Házi Tájékoztató, 1928. március-május

1928-03-01 [1903]

% Belgrád, március 1. /Itagvax Távirati Iroda/ja k .jl reggöli lápok még mindig nem kommentálják l.alko külügyminiszter nyilatkozatait sőt xsx meg sem elékeznek rolmk. ORSZÁGOSLEVÉLTAR - - - K szekció § 3 ö'l |.r á i március 1. /kagyar Távirati Iroda./ A Politika budapesti távirata szerint a magyar lapok megirták, hegy Marinkcvics külügy­miniszter Genfben találkozott Bodrero olasz belgrádi követtel. A lap ter­mészetesen megálxarit jaj hogy ebbel egy szó sem igaz, mert hiszen Bodrero Belgrádban van és i.íarinkovics is csak 2.-án utazik Genfbe. Ehhez a Politika hozzáteszi: Jellemző a magyar irrdenta sajtó gondolkozására, hegy ijy en ál­hireket terjeszt és egyúttal megjegyzi, hegy Budapesten a lap tuaósitó járn k az a véleménye, hogy ezt a hirt a magyar hivatalos távirati ügynökség te*­je sztí, p § P á r i s, ÍXHKKX március l./kagyar Távirati Iroda/ Az Humanité munkatársa visszatérve balkáni útjáról hosszú cikkben közli Magyarország­ról szerzett benyomásait, főleg a gépfegyver-ügyet illetőleg, ozerinte az egész ügy mögött a kisantantot támogató francia, másfelől az angol imperia­lizmus mozog. Megemlíti, hogy Pesten nem csinálnak titkot belőle, ho*y méc^ igen sok fogy ver szállítmány érkezett és például január 5.-én is kilenc szál­lítmány jött, valamennyi a veronai cégtől. Ami a népszövetség jegyzékének Magyarországra gyakorolt hatását illeti, Pesten egész sereg, a Habsburg­diplomácia alatt nevelkedett jogász van. akik jogi finomságokkal bizonyít­ják, hogy Gsneg Loh jegyzéke teljesen nélkülözi a jogi alarot. A^magyarok Genfben így kezni fognak a politikai kérdésből jogi kérdést csinálni'. De ha a vifcapolitikai vitává fejlődik is, nincs mit félniök, mert magas pártfogóik támogatják őket. A lap hozzáteszi, hogy het ;k óta olasz tisztek vannak I ar-aror­szág r., akik a raaryar vezér'.árral egyttit a szerb határt tanulmányozzák. P §Pá r i s, . március l./ T 'a~yar Távirati Iroca./A Pax ciffiö hetilapben Seydoux vezércikkében a kisantantallamoknak nyújtott népszövetság kölcsö nőkről ír. Faryarországnak - u-ymond - szüksége van egy ujabb kölcsön­re, amely pénzügyi helyzetét tisztázna és'lehetővé tenné gazdasági szervez­kedését es a közmunkák végrehajtását. Lagyarország gazdasági élefce egyéb­ként i~en jí uton halad. A cikkíró ezután" ki fejti,' hogy í'agysror szár még nem élte bei:; magát abba az uj helyzetbe, amely .Európában megilleti. Ez^' bizonv gyászos, ha a múlthoz hason! it iuk, amikor Magyarország magát,első­osztályu nemzetnek tartotta és mint ilyen az uralma alatt tartott más népek t, amelyeket másod- és h;.-rmadrangúaknak italt meg. Lzek a népek most/ * 'osztályon utaznak és 1 a^-yarország szorult a második osztályba. / ITsó / De Magyarországnak meg kell tanulnia tisztelni a felszabadított kis népeket és barát ivá kell tennie őket. Kikent amazoknak, UPT /Magyarországnak is szük­sége van a nemzetközi pénzfce, de ezt csak ugy karhatja meg, hogy kezait fjltsrtja és megmutatja, hogy nincsenek benne gépfegyveralkatrászek. P § P á r i s, március 1. /" a ^ar Távirati Iroda./ A Chi­cago Tribüné Walko beszédét ezzel a cimmel közli: A Magyar miniszter szorint i.a.gyarox szár r.zomszédállamainak egyedüli vágya, hogy Magyarországot meg­alázzák. . /

Next

/
Thumbnails
Contents