hagy egyes textilgyarak,kihasználva a behozatal korlátozását, felemelték az áraikat,így különösen a fonalak árdraritá­sa volt nagyarányúhoz a drágulás,amint a Pester Lloyd kimutatj - ,még nem jutóit ki fejezésre a decembervégi kiskereskedelmi árakban,ahónban mósis indokoltnak lát­szik az illetékes körök beavatkozása ezen a téren.Különösen~azek az iparágak szállíthatnák le áraikat,amelyek számára jó konjunktúrát hrzott a devizaforgalom korlátozása.Különösen a textil-, bor- és szénipar tudta kihasználni a devizafor­galom korlátozása Következtében előállott helyzetet..' szénbányák xüegszabadultak a külföldi szén versenyétől és a nagy mértékben porladó h^zai szén forgalombaho­zatala szempontjából gyorsan bnketgyartásra rendezkedtek be. Felállítottak sok briketsajtoló gépet,a porszenet kevés szurokkal keverik és összepréselve kész a briket,amelyet jo xron lehet eladni, k porszenet,amely eddig csaknem eladhatatlai volt,legfeljebb,egy pengőre becsülték métermázsánként..Körülbelül u-> a nennyi£*i kerülhet a^hozzákevert szurok.a briketet pedig 5 pengőért adjak a csuzdan ncgyban k f szénbányák nyeresége tehát nem jelentéktelen.h tésTagyáraknak ,ó foglalkozta­tást biztosított legutóbb a családi házépítő-akció."/ tégla kar tel az idén körül­belül 120 millió darab táglát adott el,a tavalyi 105 millió darabbal szemben,az eladás es a bevétel tehát 10 százalókkal növekedett.Ebből a n-jhány ada.ból is latszik,hogy az arak leszállítására több alkalom kin'ilkozik a különböző ipárásak­ban. Fölvetődik a kérdés,hogy sikerrel biztat-e az ilyen árleszállitá­si próbálkozás? Nemet*rszáp: példája azt mutatja,hogy i^en.l'íémetcrszágban is le­szállították a fizetéseket ás a berekét,azután hozziláítak ahhoz,hogy az árakat is lenyomjak.külön kormánybiztost neveztek ki erre a feladatra,aki maris nagy err- • menyeket ert el es ne.;, riadt vissza az erősebb rendszabályoktól sem. A csókoláds­kartel pl.a kormánybiztos felhívására sem akarta leszállítani az árakat s ekkora kartelt azzal a oóllai,hogy az egymással versengő csokoladégyárak kartelmegallapo­las nélkül kénytelenek legyenek leszUlni az árakkal. Hasonló intézkedésekre lehe­tünk elkészülve nálunk is és ha a kormányt árleszállitó politikájában a közvéle­mény is támogatja,akkor a világgazdasági válság ellenére is könnyebb lesz a megél ­hetes. kormánybiztos feloszlatta ~a ~. / A

Next

/
Thumbnails
Contents