Házi Tájékoztató, 1929. július-szeptember

1929-07-01 [1907]

Kramarz/ § /-/ Prága* július 1. /Mag ar Távirati Iroda/ /a versailesi s erződés tiz éves évfordulója alkalmábóx a Narodni L^styben vezórcikket irt, amelyben azt írja, hogy Európa legbé­ketlenebb állama a magyar. Tul egyoldalúak a békeszerződések, ame­lyek kijelentik, hogy a háborúért csak Németország felelős. Mi,tudjuk- irja Kramarz - hogy a balkáni nyugtalanság tűzfész­ke nem Bécsben volt, hanem Budapesten. A monarchia külpolitikájában Budapesté volt a döntő szó. Budapest a világháború főbünose. Cso­dálatos, hogy Parisban az az érthetetlen reménykedés tartja magát, hogy a magyarokat megnyerik Franciaország szamara és eltávolítják az olaszoktól, A magyarok mindenekelőtt a kisaivítanttól szeretnék megvonni Franciaország bizalxmát. tehát Franciaország barátságával fognak tüntetni mindaddig,amig Parisban tisztán és hangosan tudomásuk­ra nem adják, hogy Franciaország a kisanatant beleegyezeése nélkül nem en^ed meg semmiféle határmódositást. Ezt Franciaországnak annál inkább meg kell tennie, minthogy a kisantant államai a "• között vannak államok, amelyek Franciaországgal szemben nem éppen nagy lelkesedést tanúsítanak. Természetesen a kisantantnak is másképen kell a magyarokkal szemben viselkednie. Ami Budapesten történt, azt nem lett volna szabad oiy tul diplomatikus nyugalommal fogadni. Ahogy ' " %lko miniszter a kisantantnak válaszolt, az egy 8 milliós állam reprezentánsaira széről/ a 45 milliós kisantanttal szemben. A követek visszahí­vása lett volna az egyedüli megfele«?-válasz. Adcor ^alko ur is más hangot talált volna azokkal az államokkal szemben, amelyek bé­kén tűrték a frankhamisítást, a szent-gotthardi géppuskákat és min­den egyebet, amirőcb tudnak, dt a béke eredetében hallgatnak, pe­dig tudnának róla beszélni. JA^LM^JfC^^ i*r& Ha valaha szükség volna Magyarországgal szemben mozgósítás­ra - mondja tovább Kramarz - a nézetek erről különbözők lehetnek; - én nem tartozom azok közé, akik meggondoltatlan lépésekre uszíta­nak; - de nagyon jól ismertem a magyarokat a háború előtt huszonöt évvel és tudom, nekik csak a határozott és félelem nélküli fel­leges imponál. Senki sem követeli, hogy a magyarok legyenek meg­eiegedeve azzal, ami történt, maguk között beszélhetnek ahogy akar­nak, de a kisantant képviselőivel szemben nem engedhetik meg maguk­nak azt, amit inás állammal szemben sem mernek megtenni. Katonailag is elég erősek vagyunk, hogy követeljük Budapesttől, ne provokáljon bennünket. Annál Kevésbbé tegye ezt. minthogy nem fizettük neki vissza a tótok kínszenvedéseit és elnyomását.

Next

/
Thumbnails
Contents