Házi Tájékoztató, 1928. június-december

1928-06-01 [1904]

i J Szege d, június 1. A határátlépés me gkönnyitésa*-- üdvében alakított magyar es szerb delegáció csütörtökön kezdte mag t&eySfösait a varoshaza Közgyűlési tértében. A tárgyaláson magyar restről gzentmik-­lossy Andor alkonzul, a belügyminiszter képviseleteben íartiny Artúr dr. r ? naortanácsos, a pénzügyminisztérium vámőri osztálya részéről Raics Zol­tán yamugyi főelőadó; a fovámigazgatóság részéről pedig Dünnerth Antal fogalmazó volt ^elen. Jugoszláv rlszről Erhartics SztaEkó titkár, dr. Uaskalm MUorad, dr. Fotics György és Trajkovics Dusán tagjai á áelc­Az , u l? sen a ? , Q 1 veszendő munka programját állapították meg. A bizottság a hatarmenti községekben helyszini szemlét fog tartani, és ott togja megállapítani a kettős birtokosok jogait és egyöntetű forgalmi i*x ; 'p-a . igazolványokat haz forgalomba. Végül elhatározta s bi­zottság hogy a napokban Szoregre. és Törökkanizsára száll ki, hogy a hely­színen tanulmányozza a kettős birtokosok helyzetét./MTI./ L *v §Londcn, június 1. /Magyar Távirati Iroda/ A Lorning Post második vezércikke ironikus hangon kommentálja Harmsworth magyarországi ünnepeltetését. Minden oldalról gratulálni fognak Harmsworth nagyszerű^ magyarországi aiadalutjához, amidőn atyja nevében elfogadta díszdoktorátust. Az ünneplő magyarokra virágesőt szórtak repülőgépekről, Harmsworth ötös­fogatban vonult végig az utcákon, sőt ha valóban hihetünkac a Daily Mailnek, magyar nyelven jelentette ki az egész nemzet tapsvihara mellett, nogy Ma­gyarország nem volt. hanem lsaz.Senkisem fogja Angliában^a magyarok barát­ságát alábecsülni, de attól kell tartani, hogy az e túlzásokat követő el­kerülhetetlen csalódások inkább ártanak mint használnak a magyarokhoz való viszonynak. Megtörténhetik,' hogy Magyarországgal még elhitetik, hogy Rother­mere tényleg az angol nép eszmeit fejezi ki. Kivánatos ennélfogva hangsú­lyozni, nogy Anglia a jelen körülmények között nem tekinti a trianoni béke x revizioját aktuális kérdésnek. Őszintén sajnáljuk azt a csapást, amelyet a Rothermere-propagandára a Károlyi-féle incidens mért, miután Károly ko­mikus puccskísérlete sajátságosképen a trianoni revizióra vonatkozó Ígé­retével állott összeköttetésben. Sajátságos továbbá, hogy Rothermere hir­telen lelkesedése az elnyomott magyarokért nem egyeztethető össze régi franciabarát politikájával. A franciák logikus nep, nem hagyják magukat Rothermere által lábukról levenni. Pertinax nemrég egy Rotnermererel foly­tatott tollharcában kijelentette, hogy Magyarország a német revanönak próba­ballonja és Rothermere fel akarja forgatni Európa jelenlegi rendjét. L' -w • • • L T7 §L o n d o n , június 1. /Magyar Távirati Iroda/ Az clasz-jugosz­láv helyzetet az angol sajtó továbbra is súlyosnak Ítéli, A Times szerint az eseményeket nem lehet előrelátni, mert a-kormány intézkedéseit minden pillanatban súlyos zavargások forgatják fel. A Daily Telegraph hangsúlyozza, hogy az egész országon végig­vonuló olaszellenes tüntetéseket ugyanaz a Narodna öbrana rendeli, amely annak ideién Ferenc Ferdinánd meggyilkolását tervezte, ami a világháborút , pattantotta ki. A Daily Express bécsi levelezője azt hiszi, hogy az olaszellenes mozgalom Belgrád-ellenes mozgalommá fog kifejlődni, amelyet a központi mánnyal elégedetlenkedő őselemek, foként a horvatek, szlovének mmunisták is altalános országos zendüléssé fognak növelni. .. 4- ***** AJ y I* jt jn AtlA LlÁ — — — /

Next

/
Thumbnails
Contents