Helyreigazítások 1936-1943

1936

Helyreiga ^ i t á ^. Mai 26. kiadásunk negyedik &\ párisi hírében /február 6-p. évforduló ja/ az első mondat helyesen igy hangzik: t g "Egyik parlamenti párt sémikért engedélyt a rendőrfönökségtol ^ arra ? hogy a gyászos emlékű február 6ia harmadik évfordulója alkalmából utcai felvonulást rendezzen,' Ugyanebben a hiiben mellőzendő az utolsóelőtti mondat, amely igy hangzik: " ;.z egyik gyászmise a Eptre Dame székesegyházban fog lefolyni, míg a másik gyászszert art ás színhelye az ortodox temnlom lesz? Té/K Kt+ ^ l^&.&l^- Ál^l?- d(f z U Helyréi g a z i t á s , Mai 21. kiadásunk Róma- J[ bol keltezett asmárai jelentésének negyedik mondata helyesen igy hangzik: "Katonai m.'szaki körökben megjegyzik, hogya a nagy esőzéseknek' nincs olyan rettenetes hatásuk, mint azt Európában szeretik feltüntetni." Mai 24, kiadásunk első párisi hírének első mondata helyesen igy hangzik: "Bonnet kereskedelemügyi miniszter ma tárgyalásokat folytatott­Rüstu Arasz török külügyminiszterrel ás Szüad párisi török nagykövettel. %/ Ba/Y . „ /^j \ ; °, A 9 ® o»4 33.kiadásban közölt bécai hirben, amely Kánya kül­\ *'S fe? s ^ ts í to ^ od f?^<51 > számol be, az "egy óra hosszat tartó be­k-+!- í ^geszitendo a következőképpen:... az egy óra hosszat tar­**? ^-atsagos beszélgetés alatt... , o-.||/Vé _ • ; Helyreigazítás: A Fiand-yi- és Starhemberg tanácskozásairól szóló páriái Havas-értesülés, egyik mondata a következőképen igazítandó helyre: A monarchikus elvről való lemondás nélkül az osztrák kormány hajlandó volna a kisantant államaival esetleg kötendő szerződésekben' hozzájárulni ahhoz,hogy a szerződő államok egyikében se következzék be semminemű rendszerváltozás a szerződés többi aláíróinak előzetes hozzájárulása nélkül. /¥TI/ \T A lo!" i'ia^áa 1 p Aa^hirén^" amely a német követ megbízói eve lének átnvuitásáiól azól - második Qekezdcse helyesen igy kezdődik: atnyujtasai 5 1 »^ n A id3ponttcíl fwi a i 0 m el hivatalomat, amikor a külpolitikát r aagy feladatok elé állit ják a komoly problémák ós a világgardaság nég mindig át nem hidalt nehézségei. jT. S •f Tó/Kr s-""" eftSZÉGOS lEYÍLIÍI KkW - áh- ***** HIBAJAVTTÍS. sen igy^Sngzik^ ^ ű ®wLniazter nyilatkozatában az első mondat helye­Bágfaái^iStüiS^ftSS alatt alkalmam volt **** sfei­Yé/Yé 1 egészítendő kif hog4 ^JJ2LÉÍ e V*°vencei tudósítás aként vfnatkozoti ) ugyafug^ ^^íJTs^vall^a 'Míf^ ** Y B/Vn _ ' {

Next

/
Thumbnails
Contents