Harangszó, 1942

1942-01-04 / 1. szám

33. évfolyam. ____ A U(It*tUf EAPIBBEX 1911-b». iU|tiU|doioai Dunántúli Luther-Szfiyatség. Magjalanlk mlndin vasárnap. ingy«n mai léklat tanév alatt kithltanktnl ■ KIS H*R«NOS;Ú. Beolvadt lapoki 93 5-ban a J öjjatak in közié m 938-ban a falvldékl Luthor 1912-ben a Lelki Harnat. 1942. T. szám. A lataalikS liarkaaBtl-kiadáhlvalala Sül II., Satill-Mi I, Elfifixatéal árai aagyadéTra 1 P 21 fillér, táléira 2 P 40 fillér, agy árra 4 P 10 fillér. Caoportoa kAldéaaal 10%-oa kadrazmény. Amerikába egéaz évra 2 dollár; az utódálla­mokba % évra 1.60 P. Poatacaakkazámla 30,521 Emberi tervek. Ha az Ür akarja és élünk, im ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni. Jakab 4, 15. v. Év elején mindig nagy tervekkel indulunk a jövő felé. Bármilyen sötét annak a képe, mégis bele­álmodjuk a magunk szándékait. Halott az az ember, akinek ilyen­kor nincs a jövő felől terve. Hiszen a tervekkel az életet akarjuk bir­tokba venni s ha elfogynak a ter­veink, az életről mondunk le és an­nak adjuk a jelét, hogy azt nem igényeljük többé. Terveinket mindig azért szőjük, hogy azokat végre is hajtsuk. De milyen sokszor kell tapasztalnunk, hogy minden tervet nem tudunk megvalósítani. Mennyi terv maradt megvalósítatlan az elmúlt évben is. Hányán mondják: hiába terveztem, semmire se mentem! Hányán el­vesztik emiatt a kedvüket, fellázad­nak az élet és világrend ellen, két­ségbe esnek, lemondó, fáradt, el- ernyedt emberek lesznek. Sok em­ber van ma ilyen lelki állapotban! Miért? Túlméretezettek voltak a terveik? Nem számoltak a való élettel, vagy a körülményekkel? A Sátán rontó .hatalmának közre- játszására nem gondoltak? Erejük nem volt a tervek végrehajtásá­hoz? Lehet. Ezek mind gátló té­nyezők lehetnek, amelyeket ha fi­gyelmen kívül hagyunk, terveink­kel sokszor kudarcot vaílhatunk. Azonban a legtöbb terv azért marad csak terv, mert a legfonto­sabb tényezővel, az Isten akaratá­val nem számolunk. Gondosan vizs- gálgatjuk, hogy a végrehajtásukat lehetővé teszik-e a külső tényezők, de nem nézzük, hogy akarja-e az Isten? Pedig ha Öt kihagyjuk a számításunkból, semmire se me­gyünk s előbb utóbb elbukunk. Év elején ne indulj hát terveid­del a jövő felé és ne fogj azok végrehajtásához Isten megkérde­zése nélkül. Ügy tervezz, hogy azt szentesítse Isten helyeslő akarata. Formáld terveid Isten terveihez, szabd a magad akaratát Isten aka­ratához, úgy terveid mindig meg­valósíthatod. Istennél semmi sem lehetetlen. Éhez azonban Istenre figyelő lé­lek, alázatos szív és engedelmes akarat kell, mellyel mindig így tervez az ember: „Ha az Ür akarja és élünk ...! Lukács István. Iróíollat és evangéliumot fogunk egybe kezünkben, midőn szeretettel köszönt­jük a Harangszó nagy közösségébe érkező vend evangélikus sajtószervet: a Lelki Harmat-ot. Ez a megérkezés hazaérkezéstek újabb állomása. Hatalmasságok rendelkezése szerint hazatértetek a régi földhöz. Törvények intézkedése szerint csatlakoz­tatok a régi közösséghez. Engedelmességet követelő intézkedések szerint új vezetőitek mellé álltatok s hűséggel teljesítitek rendelkezéseiket. Mindebben külső h'élyzetv ált ozás és annak következményei jelent­keztek. Most aionban pnmagatoktól, saját elhatáro­zástokból megerősítitek lelki közösségünket. Meg­szüntetitek a nagy és áldott munkát végzett lapoto­kat: a Lelki H ar mat-ot s boldog bizonyságtétellel beléptek a Harangszó nagy táborába. Ez pedig szívetek ama csendes vallomástétele, hogy nemcsak a kényszerű elkerülhetetlent akarjátok, nemcsak a reátok kötelező kényszerűséget vállaljátok. Valóban velünk együtt, egy kenyéren akartok élni s ugyanazon levegőt akarjátok szívni. Tőlünk várjátok az éleslátásra szűkített szemet, a jelekből összegező megfigyelést, a testvéri együttélést, az ugyanazon tűz­nél sütött kenyeret. Tőlünk várjátok ajtótok és szí­vetek hetenkénti halk megzörgetését, egyházi életünk munkamezejének feltárását, a munkáról való beszá­molót, a hetenkénti új munkára indítást. Elhatározástok bizalomból született s a testvéri szeretet szárnyain jön hozzánk. Öröm ez számunkra, mert minden bizalom bizalmat szül s minden szerétéi­ből szeretet fakad. De átérezzük ennek a két nagy értéknek felelősségét is. Felelősek vagyunk a tőlünk várt szolgálatért s a nekünk cserébe adott testvéri szívért. Hűséges munkát ígérünk. Magas toronyból mesz- szenéző őr álló leszünk: vigyázzuk az éjszakát s várjuk a hajnalt. Isten országának fáradhatatlan hírnökei leszünk: örök üzenetet hozunk. Isten éltető elemeiből valamicske akarunk lenni: napból parányi sugár fény, tiízből világító lángocska, vízből tenyérnyi forrásital, letört darab az élet kenyeréből s testvéri szeretetben tovább sugárzó melegség Isten szeretetéből. írótollat és evangéliumot egybefogó kezünket magasba emelve köszöntjük a Lelki Harmat olvasó táborát, mely kipróbált, értékes munkát végző vezető­ivel együtt átlépi Harangszónk küszöbét. ^ ...... D. Kapi Ttéla ^ A P A p püspök.

Next

/
Thumbnails
Contents